25 prosjekter

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian Research Centre on Wind Energy

Northwind er et forskningssenter for vindkraft. Senterets hovedmål er å fremme fremragende forskning og innovasjon for å bidra til lønnsom norsk eksportindustri innen havvind, nye grønne jobber og vindkraft som respekterer natur og mennesker. Vindkraft er i rask utvikling og forventes å være en ...

Tildelt: kr 120,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2029

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Effektstudie av innovasjoner fra FME HighEFF

Prosjektet vil gi bidra til å kartlegge innovasjoner fra prosjekter innen temaet Energieffektivisering i industrien fra tiden før FME HighEFF ble etablert, samt initielle resulater fra FME HighEFF. Videre vil prosjektet samarbeide med den eksterne konsulenten ift metodikk for måling av effekt, sp...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Studie av effekter av energiforskning innen bioenergi

Formålet med prosjektet er å synliggjøre effekter og nytte av offentlige forskningsmidler innen energiforskning, delområde bioenergi, knyttet til finansiering fra ENERGIX, FME og CLIMIT. FME Bio4Fuels er et nasjonalt senter som koordinere FoU og innovasjonen innen bærekraftig produksjon av biodr...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

FMETEKN-FME - teknologi

Studie av effekter av energiforskning - delstudie nullutslipp transport

FME MoZEES fokuserer på forskning som kan føre til utvikling av ny batteri- og hydrogenteknologi for nullutslipp i transport. I to av hovedsatsningsområdene er det et stort fokus på utvikling av nye batteri- og hydrogen materialer og komponenter. Industri- og næringspotensialet er spesielt stor...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Viken

FMETEKN-FME - teknologi

Hvor nyttig er norsk solcelleindustri? Et studie av økonomisk og miljømessige konsekvenser av norsk produksjon og bruk av solceller.

I dette prosjektet skal beslektede innovasjoner innenor tre deler av verdikjeden for produksjon av solcelleanlegg vurderes etter økonomisk og miljømessig nytteverdi. Både historiske og anslåtte fremtidige bidrag skal vurderes. De tre delene er: - silisiumproduksjon (feedstock) - silisiumkrystall...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

FMETEKN-FME - teknologi

Studie av effekter av energiforskning, NCCS

Prosjektet skal bidra til å studien som har som mål å kvantifisere samfunnsnyttige effekter av energiforskning i FMEene, og for oss særlig BIGCCS og NCCS. I dette prosjektet vil vi bidra med å identifisere relevante innovasjoner fra BIGCCS og NCCS, beskrive disse, samt å bistå med å utvikle metod...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Studie av effekter av forskning innen energisystemer

Prosjektet gir bistand til et utvalgt konsulentfirma i å undersøke effekter av målrettede aktiviteter innenfor energiforskning, RENERGI/ENERGIX, og evt. CLIMIT, slik at bevilgende myndigheter kan bruke resultatene fra prosjektet høsten 2018. FME CINELDI vil bidra til å fremskaffe grunnlagsmateria...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Effekter av forskningen i The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) and The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods (ZEN)

Det søkes om midler for å kunne bidra til gjennomføring av en studie for å dokumentere effekter av energiforskning. Arbeidet skal ta utgangspunkt i FoU-prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådets aktiviteter RENERGI/ENERGIX, FME og CLIMIT i perioden 2008 - 2018, og det er særlig aktuelt å se p...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Dokumentasjon av effekter av energiforskning med fokus på vannkraft

Forskningsrådet ønsker å gjennomføre en studie av effekter av energiforskning. Bakgrunnen for dette er et økende krav om å synliggjøre effekter og nytte av offentlige forskningsmidler. OED har i tildelingsbrevet for 2018 gitt Forskningsrådet følgende oppdrag: «Fullføre det planlagte prosjektet s...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology

Forskningssenteret Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology startet opp i 2017 og samler ledende forskningsgrupper i Norge med ledende selskaper i solcelleindustrien fra inn- og utland. I dag domineres solcelleindustrien fullstendig av silisiumbaserte solceller, noe vi tror vil forts...

Tildelt: kr 115,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2025

Sted: Viken

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy (Bio4Fuels)

Ambisjonen til Bio4Fuels er å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren ved å realisere bærekraftig og økonomisk produksjon av biodrivstoff. Biomasse, spesielt lavere grads rester fra skog og landbruksavfall, er en fornybar ressurs som har stort potensiale for å erstatte bruk av fossile res...

Tildelt: kr 124,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Viken

FMETEKN-FME - teknologi

Mobility Zero Emission Energy Systems

Norge har tilgang til store mengder med kraft fra fornybare kilder, som blant annet kan benyttes til å produsere elektrisitet og hydrogen til transportformål. Det finnes i dag batteri- og hydrogenteknologi som kan tas i bruk i lettere kjøretøyer. I Norge er det satt ambisiøse mål som skal lede ...

Tildelt: kr 120,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Viken

FMETEKN-FME - teknologi

The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities - ZEN Centre

Research Center on Zero Emission Neighborhoods in Smart Cities (FME ZEN) er et forskningssenter for miljøvennlig energi etablert av Norges forskningsråd. NTNU er vertskap og samarbeider med SINTEF og brukerpartnere om å utføre forsknings-, utviklings- og innovasjonsaktivitetene. FME ZEN er involv...

Tildelt: kr 176,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future (HighEFF)

HighEFF har satt seg høye mål om utvikling og demonstrasjon av teknologier som kan forbedre energieffektiviteten og redusere utslipp fra industrien. Energieffektivisering er å betrakte som nødvendig og muliggjørende for en overgang til lavutslippssamfunnet som det eksempelvis fremgår av IEA sine ...

Tildelt: kr 200,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian CCS Research Centre - Industry-driven innovation for fast-track CCS deployment

CO2-fangst, transport og lagring (CCS) er en prosess der karbondioksid (CO2) blir fanget fra store industrianlegg, transportert i rørledninger eller skip, og deponert i underjordiske geologiske formasjoner slik at det ikke vil gå inn i atmosfæren. Uten CCS er det ikke mulig å oppfylle EUs energi-...

Tildelt: kr 184,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology - HydroCen Fremtidens fornybare energisystem og energibruk setter nye krav til regulering, lagring og kapasitet. Dette gir vannkraften er ny rolle som leverandør og tilrettelegger av fleksibilitet til nettet, markedet, forbrukerne og samfunne...

Tildelt: kr 192,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Centre for intelligent electricity distribution (CINELDI) - to empower the future smart grid

Hvordan verden bruker og produserer elektrisitet er i kraftig endring. Med det forandrer også forholdet vårt til elektrisitet seg. Økt elektrifisering av samfunnet betyr høyere etterspørsel, flere tilkoblinger til distribusjonsnettet, mer variabel last som følge av økt fornybar kraftproduksjon og...

Tildelt: kr 160,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Subsurface CO2 storage - Critical Elements and Superior Strategy

NORSK SAMMENDRAG SUCCESS-senteret for CO2 lagring offshore ble tildelt FME-status i 2009 og ble formelt innviet 1. januar 2010. En sentralt del av arbeid med CO2 lagring er den offentlig aksepten av CCS. FME SUCCESS har derfor hatt som mål og h\jobbe med oppgaver og aktiviteter som kan oppnå eff...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2018

Sted: Vestland

FMETEKN-FME - teknologi

FME-Solar United- The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology

Solcelleindustrien fortsatte sin eventyrlige vekst også i 2017. I løpet av dette året alene ble solcellekraftverk med en samlet produksjonskapasitet på 95 GWp tatt i bruk rundt omkring i verden. Det er fortsatt behov for vesentlig vekst i bruken av solstrøm, og det er derfor viktig at solstrøm bl...

Tildelt: kr 160,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Viken

FMETEKN-FME - teknologi

FME- NORCOWE- Norwegian Centre for Offshore Wind Energy

Noen høydepunkter fra NORCOWE NORCOWE har hatt 27 PhD-studenter siden starten i 2009. Senteret har arrangert sommerskole hvert år fra og med sommeren 2010 til og med sommeren 2015. Hovedformålet har vært å gi PhD-studentene en overordnet forståelse av offshore vindenergi og hjelpe dem til å sett...

Tildelt: kr 120,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Vestland

FMETEKN-FME - teknologi

FME- CenBIO- BIOENERGY INNOVATION CENTRE

CenBio - Bioenergy Innovation Centre - er et 8-årig industristyrt forskningssenter som samler aktører med interesse for norsk stasjonær bioenergi (varme/kraft), både fra industri (blant annet energiprodusenter og teknologileverandører) og FoU. CenBio tar sikte på å øke kostnadseffektivitet og bær...

Tildelt: kr 120,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Viken

FMETEKN-FME - teknologi

BIGCCS Centre - International CCS Research Centre

Visjonen til BIGCCS Centre har vært å muliggjøre bærekraftig kraftproduksjon fra fossile drivstoff basert på kostnadseffektiv CO2-fangst, sikker transport, og underjordisk lagring av CO2. Senteret har utviklet ny kunnskap og teknologi som kreves for å akselerere implementeringen av storskala CCS,...

Tildelt: kr 160,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

FME-CEDREN-Centre for environmental design of renewable energy

CEDREN er et tverrfaglig forskningssenter der alle prosjektene og aktivitetene er organisert med fokus på samarbeid mellom ulike fagfelt. Teknologer, økologer, økonomer, hydrologer og samfunnsvitere jobber sammen mot felles mål. FME-strukturen med tematiske forskningssentre gjør dette mulig. CED...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

FME-ZEB-The Research Centre on Zero Emission Buildings

Da Forskningssenteret Zero Emission Buildings ble opprettet i 2009, var det blant de første initiativene til å se på utslipp av klimagasser fra bygninger i et livsløpsperspektiv. Hovedmålet for senteret var markedsgjennombrudd for bygninger med null utslipp av klimagasser knyttet til produksjon, ...

Tildelt: kr 120,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

FME-NOWITECH- Research Centre for Offshore Wind Technology

NOWITECH har utført multidisiplinær forskning på høyt internasjonalt nivå med et felles mål om å frambringe ny kunnskap, utdanning og innovasjon for å redusere kWh-kostnaden for offshore vindkraft. Teknologi for å bygge og drifte vindparker på dypt vann (+30 m) har vært vektlagt (både bunnfast og...

Tildelt: kr 160,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage