0 antall prosjekter

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: Ny platformteknologi for organiske katalyse

...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Bonus - Simula

...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - HiØ

På bakgrunn av tideligere aktiviteter innenfor innovasjon-nyskapingsutvikling som infrastrukturmidlene fra FORNY har bidratt med kan vi si at HiØ kommet noen steg lengre innenfor temaområde kommersialisering.Det har ennå i ikke blitt laget /implemitert no en faste prosedyrer innen de elementene s...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - HiNT

HiNT ønsker å videreføre arbeidet med forskningsbasert nyskaping i 2009 gjennom å opprettholde motivasjonen og de etablerte aktivitetene fra FORNY HiNT 2008. For å bygge en vedvarende positiv kultur, interesse og gode holdninger til innovasjon og entrepre nørskap i egen organisasjon ønsker HiNT å...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - HiO

Selv om resultatene så langt er gode, antall forretningsideer har økt , og kompetanse og bevissthet er under utvikling sentralt i høyskolens ledelse og administrasjon, viser erfaringene at betydelige utfordringer gjenstår. Det er fortsatt stort behov for å videreutvikle policy (herunder en IPR-p...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Bergensmiljøene

BTO er opprettet av 7 forskningsinstitusjoner i Bergen for å fremme kommersiell utnyttelse av forskningsresultater. Selskapet ble etablert ved årsskiftet 2004/2005 og er eiet av Universitetet i Bergen (UiB, 40%), Helse Bergen (HBg, 40%) og Havforskningsi nstituttet (HI, 20%). Det er videre inng...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - LEN

I Midt-Norge er det etablert et samarbeid mellom - Høgskolen i Nord-Trøndelag - Høgskolen i Sør-Trøndelag - Møreforsking AS - Høgskolen i Molde - Høgskolen i Ålesund - Høgskolen i Volda - Høgskolen BI Trondheim - Leiv Eiriksson Nyskaping AS (LEN) med L EN som felles FORNY kommersialiseringsakt...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - UiA

Universitetet i Agder, tidligere Høgskolen i Agder - har deltatt i FORNY-programmet siden høsten 2000. UiA har inngått samarbeidsavtale med tidligere STS, nå Coventure som er vår kommersialiseringsenhet. Det er også etablert et samarbeidsutvalg der Covent ure AS, UiA og Sørlandets Sykehus HF delt...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Agder

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - HiBu

Høgskolen i Buskerud skal gjennom dette FORNY-prosjektet jobbe med å øke antall forsknings- og utviklingsbaserte ideer med potensial for kommersialisering, samt stimulere til økt antall kommersialiseringer med utspring i egen forskning. Høgskolens satsin g på innovasjon og entreprenørskap er bli...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - HiM

Prosjektet vil omfatte ulike typer kompetansehevingstiltak (seminarer, workshops, møter) og har både studenter og ansatte som målgruppe. Prosjektet er oppdelt i 4 hovedaktiviteter: A1. Bevisstgjøring og motivasjonstiltak. A2. Motivasjons- og opplæringstil tak rettet mot studenter. A3. Kommersiali...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Møre og Romsdal

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidlar 2009 - HiÅ

Målet for prosjektet er å auke verdiskaping i regionen gjennom fokus på nyskaping og arbeid med kommersialisering av idear frå høgskulen i Ålesund. Prosjektet tek sikte på å stimulere til nyskaping mellom studentar og tilsette ved høgskolen. Prosjekte t er forankra i høgskolen sin strategipla...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Møre og Romsdal

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidlar 2009 - HiVolda

Høgskulen i Volda (HVO) sitt overordna motiv for å søkje infrastrukturmidlar innanfor ramma av FORNY Møre og FORNY Midt-Norge for 2009 er todelt. For det første ligg det i våre strategiske prioriteringar generelt og når det gjeld FoU spesielt at vi skal v ere ein viktig regional utviklingsaktør. ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Møre og Romsdal

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Høgskolen i Narvik

Aktivitetene for 2008 vil videreføres i 2009. I tillegg skal de nye målsettinger realiseres i perioden. Det forventes at interessen for innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering av FoU-arbeid tiltar etter hvert som de ulike aktiviteter oppnår den oppmerksomhet som ønskes. Høgskolen har n...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - HiBo

Prosjektet planlegger gjennom dette FORNY-prosjektet å øke antall kommersialiserbare ideer ved Høgskolen, samt å fortsette arbeidet med å utvikle innovasjonsevnen og entreprenørskapskunnskapen blant både fagansatte, forskere og studenter. Et sentralt virk emiddel i dette arbeidet er videreutvikli...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - HiST

HiST skal i 2009 videreutvikle nyskapingsaktiviteten utviklet i FORNY-satsingen, et arbeid som er godt forankret i HiSTs årlige plan- og budsjettarbeid. Aktivitetsnivået for Start HiST skal opprettholdes i 2009, og arbeidet med å nå ut til studentene på alle årstrinn vil fortsette og skal syst...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - HiT

I 2009 vil Høgskolen i Telemark (HiT) videreføre kommersialiseringarbeidet og sørge for at dette blir enda bedre institusjonalisert. Det skal gjøres gjennom tett oppfølging av forskningsaktivitetene med enkle og klare rutiner for vurdering av mulig kommer ialiseringspotensial i forskningsprosjekt...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestfold og Telemark

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - HiFM

Prosjektet viderefører arbeidet i perioden 2005 -2008 med å bygge opp en infrastruktur for å stimulere og støtte opp om arbeidet med entreprenørskap og bedriftsutvikling ved Høgskolen i Finnmark. Ambisjonsnivået skal tilpasses det tilfanget av ideer en realsistisk kan regne med. Det har vist s...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - NTNU

Vi er kommet godt i gang med infrastrukturarbeidet ved NTNU og St.Olav, men fremdeles er mye ugjort. Vi mener fortsatt at det finnes flere kommersialiserbare forsknings¬resultater rund omkring i fagmiljøene enn de vi så langt har klart å identifisere. End ring av sterke kulturer tar tid og krever...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: Cbp/PAG derived ligands in treatment of demyelination injury and disease

...

Tildelt: kr 0,61 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Kommersialiseringsstipend: Developing a trap for the control of salmon lice

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: Development of a novel targeting MRI contrast agent to evaluate single kidney function in humans and in animals

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Etablering av Oslo Biobanking og ivaretakelse av det medisinske arvesølv - et samarbeidsprosjekt mellom UiO/Birkeland, Medinnova og Ullevål

Innenfor helsesektoren er det høy vitenskapelig produksjon, men det er liten tradisjon for å omsette forskningskunnskap i samfunnsnyttige produkter og tjenester. Helse Sør-Øst har fra 2008 satt innovasjon i fokus i sin forskningsstrategi, og utarbeidet en modell for et helhetlig innovasjonsprogr...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Økt kommersialisering av forskningsideer fra Universitetssykehuset Nord-Norge i samarbeid med TTO Nord og NorInnova

Planene for prosjektet følgende: - 25-35% av prosjektet går til å (videre-) utvikle og etablere ny samarbeidsmodell og arbeidsmetodikk for kommersialisering - 65-75 % går til implementering og videreutvikling av modell og metodikk i konkrete kommersialis eringsprosjekter - Det engasjeres en oper...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Mobilisering for kommersialisering av forretningsidéer med utgangspunkt i brukerdrevet nyskaping ved helsefagavdelingen ved HiNT Namsos.

Prosjektsammendraget er som før, men den lille tilføyelsen på at vi legger ekstra innsats på idéhavere som har startet sitt kommersialiseringsløp. Det er mao viktig at HiNT har en tett kontakt og kan få optimalt med erfaringer ut av de aktørene som har st artet sitt kommersialiseringsforløp samme...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Mobilisering for kommersialisering av forretningsidéer med utgangspunkt i brukerdreven nyskaping ved helsefagavdelingen ved HiNT Namsos

Prosjektaktiviteter: HiNT fortsetter arbeidet etter tidligere hovedmodell der mobilisering og idéavklaring står sentralt. Dagens resultat viser at det gjenstår mobiliseringsarbeid. Dette betyr å fortsette med forankring, integrering av kunnskapen og bear beide holdningen til brukerrettet nyskapi...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Development of a novel targeting MRI contrast agent to evaluate single kidney function in humans and in animals - additional funding

...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: Improved Query Ranking and Document Clustering by Link Analysis

...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: Metode for online måling og varsling av vannkvalitet

...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Mobiliseringsstipend: Kvinner i Sentrum

Prosjektet 'Kvinner i Sentrum' er tiltenkt å være en del av Handelshøgskolen i Bodøs og SPIR Idelabs aktivitet for å stimulere til entreprenørskap blant kvinnelige studenter og forskere. Handelshøgskolen i Bodø har i dag 25 faglige stillinger innen entrep renørskap og har stor aktivitet innen stu...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: TiO2 Coated cantilevers for Atomic Force Microscope

...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo