432 prosjekter

PETROMAKS2-Stort program petroleum

KPN Hole Cleaning Monitoring in drilling with distributed sensors and hybrid methods

Effektiv hullrensing for å unngå opphoping av borekaks under boring av brønner er en av forutsetningene for å redusere kostnader og miljøbelastning. Nåværende praksis er for det meste basert på sofistikerte fysikkbaserte beregninger som blir utført før operasjonen starter, i noen tilfeller med sa...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

6n Degrees of Freedom Transient Torque & Drag

Når ein borar vertikale og devierte brønnar, er det vanleg at kraftige borestrengs-vibrasjonar er kjelde til redusert yteevne eller til hendingar når ein borar. Hendingar kan til dømes vera ustabilitetar i brønnen, øydelegging av reiskap/instrument nedi brønnen eller tidleg slitasje av borerøyr. ...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

PRAI: Predicting Riser-response by Artificial Intelligence

Stigrør på dypt vann utsettes for strømmer og turbulens. Det fører til såkalte virvel-induserte vibrasjoner (VIV) som gir akkumulering av utmattingsskader i materialet. Utmattingsskader representerer en sikkerhetsrisiko og utgjør dermed en stor post i utviklingskostnaden. På offshore boreplattfor...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Resident autonomous ROV with a minimal environmental footprint

IKM Technology har over fleire år utvikla moderne og energieffektive ROV løysingar, og var dei første som kommersielt introduserte elektrisk framdrift, onshore kontrollrom, og moglegheit for å lagre ROV subsea når den ikkje er i bruk (resident teknologi). Dette er løysingar som aukar tilgjengeleg...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

iDROP Oceanid™ Navigator (iDRONA)

Oceanid farkostens fremdrift er basert på gravitasjon og enheten instruert til autonomt å gli lateralt i vannsøylen til en på forhånd definert posisjon på sjøbunnen, hvor den kan gjennomføre vitenskapelige måleoppgaver. Når innsamling er ferdigstilt og sensor data lagret vil enheten utføre en mil...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Intelligent defect detection and predictive structural integrity assessment tools for safe topside piping system

Ved produksjon av piping systemer er kostnadene til sveising en stor del av de totale kostnadene. Akseptkriterier for sveisefeil er avgjørende for å kombinere en rask og robust produksjon med kravene til strukturell integritet og sikkerhet. I gjeldende standarder for piping finnes det ikke aksept...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Efficiency increase and emissions reduction in offshore O&G platforms by wind integration, storage deployment and cooperative control

Olje og gassnæringen (O&G) forventes fortsatt å bidra med opptil 46% til den globale primære energibruken i 2050, og norske økonomien er sterkt avhengig av denne næringen, ettersom O&G utgjør 50% av Norges eksportvare. Imidlertid representerer dette også et miljøproblem, da tilsvarende utslippen...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

iHWI - Intelligent Heated Wet Insulation for pipelines

iHWI-prosjektet tar for seg utfordringer knyttet til transport av olje og gass i undersjøiske rørledninger når avstanden fra brønnen til plattformen er spesielt stor. Når avstandene blir 100 km eller mer, blir det en stor utfordring å forhindre at fluidet kjøles ned og størkner i røret. Flere tek...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

C.PIMS - Composite Pipeline Integrity Management System

Prosjektets formål er å utvikle et integritets styringsystem for fleksible kompositt rør som er av tilsvarende kvalitet som det systemet som i dag brukes på stålrør og som tillater anvendelser i sikkerhetsmessig kritiske og utfordrende installasjoner. I de først 2 måned vil prosjektet har fokuser...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Robust and Automatic Drilling Model Configuration

Målet med prosjektet er å fjerne eller redusere behovet for manuell konfigurering av systemer som brukes til automatisert boring. I dag må slike boresystemer konfigureres manuelt, og det kreves mange parametere for at systemene skal oppføre seg riktig. Behovet for detaljert input reduserer vanlig...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Deep Purple - H2Subsea - Undervanns infrastruktur for lagring og distribusjon av Hydrogen

H2Subsea bygger videre på arbeidet som gjøres i Deep Purple fase 2 hvor konseptet blir utarbeidet til TRL 5.Arbeidet startet med å identifisere kapabiliteter hos forskjellige leverandører, og institutt for materialtest som tilfredsstiller kravene til Deep Purple. Designkonsept for undervanns ...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Pore Scale Simulations for Wettability Description

Fukting er kontrollerende for transport av fluider igjennom porøse medier. Som følge av dette er fukting bestemmende for egenskapene til en rekke forskjellige porøse medier; alt fra klær til osmose-membraner. I et økonomisk perspektiv har fukting i porøse medier størst betydning i forbindelse med...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Qualification of novel barrier materials for P&A

Miljøsaken har aldri vært mer aktuell enn den er i dag. Uansett hvilken tidslinje hver enkelt av oss setter på Norges oljefremtid er vi alle enige om én ting ? olje er ikke en fremtidsløsning på verdens energibehov. Det betyr at vi må ha en plan på hva som skal erstatte olje, og det er det flere ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Rift and rifted margin deep-water depositional systems: Application to Late Jurassic – Early Cretaceous rifting on the NCS

DeepRift-prosjektet har som mål å generere ny forståelse av avsetninger i dyp-vanns kontinentale riftbassenger og riftede kontinentalmarginer med fokus på Korintgulfen (Hellas) og den norske kontinentalsokkelen. Vi vil undersøke hvordan den strukturelle utviklingen av sedimentære riftbassenger sa...

Tildelt: kr 15,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Heatwave Inflow Performance Source Characterization (HIPsource)

For å optimalisere produksjonen fra oljebrønner er det viktig å vite så mye som mulig om den sonevise produksjonsfordelingen langs brønnbanen, dvs. "hva strømmer hvor, og hvor mye". En mulighet kan da være å stenge igjen soner som hovedsakelig produserer vann. Det finnes en rekke måleteknologier ...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Environmentally-friendly multifunctional production chemicals for zero marine pollution

Olje og gass behov vil fortsette i mange år fremover. Derfor er det viktig å produsere disse på en miljøvennlig måte. Det er en rekke problemer som kan påvirke sikker transport av olje og gass fra brønnen og gjennom strømningslinjer. Det mest skadelige problemet å håndtere er dannelsen av et isli...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Hydrocarbon-utilizing microorganisms as oil indicators and oil spill destructors in the water and deposits of Barents Sea

Barentshavet er en av de økonomisk sett mest attraktive områdene i Arktis på grunn av alle gass-oppkommene og de store gass- og oljereservoarene Stockman og Goliat, som ligger, henholdsvis, i den russiske og norske sektoren. Hydrokarboner kan tjene som karbon- og energikilder for mikroorganismer,...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital wells for optimal production and drainage

Prosjekt «DigiWell» vil utvikle ny kunnskap og nye verktøy for prediksjon og drift av produksjonen på olje- og gassfelt som er beheftet med usikkerhet. FNs bærekraftsmål fokuserer på rimelig og ren energi for alle, og klima-handling. Den raske økningen i globalt energiforbruk vil fremtvinge forbe...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fleksibel Additive tilvirkning for krevende komponenter innenfor Maritim sektor

Fleximan prosjektet er et industridrevet forskningsprosjekt som har som mål å etablere nye produksjonsprosesser for tre maritime applikasjoner. Prosjektet har som mål å forbedre eksisterende produksjonsprosesser for å øke produktenes funksjonalitet, samt å redusere ledetider og kostnader. Produks...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Chalk influx and solids production mitigation in the North Sea

Krittfelt i Nordsjøen, slik som Ekofisk og Valhall, er noen av de viktigste oljereservene i Norge, og mye av den gjenværende olja kan fortsatt produseres. Produksjonen i slike felt er utfordrende blant annet på grunn av hendelser som kan innebære store mengder kritt som nærmest flyter inn i brønn...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

ANDWIS - Automated Non Destructive Weld Inspection in Splash/Subsea zone

Prosjektet jobber med å utvikle en ny inspeksjonsrobot, som vil revolusjonere muligheten til å finne utmattingssprekker på stålkonstruksjonene til mange oljeplattformer. Roboten skal benyttes på jacketstrukturer i området rett under havoverflaten, i den såkalte skvalpesonen. Det knytter seg store...

Tildelt: kr 16,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Distributed fibre optic sensing for production optimization

I prosjektets første år jobber vi med å planlegge eksperimenter der vi skal simulere innstrømning av olje, vann og eventuelt gass i en produksjonsbrønn. Et rør-i-rør-system på noen titalls meter skal settes opp i flerfaselaboratoriet til SINTEF på Tiller, hvor væske skal kunne strømme fra det ytr...

Tildelt: kr 16,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

PeTWIN : Whole-field digital twins for production optimization and management

Digitale tvillinger er nødvendige for digitaliseringen av olje- og gassproduksjon. Dessverre er de dårlig forstått og oppskrytt. F.eks, i 2018, var digitale tvillinger, sammen med Deep Learning, helt på toppen av Gartner Groups kjente hype kurve. Enkelt forklart, er en digital tvilling en simulat...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Automated Well Intervention Planning and Method Selection

Hydrokarbonproduserende felt er avhengig av høy oppetid for å levere verdi i henhold til plan. Brønner er avhengig av vedlikehold under hele levetiden for å sikre en ønsket oppetid, noe som gir sikker og pålitelig produksjon. Det finnes mange varianter av brønnintervensjonsmetoder for å øke eller...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fluid Migration Modelling and Treatment

Brønner for produksjon av hydrokarboner, geotermisk varme og for undergrunns lagring av CO2 konstrueres seksjonsvis, der man først borer seksjonen til planlagt dybde før man sikrer denne ved å gå ned med foringsrør som så sementeres til omkringliggende formasjon og ytre foringsrør. Foringsrør og ...

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

PredictCUI: Prediction of water liquid and vapour migration for mitigating corrosion under insulation

Isolerte rør finnes overalt der varm gass eller væske skal flyttes fra et sted til et annet, om det er varmtvannet i huset der du bor eller store damprør på industrianlegg. Isolasjonen, som ligger som en varm ullgenser rundt røret, hjelper til med å redusere varmetap, kostnader og utslipp. Når i...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of Vikotherm R5

Subsea termisk isolasjon brukes i Offshore O&G industrien for å sikre en pålitelig ankomst temperatur for brønnfluiden når den når prosessanlegget eller plattformen, og en garantert minimum avkjølingstid i tilfelle prosessavbrudd. Med stadig økende krav til havdybde og driftstemperatur og utvide...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Clamp-on Mud Flow Rate and Quality Measurement

Etter den fatale Macondo-ulykken (Mexico-golfen 2010), ble det konkludert med at sanntid styring av borevæsker (mud) var nødvendig for å unngå lignende ulykker. Mangelfull styring av mud er en betydelig årsak til nedetid under boring, og et fokusområde for boring på norsk kontinentalokkel og i n...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Etablering av beste praksis for innstrømningskontroll

Ranold er i gang med å systematisere og samle kunnskap om detaljer om teknologier brukt for å styre og påvirke innstrømmingen i gass/oljebrønner. Dette er teknologier som er i utstrakt bruk i dag, men oljeselskapene som er kunder er avhengig av informasjon fra den enkelte teknologileverandør. Ran...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestfold og Telemark

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fluid modelling, uplift and erosion of the Greater Barents Sea

Det vi kaller ?Det Utvidede Barentshavbassenget? strekker seg fra området mellom Finnmark og Svalbard i vest, og til det russiske Karahavet og Petsjorahavet i øst. Dette området har en sammensatt og variert geologisk historie som vi ønsker å forstå. Vi undersøker hovedsakelig avsetninger fra tria...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland