0 antall prosjekter

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Gender, citizenship and academic power (GAP)

Populærvitenskapelig sammendrag Prosjektet Kjønn, akademisk makt og statsborgerskap, Gender, Citizenship and Academic Power (GAP) utforsker hvilken betydning globalisering og internasjonalisering har for kjønnsbalansen i forskning. Bidrar internasjonal rekruttering til å opprettholde eller endre ...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Likestilling og eksellens i bærekraftig balanse? Kjønn, kjærlighet og kunnskapsbegjær i det kompetitive universitetet

De siste årene har ideen om eksellens fått en stadig større betydning innenfor akademia, også i Norge. Flere forskere har stilt spørsmål ved hvorvidt de såkalte nøytrale kriteriene for eksellens egentlig er så nøytrale. Enkelte hevder at dreiningen mot mer markedsbaserte konkurranseformer går sam...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Research Policy and the Boundaries of the Ideal Academic

Hva skal til for å bli den ideelle akademiker i vår tid? I REBOUND-prosjektet skal vi undersøke hva slags «forskertyper» som søker seg til og vurderes som best kvalifisert til toppstillinger i akademia, og hvilke konsekvenser det har for likestilling og mangfold. Dagens sektor kjennetegnes av økt...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

IDUN - fra PhD til Professor Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse på Fakultet for Informasjonsteknologi og Elektroteknikk

BALANSE-prosjektet "IDUN - fra PhD til professor" har som mål å øke antallet kvinnelige forskere i toppstillinger ved NTNUs Fakultet for Informasjonsteknologi og Elektroteknikk og har rekruttert ni kvinnelige professor-II/førsteamanuensis-II som fungerer som mentorer og rollemodeller for forskern...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Women in Economics Network – Nettverksbygning innenfor Samfunnsøkonomi

Kvinner utgjør 28% av akademisk stab innenfor samfunnsøkonomi i Norge, og bare 15% av professorer. Tallene for Norge speiler en generell underrepresentasjon av kvinner i samfunnsøkonomi på verdensbasis. Ved de største internasjonale konferansene utgjør kvinner mellom 15-20% av foredragsholderne. ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Future Research- and Organizational development in Natural sciences, Technology and Theology – FRONT2

Visjonen for FRONT er at like muligheter for kvinner og menn blir en normal del av forskningstilværelsen og en standard i hele forskningsorganisasjonen - både i den formelle organisasjonen og i de uformelle strukturene. Dette krever kjønnsbevissthet og kjønnsperspektiv på arbeidsmiljø, fagkultur,...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Understanding gender imbalances among university professors: the shaping and reshaping of epistemic living spaces

GENDIM hadde som mål å forbedre den overordnede forståelsen av den underliggende kjønnsdynamikken i akademia ved å utforske fremstillingen og gjenskapingen av såkalte epistemiske livsrom. Epistemiske livsrom (Epistemic living spaces) er et konsept av Felt og Fochler (2010), definert som «forskern...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

FEMPROF Institusjonell utforskning og endring for et mer likestilt og mangfoldig akademia

FEMPROF-prosjektet vil utvikle ny og viktig kunnskap om kjønn og mangfold i akademia og bidra til økt likestilling og mangfold i sektoren. I FEMPROF utforsker vi institusjonelle relasjoner for å kunne bidra til endring i akademia. I forskningen anvendes institusjonell etnografi (Smith 2005) som ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Agder

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

BALANSEKUNST - Kvinners vei mot den akademiske toppen

Kvinner og menn har historisk sett vært ulikt representert langs alle trinn av forskerstigen. På de laveste trinnene er det i økende grad balanse mellom kjønnene, men på det øverste trinnet, toppstillingene i akademia, synes full likestilling å ligge langt fram i tid. Formålet med forskningsprosj...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Prestisje: Kjønnsbalanse i forskningsledelse ved UiT Norges arktiske universitet

Prestisjeprosjektet: Kjønnsbalanse i forskningsledelse ved UiT var et femårig forsknings- og tiltaksprosjektet basert ved Senter for kvinn- og kjønnsforskning i samarbeid med Institutt for filosofi og Likestillingsutvalget ved UiT Norges arktiske universitet. Dette prosjektet samlet et mangfoldig...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kvinner i toppstillinger og faglig ledelse ved Nord universitet

For å legge et godt grunnlag i arbeidet mot flere kvinner i toppstillinger og faglig ledelse ved Nord universitet, har det blitt gjennomført en kvalitativ studie blant fagansatte. Hensikten med studien var å kartlegge kvinnelige ansattes erfaringer med karrieresystemet, vilkår for forskning, fagk...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kvinner til topps - Universitetet i Stavanger i bevegelse og balanse

Universitetet i Stavanger hadde ved prosjektstart 45.2 prosent kvinner i førstestillingene, men bare 21.2 prosent kvinnelige professorer. Dette vil universitetet endre på nå. Gjennom «Kvinner til topps - UiS i bevegelse og balanse» startet universitetet en langsiktig satsing med fokus på bevisstg...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Rogaland

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Likestilling nedenfra: Mot et kjønnsbalansert NTNU 2025

Prosjektets primære aktivitet har vært et aksjonsforskningstiltak som har bidratt til å hjelpe institutter ved NTNU til å arbeide for bedre kjønnsbalanse blant fast vitenskapelig ansatte. Prosjektet har bidratt til at bevisstheten, engasjementet og kunnskapen om kjønnsbalanse har økt blant instit...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Økt kjønnsbalanse ved Universitetet i Agder - KABAL

Balanseprosjektet ved Universitetet i Agder fikk innvilget et halvt års forlengelse, og varte derfor ut 2018. Prosjektet har siden sommeren 2015 hatt som hovedmålsetting å øke andelen kvinner i toppstillinger ved hjelp av en rekke tiltak (forhåndsvurdering av professorkompetanse for kvinnelige 1....

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Agder

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Female Researchers on Track - FRONT

Female Researchers ON Track (FRONT) Hensikten med prosjektet Female Researchers ON Track (FRONT) var å oppnå en varig økt kvinneandel i faglige toppstillinger og ledelse ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Oslo. FRONT prosjektet arbeidet derfor med tre ulike typer...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kvinnelige forskere, Læring, Organisasjon og Kjønnsbalanse (KLOK)

Arbeidet med kjønnsbalanse i toppstillinger ved Høgskolen i Sørøst-Norge startet våren 2013. Da ble Opprykksprosjekt for kvinnelige forskere satt i gang ved daværende Høgskolen i Vestfold (HiVe). Målet var å øke antall kvinnelige professorer og dosenter ved høgskolen, og ca. 20 kandidater deltok ...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Vestfold

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kjønn og skjønn i kunstfagene - "nye" karrierebarrierer for kvinner

Vurderinger i tilsettingsprosesser og opprykk i kunstneriske stillinger er basert på andre kriterier enn de tradisjonelt vitenskapelige. Kvalitetskriteriene er i en viss forstand vagere og mindre forutsigbare enn i andre akademiske fag. Dette er en ekstra utfordring spesielt for kvinner som ønske...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

"Bygge kompetanse for å beholde kompetanse: Fix the system and achieve unique institutional goals"

I 2015 ble Politihøgskolen (PHS) tildelt midler gjennom Balanseprogrammet, og «FIKS-prosjektet» ble etablert. Prosjektets formål var å øke andelen ansatte i faglige toppstillinger (professorer og dosenter) ved PHS generelt og kvinnelige ansatte spesielt innen en treårsperiode. I 2018 ble PHS til...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Advancing female leadership in the institute sector

Målet med prosjektet har vært å sikre sterke, ledende, kvinnelige forskere for fremtiden. Det helt konkrete målet var å få tre kvinner med professorkompetanse innen utgangen av 2017, primært gjennom å gi dem forskningstid. Som en del av prosjektet satte NUPI også i gang tiltak for å stimulere kvi...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Positioning Women for Research professorship (POWER): Early intervention at PRIO

I likhet med instituttsektoren i Norge for øvrig mangler PRIO kjønnsbalanse på forskningsprofessornivå. På prosjektets oppstart, utgjorde kvinner utgjør bare 14 % av de ansatte med professorkompetanse. Målet var at 3 kvinnelig forskere ville oppnå professor tittelen innen prosjektets slutt. Vi ha...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen

Universitetet i Bergen har ledet studien «Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen" som har fått midler gjennom Forskningsrådets Balanseprogram. Prosjektet, med kortnavnet Balanse-Bergen, var et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Hav...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kjønnsbalanse i forskningsledelse og topplederstillinger i SINTEF

"Kjønnsbalanse i forskningsledelse og topplederstillinger i SINTEF" er et utviklingsprosjekt med nyskapende tiltak som vil utfordre og endre sider ved arbeids- og ledelseskulturen i fagmiljøene. Hensikten med prosjektet er å skape bedre kjønnsbalanse i organisasjonen gjennom aktiv satsning på kar...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage