0 antall prosjekter

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Stress Path and Hysteresis effects on Integrity of CO2 Storage Site

Prosjektet SPHINCSS har hatt som mål å undersøke nærmere risikobildet knyttet storskala CO2-lagring, spesielt når det gjelder planer offshore Norge. Fokuset har vært rettet mot geomekaniske innvirkninger på evnen til et valgt lagringsreservoar å holde CO2 trygt i lagerets formasjon og bergart. Me...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Ceramic membrane surface

Support for a personal exchange visit is applied for young researcher Dr. Jonathan M. Polfus (b. 1984) employed at SINTEF Materials and Chemistry for an extended research stay at Massachusetts Institute of Technology (MiT) for 6 months from January to June 2017. The exchange visit therefore addre...

Tildelt: kr 83 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Improved performance of CO2 EOR and underground storage by mobility control of CO2

CO2 lagring i sedimentære bergarter er en storskala løsning for å redusere utslippene av menneskeskapt CO2. Lagringskapasiteten i Nordsjøen er stor og muligheten av å etablere en storskala infrastruktur for CO2 lagring har blitt vurdert. Realisasjonen av en CO2 infrastruktur i Nordsjøen vil gjøre...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Studying moving fluid interfaces during cementing of CCS wells

Brønner har i mange vitenskapelige studier blitt utpekt som "akilleshælene" som kan vanskeliggjøre sikker og kostnadseffektiv CO2-fangst og -lagring (CCS). De er menneskeskapte tuneller inn til lagringsreservoaret, og deres forseglingsevne avhenger av konstruksjonsmaterialer som stål og sement. S...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Understanding of CO2 dissolution in oil by convection-driven mixing and wettability alteration (UNCOVER)

Det er velkjent at CO2 oppløst i vann vil øke vanntettheten, for derved å føre til konvektiv strømning på grunn av tetthetsforskjellen og gravitasjonskrefter. Konvektiv strømning kan igjen akselerere CO2 miksing i vann ved CO2-vann kontaktflate. Denne prosessen kan bidra til større CO2 lagringspo...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Fundamentals of Pressurized Oxy-fuel Combustion for Natural Gas Semi-Closed Combined Cycles

Populærvitenskapelig framstilling (Norsk) Mål: Om lag 60 % av CO2-utsleppa i verda kjem frå forbrenning i energi- og industri-sektorane. For å dempe klimaendringar og underbygge ambisiøse mål for å redusere CO2-utsleppa i eit samfunn dominert av fossile brensel, må ein snarleg setje i verk fang...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Optimized CO2 storage in sloping aquifers

MÅL: Prosjektet CO2-Upslope har hatt som mål å undersøke potensialet for å lagre CO2 på best mulig måte i geologiske reservoarer på den norske kontinentalsokkelen. Akviferer er porøse, vannfylte lag (gjerne sandstein) i undergrunnen, som potensielt har plass til mye CO2. Den såkalte Gassum-forma...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Innovative materials for CO2 Capture by Combined Calcium-Copper Cycles

Formålet med 6Cs prosjektet er å undersøke innovative og industrielt relevante materialer til prosesskonseptet «Calcium Cooper Chemical Looping Combustion» ( CaCu CLC). Ved å kombinere kobber og kalsium i ett og samme materiale kan den eksoterme reduksjonen av kobberoksid, CuO, kobles med den end...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Sustainability and GHG impact of Bio-CCUS: 2nd IEA Bioenergy Task 41 workshop

N/A

Tildelt: kr 21 702

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 permeability along fragmented shale interfaces

Fangst og lagring av CO2 (Carbon Capture and Storage; CCS) er skissért som en av metodene som kan implementeres for å redusere mengden CO2 i atmosfæren. CCS kan deles inn i undergruppene fangst, transport og lagring. Lagring foregår ved å injisere CO2 via brønner inn i egnede reservoar i undergru...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Fundamentals of CO2-Hydrocarbon Interactions for CO2 storage with EOR/EGR in offshore reservoirs: modeling, numerical methods and upscaling

Lagring av karbondioksid (CO2) i geologiske formasjoner er et virkemiddel for å redusere utslipp til atmosfæren av denne klimagassen. CO2-lagring kombinert med økt oljeutvinning (EOR) eller økt gassutvinning (EGR) regnes som den mest kostnadseffektive metoden for deponering av fangede CO2-utslipp...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Hybrid reactor for production of power, hydrogen and valuable chemical compounds from natural gas with integrated CO2 capture

Selv om produksjon av strøm og hydrogen fortsatt vil være avhengig av fossilt brensel i nær framtid, finnes det nye og alternative prosesser som tillater karbonfri produksjon av energi. Vi presenterer her et nytt konsept ? en hybrid pyrolyse- / forgassingsreaktor, som driftes med naturgass (NG) e...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

A pressurized Internally Circulating Reactor (ICR) for cost-effective power production with integrated CO2 capture

Hovedresultatet fra ICR-prosjektet er labskala demonstrasjon av et nytt Internally Circulating Reactor (ICR) konsept, som vil forenkle bygging og oppskalering av chemical looping teknologier. Chemical looping har et stort potensial for ren og effektiv energikonvertering, men har betydelige utford...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

University of Oslo (UiO) - University of Pretoria (UP) - Knowledge Exchange Initiative in CO2 Storage

Nettverket vil danne grunnlaget for fremtidig samarbeid innen CO2 lagring og petroleums geologi/geofysikk mellom de to universitetene (Universitetet i Pretoria og Universitetet i Oslo), samt andre nøkkelspillere f.eks. SACCCS i SørAfrika. Vår plan er at samarbeidet på sikt kan utvikle seg til fel...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Superlyophobic surfaces for efficient separation and droplet condensation of CO2

Realiseringen av fullskala implementasjon av karbonfangst, transport og lagring (CCS) i nær framtid er i høyeste grad viktig for å redusere global oppvarming. For å realisere CCS i stor skala, trenger vi innovative løsninger som vil gi betydelige kostnadskutt. NanoDrop-prosjektet har hatt som mål...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Avoiding loss of CO2 injectivity

Mål Reduksjon av injektivitet som følge av saltutfelling eller hydratdannelse har blitt anerkjent som nytt problem i CO2-lagring. For å sikre trygg og langsiktig CO2-injeksjon er det avgjørende å forebygge tilstoppelse i porerommet i nærbrønnsområdet eller i reservoaret. Hovedmålet i dette prosj...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Polymer resins for remediation of leakages in CO2 wells

Globale CO2 utslipp er en hovedårsak til klimaendringer og - utfordringer globalt. En vesentlig andel CO2 utslipp kan elimineres gjennom fangst og lagring av CO2. En løsning for lagring er gjenbruk av olje/gass brønner og injisere CO2 inn i reservoarene og deretter sikre at brønnen er tett. Det e...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Bayesian monitoring design.

CO2 håndtering er en teknologi som har som formål å fange CO2 og lagre den isolert fra atmosfæren. Dermed er denne teknologien sett på som et av flere bidrag i det grønne skiftet som er nødvendig for å oppnå 1.5oC målet satt i Parisavtalen. Den mest hensiktsmessige lagringen vil være i geologiske...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Environmental impacts of leakage from sub-seabed CO2 storage

Mobilisering av metaller: Resultatene våre indikerer at mobilisering av metaller fra sediment definitivt er funksjonen av sedimenttyper, dets organiske innhold, og spesielt geologiske karakterer (mineralsammensetning). Som forventet skapte den laveste pH som ble anvendt under forsøkene (pH 6,3) ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

New polymeric membranes for CO2 capture

Prosjektets mål: Det primære målet for POLYMEM-prosjektet er å redusere kostnader, energibruk og miljømessige konsekvenser av CO2-fangst sammenlignet med eksisterende teknologier, ved å utvikle og implementere "neste generasjon" polymermembraner. Teknisk innhold: Prosjektet fremmer en tv...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Distributed seismic monitoring for geological carbon sequestration

Målet med DEMODAS, er å utvikle kosteffektive overvåkningssystem for geologisk CO2 lagring ved bruk av fiberoptisk distribuert akustisk sensing (DAS) teknologi. Med DAS kan man måle rystelser i grunnen. Optiske fiberkabler kan også benyttes som seismiske sensorer for aktiv og passiv seismikk. for...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 Storage from Lab to On-Shore Field Pilots Using CO2-Foam for Mobility Control in CCUS

Klimautfordringer påvirker globale energistrategier. Dette framtvinger krav om redusert karbonavtrykk i petroleums¬produksjonen. Dette kan i olje- og gass industrien oppnås i petroleumsproduksjon med samtidig lagring av karbon, i form av injeksjon og lagring av CO2. Målene i Parisavtalen og FN'...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Capture of CO2 in Confined Surfactant Geometries

Mål Målet er å designe og validere lyotropiske flytende krystaller for CO2-fangst, transport, og injeksjon i akviferer, basert på termodynamisk modellering og småskala eksperimentering, gjennom spesifisering av en polymer arkitektur for lyotropiske flytende krystaller, undersøkelse av vanninntre...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

European Carbon Negative Conference

Bio-CCS er en klima-teknologi som kan levere karbonnegative utslipp ved å fjerne overflødig CO2 fra atmosfæren og lagre det trygt og permanent under bakken. FNs klimapanel (IPCC) sier at Bio-CCS som en karbonnegativ teknologi er nødvendig for å holde global oppvarming innenfor togradersmålet. Til...

Tildelt: kr 99 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Capturing the debate at COP21: The role of CCS in our low carbon future

The IPCC's AR5 drew some sobering conclusions for those working to limit dangerous climate change. As global emissions increase at a rate far outstripping the pace of uptake of measures to reduce them, technologies such as Carbon Capture and Storage (CCS) and the ability to remove CO2 from the a...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

BIGGCCS (193816): Personal overseas research grant for Visiting Researcher

Gas separation membranes are considered among one of the most promising technologies for post-combustion carbon dioxide capture. However, to compete with solvent-based systems for CO2 capture, development of membranes with improved performances (e.g. selectivity and permeance) is strongly needed....

Tildelt: kr 65 954

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

2nd Biennial CO2 for EOR as CCUS Conference 2015

"2nd Biennial CO2 for EOR as CCUS Conference" is a Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) conference by Petroleum Research School of Norway (Nasjonal forskerskole i petroleumsfag(NFiP)), NorTex Petroleum Cluster and Royal Norwegian Consulate General in Houston, TX, USA. Venue: BRC, Rice U...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Simulation and Optimization of Large-Scale, Aquifer-wide Injection CO2 injection in the North Sea

For at CO2-lagring skal utgjøre et relevant virkemiddel for reduksjon av europeiske klimagassutslipp, må det opereres på en mye større skala enn hva en har erfaring med i dag. Dette vil kreve gode anslag for hvor mye CO2 som praktisk og sikkert kan lagres på hvert lagringssted. For å minimere ri...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Atmospheric Chemistry of Amines and Related Compounds

Karbonfangst og lagring av CO2 (CCS) er et nødvendig tiltak for å nå klimamålene i Paris-avtalen. Dagens best utviklede teknologi for CO2 fangst er basert på bruk av aminer. Når CO2 fanges i industriell skala fra f.eks. energiproduksjon, avfallsforbrenning og sementindustri vil små mengder aminer...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Corrosion and cross chemical reactions in pipelines transporting CO2 with impurities

CO2 fra fangstanlegg vil alltid inneholde mindre mengder urenheter. Det er velkjent at enkelte av urenhetene kan reagere og danne korrosive faser eller partikler. For å oppnå en trygg og pålitelig transport av CO2 må det dokumenteres hvilke CO2-kvaliteter man må ha for å unngå korrosjon og partik...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Viken