289 prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Theory, methods, and tools for testing autonomous systems

Autonome systemer (AS) er nye teknologier som påvirker en rekke næringer og mange områder av menneskelivet i vår tid. Sjåførløse biler har begynt å vises på offentlige veier, og samarbeidende roboter har begynt å jobbe med menneskelige arbeidere på fabrikkgulvet. Derfor er det av største betydnin...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Catching-up with metastatic colorectal cancer heterogeneity

Tarmkreft er den nest mest vanlige kreftsykdommen i Norge, og spredning til leveren er den viktigste årsaken til død som følge av tarmkreft. I dette prosjektet vil vi gjøre omfattende molekylære analyser av metastaser fra tarmkreft, og bruke de molekylære profilene til å finne nye effektive behan...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

REVEALING CIRCUIT MECHANISMS FOR COGNITIVE DEVELOPMENT DURING SLEEP

Søvn er som mat eller vann: går vi for lenge uten kan vi dø. Likevel sover vi mindre og mindre. Våre barn er blant de mest sårbare ofrene for denne epidemien. Leger rapporterer om en dramatisk økning i antall barn som sover dårlig eller har søvnforstyrrelser. Kronisk søvndeprivasjon er potensielt...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Field Experiments to Identify the Effects and Scope Conditions of Social Interactions

Prosjektet bruker felteksperimenter for å identifisere effekter av, og betingelser for, sosiale interaksjonseffekter. Prosjektet ser på sosiale interaksjonseffekter med spørsmål som: Under hvilke omstendigheter leder eksponering for minoriteter til endrede holdninger hos majoritetsbefolkninge...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Label-free nanoscopy of living cells through nanoscale refractive index profiler

Alle gjenstander sprer lys. Mengde og retning til det spredte lyset er avhengig av gjenstandens brytningsindeks, en karakteristisk størrelse for gjenstanden. Cellene kroppen vår består av mange sub-cellulære strukturer som hver har en spesifikk brytningsindeks. Hvis vi kan beregne brytningsindeks...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

DarwinPlants: Probing the genomic basis of rapid evolutionary diversification in the Galápagos daisy trees (genus Scalesia)

Dette prosjektet søker å forstå det genetiske grunnlaget for den raske utviklingen av mangfoldet i en unik og truet gruppe av planter fra Galápagosøyene. Studier av former og distribusjonsmønstre av arter på verdens økiske økekæder har gitt forskere stor innsikt i utviklingsprosessen. Blant di...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

UNelected REPresentatives: The Impact on Liberal Democracy in Europe (UNREP)

I 2020 oppfordret nobelprisvinneren Svetlana Aleksijevitsj russere til å støtte henne og andre hviterussere i kravene deres om frihet. Joshua Wong oppfordret til boikott av filmen Mulan på vegne av befolkningen i Hong Kong og andre frihetselskende mennesker i verden. Greta Thunberg og Luisa Neuba...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Snowballing and Tipping: Market Feedback, Regulatory Coalitions, and Institutional Change in Climate Politics

Hvordan og under hvilke betingelser kan markedskrefter drive det grønne skiftet fremover? Dette prosjektet setter søkelys på hvordan vekselvirkninger mellom policy, politikk, teknologi og marked kan endre egeninteressen til eksisterende industri og næringslivsaktører over tid, og på forutsetninge...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Developing new tools for mentoring in teacher education: preference screening, learner assessment and structured video-use

Verktøy for veiledning Prosjektet skal utvikle forskningsbaserte verktøy til bruk i veiledning, og undersøke hvordan verktøyene bidrar til nye læreres profesjonelle utvikling. I prosjektet utvikles og testes verktøy som brukes i sammenheng for å bidra til lærerstudenters profesjonelle utvik...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Lacewing Venom: Linking molecular and phenotypic evolution

Dette prosjektet vil gi en bedre forståelse av hvordan arter evolverer, som er et sentralt spørsmål innen biologi. En utfordring ved å forstå evolusjon kommer av at de fleste egenskaper egentlig er produkter av et stort antall gener med flere, ofte ukjente, roller. Å identifisere hvordan forandri...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Balancing Compute and Memory Performance in Reconfigurable Accelerators with Analytical Modeling

Den eksponentielle økningen av datamaskinytelse over de siste fire tiårene har vært et resultat av kontinuerlig forbedring av produksjonsteknologi. Dennardskalering, som beskriver hvordan spenningene og dimensjonene på transistorene kan endres slik at man får mindre transistorer som bruker mindre...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Characterisation of cis-regulatory variations that dysregulate driver microRNAs in cancer

Når kreftpasienter oppsøker en lege, ønsker de behandling for det som feiler dem på en måte som er best mulig tilrettelagt for dem. Persontilpasset medisin, eller presisjonsmedisin, er det ultimate målet i helsetjenesten. For å oppnå dette målet, må legene ha detaljert kunnskap om hver pasients f...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Vaccines that induce broadly protective antibodies against influenza

Dagens influensavaksiner har kun en moderat effekt. En hovedutfordring er at produksjonen som i dag baserer seg på befruktede hønse-egg er tidkrevende, noe som medfører at valget av hvilke virusstammer som skal inngå i en influensavaksine er basert på en kvalifisert gjetning av hvilke virusstamme...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Wave Phenomena and Stability - a Shocking Combination

I dette prosjektet skal vi studere matematiske ligninger som beskriver spredning av bølger. Disse er av typen ikke-lineære partielle differensialligninger. Et veldig fascinerende fenomen i denne sammenhengen, som f.eks. kan observeres på en strand, er bølgebrytning. I en slik situasjon konsentrer...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automated Theorem Proving from the Mindset of Parameterized Complexity Theory

Å bevise eller motbevise matematiske setninger ved hjelp av automatiserte prosedyrer har vært en appellerende idé i minst et århundre. Likevel, selv om forskingsfeltet om automatiserte resonnement har nådd viktige milepæler de siste tiårene, er det fortsatt uavklart hvorvidt datamaskiner i vesent...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The role of custody arrangements for child wellbeing: A longitudinal study of child, family and relationship mechanisms

Hvert år opplever mer enn 20 000 barn og unge i Norge at foreldrene går fra hverandre, og nærmere 40 % av alle 17-åringer har foreldre som bor hver for seg. Hvilken bostedsløsning foreldre velger for barna sine etter brudd har vært i stor endring de siste årene. Flere velger delt bosted og færre ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Active Learning Norwegian Preschool(er)s (ACTNOW)

Fysisk aktivitet er viktig for å fremme barn si helse og utvikling. Det er imidlertid aukande bekymring knytt til lågt fysisk aktivitetsnivå hjå barnehagebarn. Ettersom 97% av 3-5 år gamle barn i Noreg går i barnehagen, er barnehagen ein unik arena for fremming av fysisk aktivitet, helse og utvik...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Firm evidence on ethnic stratification: work organizations, employment segregation, and immigrant economic assimilation

Innvandring har i løpet av noen få tiår introdusert nye, markerte dimensjoner av etnisk ulikhet i Europa, og vellykket inkludering av nye innvandrerminoriteter er i dag en sentral samfunnsutfordring i det 21. århundret. Det er derfor viktig å forstå prosessene som forårsaker etnisk ulikhet som in...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Re-assessing St. Birgitta of Sweden and her Revelations in Medieval England: Circulation and Influence, 1380-1530

I middelalderen var en av de vanligste typene av tekster som ble produserte av kvinnelige forfattere visjonære tekster. Den hellige kvinnen Birgitta av Sverige (1303-73) var kjent over hele kontinentet, og i England, gjennom sin enorme samling av guddommelige åpenbaringer, Den latinske Revelation...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Photovoltaic-assisted H2 generatiON (PH2ON)

I dette prosjekt som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Institutt for Energiteknikk, kombineres Si-baserte solceller sammen med nye oksidbaserte elektrokatalysatorer for montering av monolitiske og trådløse vannelektrolyseenheter som kan fungere kun med sollys. Ifølge Energidepartemen...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Antiferromagnetic Spinmechatronics

De fleste kjenner til at elektroner har egenskaper som ladning og masse, men elektroner har også en tredje egenskap, nemlig spinn. Spinnegenskapen til elektronet ble først demonstrert i det berømte Stern-Gerlach-eksperimentet fra 1922, hvor en partikkelstråle ble sendt gjennom et inhomogent magne...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Agder

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Near-wall mixing by free-stream turbulence

Når du bruker en skje til å blande melk eller sukker i kaffen, dannes en rekke virvelbevegelser i koppen. Dette er et enkelt eksempel på turbulens. Turbulens er en sammensetning av en rekke slike virvelbevegelser med forskjellig størrelse og styrke, som alle foregår samtidig. Selv om de fleste fo...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Refugees and the Arab Middle East: Protection in States Not Party to the Refugee Convention

Hva slags beskyttelse får flyktninger i stater som ikke har ratifisert FNs flyktningkonvensjon? I det arabiske Midtøsten er det kun Egypt og Jemen som har ratifisert konvensjonen. Til tross for dette, har stater i regionen en kompleks historie både som opphavs- og mottaksland for store flyktninge...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Supporting specialized psychiatric care in remote areas: A computer adaptive diagnostic interview for personality pathology

Det er kjent at mennesker med personlighetsforstyrrelser ofte må vente lenge på riktig diagnose, og det hender at de aldri får den. Dette kan delvis skyldes at de nåværende tilgjengelige kartleggingsverktøyene er relativt lange og tungvinte, særlig for klinikere som ikke bruker dem til daglig. Mu...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

New MAterials for Tandem Solar cells

De solcellene de fleste av oss kjenner til, er laget av materialet silisium. Disse solcellene er veldig bra til å utnytte den delen av sollyset som har litt lavere energi, som rødt lys. For blått lys derimot, vil mye av energien gå tapt for oss - bare deler av energien i lyset vil kunne omdannes ...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

HEALTHx2: patient-centered approaches for studying the effectiveness and reproductive safety of antidepressant medication in perinatal women

Psykiske lidelser er ikke uvanlige blant gravide og nybakte mødre. Et betydelig antall kvinner kan ha behov til antidepressiva behandling i tiden rundt graviditet. For å beskytte både mor og barn, er det nødvendig å veie fordelen av antidepressiva behandling for moren opp mot risiko av den ubehan...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Environmental Footprints of Cities: A New Approach

I dette prosjektet tar vi sikte på å beregne karbon- og ressursfotspor for byer og lokale myndigheter. Omgjøringen til en lavutslippsøkonomi krever forandring i hele samfunnet. Vi ser allerede enkeltpersoner som gjør endringer i dagliglivet sitt, vi ser selskaper som forandrer seg og nasjonale m...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ROMFORSK-Program for romforskning

Sea Ice Deformation and Snow for an Arctic in Transition

SIDRiFT skal kartlegge hvilken rolle deformasjon av havis og snø på is har i et stadig skiftende Arktisk klima. Mengden og fordelingen av skrugarder (opphoping av isblokker), issprekker og snø kan ha stor effekt på tilveksten av is om vinteren, men også på smeltningen av havisen om sommeren i ark...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Deep learning the real-time properties of strongly correlated quantum fields

Fysikken i det forrige århundret revolusjonerte forståelsen av materiens mikroskopiske oppbygning. Protoner og nøytroner inneholder tre kvarker holdt sammen av elementærpartikler kalt gluoner, dvs. "limpartikler". Men universet har ikke alltid vært så fredelig som nå. Umiddelbart etter Big Bang v...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Mechanistic understanding of epigenetic inheritance to improve the outcome of in vitro fertilization in the clinic

For at et nytt individ skal utvikle seg fra et befruktet egg til et embryo er det avgjørende at de rette områdene av genomet (DNA-molekylet), og genene som ligger i disse områdene, blir aktivert. Kontrollen over det befruktede egget skal overføres fra egget til det nydannede embryoet. En nøkk...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo