563 prosjekter

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hvordan lederes intellektuelle ydmykhet påvirker teamprestasjoner og teaminnovasjon gjennom gruppens aktive åpenhetstenking.

Prosjektet skal undersøke hvilken effekt leders intellektuelle ydmykhet har på åpenhet i team og hvordan det påvirker teamets resultater og innovasjon. Leders intellektuelle ydmykhet handler om å erkjenne at egne meninger og vurderinger kan være feil og et ønske om å utforske mer mangfoldig og ny...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Safe and Competitive Concepts with Enabling Technologies

I petroleumsvirksomheten utvikles det spennende ideer og teknologi. Det er likevel anerkjent at det er en utfordring å implementere og ta i bruk disse. Nye ideer og teknologi blir ikke inkludert i nye konsepter og prosjekter, noe som kan påvirke verdien av prosjektet på en negativ måte. Prosjekte...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Mangfoldsledelse i tverrkulturelle bærekraftige industriprosjekter

Ledere som vil være med på å forme fremtidens næringsliv, må forstå globalisering og internasjonalisering, og raskt utvikle bærekraftige strategier og forretningsmodeller som tar hensyn til flerkultur. Dette må de gjøre ved å erverve seg mangfoldskompetanse og samarbeide på tvers av kulturelle sk...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Industrial Internet of Things based Smart Warehouse Management System

IIoT-basert smart lagerstyringssystem Prosjektet har som mål å utvikle et smart lagerstyringssystem til bruk for Equinors nye flytende produksjonsskip Johan Castberg. Tanken er at et slikt system skal effektivisere og modernisere Equinors lagerfunksjoner ved hjelp av digitalisering og automasjo...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

BWell – assessment of Broiler Welfare in a medium-slow growing hybrid

Etterspørselen etter kjøtt øker i hele verden, og fremmer stadig mer intensivert husdyrproduksjon. Samtidig er det behov for å sikre en bærekraftig produksjon med god dyrevelferd. Det har vært en økende samfunnsinteresse for måten husdyrhold blir drevet, hvor maten stammer fra og hvordan den prod...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Modellering av karbonfangst i saltsmelter

I 2015 undertegnet 195 land Paris-avtalen, en global forpliktelse til å begrense gjennomsnittlig global temperaturstigning til 2°C. Ifølge FNs klimapanel vil det være ekstremt dyrt, om ikke umulig, å oppnå 2°C-scenariet uten karbonfangst og -lagring. Karbonfangst i saltsmelter (CCMS) er utviklet...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Innlandet

NAERINGSPH-Nærings-phd

Improved Multiphase Flow Performance Using Autonomous Inflow Control Valve and its Potential Impact on Reservoir Recovery

Utvinningsgraden fra oljereservoarer er opp mot 50%. Da vil altså halvparten av oljen som opprinnelig var i reservoaret, fremdeles ligge igjen etter at feltet er stengt. En av utfordringene som bidrar til at oljen blir liggende igjen er produksjon av uønskede fluider, som for eksempel vann, damp ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestfold og Telemark

NAERINGSPH-Nærings-phd

Systems of Change: Sustainable Approaches to Innovation Management in the Norwegian Bioeconomy Sector

Kunnskapsoverføringsprogrammer mellom institusjoner og industri er en integrert del av å øke industriens konkurranseevne og nyte bred institusjonell støtte i Norge. Regionale innovasjonssystemer på lokalt nivå krever sånne kunnskapsoverføringsprogrammer for å legge til rette for fornyelse av inno...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Innlandet

NAERINGSPH-Nærings-phd

Autonomous Load Handling

I de siste tiår har det vært store fremskritt i utvikling av automatiseringsprosesser. Dette er i stor grad på grunn av stadig økende tilgang til prosesseringskapasitet, siden datamaskiner blir kraftigere og kraftigere. Marine- og offshorebransjen har imidlertid vært treg til å ta i bruk disse fr...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Collaboration models in offshore helicopter personnel transportation and emergency response planning

Mål: Planleggingsproblemer innenfor offshore logistikk er svært komplekse, mens forskningsfeltet er forholdsvis lite utforsket med stort potensiale for forbedring. Målet for dette prosjektet er å gi kunnskap og løsninger som kan muliggjøre samarbeid om felles planlegging mellom offshore energisel...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Resiliens i kritisk infrastruktur, næringsphd

I Norge har vi et strømnett bestående av komplekse leverandørkjeder. Dette forutsetter et samarbeid på tvers av aktørene innenfor den kritiske infrastrukturen. Økende digitalisering gir også sårbarhet, og et skifte innen den tradisjonelle risikostyring er nødvendig for å imøtekomme det stadig end...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestfold og Telemark

NAERINGSPH-Nærings-phd

Cryptographic Protocols for Unreliable Networks

Nødnett brukes i dag av brann, politi og helsevesen, og er utilgjengelig for befolkningen forøvrig. Nødnett har så langt vært lukkede nett med egne basestasjoner fysisk adskilt fra andre sivile nett. I fremtiden kan det være aktuelt å endre dette, men det vil fortsatt være like viktig å skille nø...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Polychaetes as a mitigation approach for management of fin fish organic co-product by development of benthic IMTA

Fiskeoppdrett er en stor og viktig næring i Norge. I dagens semilukkede anlegg slippes det ut en vesentlig mengde fôr og fekalier direkte ut i den frie vannmassen. Mesteparten av disse biproduktene sedimenterer på bunn i den direkte nærhet til produksjonsområdet for oppdrettsfisken. Hvis det orga...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Investigation of the effectiveness of mitigating actions for integration of Unmanned Aerial Vehicles in G (Uncontrolled) Air Space

Siden begynnelsen av det 21. århundre har bruken av ubemannede flysystemer (UAS) vært i en økende trend. EASA utstedte en policyerklæring om luftdyktighetskravene til UAS i 2009 for å håndtere det økende antall UAS i sivile applikasjoner. I 2015 introduserte European Union Aviation Safety Agency ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Next generation radio architecture for accurate localization

Lokalisering er prosessen med å finne plassering av en enhet, enten i et innendørs eller et utendørs miljø. Lokalisering brukes i blant annet smarte byer, industri, medisin og redningstjenester. Nylig har lokalisering blitt brukt til å advare brukere om avstand til andre brukere hjelp av Bluetoot...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hardware reverse engineering – Verifisering av tillit til maskinvarekomponenter i kraftforsyningen

Prosjektets målsetting er å utvikle metode og teststandard for å verifisere tillit til maskinvarekomponenter benyttet i kraftforsyningens kritiske infrastruktur. Det grønne skifte er en storstilt satsing både i Norge og Europa. Det betyr å tilgjengelig-gjøre mer og smartere bruk av ren energi i...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Improve detectability for trustworthiness assessment of concrete structure inspection in ultrasound by AI method

Det norske teknologiselskapet Elop har utviklet et nyskapende verktøy, og tilhørende digitale ekspertløsninger for tilstandsovervåkning av betongkonstruksjoner. NæringsPhDprosjektet skal evaluere effektiviteten og repeterbarheten til ELOP’s nye beslutningsstøttesystemer, basert på ekspertkunnskap...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Prediction of aircraft icing based on the microphysical properties of condensed water vapour outside mixed-phased clouds

Prediksjon av ising på luftfartøy basert på mikrofysiske egenskaper av kondensert vanndamp utenfor blandingsfaseskyer Målet med prosjektet er forskning som støtter utvikling av en sensorpakke for ubemannede luftfartøy (UAVer) som forutser isingsforhold under flyging. Ising på fly skjer når unde...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

NAERINGSPH-Nærings-phd

Digital støtte for planlegging, gjennomføring, oppfølging og evaluering av behandlingsforløp.

Data fra sykehusopphold eller annen behandling, filer eller data fra pasienten selv, resultater fra tester, resultater fra spørreskjema og annet som kunne vært viktig for å ta avgjørelser rundt pasientbehandling finnes i ulike formater og ligger lagret i ulike systemer i ulike deler av helsetjene...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Vision-based AI for infrastructure inspection support

Moderne samfunn er fundamentalt avhengige av elektrisitet. Dette stiller strenge krav for å opprettholde påliteligheten og tilgjengeligheten av strømforsyningen. For å forhindre driftsstans og for å opprettholde sikker og pålitelig forsyning, må elektriske verktøy utføre regelmessige inspeksjoner...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Uncertainty and robustness in house price prediction models

Nøyaktig verdifastsettelse av boliger er viktig for mange aktører innen bank-, forsikring- og eiendomsmeglerbransjen. Verdifastsettelser kan enten gjøres ved fysisk verdivurdering utført av en takstmann/eiendomsmegler eller ved bruk av en automatisert verdsettelsesmodell (AVM). En AVM er en stati...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Extending the Norwegian Strawberry season trough novel breeding material

Det norske forbruket av jordbær til friskkonum økte med 70 % i perioden 2009 til 2018. Til tross for denne økningen har den norske jordbærproduksjonen holdt seg relativt stabil og selvforsyningsgraden ligger i dag på rundt 30 %. Omtrent halvparten av den årlige importen finner sted i perioden apr...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

System architecture of Subsea Energy Storage for offshore renewables

Det foreslås å starte et doktorgradsprosjekt for å se hvordan vi kan løse noen av utfordringene med å introdusere fornybare energikilder i stor skala. I den forbindelse vil man utnytte erfaringene fra olje-og gassindustrien. Målet er å studere kravene til energilagring når man bytter fra ikke-for...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

DNA damage in blood cells in relation to chemotherapy and nutritional status in colorectal cancer patients.

Et sunt kosthold har stor betydning for å redusere risiko for tarmkreft. Basert på en omfattende gjennomgang av vitenskapelig litteratur, så kan man konkludere med at fullkornsprodukter, frukt og grønnsaker, samt fiberrike matvarer reduserer risiko, mens rødt- og bearbeidet kjøtt, alkohol og fedm...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Datasikkerhet og dataflyt i applikasjoner som støtter og distribuerer data med differensiert gradert klassifisering

For at flyindustrien skal nå sine industrimål om effektivitet, må teknologi undergå en digitalisering, eller en fornying og utvikling. Dette er høyest relevant for Indra Navia. Flyindustrien er en konservativ bransje, og teknologien ligger noe bak. Mens teknologien utvikler seg, har også informas...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Nye reguleringskonsepter i vannkraft

Forbruket av strøm vil øke, men også bli mer komplisert. Industri og forbrukere finner stadig nye måter å bruke energi fra strøm på. Det kommer samtidig nye kilder til produksjon av strøm, og nye måter å lagre energien på. Mange av kildene som sol og vind vil være avhengig av varierende værforhol...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Use of Automation Processes for Detection of Emergent Behavior during Systems Integration Testing

Kongsberg Defence and Aerospace (KDA) er en ledende aktør innen forsvarsindustrien med spesielle utfordringer knyttet til dette segmentet. Lange livsløp, små volum og få tester av det komplett systemet kjennetegner produktene. KDA vil i denne PhD-studien være et forskningslaboratorium for å se på...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Industrial PhD on Propeller Icing on Unmanned Aerial Vehicles

Gjennom det siste 10-året har anvendelsen av ubemannede fly (UAV) økt radikalt i stadig flere områder av verden. Denne utviklingen har ført til at stadig flere UAVer flyr i krevende vær, som for eksempel forhold med fare for ising. Atmosfærisk ising oppstår når et fly passerer gjennom skyer med s...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

En randomisert kontrollert studie av effekt og endringsprosesser i kognitiv atferdsterapi og emosjonsfokusert terapi for depresjon

Depresjon er en utbredt psykisk lidelse som innebærer store kostnader for samfunnet og de som rammes. Det er et stort behov for gode behandlingsmetoder, og det er behov for at behandlingen som gis er kvalitetssikret gjennom forskning. I denne studien vil vi undersøke og sammenligne effekten av to...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Genomic-based breeding technology for high quality apples in a Nordic climate

I nordisk og norsk fruktdyrking, er eple den viktigste produksjonen målt i volum. Fremgang i planteforedling er basert på mulighetene for å gjøre presise utvalg av nye avkom med ønskede egenskaper. Tradisjonelt blir dette utført ved testing av store populasjoner i feltforsøk over flere år og lok...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland