0 antall prosjekter

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Fra "best i klassen" til systematisk arbeid for kjønnsbalanse

Høgskolen i Østfold (HiØ) har, med støtte fra Forskningsrådets Balansemidler, jobbet med prosjektet Fra «best i klassen» til systematisk arbeid for kjønnsbalanse (BESK) fra 2020 til 2022. Arbeidet med kjønnsbalanse i forskning er ikke noe nytt for HiØ. KvinnForsk, et nettverk for kvinnelige forsk...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Østfold

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kvinneløftet

Den årlege tilstandsrapporten for høgare utdanning og nyare forsking viser at det framleis er meir sannsynleg at mannlege enn kvinnelege førsteamanuensar vert professorar. Kjønnsbalanse i akademia er viktig utifrå perspektiv som likestilling, demokratiske ideal, nasjonale mål, forskingsrelevans o...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Møre og Romsdal

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kjønnsbalanse og mangfold ved psykologisk institutt, UiO

Til tross for at Psykologisk institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo (UiO) har en betydelig overvekt av kvinnelige studenter, er instituttet preget av en overvekt av menn som bekler faglige toppstillinger. For å adressere denne ubalansen utviklet man ved PSI et BalanseHub-prosjektet, hvor målet ...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Rekruttering av kvinner til faste vitenskapelige stillinger

Til tross for et tydelig mål om kjønnsbalanse i førstestillinger innen 2020, viser tallene at Det samfunnsvitenskapelige fakultet (UiO) i perioden 2015 til 2020 har hatt en nedgang i kvinnelige årsverk og en økning av mannlige årsverk i førsteamanuensisstillinger. Med dette prosjektet har fakulte...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

QuSpin Balanse

Kvinner er totalt fraværende innen våre faste vitenskapelige stillinger som professor og førsteamanuensis. Dette vil vi endre. Gjennom vår deltagelse ønsker vi å bidra med erfaringer og ny kunnskap, og å kunne trekke på ideer, kunnskap og erfaringer fra andre. QuSpin er et internasjonalt senter f...

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Implisitt: Avdekking av Kjønnspartiskhet i akademia med fokus på filosofi.

IMPLISITT var et toårig tiltaksprosjektet ved UiT Norges arktiske universitet og finansiert av Norges forskningsråds BALANSE-program. Prosjektet ble drevet av forskningsgruppen i feministisk filosofi (FemPhil) i samarbeid med Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKK). Prosjektet har gjennomført...

Tildelt: kr 0,99 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

HiddenFigures - Veien til et inkluderende forskningsmiljø

HiddenFigures har som mål å oppnå langsiktig kjønnsbalanse og mangfold gjennom å utvikle stadig mer inkluderende arbeidsmiljø. Prosjektets fokus er å bryte ned strukturelle barrierer som kan forsinke eller forhindre at subpopulasjoner av kvalifiserte forskere kan avansere i forskning (å endre sys...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Saying Yes and No: The gender dimension of everyday choices in academia

Veien til et professorat i akademia er ikke bare preget av strukturelle barrierer for kvinner men også overstrødd med en mengde mindre hverdagsbeslutninger som tilsynelatende ikke skulle bety så mye hver for seg, men som sammenlagt kan ha stor betydning for den enkeltes forskerkarriere. Dette kan...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

CHALLENGE: Meeting the Challenge to Change the Culture

Kvinner er underrepresentert på NHH spesielt og i ledende stillinger i næringslivet generelt. Underrepresentasjonen er større jo høyere opp på karrierestigen man kommer. CHALLENGE adresserer ulikheten i karriereprogresjon gjennom en rekke tiltak som tar sikte på påvirke kulturen på NHH. Prosje...

Tildelt: kr 0,39 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Towards Gender Balance through Knowledge Based Cultural Change and Actions

Ved prosjektstart hadde Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB kun 22 % kvinner i fast vitenskapelige stillinger og for lav andel kvinner i toppforskningsledelse. Dette til tross for at kjønnsbalansen er langt bedre både blant våre studenter og i rekrutteringsstillingene. En markant ...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Bedre Balanse i Informatikk

Institutt for informatikk ønsker å rekruttere flere kvinnelige studenter til våre studieprogrammer. Vi har også som målsetting å øke andelen kvinnelige ansatte i akademiske stillinger på instituttet. Ved å delta i BalanseHub-nettverket vil vi kunne bidra til dialog og erfaringsutveksling med andr...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Jenter overtar IVT-fakultetet på UiT (JoI-UiT)

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fakultetet) på UiT Norges Arktiske Universitet ved campus Narvik opplever at samtlige teknologiutdanninger har et overtall av gutter på studiene. Som følge av dette kan det være vanskelig for jenter ved studiene å få kontakt med et bredt nettverk a...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

BalanseINN - Gender Equality in Top academic positions in Inland Norway University of applied sciences.

BalanseINN: Flere kvinner i faglige toppstillinger Formålet med BalanseINN er å fokusere på og bidra til jevnere kjønnsbalanse i akademiske toppstillinger ved høgskolen. Høgskolen i innlandet har vært gjennom en fusjonsprosess mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer, og i denne per...

Tildelt: kr 0,92 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Innlandet

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

BalanseHub Senter for klima og energiomstilling

Senter for Klima og Energiomstilling (CET) ble etablert ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitet i Bergen i 2016. Siden etableringen har kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver vært et tema CET-forskerne har vært opptatt av. Som mange andre deler av akademia har senteret utfordringer m...

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

NUPISPOKE

NUPISPOKE-prosjektet hadde to hovedmål: Det første var å bidra til nasjonal kunnskapsutvikling om kjønnsbalanse og mangfold i norsk forskning, gjennom NUPIs deltakelse i Forskningsrådets BalanseHub-nettverk. Som forskningsinstitutt med høy grad av ekstern prosjektfinansiering, og tidligere deltak...

Tildelt: kr 0,83 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Gender, citizenship and academic power (GAP)

Populærvitenskapelig sammendrag Prosjektet Kjønn, akademisk makt og statsborgerskap, Gender, Citizenship and Academic Power (GAP) utforsker hvilken betydning globalisering og internasjonalisering har for kjønnsbalansen i forskning. Bidrar internasjonal rekruttering til å opprettholde eller endre ...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Research Policy and the Boundaries of the Ideal Academic

Hva skal til for å bli den ideelle akademiker i vår tid? I REBOUND-prosjektet skal vi undersøke hva slags «forskertyper» som søker seg til og vurderes som best kvalifisert til toppstillinger i akademia, og hvilke konsekvenser det har for likestilling og mangfold. Dagens sektor kjennetegnes av økt...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Likestilling og eksellens i bærekraftig balanse? Kjønn, kjærlighet og kunnskapsbegjær i det kompetitive universitetet

De siste årene har ideen om eksellens fått en stadig større betydning innenfor akademia, også i Norge. Flere forskere har stilt spørsmål ved hvorvidt de såkalte nøytrale kriteriene for eksellens egentlig er så nøytrale. Enkelte hevder at dreiningen mot mer markedsbaserte konkurranseformer går sam...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

IDUN - fra PhD til Professor Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse på Fakultet for Informasjonsteknologi og Elektroteknikk

BALANSE-prosjektet "IDUN - fra PhD til professor" har som mål å øke antallet kvinnelige forskere i toppstillinger ved NTNUs Fakultet for Informasjonsteknologi og Elektroteknikk og har rekruttert ni kvinnelige professor-II/førsteamanuensis-II som fungerer som mentorer og rollemodeller for forskern...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Women in Economics Network – Nettverksbygning innenfor Samfunnsøkonomi

Kvinner utgjør 28% av akademisk stab innenfor samfunnsøkonomi i Norge, og bare 15% av professorer. Tallene for Norge speiler en generell underrepresentasjon av kvinner i samfunnsøkonomi på verdensbasis. Ved de største internasjonale konferansene utgjør kvinner mellom 15-20% av foredragsholderne. ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Future Research- and Organizational development in Natural sciences, Technology and Theology – FRONT2

Visjonen for FRONT er at like muligheter for kvinner og menn blir en normal del av forskningstilværelsen og en standard i hele forskningsorganisasjonen - både i den formelle organisasjonen og i de uformelle strukturene. Dette krever kjønnsbevissthet og kjønnsperspektiv på arbeidsmiljø, fagkultur,...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Understanding gender imbalances among university professors: the shaping and reshaping of epistemic living spaces

GENDIM hadde som mål å forbedre den overordnede forståelsen av den underliggende kjønnsdynamikken i akademia ved å utforske fremstillingen og gjenskapingen av såkalte epistemiske livsrom. Epistemiske livsrom (Epistemic living spaces) er et konsept av Felt og Fochler (2010), definert som «forskern...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

BALANSEKUNST - Kvinners vei mot den akademiske toppen

Kvinner og menn har historisk sett vært ulikt representert langs alle trinn av forskerstigen. På de laveste trinnene er det i økende grad balanse mellom kjønnene, men på det øverste trinnet, toppstillingene i akademia, synes full likestilling å ligge langt fram i tid. Formålet med forskningsprosj...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

FEMPROF Institusjonell utforskning og endring for et mer likestilt og mangfoldig akademia

FEMPROF-prosjektet vil utvikle ny og viktig kunnskap om kjønn og mangfold i akademia og bidra til økt likestilling og mangfold i sektoren. I FEMPROF utforsker vi institusjonelle relasjoner for å kunne bidra til endring i akademia. I forskningen anvendes institusjonell etnografi (Smith 2005) som ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Agder

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Prestisje: Kjønnsbalanse i forskningsledelse ved UiT Norges arktiske universitet

Prestisjeprosjektet: Kjønnsbalanse i forskningsledelse ved UiT var et femårig forsknings- og tiltaksprosjektet basert ved Senter for kvinn- og kjønnsforskning i samarbeid med Institutt for filosofi og Likestillingsutvalget ved UiT Norges arktiske universitet. Dette prosjektet samlet et mangfoldig...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kvinner i toppstillinger og faglig ledelse ved Nord universitet

For å legge et godt grunnlag i arbeidet mot flere kvinner i toppstillinger og faglig ledelse ved Nord universitet, har det blitt gjennomført en kvalitativ studie blant fagansatte. Hensikten med studien var å kartlegge kvinnelige ansattes erfaringer med karrieresystemet, vilkår for forskning, fagk...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kvinner til topps - Universitetet i Stavanger i bevegelse og balanse

Universitetet i Stavanger hadde ved prosjektstart 45.2 prosent kvinner i førstestillingene, men bare 21.2 prosent kvinnelige professorer. Dette vil universitetet endre på nå. Gjennom «Kvinner til topps - UiS i bevegelse og balanse» startet universitetet en langsiktig satsing med fokus på bevisstg...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Rogaland

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Likestilling nedenfra: Mot et kjønnsbalansert NTNU 2025

Prosjektets primære aktivitet har vært et aksjonsforskningstiltak som har bidratt til å hjelpe institutter ved NTNU til å arbeide for bedre kjønnsbalanse blant fast vitenskapelig ansatte. Prosjektet har bidratt til at bevisstheten, engasjementet og kunnskapen om kjønnsbalanse har økt blant instit...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Økt kjønnsbalanse ved Universitetet i Agder - KABAL

Balanseprosjektet ved Universitetet i Agder fikk innvilget et halvt års forlengelse, og varte derfor ut 2018. Prosjektet har siden sommeren 2015 hatt som hovedmålsetting å øke andelen kvinner i toppstillinger ved hjelp av en rekke tiltak (forhåndsvurdering av professorkompetanse for kvinnelige 1....

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Agder

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Female Researchers on Track - FRONT

Female Researchers ON Track (FRONT) Hensikten med prosjektet Female Researchers ON Track (FRONT) var å oppnå en varig økt kvinneandel i faglige toppstillinger og ledelse ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Oslo. FRONT prosjektet arbeidet derfor med tre ulike typer...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo