896 prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Development of Smart Thermal Grids

Halvparten av bygningenes energibehov er knyttet til oppvarming og kjøling. Samtidig er mengden av industriell spillvarme tilgjengelig i Europa anslått til å være i samme størrelsesorden som det totale oppvarmingsbehovet. Fjernvarme er en betydelig teknologi i det at den muliggjør effektiv og øko...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Development of a toolbox for assessing Frost and Rime ice impact on overhead Transmission Lines

Dimensjonering av kraftlinjer i eksponert terreng i Norge er utfordrende. Kunnskapen om viktige atmosfæriske prosesser relatert til ising og påvirkningen dette har for kraftlinja er begrenset. I de kommende årene planlegger Statnett store oppgraderinger og utbygginger av det nasjonale strømnettet...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

CNMP - Carbon Neutral Metal Production

For produksjon av silisium- og andre metallegeringer benyttes hovedsakelig fossilt karbon (kull, koks), som reduksjonsmateriale. I prosessen omdannes karbonet til klimagassen CO2 som avgis til atmosfæren. En anerkjent metode for å redusere det globale utslipp av klimagasser, og dermed redusere kl...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Advanced solutions for sustainable assessment of existing gravity dams (Stable Dams)

Ifølge NVEs offisielle database er over 4002 dammer registrert i Norge i dag. Det antas at om lag 2000 små og gamle dammer ikke er registrert. Betong er det mest vanlige byggematerialet og mer enn halvparten av dammene er bygget av dette materialet. Nesten 90% av betongdammene i Norge er Små damm...

Tildelt: kr 13,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

ENERGIX-Stort program energi

Økt nettkapasitet for elbil-lading gjennom smart styring av fleksibilitet

Smarte nett kan lade flere elbiler samtidig Den sterke veksten i antall elbiler presser strømnettet når mange skal lade batteriene samtidig. For å møte behovet må nettselskapene oppgradere de lokale strømnettene. Eller kan de slippe? I prosjektet «ChargeFlex - økt nettkapasitet for elbil-ladin...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Sustainable design and operation of hydro power plants exposed to high sediment yield

Den globale utviklingen av vannkraft er et viktig skritt mot et lavkarbonsamfunn. Til tross for sin globale potensialet, er det utfordret av både sosiale og økologiske hensyn. Derfor er utviklere og investorer tvunget til å fremme bærekraftige tilnærminger for fremtidig kraftutbygging. Det foresl...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Electrical insulation with low-GWP gases

Bryteranlegg brukes for å koble til og fra deler av kraftnettet ved f.eks vedlikehold og reparasjon. Bryteranlegg er kritiske for påliteligheten til kraftnettet og utgjør derfor et nøkkelelement i infrastrukturen til vårt moderne samfunn Kompakte bryteranlegg inneholder spenningsatte ledere og...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SET 8 - IFE deltagelse i EERA JP Wind SP Offshore Wind Energy

Målet med prosjketet er å representere IFEs og Norges intresser i EERA JP Wind.

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

Methods for aggregation and disaggregation

Aktørene i det nordiske kraftmarkedet, det vil si produsenter, sentralnetteiere og regulatorer, benytter dataprogrammer til å planlegge drift og investeringer på en måte som gir en best mulig utnyttelse av systemet. Den viktigste og mest kompliserende faktoren i disse beregningene er utnyttelsen ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Verktøy for levetidsberegning av Francis løpehjul

Norske vannkraftverk designet er i stor grad bygd med tanke på en mest mulig jevn energiproduksjon med et begrenset antall start/stopp. Som følge at et deregulert og internasjonalt marked for kraft så er kjøremønsteret de senere årene i stor grad blitt styrt av markedsprisen på kraft noe som har...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Aluminium in High Voltage Subsea Cables

Høyspente sjøkabler er viktige for overføring av fornybar energi, for eksempel i forbindelse med vindkraftverk til havs. Tradisjonelt har strømlederen i slike kabler vært laget av kobber. Aluminium er et billigere alternativ, men det har vært påvist fenomener, hvis fukt tilstede, som kan begrense...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

3D Risk Management for Hydrogen Installations (Hy3DRM)

Prosjektet 3D Risikostyring for Hydrogeninstallasjoner (Hy3DRM) fokuserte på sikker bruk av hydrogen som energibærer. Det er vanlig å benytte en kvantitativ risikoanalyse (QRA) for å vurdere risiko knyttet til moderne energisystemer. I den forbindelse benyttes gjerne avanserte tre-dimensjonale (3...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett

Prosjektet har undersøke hvordan ny smartgrid-teknologi kan utnyttes i det elektriske distribusjonsnettet til å redusere varighet av avbrudd i strømforsyningen og samfunnsøkonomiske kostnader ved avbrudd. Et viktig element i smarte distribusjonsnett er å ta i bruk ulike sensorer for å detektere ...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Innlandet

ENERGIX-Stort program energi

Energy efficient and environmental neutral Heating, Ventilation and Air-Conditioning pilot unit for train applications.

R744trainHVAC Energieffektiv og miljønøytral oppvarmings-, ventilasjons- og Air-Condition pilotenhet for tog. Togene til NSB er under kontinuerlig fornyelse og antall togsett med oppvarming, ventilasjon og AC-systemer (HVAC) er økende. I 2013 var det totale energiforbruket i NSB knyttet ti...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 8: Norsk deltakelse i Joint Programme EERA-PV

EERA-PV er et samarbeidsprogram innenfor fotovoltaisk solenergi. Formålet med programmet er å akselerere utvikling av fotovoltaik slik at denne teknologien kan be implementert i stor skala i Europa ved å effektivisere og øke kvaliteten på forskning i Europa innenfor fotovoltaik. Bidra til at vi u...

Tildelt: kr 79 739

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

SET 8: Ledelse og videreutvikling av EERAs samfunnsfaglige JP e3s med spesielt ansvar for samfunnsaksept og samfunnsengasjement

Denne aktiviteten er knyttet til å lede subprogrammet SP 1: public perception and engagement i EERAs joint programme e3s (economic, social and environmental impacts of energy policy and technology. Dette er også knyttet til deltalse i e3s sitt management board samt ulike strategiske aktiviteter....

Tildelt: kr 0,57 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

The EnSol semitransparent PV Epi cell

Ekstra lag til solceller fanger mer lys fra solen. Vanlige solcellepanel er laget av silisium. EnSol AS har utviklet en nesten gjennomsiktig solcellefilm, en såkalt tynnfilm, med nanoteknologi. Denne tynnfilmen kan legges oppå en helt vanlig silisiumsolcelle uten at man trenger å gjøre noen andr...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

SET 8 - Participation in IEAs Hydrogen Implementing Agreement (HIA) Task 36

Gjennom deltagelse i IEA's Hydrogen Implementing Agreement (HIA) Task 36 knyttet til livsløpsanalyse (LCA) av hydrogen systemer har IFE tilgang til et internasjonalt nettverk med kompetanse innen LCA og hydrogen energisystemer. Dette bidrar til at vi kan videreutvikle våre energisystemmodeller sl...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SET 8: IEA Hydropower, Hydropower and Fish annex

IEA Hydropower (The International Energy Agency Implementing Agreement for Hydropower Technologies and Programmes)er en arbeidsgruppe bestående av medlemsland i International Energy Agency og andre som har en felles interesse i å fremme vannkraft over hele verden. Land som ikke er medlemmer av I...

Tildelt: kr 0,63 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 8 - Norsk deltakelse i EUs Fuel Cells & Hydrogen Joint Undertaking - Ansvarlig for Transport Pillar i styret for N.ERGHY

Siden 2008 har EUs forskning- og utviklingsmidler innen hydrogenteknologi vært håndtert i en satellitt til rammeprogrammet, under det offentlig-private samarbeidet (PPP) Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) http://www.fch.europa.eu/. Som for de andre PPP-ene, er FCH JU ledet av den ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET8 - Ny IEA-SHC Task - Multifunctional facades

Abstract - The present project includes the definition, establishment and start-up work of a new Task with working name "Task 5x : Multi-functional facades" within the IEA-SHC Implementing agreement. The project should ensure that the interests from Norwegian point of view are well represented, f...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SET8 - Arbeid i forbindelse med ny IEA område: Algae to energy

SINTEF Energi ved Judit Sandquist ble invitert i arbeidet med oppdatering av IEA Algal Biofuels rapport. Prosjektet som har følgende tittel og er ledet av Les Edye: Status and potential algal biofuels project. Invitasjonen er basert på SINTEF Energi sin deltakelse i IEA Task39 samt tidligere inte...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 8:Design and Operational Strategies for Low Energy and High IEQ Buildings

Beregnet energiforbruk fra prosjekteringsfasen samsvarer sjeldent fullt ut med målt energiforbruk når bygget er ferdigstilt. Det er en rekke momenter det er vanskelig å vite på forhånd, som væreforhold, hva som blir reell bruk m.m. Prosjektet ønsker å analysere bygg i drift og se på innsparingspo...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

SET8 - IFEs Deltakelse i IEA-GIA ny annex

The objective of the project is to take part in establishing (or restructuring) a new annex and new tasks (within this annex) as a part of IEA-GIA (Geothermal Implementation Agreement), and taking active part in it. This annex will deal among others with new aspects of EGS (Enhanced Geothermal s...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SET8 - IFEs Deltakelse i EERA-JPGE (Geotermisk) Dette er forlengelse av løpende prosjekt

IFE has been member of EERA-JPGE since November 2011. We have joined JPGE as experts on tracer technology, corrosion and scaling, where we have a rich experience from oil and gas industry. The initiative came from Petroleum Sector at IFE which participated in two FP5 EU projects on geothermal ene...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SET 8: Establishment of and participation in the IEA EBC Annex 67 "Energy Flexible Buildings"

reference to the Annex 67 and its content is made here: Sartori, I. and Andresen, I. (2015) Klimaeffekten av bygninger / Effect of buildings on climate, Chapter in book: Miljøkonsekvenser av store investeringstiltak / Environmental consequences of large investment measures, Hagen, K. P. and Vo...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

SET 8 - Opprettelse og deltagelse i IEA Wind Task 29: MexNext III

Establishment of and participation in IEA Wind Task 29: MexNext III, "The improvement of aerodynamic models by means of detailed aerodynamic measurements on wind turbines".

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

SET 8: Design and Operational Strategies for Low Energy and High IEQ Buildings

Beregnet energiforbruk fra prosjekteringsfasen samsvarer sjeldent fullt ut med målt energiforbruk når bygget er ferdigstilt. Det er en rekke momenter det er vanskelig å vite på forhånd, som væreforhold, hva som blir reell bruk m.m. Prosjektet ønsker å analysere bygg i drift og se på innsparingspo...

Tildelt: kr 83 523

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Window Integrated Solar Collector

Prosjektet handler om å lage vinduer som fanger opp den unyttige delen av solspekteret (IR-stråling / varmestråling) og gjør den om til elektrisk energi. Dette skal fås til vha. nanopartikler som sprer IR-strålingen sideveis så den forplanter seg bort til endene av glasset. Resiprositetsteoremet...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Flexible Electric Vehicle Charging Infrastructure

Arbeidet går etter planen. Siden siste rapporteringsperiode har prosjektet høstet meget positive resultater. Ut over det rent akademiske har arbeidet også fått gjennomslag blant industrielle aktører. ChargeFlex, et oppstartsselskap, som blant annet tilbyr betalingssystemer for el-bil lading har ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Nordland - Nordlánnda