896 prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

STRIVAN - Storage and Risk Value Analysis - water and hydro reservoirs

Prosjektet vil utvikle beslutningsstøtte-verktøy som dameiere og vannmyndigheter kan bruke til å kvantifisere verdien av reservoar-volum (magasin-volum) som tapes av på grunn av sediment oppfylling. Reservoarer lagrer vann slik at vannet er tilgjengelig for bruk når behovet for vann er tilste...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

MVO - Koordinering av Joint Programme Geothermal, European Energy Research Alliance (EERA Geothermal) 2020-2022

Prosjektet sikrer koordinering og ledelse av EERA Joint Programme Geothermal Energy (https://www.eera-set.eu/), og sikrer koordinering og innspill mot ETIP-DG (https://www.etip-dg.eu/) og Deep Geothermal Implementation Working Group (https://www.egec.org/set-plan-h2020/).

Tildelt: kr 0,87 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Silicon Powered Lithium Ion Capacitor: versatile Energy storage platform

Teknologien som Beyonder og IFE her jobber med er en hybrid energilagringsløsning som kalles Li-ion kondensator. Dette er en kombinasjon av to velprøvde og modnede teknologier- superkondensator og i-ion batterier. Ved å benytte interne komponenter og materialer fra begge disse og legge til pre-li...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Wind energy in icing climates

I alle vindkraftverk lokalisert i kaldt klima, kan det i perioder med lav temperatur og tåke eller regn i luften dannes is på vindturbinene. Denne isen kan falle ned eller kastes fra vindturbinen. Iskast kan medføre skader på brukere av vindparkområdene (turgåere, jegere, driftspersonell, andre b...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Risk and vulnerability prognosis for power system development and asset management

I eit kraftsystem som er i endring og som blir meir komplekst treng systemoperatør og nettselskap informasjon om risikoeksponeringa og sårbarheita til systemet. Denne informasjonen er nødvendig for å ivareta eit akseptabelt nivå på forsyningssikkerheita over alle planleggingshorisontane: Frå kort...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Surface treatment of Artificial Graphite for Anodes in Lithium-Ion Batteries

Grafitt er i dag det dominerende anodematerialet i litium-ion batterier (LIB) og representerer omtrent 15% av vekten til batteriet. Ved opplading vil Li-ionene legge seg mellom lagene i grafitten. Jo mer man lader opp batteriet, jo flere Li-ioner legger seg i grafitten, og desto vanskeligere blir...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Hurtigladbare Anoder av Silisium for Transport

HAST-prosjektet skal jobbe med å lage et nytt anodemateriale for litium-ion-batterier. Batterier har en anode og en katode. Litium-ioner går frem og tilbake mellom de to. Litium vil helst være på katode-siden. Når man lader batteriet tvinges litium over til anoden. Når spenningen synker igjen, gå...

Tildelt: kr 22,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Liquid hydrogen to decarbonize maritime transport in Norway.

Prosjektpartnerne har som mål å utvikle, bygge og drifte en flytende hydrogenverdikjede som leverer maritime sluttbrukere. Flytende hydrogen kan være et kostnadskonkurransedyktig nullutslippsbrensel når det produseres i store mengder og tilbys i en effektiv logistikkjede inkludert sikker, robust ...

Tildelt: kr 18,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

CONWIND: Research on smart operation control technologies for offshore wind farms

Lønnsomheten til en vindpark er påvirket av vindskyggene laget av turbinene. Vindskygger er bevegelige turbulente vindfelter med lavere gjennomsnittlig vindhastighet. Den økende størrelsen på turbinene til havs leder til større vindskygger, og styringen av disse (gjennom å styre turbinene) kan ha...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Enabling the green transition in Norway

Hvordan kan Norge nå de høye målene vi har satt oss i klima- og energipolitikken, og samtidig sørge for at den har tilstrekkelig støtte i samfunnet? I sitt første år er Enable etablert et analytisk rammeverk for å sikre sammenlignbare funn fra de tre tematiske områdene vi fokuserer på: Havvind...

Tildelt: kr 16,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

PCM-STORE - PCM-based low-temperature Thermal Energy Storage for a more sustainable food industry

PCM-STORE samler meierier, fiskeindustrien, næringsmiddelindustrien, dagligvarekjeder, teknologileverandører og kraftnettoperatører for å jobbe mot et felles mål: Å løse utfordringer knyttet til energilagring for å gjøre fremtidig industri mer energieffektiv. Høyere andel fornybar energi gir st...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

AEOLUS+ New generation digital wood stoves

Muligheten for små og mellomstore bedrifter å være høyteknologisk i forkant er en viktig forutsetning for å takle et tøft internasjonalt marked. Det er avgjørende for små og mellomstore norske vedovnsprodusenter å komme på høyde med europeisk industri når de tilbyr høyteknologiske produkter som b...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Stress-testing the Norwegian economy: The effects of the 1.5°C scenario on global energy markets and the Norwegian economy

Paris-avtalens mål er å begrense global oppvarming til ned mot 1.5 grader, som innebærer netto null utslipp i 2050. Norge er en liten økonomi med stor eksport av olje og gass, og bevisst sine klimapolitiske forpliktelser. Men er vi innforstått med omfanget av denne omleggingen og hva den betyr fo...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Holistic flexibility market integration of cross-sectoral energy sources

Hovedmålet med de norske partnerne i HONOR-prosjektet er å forbedre og tilpasse den tilgjengelige relevante kunnskapen om virksomhet og operasjonell kjede for tverrsektoriell kobling og drift av fleksibilitetsmarkedet. Fokuset vil være å sikre mekanismer for en effektiv flersektorielt TSO-DSO-dri...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Blockchain based ElectricitY trading for the integration Of National and Decentralized local markets

Blockchain-teknologier vil åpne nye muligheter for design av elektrisitetsmarkeder og for å utvikle nye forretningsmodeller for integrering av lokalt-til-regionalt samspill, etablering av lokale fleksibilitetsmarkeder, samt Peer-to-Peer (P2P) handel av elektrisitet for «prosumenter». BEYOND prosj...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Bioenergidagene 2019

Bioenergidagene arrangeres som en årlig konferanse og møteplass for erfarings- og kunnskapsutveksling mellom aktørene i Norsk Bioenergibransje. Konferansen arrangeres av Norsk Bioenergiforening (Nobio) som skal fremme økt produksjon og bruk av bioenergi i Norge. Nobio er interesseforeningen for ...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Development and demonstration of frost-free Membrane Energy Exchanger and reduced ice and frost in heat wheels for Nordic weather

Defreeze MEE Now er et prosjekt som skal utvikle løsninger for en ny type frostfri membranbasert energigjenvinnere (MEE), samt å redusere is og frost i roterende gjenvinnere for nordisk klima. Moderne boliger har mekanisk balansert ventilasjon med varmegjenvinning ved at like mye frisk uteluft ...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Conflicting Transition Pathways for Deep Decarbonization

Å kutte utslipp av drivhusgasser er den store samfunnsmessige utfordringen i vår tid. Hvis verden skal lykkes med dette må vi skifte vårt fokus fra avkarbonisering av kraftsektoren over til såkalt deep decarbonization (dyp avkarbonisering), hvor mange andre sektorer og næringer er involvert. En...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Zerokonferansen 2019 – der klimaledere møtes

Zerokonferansen har i løpet av tretten år blitt en av Nord-Europas største og lengstlevende konferanser om klimaløsninger. I disse årene har vi hatt gleden av å gjeste en lang liste innledere som har delt sine innsikter i klimahandling, i trender og løsninger, og som allerede har bidratt til endr...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

EPC based Digital Building Twins for Smart Energy Systems

Prosjektet skal utvikle en metode for innhenting og bruk av data fra energisertifikater i modellering og planlegging av energibesparelser i store bygg. Modelleringen vil gjøres gjennom utviklingen av digital tvillinger. Digitale tvillinger skal så presist som mulig gjøre simulering av energibruk ...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Positive energy Districts PED

Det grunnleggende prinsippet for Positive Energy Districts (PEDs) er å skape et område innenfor bygrensene, som er i stand til å generere mer energi enn forbrukt og smidig / fleksibel nok til å svare på variasjonen i energimarkedet fordi en PED ikke bare skal ha som mål å oppnå et årlig overskudd...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Hyper Hydrogen Stakeholder Seminar

KPN-prosjektet Hyper (ENERGIX, 255107/E20), ledet av SINTEF Energi, er inne i det avsluttende året. Prosjektets styringskomite, med representanter fra et bredt utvalg industri og FoU, har framlagt ønske om at prosjektet arrangerer et bredere interessent-seminar (“stakeholder”) der målgruppene utv...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Digitalization in the operation, monitoring and control of large-scale biogas plants

Biokraft er eier og operatør av verdens største anlegg for flytende biogass, lokalisert på Skogn i Trøndelag. Skogn anlegget startet opp sommer 2018 og nådde planlagt produksjonskapasitet i løpet av få måneder. Biokraft arbeider for tiden med utvidelser for å øke anleggets produksjon basert på bi...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

MVO Establishment of and participation in the IEA EBC Annex 81 "Data-driven Smart Buildings"

International Energy Agency (IEA) Implementing Agreement on Energy in Buildings and Communities (EBC) lanserer et nytt Annex om "data-driven smart buildings", heretter kalt Annex 81 eller Annex. Vedlegget vil være i kraft i 3 år fra Juni 2020, og det er nå det første driftsåret. Annexet er ledet ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

The energy transition and the 1.5 degree target

The purpose of the VISTA seminar is to bring together high-level experts, in order to review our knowledge on energy transition strategies leading to a sustainable future. The seminar aims to investigate the role of different policies and technologies in the future energy system where there will ...

Tildelt: kr 60 174

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Energiomstilling NÅ

På konferansen vil vi presentere noe av forskningen som foregår hos UiB, NORCE, HVL og NHH innen energiomstilling. Samlet dekker disse institusjonene et bredt spekter av kompetanse, fra teknologi og naturvitenskap, samfunnsfag, juss, medisin og psykologi. Regionen har et variert næringsliv, der ...

Tildelt: kr 38 285

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

High performance thermal concrete with bauxite residue for energy storage applications.

Prosjektet har til formål å utforske nye typer betong som egner seg til bruk i høy-temperatur energilagre. Det gjøres bruk av bauxitt-avfall (betegnet rødslam eller bauxite residue=BR) kombinert med kalsium-aluminat sement (CAC) og tilslaget er norsk olivin-stein. BR er et problematisk avfallssto...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Science Meets Industry Bergen 2019

Konferansen har vorte arrangert i mange år, først som ein del av FME-senteret NORCOWE, seinare som ein del av NORCOWE-nettverket. Oppslutninga har vore aukande i takt med den auka interessen for havvind og vi ventar rekordpåmelding i år. Konferansen er ein viktig møteplass for næringsliv, akademi...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Insulation stressed with fast rise time repetitive voltages from high voltage power electronics

Det elektriske energisystemet står overfor store endringer i fremtiden som følge av nye forbruksmønstre og en storskala innføring av fornybare energikilder. Dette fører til at kraftsystemet må tåle nye driftsmønstre med hyppigere oppstarter, utfall og vekslinger. Høyspennings kraftelektronikk-omf...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Towards clean and stable hydrogen reheat combustion in gas turbines

Klimaendringer er en av de største utfordringene for samfunnet vårt. Dette prosjektet bidrar til redusert utslipp av drivhusgasser ved å benytte forbrenning av hydrogen for kraftproduksjon. Gassturbiner brukt til kraftproduksjon har tradisjonelt brukt naturgass som drivstoff. Samspillet mello...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage