0 antall prosjekter

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Facilitating innovation in county authorities’ management of road safety

Norge er verdensledende innen trafikksikkerhet (TS), og den norske modellen for TS-styring trekkes gjerne frem som et godt eksempel til etterfølgelse. I 2020 gjennomgikk imidlertid det institusjonelle rammeverket for TS i Norge store endringer, i forbindelse med Regionreformen. Syv nye, sammenslå...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Innovation in municipal home-based healthcare services

Dette prosjektet skal bidra med ny kunnskap om innovasjonsprosesser i norske kommuner. Kommunene utfordres av økt etterspørsel og høye forventinger til kommunale helsetjenester, kombinert med knappe økonomiske ressurser og forventninger om minkende tilgang på kvalifisert personell. Kommunene må d...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Rogaland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Data-driven co-creation - methods and tools for sustainable innovation and societal development

FN vedtok bærekraftsmålene i 2015. De omfatter alle deler av samfunnet. I mai 2019 besluttet regjeringen at de 17 hovedmålene skal være politisk hovedspor for å ta tak i vår tids største utfordringer, også på kommunalt nivå. Ålesund og Bærum har brukt et indikatorsett fra FN-organisasjonen Unit...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

SMELT - Snøbehandling utført Miljøvennlig med Energinøytraliserende Lagring og Teknologi

SMELT - Snøbehandling utført Miljøvennlig med Energinøytraliserende Lagring og Teknologi Fremtidens håndtering av brøytesnø. Brøyting av snø anses som en nødvendig oppgave for å sikre framkommelighet og trafikksikkerhet. Med målsetning om økt andel gående og syklende i byene vil kravet til f...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

En digital "dør inn", en "digital koordinator". Digital samhandling- og koordinerinsplattform

Kommunen ønsker at innbygger skal oppleve "en dør inn" til tjenesteapparatet. Vi ønsker at brukerne skal oppleve god kommunikasjon, en lettere selvstyrt hverdag og sømløse tjenester basert på brukernes behov og situasjon. 1. Behovskartlegging- Tidlig fase: Få en oversikt over brukerne/målgruppe...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Forprosjekt for utvikling av sjølvbetjeningsløysingar som legg til rette for auka gjenvinning av avfall

EU sine mål om sirkulærøkonomi seier at 65 % av avfallet frå hushalda skal materialgjenvinnast innan 2035. Dette er ambisiøst, i dag er gjenvinningsgraden om lag 40 %. Kommunane møter difor ambisiøse, og til dels kostnadskrevjande krav om betre sortering, samstundes som innbyggjarane forventer sm...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Møre og Romsdal

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Lekkasjereduksjon i Norges drikkevannsnett

Oslo kommune står i spissen i prosjektet LeakNor sammen med en rekke kommuner, SINTEF, teknologileverandører, forskning og undervisning, Norsk Vann og Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på Ås. Prosjektet, som er finansiert av Forskningsrådet, vil bringe norske aktører innenfor drikkevannsbran...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Veikart for grønn konkurransekraft i norske kommuner og regioner

Norske kommuner og fylkeskommuner med sin virkemiddelbruk og samfunnsansvar er en viktig aktør i det grønne skiftet. Den norske regjeringen har i de siste årene lagt fram en nasjonal strategi for grønn konkurransekraft og samlet veikart fra flere sektorer. Det savnes fortsatt en operasjonaliserba...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Medvirkningsmetoder for klimatilpasning

For å sikre en bærekraftig utvikling i samfunnet bør klimaomstilling og klimatilpasning være godt integrert i regionale og lokale planprosesser. Samtidig er det behov for å mobilisere lokal kunnskap til dette arbeidet og å sikre god forståelse og engasjement for klimatilpassingstiltak hos innbygg...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Innovative sustainable public procurement of food and catering services

"Kjøp bærekraftig" er et prosjekt hvor forskere fra OsloMet og UiO, sammen med DFØ og i samarbeid med KS, skal hjelpe offentlige organisasjoner å kjøpe mat og cateringtjenester mer bærekraftig Utgangspunktet for prosjektet er at små bedrifter og sosiale entreprenører sjelden får sjansen til å ko...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Den samskapende kommune

Hvordan kan kommuner ta i bruk samskaping som metode for lokalsamfunnsutvikling? Innovasjonen i prosjektet handler om å ta i bruk alle ressursene i lokalsamfunnet og mobilisere disse til å delta i utviklingen av kommunen. Prosjektet er et samarbeid mellom Stad kommune (prosjekteier), Nordre Fol...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Morgendagens skoler – Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring

Morgendagens skoler - Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring. Fremtidens skolebygg skal legge til rette for nye læringsformer og stimulere til elevenes motivasjon og lærelyst. I prosjektet 'Morgendagens skoler' foregår et tverrfaglig arbeid som utforsker samspillet mellom arkitekt...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Sosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutviklingen

Sosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutviklingen. Prosjektets hovedmål er å utvikle sosial bærekraft som en kjerneverdi og referansepunkt for lokalsamfunnsutvikling. FNs bærekraftmål har revitalisert oppmerksomheten i kommunene om bærekraftig utvikling som helhetlig samfunnsmål. Samt...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Agder

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Forankre innovative offentlige anskaffelser i kommunene

For å kunne løse sammensatte samfunnsutfordringer, må innovative anskaffelser bli praksis i norske kommuner gjennom god forankring i ledelse og med målrettet kompetanseheving blant alle som driver med anskaffelser innenfor organisasjonen. En OECD-rapport fra 2017 konkluderte med at hovedutfordri...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Miljølaboratoriet: Ny teknologi og adferdsøkonomi for økt resirkulering

Kildesortering: Hvordan gå fra å vite til å gjøre? I EU kastes det 250 millioner tonn avfall i året, i gjennomsnitt 486 kilo per person. Samtidig er ansvarlig forbruk og produksjon en sentral del av FNs bærekraftmål. Målsettingen er at klimaendringene skal begrenses gjennom en rekke tiltak. E...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Bærekraftig fornyelse av vann- og avløpsnett

I prosjektet 'Bærekraftig fornyelse av VA-Nett' skal kommuner og forskere utvikle et nytt forvaltningsverktøy for å hjelpe norske kommuner med å planlegge fornyelse av ledningsnett for vann og avløp. Dette vil sikre at man nå og i framtiden kan fortsette å levere trygt drikkevann til innbyggere o...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Trygg Elv: Identifisering og sikring av kritiske vassdrag.

Ekstremnedbør og flom er ei stor utfordring for samfunnet med tanke på skadar eigedom og infrastruktur og brot på viktige samfunnsfunksjonar som kommunikasjon og transport. Det er forventa å skje oftare og med enno større intensitet i framtida. Ifølge Norsk naturskadepool har skadar relatert til...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

"Rett utstyr på rett plass -uten bruk av helsepersonell"

Tjenester og tilbud må i fremtiden leveres på vesentlig mer hensiktsmessige og kostnadseffektive måter enn i dag. Sykepleiere og terapeuter med tre til fem års utdannelse bruker mye av sin tid på å frakte utstyr, prøver, tøytraller og driver daglig med portørtjenester. Demografiske framskrivninge...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Elementbaserte innervegger i massivtre for fleksibel ettermontering og gjenbruk i bygg

I Regjeringskvartalet og mange andre bygg i dag er det strukturelle bæresystemet basert på henholdsvis betong og/eller i en kombinasjon med stål. Fokuset mot bygg i massivtre er stort, men fokuset er mindre på å se på hvilke kombinasjoner som kan finnes. Det ofte er stor frustrasjon knyttet til g...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Hvordan kan staten tilrettelegge for digitale økosystemer og verdiskapning

Samarbeid og koordinering med andre offentlige virksomheter: Hovedformålet med hele prosjektet er å utvikle nye løsninger som er relevante for andre offentlige virksomheter, aktører i frivillig sektor og bedrifter. Denne våren skal Skatteetaten og BR arbeide sammen for å tegne et målbilde for de...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Biologisk materialtransport - før kommersiell anskaffelse

I dag er de fleste transporttjenester av biologisk materiale (prøver tatt av pasient på vei til analyse) veibaserte og ofte utført av aktører som ikke tilbyr god nok sikkerhet og sporbarhet på biologisk materiale. Transport kan ta mange timer og med varierende trafikk. Dette medfører økt risiko f...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Innlandet

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Modulbaserte innervegger med integrert akustisk demping, utelukkende bestående av trebaserte materialer

I prosjektet Nytt Regjeringskvartal er det for å oppfylle brukers skiftende behov nødvendig å rekonfigurere planløsningene jevnlige. Innervegger har her sin signifikante del av dette omfanget, hvor disse er tenkt å kunne flyttes raskt og fri for nye bygningsmessige tiltak. Modulvegger er her den ...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Industrielt fremstilte trespilemoduler, med fokus på repetitiv prosess - ikke repetitivt produkt

Akustiske trespilehimlinger er i dag ofte, i konkurranse med perforerte stål-/aluminiumshimlinger, en valgt løsning for å løse kombinasjonen av estetiske ønsker og akustiske krav. Utfordringen er at den ideelle spilehimlingen fra ett akustisk ståsted er med ca. 50% åpningsgrad og med relativt gru...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forprosjekt for før-kommersiell anskaffelse for mottak og håndtering av bortkjørt brøytesnø

Bortkjøring av snø er en kritisk samfunnstjeneste som er nødvendig for å opprettholde tilgjengelighet og vedtatte veistandarder i vintersesongen. Tidligere år har snø som ble kjørt bort fra veiene blitt tippet direkte i sjøen, men med bakgrunn i viktige miljøhensyn er det strammet inn på kravene ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Digital metode for kompleks bearbeidelse av treverk i bygg med bruk av norsk trevirke.

Vi mener at det digitale er en av de viktigste plattformene for vekst i treindustrien. Bruk av 3D modeller i produksjon kan generere økte muligheter for industriell og unik produksjon. Norge skal redusere utslippene av klimagasser med 50% de neste ti årene. For å nå klimamålene vil det fremover...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Presis kystsoneplanlegging med fokus på havbruk (KystBruk).

Bærekraftig næringsutvikling innenfor havbruk forutsetter tilgang på egnet areal. Kystkommuner er ofte små distriktskommuner som mangler kunnskap om miljøforhold i sjø for å avsette optimale arealer til havbruk. Regjeringa forventer at kommunene sikrer nok areal til fiskeri- og havbruk i sin kyst...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Møre og Romsdal

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Innebygget arkivering - utvikling av løsninger for arkiv i offentlig virksomhet med betydelig gevinstpotensiale

Etter avtale med Anne Wisnes Rødland og Idun Lyngstad: disse feltene skal ikke fylles ut («populærvitenskaplig fremstilling (skrives på norsk)» og «populærvitenskaplig fremstilling (skrives på engelsk)»)

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Demokratisk innovasjon i praksis: Forskning på medvirkning og legitimitet i kommunale beslutningsprosesser.

Hvordan kan demokratiet fornyes slik at flest mulig støtter opp om det? Nye og alternative former for involvering og medvirkning er i dag viktige tema i den internasjonale diskusjonen om demokratiets tilstand. DEMOVATE-prosjektet prøver ut medvirkning i praksis ved å invitere et tilfeldig utvalg ...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Modeller for medborgersamskaping

Er det mulig å legge bedre til rette for innbyggerengasjement? Dette har forskere, kommuner, frivilligsentraler og sosiale entreprenører undersøkt i forskningsprosjektet MEDSAM - modeller for medborgersamskaping. De siste årene har samskaping blitt trukket frem som en løsning på velferdsutfordri...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Agder

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Utvikling av hydrogen-løysinger og hydrogen-verdikjede med utgangspunkt i småkraftverk som har «innestengd kraft».

Innstengd kraft (eng: 'stranded energy') inneber at eit geografisk område har større produksjon av elektrisk kraft enn det linenettet (infrastrukturen) har kapasitet til å bringe ut av området (til overordna nett/regionalnett). Konsekvensen er at sjølv om eit kraftverk har løyve (konsesjon) på pr...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Møre og Romsdal