0 antall prosjekter

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Disease mechanisms in chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME): an integrated, translational approach

Prosjektets ene målsetting var å utforske kognitive (tankemessige) endringer hos ungdommer med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME). Dette ble gjort dels ved hjelp av bestemte tester for ulike kognitive funksjoner, og dels ved funksjonelle avbildninger av hjernen (fMRI). Vi sammenliknet pasientgru...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Decoding Synaptic Memory with TimeSTAMP

Prosjektet belyser grunnleggende mekanismer for endringer i nervecelle kommunikasjon som ligger til grunn for hukommelse. Endinger i nervecelle signaloverføring ved synapser er nødvendig for hukommelse og langvarige endringer i atferd. Denne evnen er svekket eller forstyrret ved en rekke psykia...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Causal pathwaus for asthma

Årsaken til utvikling av astma og allergi er ukjent. Målet med prosjektet var å øke kunnskapen om hvordan ulike typer for eksponering i svangerskapet kan påvirke risikoen for astma og allergi. Prosjektet har bidratt med ny kunnskap om sammenhengen mellom røyking i svangerskapet, gravides i...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Perinatal outcomes and childrens health after prenatal exposure to influenza and influenza vaccination

I 2009 ble befolkningen utsatt for et nytt pandemisk influensavirus A (H1N1) som førte til at mange unge ble syke, deriblant gravide kvinner. For å kunne undersøke eventuelle konsekvenser av influensa i svangerskapet etablerte Folkehelseinstituttet svangerskapskohorten NorFlu. Målet er å studere ...

Tildelt: kr 17,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Social network support to increase parental caring capacity when a parent has cancer. An RCT study.

Prosjektet har fulgt justert framdriftsplan og ble formelt avslutttet 31.12.16. Oppsummert har vi utført følgende i prosjektperioden: 1) Fullført en RCT studie om optimalisering av sosial nettverksstøtte, der 35 familier(35 friske foreldre og 35 barn)deltok i studien. Av disse ble 18 familier ...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Dementia Disease Initiation

DDI er et nasjonalt, tverr-regionalt samarbeidsprosjekt som omfatter ledende nevrovitenskapelige forskningsmiljøer i Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord-Norge. Prosjektet fokuserer på de vanligste hjerneorganiske sykdommene og inkluderer Alzheimer sykdom, Parkinsons sykdom, ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

How do genetic, clinical and treatment factors affect outcome in severe mental disorders?

Målet med prosjektet er å finne virksom behandling for alvorlige psykiske lidelser og identifisere risikofaktorer for sykdom. Dette er gjort ved å integrere pågående norske studier innen schizofreni og bipolar lidelse. Prosjektet er basert på et samarbeid mellom alle helseregioner i Norge, og...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Children Living in Families with Parental Mental Illness and/or Substance Abuse: Participation, Competence Development and Support

Mosaikk-prosjektet handler om barn/ungdom som vokser opp med foreldre som har rus- eller psykiske problemer, og består av tre delprosjekter: 1) barns hverdagsliv og deres oppfatninger om trygghet, trivsel og støtte, 2) møtepunkter mellom barn, foreldre og profesjonelle hjelpere, og 3) sammenhenge...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Innlandet

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Personalized Cancer Medicine

Prosjektet er nå nærmest fullført, men en del dataanalyse gjenstår før de store publikasjonene er i havn. Dette gjelder særlig det nasjonale sarkomprosjektet (se http://NoSarC.no), der vi samler inn en populasjonsbasert, prospektiv kohort av pasienter med bindevevskreft. NCGC vil analysere prøver...

Tildelt: kr 35,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2019

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Late effects - early detection, follow-up and treatment

Ved utgangen av 2011 levde 215 000 personer i Norge som hadde fått en kreftdiagnose en gang i livet. 132 000 av disse hadde levd i 5 år eller mer etter kreftdiagnosen (langtids kreftoverlevere). Antallet langtids kreftoverlevere øker raskt pga bedret diagnostikk og behandling. Denne gode nyheten ...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2020

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Burdened Children as Next of Kin and the General Practitioner

Studie 1, kvalitativ analyse av data fra fokusgruppeintervju med erfarne fastleger om deres erfaringer fra praksis med barn som pårørende til pasienter med psykiatrisk sykdom, rusproblem eller alvorlig somatisk sykdom, er gjennomført og artikkelen publisert i Scandinavian Journal of Primary Healt...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Heroin abuse and addiction: Heroin metabolism as a key player and possible basis for new pharmacotherapy

Bakgrunn og målsetning Heroinmisbruk er et økende problem på verdensbasis og dagens behandlingstilbud er preget av høy grad av tilbakefall. Målet med dette prosjektet var å undersøke nye farmakoterapeutiske prinsipper for behandling av heroinavhengighet ved å angripe rusmidlet i stedet for å blo...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Randomised controlled Trial of Improvisational Music therapy's Effectiveness for children with Autism spectrum disorders (TIME-A)

TIME-A prosjektet (2012-2016) kartlegger effekten av improvisatorisk musikkterapi (IMT) hos barn med autismespekterforstyrrelser (ASF). I 2014 publiserte TIME-A forskere en Cochrane Review med funn som viser at musikkterapi kan forbedre noen av hovedutfordringene som barn med autisme kan oppleve,...

Tildelt: kr 15,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

MetAction: Actionable Targets in Cancer Metastasis - from Bed to Bench to Byte to Bedside

Målsetningen for MetAction har vært å bidra til at ny kunnskap innen kreft og kreftutvikling skal komme den enkelte pasient til nytte i form av mer målrettet behandling. Prosjektet har vært organisert med fokus på tre hovedaktiviteter: 1) planlegging og gjennomføring av en klinisk studie der beha...

Tildelt: kr 22,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

A randomized controlled trial of a web-based program for prenatal-and postpartum depressive symptoms in new mothers.

Denne studien er en randomisert kontrollert studie hvor vi tester effekten av et nett-basert program ("Mamma Mia") på depressive symptomer og velære etter fødsel. Studien startet i juni 2012, og ble avslutttet i juni 2016. Mamma Mia er et universalforebyggende tiltak for alle gravide hvor den pri...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Children of patients with severe illness or substance abuse: Prevalence, identification, perceived needs, services received and outcome

MÅLSETTING Prosjektets mål har vært å gi ny kunnskap om situasjonen for barn med foreldre som er pasienter i spesialisthelsetjenesten. Prosjektet fokuserer på barnas situasjon og erfaringer, foreldrenes opplevelse av barnas situasjon og sin egen situasjon, hvordan sykdommen virker inn på daglig...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The COPE LBP trial: Cognitive Patient Education for Low Back Pain - a cluster randomized controlled trial in primary care

Bakgrunn: Kunnskap om smerte og sykdomsforståelse har vist å ha betydning for behandlingsresultat hos pasienter med langvarige korsryggsmerter, og er derfor viktig i kognitivt orienterte behandlingstiltak for denne pasientgruppen. COPE (Cognitive Patient Education) prosjektet er en tverrfaglig st...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The influence of stimulant therapy and comorbidity on decisions in ADHD

-

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Bergen Psychosis Project 2

Bergen psykoseprosjekt 2 (BP2) er en prospektiv randomisert, kontrollert sammenligning av de antipsykotiske legemidlene amisulprid, aripiprazol og olanzapin uavhengig av legemiddelindustri. Legemidlene har ikke tidligere blitt sammenlignet direkte mot hverandre. BP2 ble utvidet til å bli en multi...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2019

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Metformin treatment of pregnant PCOS women and prevention of preterm birth.

Kvinner med polycystisk ovarie syndrom (PCOS) har vanskeligere for å bli gravide og har økt forekomst av svangerskaps-komplikasjoner som pre-eklampsi, svangerskapsdiabetes, fortidige fødsler og vekstretardasjon. Tidligere studier av gravide kvinner med PCOS har imidlertid hatt svakheter som gjør ...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Aiming for remission in RA: a randomized trial examining the benefit of ultrasonography in a clinical tight control regimen

ARCTIC-studien er en nasjonal, randomisert, klinisk, multisenterstudie av pasienter med nydiagnostisert leddgikt som ble gjennomført fra 2010 til 2015 ved elleve revmatologiske avdelinger fra alle helseregioner i Norge. Totalt ble 238 pasienter randomisert til to behandlingsstrategier i ARCTI...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Long term effectiveness of dialectical behaviour therapy vs enhanced usual care for adolescents with self-harming and suicidal behaviours

Pasienter som selvskader rapporterer ofte mye depressive symptomer uten at dette reflekteres i behandlernes vurderinger. Studier av voksne har sett at komorbid Borderline personlighetsforstyrrelse (BPD) har betydning for hvordan depressive symptomer presenteres og hvordan depresjon responderer på...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The Norwegian national node of International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF-N) - Phase 2: 2011-2016

International Neuroinformatics Coordinating Facility, INCF, ble etablert i 2006 etter anbefaling fra OECD Global Science Forum. INCFs formål er å fremme utviklingen av infrastruktur for dataintegrasjon gjennom deling av data og analyse av data om hjernen, samt modellering og simulering av funksjo...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Preventing opioid relapse and - overdose following discharge from detoxification or imprisonment - a multi-centre RCT

Avhengighet av heroin og andre opioider er en tung belastning for pasienten selv, for pårørende, og for samfunnet. Idag består anbefalt behandling av daglig dose med forskrevne opioider som metadon eller buprenorfin (subutex, suboxone), med førstevalg buprenorfin-nalokson (suboxone) som har laves...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Life After STroke - The LAST study

LAST studien er en nasjonal randomisert kontrollert multisenter studie som har til hensikt å undersøke effekten av et langtidsoppfølgingsprogram etter hjerneslag. Personer som har vært innlagt ved slagenheten ved St. Olavs Hospital eller ved Bærum sykehus får tilbud om å delta i studien ved den p...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Caring for adult patients with acute exacerbations of asthma or COPD in general practice

Prosjektet har beskrevet pasienter i allmennpraksis med astma- og kolsforverringer, og hvordan forverringene blir behandlet. I en av studiene ble det samlet inn data fra 100 pasienter innlagt med astma- eller kolsforverring ved to norske sykehus. De som først hadde kontaktet fastlege hadde oftere...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Early diagnosis of abdominal cancer in general practice - a cohort study

I prosjektets første fase ble det presentert av prosjektleder og stipendiat i radio og på UiTs informasjonssider. Prosjektleder har omtalt prosjektet på kurs i kreftdiagnostikk for allmennpraktiserende leger i Oslo i 2013, og på et møte i regi av Helsedirektoratet i 2011 som ledet opp mot den sen...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Senter for rus- og avhengighetsforskning - SERAF

Tildelingen fra NFR har gjennom 10 år gjort det mulig for SERAF å utvikle og å drive klinikknær rusmiddelforskning på høyt internasjonalt nivå. Vi har bidratt til en bedre, kunnskapsbasert behandling av rus- og avhengighetslidelser i Norge, gjennom å bidra til et lokalt basert og forankret kunnsk...

Tildelt: kr 100,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2020

Sted: Oslo