0 prosjekter

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Astma og allergi hos kvinner. Astma/allergi og kvinnelige kjønnsforskjeller i presentasjon og behandling av astma/allergi.

Astma og allergi øker i forekomst og medfører betydelige plager, høyt medisinforbruk og sykefravær. <.zeta.>rsaksforholdene er sammensatte og kun delvis forstått. Litteraturen gir en rekke holdepunkter for at kvinnelige kjønnshormoner er av betydning og a t der er kjønnsforskjeller i presentasjon...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Inactivation of the androgen receptor and the estrogen reseptors alfa and beta: Consequences for male behavior and motivation.

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

UV-eksponering, vitamin D status og helse

Vitamin D har vært satt i sammenheng med sykdommer knyttet til kalsium metabolismen (rakitt, osteoporose, brudd) og kreft (særlig brystkreft). Et hovedproblem har vært mangelen på studier med eksposisjonsdata for vitamin D både fra kosten og UV stråling i samme undersøkelse. Norsk befolkning er ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Empiriske grunneffekter i studiet av verbal arbeidshukommelse

Prosjektet tar sikte på å utforske grunnleggende eksperimentelle faktorer som påvirker den verbale arbeidshukommelsen. Spesiell oppmerksomhet rettes mot interaksjonen mellom leksikalitet og fonologisk likhet i umiddelbar seriell gjenkalling av ord og ikke ord (trigrammer eller konsonant-vokal-ko...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

A meta-analytic study of the ego identity statuses

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Mammographic density, postmenopausal hormone therapy and breast canser risk

...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Social identity, values and the self

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Ekstremt premature barn - vekts og utvikling ved 5 års alder

Prosjektet er en oppfølging ved 5 års alder av alle ekstremt premature barn med svangerskapsalder 220 -276 uker eller fødselsvekt 500-999 gram født i Norge i 1999 og 2000. 376 barn overlevde, og det er tidligere samlet inn detaljert informasjon om svangerskap, fødsel, nyfød...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Medikamentbruk i svangerskapet og risikoen for utvikling av leppe-kjeve-ganespalte hos fosteret.

Prosjektet bygger på "Svangerskap, arv og miljø-prosjektet"; en pasient-kontroll studie av leppe-kjeve-ganespalter. 92% av alle nyfødte med spalter født i perioden 1996-2001 er inkludert i studien. 100 gener analyseres i prøver fra 590 spaltebarn, foreldr e og søsken og 890 kontroller og deres fo...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Randomisert studie på lav-karbohydrat diett versus standard diett (Statens ernæringsråd) i forhold til vektnedgang og kardiovaskulær risiko.

Overvektsepidemien i de vestlige land rammer nå også Norge, og det er stort behov for å finne kostanbefalinger som kan redusere overvekt og dens komplikasjoner. Prosjektet vil sammenligne to ekvikaloriske kostholdsregimer; ett med lite karbohydrater og la v glykemisk indeks og relativt høyt prote...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Ukjent Fylke

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Insidens, prevalens og prediktorer for kronisk obstruktiv lungesykdom i en voksen befolkning - en epidemiologisk longitudinell studie

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en sykdom i stadig økning, med høy morbiditet og mortalitet. Målsetningen med prosjektet er å undersøke prevalens av KOLS (FEV1/FVC<0.7) i en generell voksen befolkning i 1987 og 1996, insidens av KOLS mellom disse tidspunktene, og prediktorer for utvikli...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Miljøårsaker til type 1 diabetes (MIDIA)

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder forekomst av type 1 diabetes. Tre ganger så mange får sykdommen i dag som for 30 år siden. Både genetiske og miljømessige faktorer er bestemmende for hvem som rammes. I motsetning til hva som er tilfelle for an dre sykdommer med kompleks etiologi, er d...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

New methods for handling missing data in medical research

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Liv- og- død beslutninger i nyfødtmedisinen. Ansvar og etikk - kontekster og kultur

Prosjektet vil, bl.a. med utgangspunkt i de siste års diskusjon rundt behandlingen av ekstremt for tidlig fødte barn, beskrive og analysere liv-og-død-beslutninger innen nyfødtmedisinen. Fokuset rettes mot de ekstremt for tidlig fødte barna, dvs. barn fød t før 28. svangerskapsuke og/eller med en...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Regresjonsanalyse med målefeil på forklaringsvariablene: Hvordan bør de statistiske analysene gjennomføres?

Det er kjent fra regresjonsanalyse at målefeil på forklaringsvariable fører til at den estimerte sammenhengen med responsariabelen blir skjev. Det har i de senere årene kommet flere studier som viser at slik skjevhet kan føre til både under- og overestime ring av effektene. Siden effektestimatene...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Artrose og helserelatert livskvalitet. En logitudinell studie

Artrose (slitasjegikt) i vektbærende ledd som hofte og kne er et betydelig samfunns- og individproblem. Protese i hofteleddet gir stor helsegevinst, men det er usikkert om protese i kneet er til like stor hjelp for pasientene. Helsegevinsten ved disse to operasjonene vil bli direkte sammenlignet...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Ørebetennelser hos barn: arv og miljø

Mellomørebetennelse er en infeksjons- eller inflammasjonsprosess i mellomøret. Betennelsen rammer også tilgrensende avsnitt av øvre luftveier, øretrompeten (tuba auditiva) og mastoid-cellene, selv om manifeste symptomer herfra er sjelden. Ørebetennelser e r nesten alltid en følge av oppadstigende...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Genetic and environmental influences on reading ability and disability

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

NOREPOS - NORske EPidemiologiske Osteoporose Studier. Hvorfor varierer risikoen for osteoporotiske brudd i Norge?

Norge har verdens høyeste forekomst av lårhalsbrudd og underarmsbrudd. Forebygging av brudd har størst potensiale til å påvirke den sykelighet og dødelighet som er knyttet til osteoporotiske brudd. Enkelt sagt brekker bein når det utsettes for påkjenninge r som overgår knokkelstyrken. Beintetthet...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Who am I? Values, Value Conflict, and Social Identity?

...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Tidlig utvikling av armkontroll ved hjelp av lyd hos seende spedbarn, og konsekvenser for blinde spedbarn

Nyfødtes bevegelser har tradisjonelt sett blitt oppfattet som spontane, tilfeldige og formålsløse. I det anerkjente tidsskriftet Science viste vi at nyfødte spedbarn kan utvikle visuell kontroll over armbevegelsene sine for å kunne møte ytre krav. Når nyf ødte beveger armene sine lærer de om sin ...

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Generasjoner, reproduksjon og fødselsutfall

<.zeta.>rsak til sykdom sent i livet kan føres tilbake til hendenser vedrørende fødsel, men også til forhold før selve fødselen (hypotesen om "Early origin to adult diseases" eller Forsdahl/Barker-hypotesen). Langtidseffekten av forhold omkring egen fødse l og senere reproduksjon har imidertid i ...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Perinatal and adolescent risk factors of breast cancer

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Den rettsmedisinske sakkyndighet. Møte mellom to profesjoner belyst gjennom rettsmedisinens historie

Formålet med prosjektet er todelt. For det første å belyse rettsmedisinens utvikling i Norge, vitenskapelig og i praksis, fra den ble etablert som akademisk displin ved det nyopprettede Kongelige Frederiks Universitet i Christiania i 1813 og fram til i da g. For det andre, og som den mest sentral...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Sammenhengen mellom tidsutvikling av risikofaktorer og kardiovaskulære endepunkter

Dødeligheten av hjerte-og karsykdommer i de fleste vestlige land har sunket i løpet av de siste tre tiårene. Mye av nedgangen kan skyldes populasjonsbasert forbedringer i nivået på de fleste kardiovaskulære risikofaktorer som røyking, blodtrykk og serum l ipider. Nedgangen kan også være delvis fo...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Endogene kjønnshormoner, knokkelstyrke og bruddrisiko hos kvinner og menn

Østrogenmangel er til nå blitt oppfattet som en av de viktigste årsakene til lav beintetthet. Siden mennesker med lav beintetthet har forhøyet risiko for brudd, skulle en forvente at kunstig østrogentilskudd ville være nyttig i det bruddforebyggende arbei det blant kvinner. Nyere studier sår imid...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Samspill mellom tidlig ernæring og arv ved utvikling av type 1 diabetes

Bakgrunn. Type I diabetes medfører alvorlige senkomplikasjoner, redusert livskvalitet og levealder, og er blant de hyppigste kroniske og livslange sykdommer blant barn. Hyppigheten er økende. Type I diabetes er sannsynligvis resultat av samspill mellom miljøfaktorer og genetisk disposis...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Generaliserte linære flernivå modeller med målefeil på forklaringsvariablene

Anvendelse av regresjonsmodeller er viktig innen medisinsk statistikk. Tradisjonelt har klassisk lineær regresjon (med en kontinuerlig respons) vært dominerende, men i den senere tiden har andre typer generaliserte lineære modeller (GLM) som logistisk reg resjon og Cox regresjon, blitt stadig mer...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Landbrukstilknyttede forhold som fremmer eller hemmer helsen til mor og barn.

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Homocystein-undersøkelsen i Hordaland - 10 års oppfølgning

Midlene går til driftsstøtte til vedlikehold, kvalitetskontroll, og dokumentasjon av databasen som stadig bygges ut rundt Homocystein-I og Homocystein-II-undersøkelsene i Hordaland som ble gjennomført i henholdsvis 1992-93 og 1998-99 på i utgangspunkt 18. 044 kvinner og menn i alderen 40-67 år. ...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland