0 antall prosjekter

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Virus entry and receptors in fish

En bærekraftig havbruksnæring er avhengig av at man kan forebygge og kontrollere infeksiøse sykdommer. Virussykdommer utgjør en betydelig trussel mot bærekraften i norsk lakseoppdrett og medfører økonomiske tap. God helse hos oppdrettsfisken bidrar til god dyrevelferd og er miljømessig gunstig, d...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Akershus

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

SFI Harvest - Technologies for sustainable biomarine value creation

Langt nede i havet foregår pionerarbeid for utforske dypets bioøkonomiske potensial. Hva finnes egentlig nede på 1000 meters dyp? Kan noe av det bli en naturlig del av vårt kosthold? I det innovasjonsdrevne forskningssenteret SFI Harvest, ser vi på hva som finnes lenger ned, i mørket mellom 200 ...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Smolt production in the future - The Sixth Conference on Recirculating aquaculture (webinar)

Smolt production in the future is a conference that focuses on new innovations in smolt and post-smolt production in closed containment systems and it is arranged every other year. The conference is organized by Nofima and Sunndal Næringsselskap for the sixth time this year and it is the conferen...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

SUCCEED - Sustainable systems with cow-calf-contact for higher welfare in dairy production

Prosjektets mål er å finne praktiske løsninger for dagens og morgendagens fjøs som gjør at melkekyr kan få ha kontakt med kalven sin. All husdyrproduksjon er blitt avhengig av samfunnets aksept og krav om god dyrevelferd. I de siste årene har det stadig oftere blitt stilt spørsmål ved den etabler...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Autonom tilstandsmåling i merd

Så langt har følgende resultater blitt oppnådd i løpet av prosjektet: Høsten 2020 ble den første kameraprototypen testet i en merd hos Havforskningsinstituttet på Austevoll. Denne prototypen bestod av fire 5MP fargekamera montert i en enkel trykkbeholder. Basert på disse bildene ble en første al...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fønix

NattoPharma har siden oppstart i 2004 vært en ledende leverandør og utvikler av produkter basert på vitamin K2 i form av menaquinone-7 under merkevaren MenaQ7®. Selskapets produkter bygger på vitenskapelig dokumenterte resultater, og så lang underbygger 20 kliniske studier MenaQ7?s gode effekter ...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

MICROPLASTIC AS AN EMERGING VECTOR FOR FOODBORNE PATHOGENS IN THE FOOD CHAIN

Helsemessig risiko knyttet til mikroplastpartikler i miljø, vann og mat har de siste årene fått stor oppmerksomhet. Vurderingene er imidlertid usikre i sine konklusjoner, og Vitenskapskomiteen for mat og miljø påpekte i 2019 at «kvaliteten på forskningen er for dårlig til at det er mulig å vurder...

Tildelt: kr 14,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

New approach to produce all-female salmon avoids the use of hormones and can be combined with vaccination to achieve sterility

Det første forsøket på å produsere en populasjon av bare hunnlaks ble ikke vellykket. Denne sesongen (høst/vinter 2023) har vi et større antall gytende stamfisk som kan gi opphav til avkom av bare hunnkjønn, og vi forventer resultater på dette i løpet av de neste månedene. Funksjonelle studier av...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Improving aquaculture sustainability by modulating the feed-microbiome-host axis in Fish

Havbasert matproduksjon har økt raskt i takt med den eksplosive befolkningsveksten. Utvikling av bedre produksjonsmetoder som er effektive og bærekraftige er et viktig mål innen norsk akvakultur. En lovende strategi for å oppnå dette er å bedre kunnskapen om samspillet mellom fiskens mat, mikrobe...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Marint K2 restråstoff til kjæledyrfôr (MAREK)

Årlig i Norge rapporteres det om omtrent 125 000 tonn laks som dør i oppdrettsanlegg. Ettersom fisken har dødd av seg selv klassifiseres dette som biprodukt kategori 2 (K2) av Mattilsynet. Dette innebærer at restråstoffet ikke kan brukes til annet formål enn fôr til pelsdyr og som energikilde til...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Ikke akkurat standard - En digital plattform for distribusjon av matvarer utenfor standard varesortiment.

Hvert år kastes rundt en tredjedel av all spiselig mat i Norge. En stor andel av svinnet oppstår før maten når butikkhyllene, hovedsakelig fordi den har feil utseende, form eller farge i forhold til etablerte standarder. Dette utgjør et betydelig klimagassutslipp, stadig voksende avfallsmengder, ...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Beslutningsstøtte for effektiv og miljøvennlig sjøtransport av fiskefôr i havbruksnæringen

Hovedmålet med BESTEMT har vært å utvikle beslutningsstøtte for planlegging av fiskefôrdistribusjon i havbruksnæringen, og på den måten bidra til økt effektivitet og mer miljøvennlig fôrlogistikk. Planlegging av fôrproduksjon og -distribusjon er et meget komplekst planleggingsproblem med mange ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Innovative cereal processing methods to produce mycotoxin-safe bread

Kornbaserte produkter utgjør en stor andel av det norske kostholdet, og gjennomsnittlig forbruk av kornbasert mat til småbarn er omtrent 5 ganger så stort som for voksne, i forhold til kroppsvekten. Korn er imidlertid ofte forurenset med soppgiften deoksynivalenol (DON), som hovedsakelig ligger i...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Alkaline Grain Technology: increased Norwegian ingredients in cattle diets and effects on milk production, animal health and GHG emission

Befolkningsvekst og klimaendringer forsterker behovet for å fremme bærekraftig produksjon og matsikkerhet i landbruket. Norge har et nordisk klima med mindre enn 3 % av det totale landarealet som dyrkbar jord. Dette bidrar til høye nivåer av importerte proteiningredienser (~90 %) i fôr til produk...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP: FOODPRINT - Traceability and labelling of gene-edited products in the food chain

FOODPRINT-prosjektet utvikler samarbeidsforskning om genredigeringsmetoder i sammenheng med sporbarhet og merking av genmodifiserte (GM) produkter gjennom hele næringskjeden. Genredigering er en ny teknikk for genetisk modifikasjon som for tiden er regulert under EU-direktivet 2001/18/EC og av de...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable postharvest handling of apple

Det er forventa ein 40% auke i norsk epleproduksjon frå 2018 til 2023. Skal omsetnaden handtera ei slik mengd med eple må fruktkvaliteten optimaliserast i saman med betre handtering av epla etter hausting, forbetra lagringstilhøve for kort og lengre lagring, og meir kommunikasjon i verdikjeda. Pr...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Strawberry Harvester for Polytunnels and Open Fields

Målet med SHAPE-prosjektet har vært å utvikle en autonom jordbærhøster for produksjon i polytunneller og åpne marker. Mangel på manuell arbeidskraft er en av de store utfordringene for jordbær-dyrkere rundt i verden, det er behov for ny teknologi for å hjelpe dyrkerne til å automatisere denne ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Cardiomyopathy Syndrome in Atlantic Salmon (Salmo salar): Fishing for a Cure

Kardiomyopatisyndrom (CMS) er en utbredt hjertesykdom, som i dag er en av de dyreste sykdommene i norsk laksenæring. Det er derfor stort økonomisk og dyrevelferdspotensial knyttet til forbedring av diagnostikk og behandling. Dette prosjektet er designet for å adressere sentrale CMS-mekanismer, og...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Risk management of imported plants and seeds: possibilities for improved pest detection to prevent the introduction and spread of new pests

Import av planter og frø utgjør en risiko for at fremmede sykdomsorganismer introduseres og spres i Norge, noe som igjen vil kunne true både matsikkerhet og miljø. Det er derfor viktig at Norge har på plass gode systemer for risikohåndtering ved import. Både Mattilsynet og importørene har en vikt...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-NET: BlueBio - Improving aquaculture sustainability by modulating the feed-microbiome-host axis in Fish

Jordas befolkningsvekst medfører stor økning i produksjonen av mat, blant annet innen akvakultur, noe som krever mer effektive og bærekraftige produksjonsmetoder. En lovende måte å oppnå dette på er å avdekke sammenhengen fôret, fiskens fysiologi og metabolisme, og mikrobene i tarmen, ikke bare f...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Development licenses as a driver for innovation in fish farming - Effects on technology, industry and regulation

Den norske havbruksnæringen har utfordringer knyttet til lakselus, rømming og fiskevelferd. Med mål om et teknologiløft som kunne løse disse utfordringene opprettet myndighetene ordningen med utviklingstillatelser i 2015. Ordningen var midlertidig, og disse særtillatelsene skulle tildeles konsept...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

WelCow: Improving animal welfare in dairy herds by optimising welfare assessment methods for continuous use by farmers

Dyrevelferd er et viktig tema for forbrukere, forvaltere og husdyrprodusenter. Prosjektet har fått et norsk navn, nemlig Kutrivsel. Dette kom fram av en navnekonkurranse og forslag fra melkeprodusenter. Kutrivsel-prosjektet har også en kort-tittel; God velferd for ku og bonde. Målet er at bonde...

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-NET: BlueBio - Optimizing land-based fish production in next generation digital recirculating aquaculture systems

DIGIRAS prosjektet hadde som hovedmål å generere ny kunnskap og forbedre bærekraftigheten og effektiviteten til resirkulerende akvakultursystemer (RAS) gjennom studier og overvåkning av mikrobesamfunn, fiskehelse, vannkvalitet, overvåking av fiskeatferd, avansert vannbehandling og utvikling av ny...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-NET: BlueBio - Microalgae Microbiomes - A natural source for the prevention and treatment of diseases in aquaculture (AquaHealth)

Prosjektet AquaHealth studerte synergien mellom mikroalger og deres assosierte mikrobiota for å identifisere, utvikle og validere nye bioaktive og prebiotiske forbindelser som på en bærekraftig måte kan brukes til forebygging og behandling av sykdom i landbasert akvakultur. SINTEF Avd. Bioteknolo...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-NET: Bluebio Microbial management in RAS for sustainable aquaculture production

Resirkulerende akvakultursystemer (RAS) har mange fordeler sammenliknet med tradisjonelle gjennomstrømningssystemer og er nå den foretrukne teknologien for produksjon av settefisk i Norge. For at vannet skal kunne gjenbrukes i RAS, må det renses. Sentralt i denne rensinga er biofiltre, der saktev...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Development of new innovative technology and concept to remove salmon lice (L. salmonis) copepodits from seawater

Effektiv bekjempelse av parasitten lakselus er viktig for en bærekraftig lakseoppdrettsnæring. Et nytt innovativt konsept ? LiceDefence ? er utarbeidet for å redusere mengden lakselus. Konseptet er basert på patentert teknologi for bruk av lys for aktiv tiltrekning av frittsvømmende copepoditter...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Optimal risk based short term decision making for aquaculture.

Hovedformålet med prosjektet er å utvikle et effektivt verktøy for operativ beslutningsstøtte i akvakultur basert på presis datainnhenting og kunstig intelligens kombinert med spisskompetanse innen stokastisk modellering og matematisk optimering. Verktøyet skal kunne bearbeide og systematisere st...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Selection for reduced methane emission in Norwegian Red cows

Hovedmålet med prosjekter er finne den beste strategien for å redusere klimaavtrykk fra norsk mjølkeproduksjon ved hjelp av avl. Før en ny egenskap som metanutslipp kan inkluderes i avlsarbeidet må vi ha kunnskap om hvor arvelig egenskapen er og om den har genetiske sammenhenger til andre egenska...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NORO3/7 - Framstilling av omega-3 og omega-7 fra Norske restråstoffer.

Historisk sett har fiskemelfabrikker i Chile og Peru vært kilde til den kommersielle produksjonen av marine omega-3 fettsyre konsentrater de siste 40 årene. Fiskene i disse områdene inneholder en gunstig fettsyresammensetning med tanke på videreforedling av oljen. De har både en spesielt høy ande...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

GreatView - Utsikt til mer enn du ser!

Daglig dør fisk i oppdrettsanlegg. Årsakene til at fisken dør kan være mange men registreringene rundt dette er i dag mangelfull da det ikke finnes automatiserte hjelpemidler. Data om årsakene til at fisken dør og tilstanden på den døde fisken er verdifull i forhold til å si noe om hvordan fiske...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Møre og Romsdal