896 prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Bioenergidagene 2020

Bioenergidagene arrangeres som en årlig konferanse og møteplass for erfarings- og kunnskapsutveksling mellom aktørene i Norsk Bioenergibransje. Konferansen arrangeres av Norsk Bioenergiforening (Nobio) som skal fremme økt produksjon og bruk av bioenergi i Norge. Nobio er interesseforeningen for ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Robust optimal low-energy solutions for energy-efficient operation of energy-intensive buildings with time-varying heating and cooling needs

Norge har med TEK17 blant de strengeste energikravene til nybygg i verden, men dessverre viser etterprøving et typisk avvik på 30-40% eller mer mellom prosjektert og målt energibruk i bygninger – et avvik som har økt etterhvert som kravene i teknisk forskrift har blitt strengere. Formålet med de...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Maritim Solkraft

Innledningsvis vil vi produsere en eller to testrigger. Disse vil utstyres med solcellepaneler og sensorer. Dette inkluderer testing av strekk, temperatur, solinnstråling, vanninntregning mm.

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Real-time DGA

I Norge får vi 98% av vår elektriske kraft fra fornybare kilder, og i hovedsak fra vannkraft. Før den elektriske kraften kan benyttes, må kraften transporteres fra kraftverket til forbrukerne. Transformatoren er en sentral komponent i denne transporten. Den omformer spenningen mellom ulike nivåer...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Role of energy behaviour in the low-carbon transition

Om vi skal unngå en global oppvarming på mer enn 1,5-2 oC, har FNs klimapanel påpekt at det er behov for store og hurtige endringer i hvordan vi produserer og bruker energi. Behovet for endring i produksjon og bruk henger nøye sammen. Når vi får mer elektrisitetsproduksjon fra fornybar energi som...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Just Hydrogen: Energy-efficient and flexible CO2 capture and separation from hydrogen production with ultra-low emissions

Bruk av rent hydrogen kan bidra til å avkarbonisere energisektorer som transport, husholdninger, kraftproduksjon og industrier og er ansett som en av nøkkelteknologiene for å nå målene for klimagassreduksjon formulert i Paris-avtalen. For Norge som gasseksportør kan produksjon av rent hydrogen fr...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Mooring Optimization for Large Floating Wind Turbines

Optimalisering av forankringssystem til store flytende vindturbiner Formålet med dette prosjektet er å utføre et optimaliseringsstudie av forankringssystemet til en flytende 15 MW vindturbin. Vindturbinen som blir lagt til grunn er referanseturbinen til NREL og flyteren vil være basert på NOV s...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Commercialising bronze titania for safe, fast charging and sustainable Li-ion batteries

Sjå føre deg at batteri kan ladast opp på mindre enn 10 minutt ? korleis kan det akselerere det grøne skiftet? Batteri reknast som å vere ein avgjerande teknologi for å få til eit klimanøytralt samfunn. Men dagens litium-ionebatteri kan ikkje ladast raskt nok for å møte krava til den grønne fram...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

DErisking Exploration for geothermal Plays in magmatic ENvironments

Høy risiko kyttet til geotermiske ressurser og høye letekostnader utgjør vesentlige barrierer i oppskalering av geotermisk energi som en del av det grønne skiftet. DEEPEN prosjektets målsetting er å øke sannsynligheten for boring av vellykkede brønner nær-magmatiske systemer. Muligheten for å he...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Biofuels in deep sea shipping for climate change mitigation (Bio4-7Seas)

Skipssektoren vil vokse kraftig de neste tiårene, og innen 2050 kan utslippene av CO2 være det dobbelte av i dag, hvis ikke utslippsreduserende tiltak blir iverksatt. Mens deler av kystnær skipstrafikk har gode muligheter for å redusere utslippene gjennom elektrifisering, har dyphavssektoren ennå...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Regulating Power in Norway Decentralization or centralization?

Bakgrunnen for prosjektet er den internasjonale trenden mot mer desentralisert styring av nasjonale kraftsystemer. Vi har over tid sett at lokale nettselskaper tar mer aktivt ansvar for styringen av spenning og flaskehalser i nettet. Dette gjøres gjennom mer og bedre nettovervåkning, egeninvester...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Sustainable Geothermal Well Cements for Challenging Thermo-Mechanical Conditions

For å nå målene satt i Paris avtalen og å sørge for det "grønne skiftet", er det nødvendig å bytte ut fossile brennstoff med andre energikilder. Et viktig bidrag i denne sammenhengen vil være utvikling av geotermiske energikilder. Hensikten med dette GEOTHERMICA prosjektet er å utvikle brønnsemen...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Research and Demonstration of Key Technologies for Reliable and Efficient Application of New Energy Vehicles in China and Norway

Batterielektriske kjøretøyer er ekstremt energieffektive og nyttiggjør over 90% av den tilførte elektriske energien. Å nå lokal og global miljøvennlig offentlig transport realiseres derfor ofte ved hjelp av batteri-elektriske busser. Norge og Kina er leder an internasjonalt i dette, og bilateralt...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Joining efforts for extensive Adaptation of Novel bifacial modules in Utility-scale Solar

I dette prosjektet vil Scatec Solar i samarbeid med IFE gjøre forsknings- og utviklings arbeid innenfor bruk av tosidige solceller (såkalte "Bifacial" solceller) i storskala solkraftverk. Bifacial-solcellemoduler kan produsere mer elektrisitet enn tradisjonelle solcellemoduler ved å utnytte seg a...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Data-drevet intelligent styring av bygninger - DATABYGG

Digitalisering er et viktig verktøy for å oppnå et effektivt samspill mellom bygningene og energisystemet. Teknologisk utvikling innen smarte bygninger skjer raskt og utviklingen baserer seg i stor grad på digitale teknologier. Markedet har lenge etterspurt å kunne styre de tekniske anleggene i b...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Pressurised large-scale hydrogen production by alkaline water Electrolysis II (PE 1000)

I det globale energimarkedet får fornybar energi et stadig større fokus. Nye fornybare kilder som sol og vind begynner å få fotfeste og konkurrerer nå med fossile kilder på pris. Med fossil energi kan vi justere produksjonen til å følge forbrukt. Når forbruket går ned, reduserer kraftverkene prod...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Giant Single-Crystal technology for Premium solar cells

NorSun produserer énkrystall-halvledere for nisjemarkedet premium solceller. Fabrikken på Årdalstangen bruker lokal vannkraft og vi jobber tett med våre kunder for å minimalisere silisiumforbruk og maksimalisere solcelle-virkningsgrad. Pga dette er våre silisium-wafere sertifisert med det laveste...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Key technologies and demonstration of combined cooling, heating and power generation for low-carbon buildings/neigbouhoods with clean energy

ChiNoZEN-prosjektets har som hovedmål å bidra til en betydelig økning i andelen av miljøvennlige bygninger og nabolag gjennom samarbeid mellom ledende kinesiske og norske forskere. ChiNoZEN-prosjektet støtter overgangen til bærekraftige bygninger og områder, med sikte på å redusere avhengigheten...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Contributing to sustainable energy systems in Norway: quantifying life-cycle impacts on biodiversity

Elektrisk kraft er en naturlig del av hverdagslivet. Vi har behov for elektrisitet til gjøremål som oppvarming, matlaging, belysning osv. Få av oss tenker over hvor denne kraften blir produsert og hvilke konsekvenser produksjonen kan ha på livsmiljøet vårt. All produksjon av elektrisitet kan pote...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

The 25th IAHR Symposium on Ice

The IAHR Ice Symposium was arranged for the first time in Reykjavik, Iceland in 1970. Since then the conference has been arranged as a biannual event with a few exceptions. The conference is formally arranged by the IAHR ice committee and usually held in one of the countries represented in the co...

Tildelt: kr 53 636

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Norwegian Giga Battery Factories

Transportsektoren i verden trenger litium ionebatterier (LiB) som er produsert uten betydelige CO2-utslipp. Sektoren trenger også LiBs produsert med høye etiske standarder, med tanke på mineraltilgang, miljøavtrykk og korrupsjonsutfordringer. Norge kan mangedoble dagens fornybare on-shore vind o...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Energy Efficiency for Al Casthouse Furnaces

FurnAl er et 4-års prosjekt, med oppstart 1. mai 2020, som tar sikte på å legge grunnlaget for utvikling og implementering av høyeffektive aluminiums smelte- og holdeovner. Det er et samarbeid mellom Hydro Aluminium AS, Linde Gas AS, NEO Monitors AS og forskningsstiftelsen SINTEF. Målsetningen fo...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Nordic Early Warning Early Prevention System

NEWEPS er et nordisk forskningsprosjekt for et mer effektivt digitalisert kraftsystem De nordiske TSOene forutser økende utfordringer i driften av kraftsystemet som følge av mer uregulerbar kraftproduksjon og mer variabelt forbruk i tiden fremover. Samtidig gir ny teknologi oss nye muligheter ...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Reduksjon Av KjøreTid baserT på dekomponering for markedsmodeller med detaljert vannkraft

Bruk av beslutningsstøtteverktøy for å utnytte lagret vann til kraftproduksjon best mulig er viktig for kraftsystemaktører og samfunnet generelt. Verktøyet kan lage produksjonsplaner for alle magasiner i det nordiske kraftsystemet som i gjennomsnitt gir den beste utnyttelsen av systemet, i tilleg...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SoftSens - Soft sensor teknologi og avansert modellering for redusert energiforbruk ved papirproduksjon

SoftSens - Soft sensor teknologi og avansert modellering for redusert energiforbruk ved papirproduksjon Norske Skog Skogn producerer 500 000 tonn trykkpapir og forbruker i dag store mengder elektrisk energi under produksjonen av mekanisk papirmasse for papirproduksjon (2200 kWh/tonn). Fabrikken ...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Digitalization of multi-reservoir geothermal systems for optimal control of heat production, storage and peak-load management.

Geotermisk energi er den termiske energien som blir generert og lagret i jorden. Allerede ved lave temperaturer, nær overflaten, kan denne energien brukes til å gi energi til oppvarming og avkjøling av bygninger og infrastruktur. Bergartene i undergrunnen har også høy kapasitet til å lagre energi...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Biomass to Aviation Fuel

Luftfart er en av de raskt voksende kildene til klimagassutslipp. EU tar grep for å redusere luftutslipp i Europa. Det er fortsatt betydelige utfordringer for luftfartsindustrien med å opprettholde vekst og samtidig øke miljø bærekraften. I motsetning til andre flytende drivstoff (for eksempel di...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Implementing network codes

Å vedta nye lover er en ting ? noe ganske annet er å sette dem ut i live. Hva skjer i den siste, avgjørende fasen, når politikk skal gjøres om til praksis? Dette er noen av kjernespørsmålene for INC, et fireårig forskningsprosjekt. INC undersøker hvordan EU-lovgivning innenfor energimarkedet b...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

The value of grid information in flow-based market clearing

Det Nordiske kraftmarkedet er I endring. En endring som påvirker alle markedsaktører og som kraftprodusenter, systemoperatører og markedsoperatører må være forberedt på. I tillegg til en økning I integrasjon av variabel fornybar kraftproduksjon så er overgangen til en flytbasert markedsklarering ...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

AI-basert risikomodell for vegetasjon langs kraftlinjer

Vegetasjon er den største enkeltårsaken til strømbrudd. Klimaendringer forventes å øke forekomsten av strømbrudd grunnet vegetasjon. Hovedmålet med prosjektet er derfor å utvikle en operasjonell løsning for lokal risikovurdering av tresikkerhet som nettselskaper kan bruke til prioritering og ...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken