0 antall prosjekter

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

RSW SYSTEMS WITH CO2 AS REFRIGERANT

The most commonly used refrigerant in RSW (refrigerated seawater) systems for fishing vessels today is HCFC-22 (R-22). However, the Montreal Protocol dictates the abolishment on the CFC and HCFC refrigerants, known to deplete the ozone layer if released t o the atmosphere. Other available alterna...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVKYST-Havet og kysten

How to avoid fish bycatch in shrimp trawls using behaviour differences

Present sorting device used in shrimp trawling, the Nordmøre grid, is not efficent to release fish smaller than 18 cm. Shrimp fishing grunds therefore have to be closed for fishing during the months Nobember-June when juvenile cod and haddock have settled to the bottom. Recent studies have demon...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Vestland

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Utvikling av en sjøegenskapsindeks for kystfiskefartøy

Deler av kystflåten har de senere år gjennomgått en kraftig fornyingsprosess. Nybyggene har i stor grad blitt tilpasset regelverket som regulerer adkomst til fiske. Dette har resultert i såkalte ”paragrafbåter” der skrogutforming og vektfordeling har gitt fartøyer med dårlige sjø- og motstandseg...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Automatic quality control of fresh landed cod

The Norwegian fish processing industry experience both production problems and negative reactions from the marked that can be related to the quality of the raw material. Several of the most critical defects are characterised by red colour in the skin. The objective of this project is to develop ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Teknologiske innovasjoner i pelagisk sektor – drivkrefter og konsekvenser

I dette prosjektet ønsker vi å analysere konsekvensene av teknologiske innovasjoner for aktørene i pelagisk sektor, herunder betydningen av teknologi, og effekten av teknologisk endring. Etter dårlige år med sviktende økonomi og kondemnering av mel/olje fabrikker, fulgte et oppsving i sektoren p...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Monitoring recent technology changes in the Norwegian trawl fishery for gadoids

Two recent developments in the Norwegian trawl fleet for gadods are the increased use of twin rigged trawls and increased sweep angles when using single rigged trawl. There have been claims that the use of twin trawl in the Norwegian gadoid fishery signi ficantly increase the catch, however, thi...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Nyskaping pelagiske tråldører

...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Rogaland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

On board preservation of the quality of pelagic species

One important challenge to the fishermen is to predict or avoid the catch spoilage associated to the period of heavy feeding on zooplankton ("belly bursting") that can be severe enough to make the catch unsuitable for human consumption, and it is attribut ed to the effect of proteases. Relevant p...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

PRODUKTER OG FOREDLINGSPROSESS I HAVFISKEFLÅTEN. NYE TEKNOLOGISKE MULIGHETER OG DRIFTSØKONOMISKE VIRKNINGER.

Fylles kun ut hvis endring i forhold til opprinnelig søknad. Hvis endring: Fullstendig tekst legges inn her. Prosjektsammendrag Hvitfiskindustriens markedsbetingelser er dramatisk forandret de siste 10 år. Globalisering av hvitfiskmarkedene, utvidelse a v hvitfiskkategorien til å omfatte ett se...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Forholdet mellom redskap og kvalitet på fisk, råstoffbehandling ombord i fartøy Del II - Dokumentation av egenskaper ved ny T90 trålsekk

Der er i en tidligere fase blevet utviklet en trålpose, kaldet T90, som skjønnes at ha bedre egenskaper med hensyn til bevarelse af fangstens kvalitet. Det er jo kjendt at vanlige trålposer til tider kan påføre omfattende skader på fisken ved at slite av skjell og slim og ved at notlinet afsætter...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Undersøke buksprenging i pelagiske fiskearter ved hjelp av ikke-destruktive metoder.

En av de store utfordringer i pelagisk sektor er kvalitetsforringelse av råstoffet som fører til buksprenging, dvs. at buken sprekker i pelagiske fiskearter. Såkalt ”buksprenging” kan skje når fisken spiser store mengder dyreplankton (åte), og råstoffet b lir til tider forringet i en slik grad at...

Tildelt: kr 0,63 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Ukjent Fylke

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Utvikling av forbedret arbeidsbekledning for fiskere

Totalprosjektet omfatter tre delprosjekter: 1. Definere brukerkrav og etablere kravspesifikasjoner. 2. Evaluering og testing av eksisterende produkter og vanlig brukt arbeidsbekledning i forhold til kravspesifikasjonen. 3. Utvikling og testing av ny arbe idsbekledning for fiskere. Del 1 ble gje...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Utvidet bruk av data fra elektroniske gradere: Utvikling av systemer og datamodul for aktiv bruk av vektregistreringer til ressursforvaltnin

Prosjektet "Utvidet bruk av data fra elektroniske gradere ombord i fiskefartøy", har indikert et betydelig potensial for utvidet bruk av data fra elektronisk grader i fiskeflåten. Spesielt med tanke på ressursforvaltning er det et ønske og et behov for å kunne registrere og bruke denne type infor...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Kjøling ved bruk av spillvarme i nytt fiskefartøy

Prosjektet vil analysere mulighetene for å anvende spillvarme fra maskineriet i en påtenkt ny fiskebåt til hel eller delvis dekning av kjølebehovet (RSW). Prosjektet vil arbeide med tre scenarier: -Absorpsjonsanlegg for kjøling alene -System for elektrisi tetsproduksjon og kjøling med konvensjone...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Møre og Romsdal

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Fangst av levende fisk - forbedret kvalitet og stabil råstofftilgang i kystfisket

Prosjektet tar for seg mulighetene kystflåten har til å fange hele eller deler av sin torskekvote levende. Formålet er å forbedre kvaliteten på råstoffet og stabilisere tilgangen på høykvalitets, lytefritt råstoff ved å lagre torsk levende kort eller lang tid. Prosjektet er verdikjedeorientert o...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Holding and transport of live marine organisms - Del 1 Krabbe

Møreforsking Ålesund has previously contributed in several projects on live holding and transport, mainly on crab, but also blue mussels. It is now proposed a three year research project to improve and document holding and transport of Brown crab (Cancer pagurus). The project will be carried out ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Møre og Romsdal

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Fangstbehandling og prosessbetingelser for plankton

Utnyttelse av zooplankton fra de store havområder kan i fremtiden gi et viktig bidrag til den økende etterspørsel etter marine fôrmidler til akvakulturnæringen. Når dette vil skje avhenger av avklaringer omkring ressursgrunnlag, fangstteknologi og forvalt ning. Vi antar at storskalafangst av zoop...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestland

FISKTEK-Fiskeriteknologi

HMS i fiskeindustrien

Prosjektet vil ha fem ulike faser som i hovedsak vil følge etter hverandre: 1. Utvikle et forslag til forbedringsprosjekt i samarbeid med pilotbedriftene 2. Identifikasjon av eksisterende metoder og verktøy for å forbedre HMS 3. Gjennomføre pilot prosjek t i samarbeid med bedriftene (gjennomføre...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Instrument og redskapsutvikling for snurrevad

Snurrevad er et redskap som blir stadig mer populært i kystfiskeflåten. Fangsteffektiviteten til dette redskapet kan imidlertid variere mye fra sted til sted og ikke minst mellom fartøyene. I dette prosjektet vil en derfor undersøke behov og ønsker for re dskapsovervåking, og om mulig modifisere ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestland

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Utvikling av analyseverktøy for beregning av teknisk kapasitetsut ikling i fiskeflåten

I følge FAO’s Code of Conduct for Responsible Fishing, betraktes overkapasitet i fangstleddet som et av de mest grunnleggende problemområdene for fiskeriforvaltningen. Også i Norge er det allmenn enighet om at overkapasitet fører til økt press på fiskeres sursene og redusert økonomisk avkastning....

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVKYST-Havet og kysten

Seleksjon og bifangst i det nordlige trålefisket etter reker og torsk, Dr.gr.stip. Eduardo Grimaldo Vela

Det er ønskelig å videreføre arbeidet som lå i intensjonene for det tidligere NFR-prosjekt 134850/130 (viser til søknad for dette NFR- prosjektet) for å gjennomføre et doktorgradsstipend ved NFH, Universitetet i Tromsø. Arts- og størrelseseleksjon er aktuelle problemstillinger spesielt for fiske...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Dynamisk posisjoneringssystem for kystfiskebåter

Prosjektet skal ende opp med et forslag til et konsept som innebærer aumtomatisk styring av mindre fiskebåter i halingsfasen. Idag benyttes autopilot som styrer fartøyet etter fastsatt kurs. Posisjon til både fartøy og redskap kan imidlertid variere på gr unn av bølger og strøm, og det er ønskeli...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FISKTEK-Fiskeriteknologi

A new passive gear for Norwegian fisheries.

Norwegian Fisheries are facing new challenges with regard to environmental impact and fish welfare. The most frequently used passive gear in Norwegian fisheries are gill nets and long lines. Both are questionable with regard to the above challenges as the y may cause issues being raised regarding...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Vestland

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Agndoseringsenhet for line, teine og ruser

For å utvikle erfaringsgrunnlag for til slutt å utvikle en industriell versjon av en agndoseringsenhet vil man i dette prosjektet starte arbeidet med underlaget med å lage en prototype. Prototypen vil utvikles ut fra de foreløpige krav til operasjon, mil jøpåvirkning og funksjon som fremskaffes ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Forprosjekt -" Dyrevelferd-forsknings- og kunnskapsbehov" Samf. 162513

...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

FISKTEK-Fiskeriteknologi

HMS-program for fiskeflåten

Norges Fiskarlag, som representerer fiskere i alle flåtegrupper, skal jobe aktivt med informasjon, opplæring og utprøving når det gjelder HMS. Prosjektet vil benytte ulike virkemidler og kanaler for å spre informasjon, drive opplæring og utprøving av nye tiltak i fiskeflåten. Anbefalinger som kan...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Automatisk fangstmåler

Prosjektsammendrag: Havforskningsinstituttet(HI) ønsker sammen med Danmarks Fiskeriundersøkelser(DFU), Matcon og Scantrol å utvikle en automatisk fangstmåler som skal bestå av en enkeltfiskføder, bildebehandlingssystem, brukerkonsoll og sorteringsenhet. Det nye systemet skal bygge vider på de e...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Personulykker i fiskeflåten - utvikling av bedre rutiner og systemer for rapportering. Registrering og presentasjon

Fiskere antas å være en utsatt yrkesgruppe hva gjelder risiko for arbeidsrelatert skade.Samtidig er det en rekke særpgreg knyttet til ldenne yrkesgruppen, parallelt lmed at det er stor variasjoner fiskerne imellom hva gjelder risikoelementer og arbeidsfor hold. Erfaringsmessig er det reltivt høy ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Metodikk for observasjon av fiskeatferd overfor garn

Prosjektsammendrag: Innen redskapsforskning på garn har det i liten grad vært utført atferdsstudier, og det er ikke utviklet tilfredsstillende metodikk for å studere fiskens respons overfor denne redskapstypen. Det er flere problemstillinger der atferdsstudier basert på slik metodikk vil bidra m...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Studier av alternative teknikker for selektivt fiske i reke- og torsketrål

Prosjektsammendrag: Det er nå gått cel 10 år siden skillerist i reketrål ble innført og mer enn 5 år siden sorteringsrist i torksetrål ble innført. I løpet av perioden har det vært pekt på svakheter med de ulike teknikkene, og kritikken fra næringen har tidsvis vært høy. Det har i samme periode ...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku