896 prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Cost-effective Rotational Switch for SF6-free Gas Insulated Switchgears

Gassisolerte strømbrytere (GIS) for mellomspenning (MV) er viktige komponenter i distribusjonsnettet, både på primær- og sekundærsiden. ABB Electrification Norway i Skien produserer 12, 24 og 36 kV gassisolerte koblingsanlegg for hele verdensmarkedet. Disse MV koblingsanleggene er tradisjonelt se...

Tildelt: kr 14,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Simulation of governing processes in superheated and supercritical geothermal systems: mathematical models, numerical methods and field data

Produksjon av geotermisk energi er basert på å hente opp varmt vann fra undergrunnen, og utnytte energien i vannet til oppvarming og produksjon av elektrisitet. For å gjøre geotermisk energi økonomisk lønnsomt, er det ønskelig å utvinne energi fra fjell med høy temperatur, gjerne 200-300 grader C...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

ElMar - Electrification of maritime transport and the ports of the future

Utfordringer knyttet til elektrifisering av maritim transport blir nå kartlagt i et prosjekt hos SINTEF sammen med havner, nettselskap, energiselskap og rederier. Målet er å redusere utslipp ved å gjøre etablering og bruk av landstrøm- og ladestrømanlegg mer attraktivt. Tilgangen på attraktive...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

The intelligent decision-making process for hydro scheduling

Uansett hvor avanserte optimeringsverktøy som finnes i dag, så må vannkraftprodusenter på forhånd manuelt bestemme hvilke innstillinger modellene skal benytte seg av. Selv om et bredt utvalg av metoder og heuristikker for løsning av planleggingsproblemet er tilgjengelige, så er det en begrensning...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Freight Logistics in Sustainable Cities

Stadig flere folk flytter inn i bykjernene. Samtidig øker internetthandelen. Det betyr at mer gods må inn i byene, og særlig at antall pakker som skal leveres øker. Dette kan føre til en stor økning i godstransport i byene, ikke mist fordi selskapene som leverer er mange og ofte små. Vi kan derfo...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

MVO Solar Energy Buildings - Integrated solar energy supply concepts for climate-neutral buildings and districts for the City of the Future

Innholdet i den nye tasken 66 i International Energy Agency (IEA) ble definert basert på kunnskap fra ca. 50 internasjonale eksperter i løpet av 2020. Arbeidsprogrammet er basert på posisjonspapirer, slik som den strategiske forskningsagendaen European Solar Thermal Technology Panel, European T...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

International Conference on Maritime Hydrogen and Marine Energy 2020

Konferansen har som mål å samle verdsleiande aktørar innan hydrogenteknologi og marin energi for å bidra til reduksjon av klimagassutslepp i maritim sektor. Konferansen skal bidra til å styrke Noreg sin posisjon og legge grunnlag for omfattande eksport av miljøvennlege teknologiske løysingar. D...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Kollektiv for Balansetjenester

Elektrisitet er ferskvare og må forbrukes i samme øyeblikk som den produseres, og det er systemoperatør for transmisjon (TSO) som har ansvaret for at det til enhver tid er balanse mellom produksjon og forbruk. Spotmarkedet for kraft er organisert som et klareringsmarked, hvor aktører leverer sine...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Flexible Integration of Local Energy Communities into the Norwegian Electricity Distribution System

For å bekjempe global oppvarming må stadig flere sektorer av samfunnet elektrifiseres og ny fornybar kraft må bygges ut. Det gir store investeringsbehov og nye utfordringer i kraftsystemet. Kontinuering balansering av forbruk og produksjon, opprettholdelse av god leveringskvalitet og sosial aksep...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Utvikling av bioraffineri fra dampeksplosjon (ArbaBioRaf)

I de siste årene har økende miljøhensyn økt oppmerksomheten på effektiv ressursbruk og har fremmet skiftet mot fornybare ressurser. Arbaflame AS har utviklet en prosess for å produsere en innovativ type trepellets som deler egenskapene til kull, men med en enorm CO2-reduksjon, slik at disse pelle...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Healthy Energy-efficient Urban Home Ventilation

Prosjektet "Healthy Energy-efficient Urban Home Ventilation", kalt Urban Ventilation har som hovedmål å etablere kunnskap og anbefalinger om robuste ventilasjonsløsninger for private hjem i et urbant miljø. Dette ved å undersøke forskjellige lastprofiler i boliger, eksponering av helserelaterte m...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

A new technological solution for preventing environmental effects of air supersaturation downstream hydropower plants

Det har dessverre vært flere hendelser med gassovermetning i norske vassdrag som har resultert i at fisk dør pga "dykkesyke". Dette oppstår når mye luft blandes inn i vannkrafttunneler fra bekkeinntak i perioder med mye nedbør. Det mangler tekniske løsninger for hindre at gassovermetning skjer, o...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Plattform for fornybar teknologienes rolle i “Clean Energy Transition” Partnerskapet.

Prosjektet har støttet utforming av den strategiske forskningsagenda for Clean Energy Transition Partnerskapet CET-P. Prosjektet har spesielt koordinert innspill fra muliggjørende teknologier.

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Strategisk plattform “Clean Energy Transition” Partnerskapet – co-ansvarlig for utforming av totalstrategien (SRIA)

SINTEF deltok i helhetlig utforming av Strategic Energy Research and Innovation Agenda - SRIA for Clean Energy Transition Partnerskapet (CETP) på vedne av norske interesser og i tett samarbeid med representanter fra OED og Forskningsrådet. CETP er videreføringen av SET Plan aktiviteten inn i Hori...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Throttling-free, ejector-based CO2 heat pump

Syntetiske kuldemedier er svært potente klimagasser. Lekkasje av kuldemedier til atmosfæren står for ca. 3% av de totale klimagassutslippene målt i CO2 ekvivalenter, noe som tilsvarer ca. 1100 millioner tonn CO2. Paradoksalt nok er CO2 et ypperlig kuldemedium med 1500 til 4000 ganger lavere klim...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

ArbaFeed - Samproduksjon av Arbacore pellets og fôrprotein fra trevirke.

ArbaFeed prosjektet vil lage pellets, fôrprotein og furfural fra trevirke. Målet med prosjektet er å videreutvikle Arbaflame sin eksisterende patenterte teknologi for produksjon av Arbacore pellets basert på dampforbehandling av sagbruksflis. Dette vil være sentralt for å kunne klare konkurransen...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Cameleonix: tilpasningssmarte strømomformere for fleksibel, kostnadseffektiv og bærekraftig strømforsyning

Bakgrunnen for dette prosjektet er knyttet til behovet for mer bærekraftig elektrisitetsproduksjon og transport. Dette medfører igjen et behov for lavere kostnad for elektrifisering basert på solenergi og for lade-infrastruktur. Med økt strømproduksjon fra varierende fornybar-kilder og med økt be...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Ultra-Sustainable semiconductor Substrates for tomorrow’s solar cells

NorSun framstiller ultra-tynne énkrystall halvledere for nisjemarkedet premium solceller. Fabrikken på Årdalstangen bruker elektrisk energi fra de lokale vannkraftverkene og vi samarbeider tett med våre kunder for å minimalisere silisium råmaterialmengde og maksimalisere virkningsgraden til solce...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Datadrevet Anleggsplass

Bruker datakraft til å kutte utslipp Skanska ønsker å gjøre bransjen datadreven ved å utvikle kunstig intelligens for anleggsmaskiner. Målet er mindre utslipp, raskere utbygging og lavere kostnader. Bygg- og anleggsnæringen har et enormt potensial når det gjelder klimagassutslipp. Den står f...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Hellesylt Hydrogen Hub

Pilot-E prosjektet Hellesylt Hydrogen HUB (HHH) har som mål å utvikle og demonstrere en helhetlig leveransekjede for grønt hydrogen på Nord-Vestlandet for å muliggjøre omlegging til nullutslipp-løsninger for ferger, cruiseskip og hurtigbåter i regionen. Grønt Hydrogen vil bli fremstilt ved hjelp ...

Tildelt: kr 17,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

SynHouse – Kostnadseffektive boliger med plussenergistandard og lavt karbonfotavtrykk

Boliger står for ca. 67 % av bygningsmassen og ca. 60 % av energibruken til den totale bygningsmassen i Norge, men det er få realiserte plusshus eller nullutslippsprosjekter innen dette segmentet. Boliger er helt sentrale for å få ned energibruken og klimagassutslippene i den norske bygningsmasse...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Zerokonferansen 2020 - Norges viktigste klimamøteplass

Zerokonferansen arrangeres av den norske miljøstiftelsen Zero Emission Resource Organisation (ZERO), en stiftelse som utelukkende jobber for å realisere klimaløsninger og løfte nye spydspisser i nullutslippssamfunnet. Zerokonferansen har i løpet av fjorten år blitt en av Nord-Europas største og...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Upscale - Building knowledge on the future generation of floating substructures for very large wind turbines.

Vindmøller øker i størrelse, de beveger seg offshore og de begynner å bli montert på flytende plattformer. Med økt fokus på klimaendringer, reduksjon av CO2-utslipp og fornybar energi, og med tanke på de store tilgjengelige havområdene, er flytende vind tydelig plassert på et strategisk sted. Me...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Sensegrid - a technology platform for monitoring and analysing real-time grid data.

Den elektriske strømnettet er kritisk infrastruktur i alle moderne samfunn, og selskapene som eier og driver denne infrastrukturen opplever for tiden enorme endringer. Desentralisert energiproduksjon, fluktuerende fornybar energiproduksjon og en generell elektrifisering representerer et paradigme...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Nye miljørestriksjoner – samlet innvirkning på kraftsystem

Prosjektets formål er å kvantifisere konsekvensene på kraftsystemet av nye miljøkrav til kraftproduksjon. Men nye miljøkrav menes endrede restriksjoner på vannføring og magasinvannstand som påvirker kraftproduksjonen til vannkraftverk. Konsesjonsvilkårene til mange gamle kraftverk skal revider...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Performance and Reliability of Ocean Suns floating photovoltaic Technology (PRO Sun)

Flytende solkraft er en ny og raskt voksende industry. Det norske selskapet Ocean Sun har utviklet en unik teknologi for slike flytende solkraftverk basert på selskapets sterke kompetanse og erfaring fra både maritim sektor og solcelleindustrien. I dette prosjektet fortsetter Ocean Sun sitt samar...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Analysis and prediction of floating PV power plant performance

Til tross for den enorme veksten i bruk av solkraft må vi installere solkraft enda raskere dersom vi skal nå våre politiske klimamål. Flytende solkraft representerer en ny fornybar energiteknologi som kan bidra til å møte disse utfordringene. I tillegg er flytende solkraft en unik mulighet for No...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Hydrogen Europe_Norsk deltakelse 2020 - Ansvarlig for Transport i styret for Hydrogen Europe Research

SINTEFs representasjon i og Steffen Møller-Holsts arbeid som leder for Transport-komiteen av det Europeiske FoU-programmet for hydrogenteknologi, Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCHJU), har bidratt til at Norge har hentet hjem et betydelig antall FCHJU-prosjekter. Blant de spesifikke t...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

MVO Operating Agent for the Tecnology Collaboration Programme Energy Technology Systems Analysis Programme

IFE er valgt til den Operating Agent for IEA Technology Collaboration Program (TCP) Energy Technology Systems Analysis Program (ETSAP). ETSAP er et av de lengste teknologisamarbeidsprogrammene til det internasjonale energibyrået (IEA). ETSAP har for tiden 20 land som i tillegg til to bedrifter so...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Energipartner til utslippsfrie byggeplasser

I dette prosjektet skal et konsortium av aktører i og rundt bygg- og anleggsbransjen undersøke hvordan overgangen fra fossil til utslippsfri byggeplass kan gjøres. Hovedmålet med prosjektet er en raskere og tryggere overgang til utslippsfrie byggeplasser på en måte som tilfredsstiller byggeplasse...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland