0 antall prosjekter

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Novel biomarkers for early non-invasive diagnosis of colorectal cancer

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Novel tools for diagnosis of leukemia

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Verification of on-stream electrothermal regeneration of carbon membrane

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Live, attenuatet vaccine against infectious pancreatic necrosis in Atlantic salmon fry

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

New Drugs for Treatment of Cerebral Edema

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Pepbody - verification of potential as as new drug for the treatment of autoimmune inflammatory disorders

...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Prevention and Treatment of Sepsis

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Pure environmental demagging recycling aluminium

...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Nofima

De midlene vi søker om skal - i samsvar med hovedmålsettingen for FORNY - i første rekke anvendes til - instituttinterne tiltak for å utløse idéer til kommersialiserbare prosjekter med utgangspunkt i forskning som utføres i instituttet - samarbeid med eksterne aktører, i særlig grad kommersi...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Norut Tromsø

Hovedmålet er å oppnå minst en vellykket kommersialisering annet hvert år, og med delmål å produsere minst fire lovende idéer hvert år. Av disse skal minimum to utvikles så langt at de tas videre til Norinnova / TTO. Norut vil i 2009 ha fokus på følgende aktivitetsområder: · Idesøk, -stimuleri...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Sinvent

Se vedlagt prosjektbeskrivelse

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Norinnova

TTO Nord AS (TTO) og Norinnova AS (NI) leverer en felles prosjektbeskrivelsen for bruk av kommersialiseringsmidler for FORNY Nord-Norge. I et avtalt samarbeid mellom TTO og NI skal partene, sammen med FoU-aktørene innen FORNY Nord-Norge, bidra til å fremb ringe forskningsbaserte forretningsideer ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Medinnova

Helse Sør-Øst har stor forskningsaktivitet men innovasjons-aktiviteten er ikke på tilsvarende nivå. Det forventes å være et betydelig uforløst potensiale for forskningsbasert innovasjon innen området medisin og helse, spesielt innen translasjonsforskning. Med en samordnet organisering av kommers...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Bergensmiljøene

BTO er opprettet av 7 forskningsinstitusjoner i Bergen for å fremme kommersiell utnyttelse av forskningsresultater. Selskapet ble etablert ved årsskiftet 2004/2005 og er eiet av Universitetet i Bergen (UiB, 40%), Helse Bergen (HBg, 40%) og Havforskningsi nstituttet (HI, 20%). Det er videre inng...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Norut Narvik

Norut Narvik (tidligere Norut Teknologi) har som formål å drive teknologisk forskning og utviklingsarbeid på utvalgte områder, til fremme av næringsutvikling og effektivisering og utvikling av offentlig sektor. Selskapet skal gjennom strategiske tiltak el lers utvikle sin kompetanse for slik oppd...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - UMB

Hovedutfordringen i 2009 er å øke tilfanget av forskningsresultater, oppfinnelser og forretningsideer med høyt verdiskapingspotensial. Nye tiltak settes iverk overfor forskere, forskningsmiljøer og institutter for å få dette til. UMB vil også legge vekt på kompetansehevende tiltak for ansatte v...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - UiO/Birkeland

Etter 4 år i drift har vi gjort oss erfaringer om hvilke tiltak som gir god effekt i forskningsmiljøene. Vi har i hele vår virksomhetsperiode hatt et sterkt fokus på infrastrukturarbeid, og har med dette oppnådd svært god kontakt inn i mange forskningsmil jøer. Miljøene vi har arbeidet med har vi...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - UiT og UNN

Alle tiltak vil skje fra samme organisason. Hovedtyngden av arbeidet ligger i kontakt med fakulteter og institutter ved UiT og avdelinger ved UNN. Nasjonalt senter for telemedisin (NST) er en avdeling ved UNN og det er et nært samarbeid mellom TTO Nord og NST.

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Rogaland

FORNY Rogaland søker om 3 MNOK i infrastrukturmidler, tilsvarende en aktivitet på 6 MNOK totalt. Midlene for 2009 vil brukes til å bygge opp en helhetlig infrastruktur og klare prosesser som vil styrke samarbeidet med forskningsmiljø i andre regioner og i ndustri. Videre vil midlene bidra til at ...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Tumor Target Therapy with Immunotoxin and Cyclosporin A - a phase I study in patients with advanced carcinoma

...

Tildelt: kr 0,64 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Verification of an autonomous sailing buoy for meteorological and oceanographic observations

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Industrial Verification of Empirical Ensemble-based Virtual Sensing

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - Campus Kjeller

CK har siden 1995 benyttet midler fra FORNY programmet for å fremme kommersialiseringen i regionen. CK har eierskap i 20 oppstartsbedrifter hvorav 14 er etablert fra og med 2004. CK har i tillegg forhandlet frem 16 lisensavtaler i samme periode og bistått i flere etableringer hvor vi ikke har gå...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - LEN

Leiv Eiriksson Nyskaping AS (LEN) og de samarbeidende rettighetshavere i FORNY Midt-Norge søker for 2009 om til sammen 4,7 mill kr til kommersialisering av forskningsbaserte forretnings-ideer. Søknadsbeløpet er basert på at LEN har et forpliktende ansva r for FORNY kommersialisering fra 7 retti...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - NIVA

NIVA innarbeidet innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater som et eget målområde i strategiplanen i 2006. Dette har allerede gitt tre nye datterselskaper, betydelig interesse for innovasjon i organisasjonen, og mer penger til spennende forsk ning. Erfaringene viser at NIVA har et be...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Bioparken

Bioparken har over flere år vært kommersialiseringspartner for de biovitenskapelige forskningsinstitusjonene: UMB, Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap, Nofima Mat AS, Nofima Marin AS, Ås, Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet. Alle d isse har signalisert behov for et bredere...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - AHO

I høst 2007 har AHO startet sin kommersialiserings- og innovasjonsprosess. I løpet av 2008 har vi gjennomført flere tiltak som f.eks videreutvikling av strategier og rammebetingelser for målrettet og strukturert innovasjons- og kommersialiseringsarbeid s om er i trådt med AHOs overordnete virkso...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Simula Innovation

Simula Innovation AS (SI) er Simula Research Laboratory AS (Simula) sitt heleide innovasjonsselskap. Sammen med den nyopprettede Simula School of Research and Innovation (SSRI) og Kalkulo AS (heleid datterselskap av Simula) utgjør disse selskaper Simulase nteret. Med henblikk på å videreutvikle ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - Helse Sør-Øst

Til tross for at helsesektoren har høy vitenskapelig produksjon er det liten tradisjon for å omsette forskningskunnskap i samfunnsnyttige produkter og tjenester. Det er derfor gledelig at Helse Sør-Øst har fokusert på innovasjon i sin nye 5-årige forskn ingsstrategi og utarbeidet en modell for ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Innlandet

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2009 - NTNU TTO

NTNU Technology Transfer AS (TTO), på vegne av St.Olav Hospital og NTNU, søker for 2009 om til sammen 7,1 mill kr til kommersialisering av forskningsbaserte forretningsideer. Søknadsbeløpet er basert på planlagte og budsjetterte kommersialiseringsaktivit eter med totale prosjektkostnader på over...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage