948 prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Upscale - Building knowledge on the future generation of floating substructures for very large wind turbines.

Vindmøller øker i størrelse, de beveger seg offshore og de begynner å bli montert på flytende plattformer. Med økt fokus på klimaendringer, reduksjon av CO2-utslipp og fornybar energi, og med tanke på de store tilgjengelige havområdene, er flytende vind tydelig plassert på et strategisk sted. Me...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Sensegrid - a technology platform for monitoring and analysing real-time grid data.

Den elektriske strømnettet er kritisk infrastruktur i alle moderne samfunn, og selskapene som eier og driver denne infrastrukturen opplever for tiden enorme endringer. Desentralisert energiproduksjon, fluktuerende fornybar energiproduksjon og en generell elektrifisering representerer et paradigme...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Nye miljørestriksjoner – samlet innvirkning på kraftsystem

Prosjektets formål er å kvantifisere konsekvensene på kraftsystemet av nye miljøkrav til vannkraftproduksjon. Med nye miljøkrav menes endrede restriksjoner på vannføring og magasinvannstand. Konsesjonsvilkårene til mange kraftverk revideres, og nye restriksjoner som kan begrense fleksibiliteten ...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

MVO Operating Agent for the Tecnology Collaboration Programme Energy Technology Systems Analysis Programme

IFE er valgt til den Operating Agent for IEA Technology Collaboration Program (TCP) Energy Technology Systems Analysis Program (ETSAP). ETSAP er et av de lengste teknologisamarbeidsprogrammene til det internasjonale energibyrået (IEA). ETSAP har for tiden 20 land som i tillegg til to bedrifter so...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SynHouse – Kostnadseffektive boliger med plussenergistandard og lavt karbonfotavtrykk

Boliger står for ca. 67 % av bygningsmassen og ca. 60 % av energibruken til den totale bygningsmassen i Norge, men det er få realiserte plusshus eller nullutslippsprosjekter innen dette segmentet. Boliger er helt sentrale for å få ned energibruken og klimagassutslippene i den norske bygningsmasse...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Holistic flexibility market integration of cross-sectoral energy sources

Hovedmålet med de norske partnerne i HONOR-prosjektet er å forbedre og tilpasse den tilgjengelige relevante kunnskapen om virksomhet og operasjonell kjede for tverrsektoriell kobling og drift av fleksibilitetsmarkedet. Fokuset vil være å sikre mekanismer for en effektiv flersektorielt TSO-DSO-dri...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Blockchain based ElectricitY trading for the integration Of National and Decentralized local markets

Digitalisering og Blockchain-teknologier åpner nye paradigmer for å designe strømmarkeder og for å utvikle nye forretningsmodeller for integrering av lokalt-til-regionalt samspill, etablering av lokale fleksibilitetsmarkeder, samt Peer-to-Peer (P2P) handel av elektrisitet for «prosumenter». BEYON...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Bioenergidagene 2019

Bioenergidagene arrangeres som en årlig konferanse og møteplass for erfarings- og kunnskapsutveksling mellom aktørene i Norsk Bioenergibransje. Konferansen arrangeres av Norsk Bioenergiforening (Nobio) som skal fremme økt produksjon og bruk av bioenergi i Norge. Nobio er interesseforeningen for ...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Conflicting Transition Pathways for Deep Decarbonization

Å kutte utslipp av drivhusgasser er den store samfunnsmessige utfordringen i vår tid. Hvis verden skal lykkes med dette må fokuset vårt skiftes fra avkarbonisering av kraftsektoren og personbilstransport til såkalt deep decarbonization (dyp avkarbonisering) ellr net-zero utslipp, hvor alle sektor...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Development and demonstration of frost-free Membrane Energy Exchanger and reduced ice and frost in heat wheels for Nordic weather

Defreeze MEE Now er et prosjekt som skal utvikle løsninger for en ny type frostfri membranbasert energigjenvinnere (MEE), samt å redusere is og frost i roterende gjenvinnere for nordisk klima. Moderne boliger har mekanisk balansert ventilasjon med varmegjenvinning ved at like mye frisk uteluft ...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Zerokonferansen 2019 – der klimaledere møtes

Zerokonferansen har i løpet av tretten år blitt en av Nord-Europas største og lengstlevende konferanser om klimaløsninger. I disse årene har vi hatt gleden av å gjeste en lang liste innledere som har delt sine innsikter i klimahandling, i trender og løsninger, og som allerede har bidratt til endr...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

EPC based Digital Building Twins for Smart Energy Systems

Prosjektet skal utvikle en metode for innhenting og bruk av data fra energisertifikater i modellering og planlegging av energibesparelser i store bygg. Modelleringen vil gjøres gjennom utviklingen av digital tvillinger. Digitale tvillinger skal så presist som mulig gjøre simulering av energibruk ...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Positive energy Districts PED

Det grunnleggende prinsippet for Positive Energy Districts (PEDs) er å skape et område innenfor bygrensene, som er i stand til å generere mer energi enn forbrukt og smidig / fleksibel nok til å svare på variasjonen i energimarkedet fordi en PED ikke bare skal ha som mål å oppnå et årlig overskudd...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Digitalization in the operation, monitoring and control of large-scale biogas plants

Biokraft er eier og operatør av verdens største anlegg for flytende biogass, lokalisert på Skogn i Trøndelag. Skogn anlegget startet opp sommer 2018 og nådde planlagt produksjonskapasitet i løpet av få måneder. Biokraft arbeider for tiden med utvidelser for å øke anleggets produksjon basert på bi...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Hyper Hydrogen Stakeholder Seminar

KPN-prosjektet Hyper (ENERGIX, 255107/E20), ledet av SINTEF Energi, er inne i det avsluttende året. Prosjektets styringskomite, med representanter fra et bredt utvalg industri og FoU, har framlagt ønske om at prosjektet arrangerer et bredere interessent-seminar (“stakeholder”) der målgruppene utv...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Energiomstilling NÅ

På konferansen vil vi presentere noe av forskningen som foregår hos UiB, NORCE, HVL og NHH innen energiomstilling. Samlet dekker disse institusjonene et bredt spekter av kompetanse, fra teknologi og naturvitenskap, samfunnsfag, juss, medisin og psykologi. Regionen har et variert næringsliv, der ...

Tildelt: kr 38 285

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

The energy transition and the 1.5 degree target

The purpose of the VISTA seminar is to bring together high-level experts, in order to review our knowledge on energy transition strategies leading to a sustainable future. The seminar aims to investigate the role of different policies and technologies in the future energy system where there will ...

Tildelt: kr 60 174

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

High performance thermal concrete with bauxite residue for energy storage applications.

Prosjektet har til formål å utforske nye typer betong som egner seg til bruk i høy-temperatur energilagre. En målsetting har vært å kunne gjøre bruk av bauxitt-avfall (betegnet rødslam eller bauxite residue=BR) kombinert med kalsium-aluminat sement (CAC) og tilslaget er norsk olivin-stein. BR er ...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

MVO Establishment of and participation in the IEA EBC Annex 81 "Data-driven Smart Buildings"

International Energy Agency (IEA) Implementing Agreement on Energy in Buildings and Communities (EBC) lanserer et nytt Annex om "data-driven smart buildings", heretter kalt Annex 81 eller Annex. Vedlegget vil være i kraft i 3 år fra Juni 2020, og det er nå det første driftsåret. Annexet er ledet ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Insulation stressed with fast rise time repetitive voltages from high voltage power electronics

Det elektriske energisystemet står overfor store endringer i fremtiden som følge av nye forbruksmønstre og en storskala innføring av fornybare energikilder. Dette fører til at kraftsystemet må tåle nye driftsmønstre med hyppigere oppstarter, utfall og vekslinger. Høyspennings kraftelektronikk-omf...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Science Meets Industry Bergen 2019

Konferansen har vorte arrangert i mange år, først som ein del av FME-senteret NORCOWE, seinare som ein del av NORCOWE-nettverket. Oppslutninga har vore aukande i takt med den auka interessen for havvind og vi ventar rekordpåmelding i år. Konferansen er ein viktig møteplass for næringsliv, akademi...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Towards clean and stable hydrogen reheat combustion in gas turbines

Klimaendringer er en av de største utfordringene for samfunnet vårt. Dette prosjektet bidrar til redusert utslipp av drivhusgasser ved å benytte forbrenning av hydrogen for kraftproduksjon. Gassturbiner brukt til kraftproduksjon har tradisjonelt brukt naturgass som drivstoff. Samspillet mello...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Optimal håndtering av utfordringer i lavspenningsnett

Lavspenningsnettet i Norge er mange steder så svakt at sikker utkobling ved kortslutninger i nettet eller i kundens installasjoner ikke kan garanteres. Konsekvensen av at vern ikke løser ut ved kortslutning er varmgang i ledere og komponenter, som igjen vil kunne medføre brann. Kostnadene for å ...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Advancing BIOfuel PATHways with regional climate change implications (BIOPATH)

Transportsektoren er blant de største bidragsyterne til globale utslipp, og uten betydelig reduksjonspolitikk forventes transportutslippene å øke raskere enn fra en hvilken som helst annen sektor. Hovedformålet med BIOPATH er å undersøke samspillet mellom fremtidige biodrivstoffbaner, endret area...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Flexible electricity use in households: barriers, opportunities and effects.

I Flexeffect-prosjektet skal vi se på virkninger av tiltak rettet mot husholdninger for å utjevne effekttopper i nettet. Vi vil undersøke hvordan slike virkemidler for økt fleksibilitet i strømforbruket påvirker husholdningers energipraksis, motivasjon for energisparing og investering i ny teknol...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Fagdager vindkraft; virkninger av vindkraftutbygging på natur og samfunn

Det er for tiden stort fokus på landbaserte vindkraftverk og deres virkninger på natur og samfunn. Mange anlegg er bygget, og bygges, i områder der de miljømessige konsekvensene er antatt å være store, noe som har ført til protester hos både lokalbefolkning og sentrale aktører. Det hevdes ofte, m...

Tildelt: kr 61 495

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Regional Renewable Energy Cells

Prosjektet R2EC har som mål å utvikle et skalerbart system for desentraliserte, interagerende energiceller med en høy konsentrasjon av lokal fornybar energiproduksjon via for eksempel solcelleanlegg (PV), energi lagring samt høy elektrisk bruk som er basert på e-oppvarming og e-biler. Den skal ma...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Fibre Rope Mooring

Hovedelementene kan listes som følger: 1. Forskning som muliggjør en detaljert utforming av et fortøyningssystem basert på en kombinasjon av polyestertau, klumpvekter, oppdriftselementer og kjeder for OO Star floaters, to vanndyp (150m og 800m) og to klima (Nordsjøen og tropisk). 2. Forskning b...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Aluminium bus bars for marine battery systems

Elektriske drivlinjer, enten gjennom helelektriske eller hybridløsninger, er en av de viktigste bidragene til å nå målet for utslippsreduksjon innen sjøtransport. Batterisystemet er et hovedelement i en elektrisk drivlinje og representerer en betydelig del av systemets totale vekt og kostnad. Utv...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Intelligent Medium Voltage Modular Multi-level Converter for Environmental Energy

Markedet for fornybar energi har økt betydelig. Spesielt vindkraft har vist seg å være en av de energikilder som har lavest kostnad, selv uten subsidier. Innen Offshore vind antas det en økning i turbinenes vingespenn fra dagens 150m til mere enn 250 m. Turbinens effekt øker da fra dagens 10 MW o...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland