43 prosjekter

KLIMAFORSK-Stort program klima

Footprint and Impacts of Renewable Energy: Pressure on Lands Under Growth

FIREPLUG-prosjektet vil ta opp to viktige samfunnsutfordringer: hvordan man kan håndtere overgangen fra fossilt brensel til fornybar energi, og hvordan kan man samtidig redusere tapet av biologisk mangfold og økosystemtjenester på grunn av arealbruk ved produksjon av fornybar energi. Vann, vind...

Tildelt: kr 25,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Activating local resources for cultivating regional cooperation for sustainable land-use

BIOSPHERE tar sikte på å styrke sosial-økologisk resiliens i det bynære og rurale Norge. For å 'bygge tilbake bedre' må vi bruke mer helhetlige og inkluderende tilnærminger for å løse de komplekse og sammenkoblede utfordringene i vår tid. Vi må bygge en kunnskapsbase for kompleksiteten i å håndte...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

LOCUS - The contested nature of Allemannsretten: Renegotiating local customs in periphery landscapes with small-scale farming

Allemannsretten blir stadig mer omstridt. Kanskje aller best kjent er ulike konflikter i strandsonene på Østlandet og Sørlandet. Imidlertid blir retten til fri ferdsel problematisert over det ganske land så vel som hos våre nordiske naboer. Småbrukere i norske periferilandskap erfarer at allemann...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

SAfeguard BIodiversity and improve Climate Adaptation in catchment areas under pressure: tools and Solutions (SABICAS)

Elver og deres omgivelser er særlig artsrike, og de bidrar derfor vesentlig til det samlede biologiske mangfoldet. Samtidig transporterer elvene vann gjennom landskapet, og de har vært svært viktige for utviklingen av samfunnet som vi kjenner det i dag. Forurensning, arealbruk og regulering har p...

Tildelt: kr 20,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Perennial grassland mixtures: a novel approach to forage and food production, land restoration and climate resilience in Ethiopia

Ødeleggelse og forringelse av jordressurser er en stor trussel mot økosystemer og livsvilkår i Afrika sør for Sahara, spesielt i Etiopia. Det er derfor behov for å finne nye jordbrukssystemer som kan bidra til å forbedre og verne jordarealene. Husdyr er svært viktige for etiopiske bønder og sentr...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Visual Intelligence

Visual Intelligence utvikler nye typer kunstige nevrale nettverk, kalt dyp læring (kunstig intelligens), for å trekke ut viktig informasjon fra forskjellige typer komplekse bildedata. Senterets brukerpartnere har visuelle data som en sentral del av deres tjenester og verdiskapning, og representer...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

High Throughput Environmental Assessment Pipeline

HiTEA-prosjektet (High Throughput Environmental Assessment Pipeline) skal bygge et sluttbrukervennlig verktøy for sofistikert sensitivitets- og usikkerhetsanalyse for å nå SDG-er (Sustainable Development Goals). HiTEA vil gjøre det enkelt, raskt og kostnadseffektivt for forskere å utføre tusenvis...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Project Nano Carrier 2020-2023 – The use of Porous Silicon Nanoparticles for pharmaceutical applications

Nacamed har patent på en effektiv produksjon av nanopartikler av silisium. Disse nanopartiklene kan benyttes innenfor en rekke områder i medisin, der problemstillingen kan være å få et legemiddel til å virke på rett sted, i riktig tidsrom, eller på riktig måte. Denne typen partikler kalles legemi...

Tildelt: kr 15,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Investigating the ENvironmental impacts of TRANSformed engineered nanomaterials released from wastewater treatment plants

Når produksjonen, diversiteten, og bruken av syntetiske nanomaterialer (Engineered Nano Materials, ENM) i forbrukerprodukter øker, øker også omfanget av disse i renseanlegg gjennom utslipp fra husholdninger og industrielle kilder. Syntetiske nanomatrialer er dynamiske av natur og kan gjennomgå st...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Contributing to sustainable energy systems in Norway: quantifying life-cycle impacts on biodiversity

Elektrisk kraft er en naturlig del av hverdagslivet. Vi har behov for elektrisitet til gjøremål som oppvarming, matlaging, belysning osv. Få av oss tenker over hvor denne kraften blir produsert og hvilke konsekvenser produksjonen kan ha på livsmiljøet vårt. All produksjon av elektrisitet kan pote...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114129 MEWS - A distributed, scalable and cost-effective Mass movement Early Warning System

Vi ønsker i prosjektet å utvikle et skalerbart system (MEWS) for tidlig deteksjon og tidlig varsling av massebevegelser som jordras, steinsprang og snøskred. Systemet vil samle store mengder data fra en rekke feltutplasserte, trådløse, rimelige og selvdrevne IoT-enheter som vil ha innebygget mang...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Managing Ethical Norwegian Seascape Activities

Global forvaltning av marine ressurser tilstreber en bærekraftig utvikling ved å balansere ressursutvinning, bevaring av biologisk mangfold og bred samfunnsaksept. Imidlertid har disse tre filosofiske paradigmene en tendens til å stå som monolitiske søyler i sine tilnærminger til bærekraft, nemli...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utvikling av sterile planter til hage- og parkanlegg ved hjelp av CRISPR teknologi

Hagebusker er populære planter i norske hager fordi de har vakre blomster eller frukter, og fordi de skjermer for innsyn fra veier og naboer. Buskene bringer dessuten en liten bit av skogen inn i boligområdene - noe både mennesker og fugler setter pris på. Mange av disse populære hagebuskene hør...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Resirkulert tilslag fra betongslam med CO2-bindende egenskaper

I RECONC har Ølen Betong produsert en første batch med resirkulert tilslag fra betongslam (RST) med bruk av tørrvaskteknologi og Re-Con Zero Evo. Tilslaget har blitt utprøvd i en veipilot på Finsland i Kristiansand. I denne fullskala piloten er RST benyttet i bærelaget til en test strekning på 50...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Grazing in carnivore forests for sustainable production of food, timber and biodiversity

Utmarksbeiting har i mange århundrer vært en viktig ressurs for norsk matproduksjon, ikke minst fordi tilgangen til dyrka mark er begrenset av klimatiske forhold. De store rovdyrene bjørn, ulv, gaupe og jerv som førte til skader i husdyrbesetningene ble derfor forfulgt og helt eller delvis utrydd...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

To manage or not: Assessing the benefit of managing ecosystem disservices

Kan en plante forårsake mer skade enn gagn i et økosystem? Den vakre kreklingen lager grønne, teppebelagte heier og smakfulle bær, og den lagrer karbon. Men for mange arter i økosystemet er den en dårlig samarbeidspartner. Bladene til krekling inneholder kjemiske stoffer som hindrer andre planter...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Governing transitions in the Norwegian outfields: Between agrarian traditions, modern consumption and green industrialisation

Mellom fjellet og innmarka ligger utmarka. Et sær-skandinavisk begrep som vitner om stedegne kjennetegn ved det fysiske så vel som det mentale landskapet. I tusenvis av år har utmarka blitt sett på som en utvida del av gardsbruka og inngått som en viktig del av bondefamiliens husholdsøkonomi. Men...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Sustainable Rural Environments: Practicing, Managing, and Performing the Gendered Outfields

Norsk utmarksforvaltning er både kompleks og fragmentert og i oppstartsfasen av prosjektet har vi identifisert hvilke aktører som påvirker og styrer utmarka, med et spesielt fokus på de tre caseområdene Sunnfjordregionen, Saltenregionen og Forollhogna. Med utgangspunkt i denne oversikten har vi k...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIONÆR-Bionæringsprogram

Forest fertilization using nutrient-enriched biochar for climate change mitigation effects

Gjødsling av skog skjer i form av mineralgjødsel der den viktigste gjødsel-komponenten er nitrogen. Dette er et tiltak som øker tilveksten for trær, noe som også har en gunstig klima-effekt siden det øker skogens karboninnbinding. Samtidig er det en viss risiko for at noe av mineralgjødselen løse...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Climate Smart Forestry Norway

Netto tilvekst i Norsk skog binder nå CO2 tilsvarende om lag 45-50% av landets totale årlige klimagassutslipp, men norske og europeiske skoger viser tegn til lavere karbonbinding fordi skogen blir eldre. Eldre skog vokser saktere og gir samtidig høyere risiko for betydelige utslipp av karbon og ø...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Innovations in cumulative impact studies and applications to aid conservation and sustainable management of Reindeer in Scandinavia

De siste hundre årene har verden endret seg raskt som en følge av menneskelige aktiviteter. Klimaendring og effektene av dem er ofte på forsiden av nyhetene, og menneskelig arealbruk har forandret jordens overflate. For eksempel fungerer veier og jernbaner ofte som barrierer for ville dyr. Result...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Genomic selection in Picea abies

Gran er det økonomisk viktigste treslaget i de nordiske landene. Skogplanteforedling for utvikling av bedre genetiske materialer med treslaget begynte i Norden med et pluss-tre utvalg allerede på 1940-tallet. Siden har foredlingen utviklet seg gjennom avkomtesting i feltforsøk plantet i varierend...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Innlandet

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Biokjemisk Kontaktmøte 2020

Det 56. årlige Biokjemiske kontaktmøte vil i 2020 arrangeres av biokjemikere ved Universitetet i Bergen. Disse møtene samler en stor andel av Norges Life Science-forskere, fra studenter til erfarne professorer. Programmet omfatter forelesninger i plenum, mini-symposier og plakatpresentasjoner. De...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Towards a climate-smart policy and management framework for conservation and use of dry forest ecosystem services and resources in Ethiopia

Nedbørfattige tropiske skogområder er globalt sett blant de mest truede og forsømte økosystemene, grunnet påvirkning fra mennesker, spesielle naturforhold og klimaendringer. Samtidig ser en at konfliktene ved bruk av økosystemtjenestene fra slike områder øker. I dette prosjektet vil vi gjennom...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Evolutionary Demography Society’s 7th Annual Meeting

Mangelen på interaksjon spesielt mellom human-demografere og biologer var bakgrunnen for at organisasjonen «Evolutionary Demography Society» (https://www.evodemos.org/) ble etablert i 2013, med hovedsiktemål å skape en felles arena for forskere fra ulike fagdisipliner i bruken av demografiske an...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Maximizing the Resilience and Carbon Sequestration in Managed Norway Spruce Forests

Mens klimaendringene antas å medføre økt produktivitet for gran i det meste av landet, vil et endret klima også kunne gjøre skogen mere utsatt for biotiske og abiotiske skader. Av stor betydning i så måte er risikoen for stormfelling og snøbrekk etter våtsnø-episoder, som kan medføre store økonom...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

InnoValue - utvikling av søknad til Horizon 2020 RUR 07-2020 utlysning

Søknaden skal sendes inn før 24.1 2020, og Østfoldforskning deltar aktivt som partner i prosjektet sammen med Wageningen University fra Nederland (koordinator), Nofima fra Norge, IVL og RISE fra Sverige og WRAP fra UK, og med supplerende organisasjoner fra sentral- og sørøst-Europa som partnere. ...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Real-world ecosystem management: Identifying knowledge gaps and overcoming societal barriers

Vi viser til forrige framdriftsrapport når det gjelder prosjektets innretning og innhold. En aktivitet som var planlagt startet opp i 2020 (siste kvartal) var det vi har kalt dialogforum. Dette var tenkt som en konferanse for meningsutveksling om skogforvaltning og skogbruk, med deltakelse fr...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

LAnd MAnagement for CLImate Mitigation and Adaptation

LAMACLIMA vil undersøke hvordan arealforvaltningstiltak som naturforyngelse, påskoging, vanning og vedhøsting vil påvirke klima, landbruk, vanntilgjengelighet, skogbruk og økonomisk produktivitet. Dette vil bli oppnådd ved å bruke en tverrfaglig tilnærming. Ettersom fokuset for dette prosjektet e...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: A road map for academic research-intensive innovation from the Centre of Digital Life Norway

The ambitious goal of Centre for Digital Life Norway is to transform Norwegian biotechnology research. The centre wants to stimulate to value creation from digital biotechnology. Last year the centre was granted NOK 30 million from the Research Council of Norway to run the 5-year innovation proje...

Tildelt: kr 30,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo