0 prosjekter

FINANSMARK-Finansmarkedet

KÅKÅnomics 2022 - Nordens, første, beste og morsomste økonomifestival

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Rogaland

FINANSMARK-Finansmarkedet

The IAAE 2023 Annual Conference at BI Norwegian Business School, 27-30 June 2023

The aim of IAAE is to advance the education of the public in econometrics and its applications to a variety of fields in economics, including financial markets. The annual conference brings together leading international researchers, and the IAAE has close ties to the highly regarded Journal of A...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Aksjer og næringsliv

...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

AI enriched journalism to investigate illicit financial flows

Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers og andre lekkasjer har vist omfanget av problemet med illegitime finansstrømmer. FNs bærekraftsmål understreker behovet for å forstå bedre hvordan illegitime økonomiske strømmer skjer, samt de samfunnsmessige konsekvensene av slike strømmer. Journali...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Lærebok i privat økonomi på samisk for elever i siste året på ungdomsskolen og elever i videregående skole

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Innlandet

FINANSMARK-Finansmarkedet

Home equity and private firm financing

Verdien av eiernes boliger hjelper dem med å finansiere bedriftene sine, og i våre foreløpige resultater finner vi at eiere faktisk låner mot sikkerhet i hjemmene sine for å få ny kapital til å skyte inn i bedriftene sine. I dette prosjektet vil vi undersøke viktigheten av denne finansieringskil...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

The 4th Scandinavian Accounting Research Conference (BI)

-

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Støtte til årsrapport for nyetablert initiativ for å øke andel kvinner i toppledelse og spesialistfunksjoner i norsk finansnæring

...

Tildelt: kr 0,81 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

"Kvinner empowerment og privat økonomi"

...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Heterogeneous Investors and Asset Allocations

I dette prosjektet undersøker vi hvordan norske husholdninger respondere på endringer i pengepolitikken, samt hvordan aktivaallokering varierer med personlig erfaring og utdanningsbakgrunn. Vi fokuserer spesielt på det pengepolitiske sjokket og undersøker om husholdninger overfører pengepolitikk ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Investors in green bonds and financial resilience.

Prosjektet tar sikte på å vise empirisk hvordan grønne obligasjoners robusthet avhenger av investorer med fokus på grønne investeringer. Populariteten til grønne obligasjoner er rekordhøy som følge av høy etterspørsel etter investeringer som adresserer klimarisiko og sosial ulikhet. Likevel vet v...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Finansiell kunnskap og mestringstro blant nordmenn 2021

...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Agder

FINANSMARK-Finansmarkedet

Korrupsjon i og utenfor finansmarkedet. Hva kan vi lære av etterforskning av mistanke om korrupsjon i perioden 2010-2020?

...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Benefit corporations

Prinsippet om at styrets oppgave først og fremst er å maksimere aksjeverdien møter ofte kritikk blant de som mener at andre interessegrupper (eng. «stakeholders») enn aksjonærene (ansatte, kreditorer, leverandører, politikere) skal være med å ta selskapets investeringsbeslutninger. Men, dette kan...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Fra policy til praksis - Bærekraftig videreutvikling av finansbransjen i Norge.

Rammevilkårene for finansbransjen knyttet til bærekraft, etikk og klimarisiko er i ferd med å endres radikalt. Kravene til alle sektorer for å gjennomføre en bærekraftig omstilling øker, og EUs taksonomi for finansbransjen vil i årene som kommer puste finansaktørene i nakken. Etisk bankguide har ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Central banks expanding role in financial markets

Dei siste to tiåra har sentralbankar fått ei større rolle i samband med handtering av økonomiske kriser. Denne tendensen har ein særleg sett i etterkant av utbrottet av den globale finanskrisa i 2007 og igjen i samband med covid-19- pandemien. I samband med desse krisene har for eksempel sentralb...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Flere kvinner i frontfinans

Prosjektet er sammensatt av flere deler. Hovedprosjektet vil være å gjennomføre en spørreundersøkelse mot relevante målgrupper for å kartlegge våre hypoteser om kvinner i fronfinans. Innsikten fra undersøkelsen vil danne grunnlaget for en rapport, med budskap og tiltak som KIFF skal benytte til ...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Publiseringsstøtte for Norsifs håndbok: Guide to ESG Integration in Fundamental Equity Valuation

Vi søker med dette om støtte til tilrettelegging og publisering av håndboken Guide to ESG Integration in Fundamental Equity Valuation.utgitt av Norsif - Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer, i samarbeid med forskere ved Norges Handelshøyskole. Norsif er en uavhengig forening f...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

EUs Green Deal, klimarisiko og finansmarkedet: Hva bør ansatte, investorer og kunder vite?

I et landskap i rask endring ser Finansforbundet og Norsk klimastiftelse behovet for å tilføre ansatte i finansbransjen, investorer og interesserte kunder saklig, gjennomarbeidet og oppdatert stoff om hva EUs taksonomi og «Green Deal» vil bety for norsk finansnæring og kundene, om hvilken klimari...

Tildelt: kr 0,74 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Allmennrettet formidling av finansmarkedsforskning på forskning.no

Et toårig prosjekt med følgende komponenter: • Modul 1: Kompetansebygging i forskning.no-redaksjonen gjennom møter med miljøer i Norge som jobber med finansmarkedsforskning. Kartlegging og kontakt vil gi innsiktsartikler. • Modul 2: Artikler og -serier om forskning på finansmarkedet, politisk ø...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Using scenarios to assess climate risks in the financial sector

Klimascenarier benyttes ikke utelukkende av politiske beslutningstakere, men i økende grad også av finanssektoren som følge av økt etterspørsel etter, og regulering av, klimarelatert informasjon om selskaper og investorer. Rapportering om klimarelatert risiko og stresstesting av scenarier er blan...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Oslo Macro Conference

Oslo Macro Conference 2021 ble avholdt 19. og 20. august 2021, i Professorboligen, UiO, med deltagelse fra internasjonalt anerkjente forskere. Smitteverntiltak innebar at de fleste internasjonale deltagerne deltok på Zoom med publikum fra akademia og politikkinstitusjoner til stede i salen. M...

Tildelt: kr 16 000

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Egen Pensjonskonto – dine valg avgjør pensjonen

Om Egen Pensjonskonto: Egen Pensjonskonto innføres fra 1.januar 2021 for 1,4 millioner sysselsatte i privat sektor med innskuddspensjon. Dette åpner for at man kan samle Innskuddspensjon og Pensjonskapitalbevis på én konto. Dette er langsiktig sparing med investeringsvalg. Vi vet også at rundt 80...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Forsikringsseminaret ved Matematisk institutt 2020

-

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Statistical modelling and inference for (high-dimensional) financial data

I løpet av de siste 10 årene etter finanskrisen i 2008, har en rekke nye statistiske modeller blitt introdusert for å bedre beskrive finansdata, spesielt med tanke på å kunne predikere f.eks. konkurser og fremtidige avkastninger, samt å kvantifisere finansiell risiko. Typisk har modeller som er b...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Individual Investors and Asset Prices

En sentral del av finansiell økonomi dreier seg om prisdannelse i markedet. I dette prosjektet analyserer vi samspillet mellom individuell investoratferd og aktivapriser. Vår artikkel "What do the portfolios of individual investors reveal about the cross-section of equity returns?" viser at inves...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

The link between household and firm finance: family firms, family networks, and family resource constraints

Vi undersøker hvordan et plutselig likviditetssjokk i den personlige økonomien til bedriftens eiere forplanter seg til bedriften. Den spesifikke situasjonen vi studerer er hvordan endret formuesbeskatning av familiens privatbolig slår inn i familiebedrifters økonomi. Resultatene, som baserer seg ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Dataanalyse av det nye eierregisteret

...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Rethinking Accounting

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Analytical Research in Financial Accounting Workshop 2020

-

Tildelt: kr 31 000

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo