432 prosjekter

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Geophysical methods for subsurface imaging and monitoring

Geofysisk reservoarmonitorering er et viktig verktøy for å øke produksjonen og sikkerheten på norsk sokkel. Vi bidratt med nye metoder og flere felteksempler og studier som har vært nyttige for industrien. 4D refraksjonsseismikk er ikke et standard verktøy i dag, men flere eksempler som er gjort ...

Tildelt: kr 15,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Helhetlig styring av sikkerhet i petroleumsnæringen ved bruk av risikostyring, -kultur, -ledelse, design og forretningsmodellering

Innenfor tema "Storulykker" vil prosjektet fokusere på hvordan risikostyring, -kultur og -ledelse, design og forretningsmodellering sammen kan se på strukturelle forholds påvirking på risiko i petroleumsvirksomheten med fokus på storulykkerisiko. Et vikti g punkt for storulykkerisiko er å se helh...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Biota Guard - use of a real-time multi sensor array (incl. biosensors) to refine oil spill models.

Biota Guard aims to supplement existing tools related to oil spill modeling by propagating increased ecosystem understanding. The DREAM and OSCAR models will be at the heart of such an effort, while integration with new initiatives, e.g. SYMBIOSES, also w ill be evaluated. The numerical model D...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Learning from Successful Operations

I dette prosjektet har vi bidratt til økt kunnskap om hvorfor ulykker IKKE skjer. Vi har utviklet metoder og verktøy som virksomhetene kan bruke til å analysere og lære av vellykkede operasjoner, f.eks. i forbindelse med granskninger, debrifinger etter krevende operasjoner og opplæring/trening. ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Petromaks2 Forprosjekt for DURA

Prosjektet igangsatt av Oil Tools of Norway addresserer tema 3 under tematiske områder til Petromaks2 programmet, herav kostnadseffektiv boring og intervensjon. Prosjektet kan også falle inn under tema 5 som er forebygging av storulykker, arbeidsbetinge t sykdom og skader i petroleumsvirksomhet...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved risk assessments - to better reflect the knowledge dimension and surprises

Forbedret risikoanalyse og -styring ved å reflektere kunnskapsdimensjonen og potensielle overraskelser (sorte svaner) Prosjektleder Professor Terje Aven, Universitet i Stavanger I industrien, inkludert petroleumsvirksomheten, og ellers i samfunnet, har det vært vanlig å se på risiko som en ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

NEONOR2 Neotectonics in Nordland - Implications for petroleum exploration

Vi har i NEONOR2 prosjektet studert neotektonisk deformasjon i Nordland, både på land og sokkel. Den integrerte tolkningen inkluderer geologiske, seismologiske og geodetiske data kombinert med bergmekanikk, anvendt geofysikk og numerisk modellering. Et seismisk nettverk med 26 seismografer re...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fundamental studies of materials behaviour for future cold climate applications

Den norske olje og gassindustrien har basert aktivitetene blant annet på NORSOK standardene som omfatter driftstemperaturer ned til -14 °C. Denne industrien har 40 års erfaring med operasjoner i Nordsjøen og Norskehavet. Fremtidige opeerasjoner i arktiske strøk wil imidlertid kunne gi større mate...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Increased Knowledge of Localized Internal Corrosion in Pipelines

Transport av olje og gass fra avsidesliggende produksjonsfelt til prosessanlegg og distribusjonsnett er både utfordrende og kostnadskrevende, og det er finnes få kostnadseffektive løsninger å velge mellom. Rørledninger for flerfasetransport (gass, olje/ko ndensat og vann) er det rådende alternati...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

High Voltage Subsea Connections

Undervanns høyspenningskonnektorer er ofte store, tunge og svært kostbare komponenter. I dag er systemspenningsnivået vanligvis 12 kV, men spenningsnivået må økes for å oppnå en høy overføringsevne. I dette forskningsprosjektet er det etablert et teoretisk og eksperimentelt grunnlag for utvikling...

Tildelt: kr 13,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of common Norway-Russia accepted procedures for decision making on dispersants application in the Barents Sea

In the last decade, in the search for new oil field, the oil and gas industry has been moving Northward into the Barents Sea, in both parts, the Norwegian and Russian sectors. As industrial activities increase in the Arctic, there are increasing risks for accidental discharges of crude oil. Such...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Reactive flow during water flooding - from pore to core

Vi undersøker hvordan endringer i reservoir-stein forårsaket av injisert vann påvirker utvinning av olje på pore skala, og vi bruker denne kunnskapen sammen med eksisterende målinger på kjerne skala for å forstå utvinnings-mekanismer på ulike skalaer. For å oppnå dette bruker vi både eksperim...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

New methods for mapping and monitoring of seabed

In the last decade, in the search for new oil field, the oil and gas industry has been moving Northward into the Barents Sea. The South West Barents Sea is characterized by the presence of deep water coral which are protected species and also sponge aggre gations which may be impacted by drilling...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Utvikling av elektrisk nedihulls-boremotor med kontinuerlig borestreng for olje og gass-brønner

Norhard Oil & Gas AS er et spinn-off selskap fra Norwegian Hard Rock Drilling AS og skal utvikle teknologi for elektrisk nedihulls-motor for boring i oljebrønner offshore basert på sistnevntes felt-testede teknologi for tunnelboring på land. FoU-utfordri nger inkluderer bl.a. nedskalering av bor...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

MudCam Development Pre-Project

BP og andre operatører på Valhall og Ekofisk har lenge hatt utfordringer med innsykninger i feltet. Grunnmassen i begge disse feltene synker over tid, og dette fører ofte til brudd, avrivninger og klemskader i brønnene som blir boret. BP har ma?ttet ste nge 22 produksjonsbrønner pa? Valhall pa?...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

OTT-Forprosjekt Petromaks2

På norsk sokkel står det rundt 500 offshoreinstallasjoner. Disse plattformene produserer millioner av fat olje hvert eneste år, og som et resultat av produksjonen skapes det også betydelige mengder farlig biprodukter som mudavfall, borekaks og forurenset vann. Oppfanging og lagring av disse mate...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

FORPROSJEKT DISAPPEARING PLUG SYSTEM

Completion Technology Resources (CTR) er i utviklingsfasen av et nytt patenterbart produkt kalt Disappearing Plug System (DPS). DPS er en ny og innovativ løsning til de allerede eksisterende Plug-systemene i oljenæringen. Som en tradisjonell Plug, er DPS ment å være en midlertidig eller permanen...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Dynamisk insentivmodellering for boring og brønn

I dette forprosjektet ønskes det å videreutvikle prosjektgruppen for en hovedsøknad mot Petromaks II innenfor temaet dynamisk insentivmodell for boring og brønn innen olje og gass industrien. Ufordringer ved samhandling mellom operatør og leverandører er ofte sett på som en begrensning fordi de ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Exposure to oil and diesel and risk of skin cancer among Norwegian offshore oil industry workers

Prosjektet bygger på data som er bearbeidet og kvalitetssikret i et tidligere prosjekt finansiert av Forskningsrådet. Resultater fra dette prosjektet viser kreftforekomst blant ansatte i offshore oljeaktivitet for perioden 1999-2009, og er presentert på utenlandske konferanser i 2013 (Basel, Inte...

Tildelt: kr 0,91 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

AquaWell Permanent Downhole Water Fraction and Salinity Measurement

Kjerneelementet i Hammertech teknologien er en høyfrekvent magnetfelt-sensor. En prototype for laboratorieformål ble anvendt for å undersøke de grunnleggende egenskapene til sensoren. En prototype utviklet for testing i strømningsrigg ble utviklet for å undersøke ytelsen til sensoren i simulerte ...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Next Generation Multiscale Methods for Reservoir Simulation

This project aims to widen the range of possible applications of multiscale technology by providing significant speedup of traditional reservoir engineering workflows and enabling the use of reservoir simulation in new workflows in which one currently mus t resort to proxy models or empirical cor...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Ultrasonic spatial imaging and flow measurement through casing for assessment of cement condition and well integrity

-

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Coherent radar for environmental monitoring of ice, waves, and currents for oil and gas operations in the Arctic

-

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Enhanced oil recovery by reduced mechanical degradation of polymers

Hovedmålet for dette prosjektet er å utvikle og designe en lav skjærs prosess, mer spesifikt en ny ventil for lav skjærs injeksjon av polymerløsninger som reduserer mekanisk degradering av polymeren og påfølgende reduksjon av viskositet med 50% sammenlignet med dagens teknologi. Som en konsekvens...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Avslutning av dr. grad. Hovedsøknad 175968/E30 - CO2 Injection For Stimulated Production Of Natural Gas

Naturgasshydrater er krystallinske forbindelser av vann og små hydrokarboner, hovedsakelig metan. Volumet av vann i disse forbindelsene er ca. 10% høyere enn vann væske og inneholder opp til 14% metan. Energimengden av metan frosset inne på denne måten kan være mer enn energimengden i alle kje...

Tildelt: kr 0,99 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

MicroWave communication for high performance wet-mate subsea connectors

Connectors do not get the most attention and may not be as well noticed as a new rig design or subsea compressor module, but connectors are used everywhere: like the tendons in our bodies that connect bone to muscle, we cannot function without them. Why i s it then that we tolerate such a lack of...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Ukjent Fylke

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Interorganisational Complexity and Risk of Major Accidents

Prosjektet «interorganisational complexity and risk of major accidents» har som formål å utvikle ny kunnskap om hvordan selskapskompleksitet påvirker sikkerhet i petroleumsindustrien. Frem til nå har det vært lite forskning på sikkerhetsimplikasjonene av selskapskompleksitet. Det overordnede måle...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved safety and efficiency in O&G operations by developing superhydrophobic nanotechnology for passive anti-icing protection.

-

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Enhanced oil recovery by pressure stimulation employment - Method proposed by Impact Technology Systems AS

ITS have developed a new innovative method (the ITS method) for enhanced oil recovery. The ITS method is based on important physical principles first formulated by Lord Rayleigh (1842-1919) and Heinrich Hertz (1857-1894). The scientific work by Lord Ray leigh and Hertz has never, to our knowled...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Smarte brønner med autonom innstrømningskontroll.

For å øke produksjonen og utvinningsgraden er det viktig å hindre den negative effekten av gass- og/eller vanngjennombrudd i en brønn. I de aller fleste feltene på norsk sokkel er dreneringsmekanismen trykkstøtte fra gass og/eller vann. Dette betyr at ett er en tid får alle brønner gass- og/eller...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Vestfold og Telemark