41 709 antall prosjekter

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Norwegian Quality Controlled Harmonization Assuring Reproducible Monitoring and assessment of plastic pollution (NORqCHARM)

Selv om plastforurensning er en av de største miljøutfordringene vi har i dag, sliter vi med å forstå hvor stor forurensningen er og hvilken konsekvenser den har. En av nøkkelutfordringene er mangel på standardiserte overvåkningsprotokoller og en god forståelse for hvilken kunnskap beslutningstag...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

FORSTERKNINGSMIDLER-COMFORT

Dette prosjektet økte effekten av H2020-prosjektet COMFORT i Norge gjennom målrettede aktiviteter. COMFORT står for “Our common future ocean in the Earth system - quantifying coupled cycles of carbon, oxygen, and nutrients for determining and achieving safe operating spaces with respect to tippin...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Increasing the impact of supermodelling climate research in Norway

Jorden gjennomgår raske klimaendringer som påvirker samfunnet og økosystemene over hele verden. Numeriske modeller er viktige for å gi nøkkelinformasjon om klimaendringer for å utvikle planer for klimatiltak og -tilpasninger og er nødvendig for offentlig og privat sektor. Denne informasjonen dann...

Tildelt: kr 0,86 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

H-work formidlings- og læringsplattform

H-work formidlings- og læringsplattform (e-H-work) Mentale helseutfordringer er et økende samfunnsproblem generelt, men også i arbeidslivet spesielt. ¼ av EUs yrkesaktive befolkning er forventet å oppleve mentale helseproblemer gjennom sin levetid (f.eks. symptomer på depresjon, angst, stress og...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Norwegian Network - ApPEARS

Norwegian Network for ApPEARS (NETApP) prosjektets mål er å dele kunnskap og erfaringer opparbeidet i Horizon 2020 MSCA-ITN finansierte prosjektet "Appearance Printing - European Advanced Research School" (ApPEARS) til flere aktører. NETApP tar sikte på å nå ut til flere norske aktører innenfor f...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

European Universities Outreach

European Universities Outreach har sitt utspring i den europeiske universitetsalliansen Arqus, der Universitetet i Bergen deltok i pilotfasen. Prosjektet tar utgangspunkt i arbeidspakkene UiB koordinerte med finansiering fra Horisont 2020 og Erasmus+. Koblinger mellom forskning og utdanning har...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Promoting and coordinating CCU for Norwegian industry and citizens (CCU4Norway)

CCU4Norge prosjektet vil være et nettverks, koordinering og informasjonkanal om CCU for norges befolkning og industri. Dette blir gjennomført gjennom publisering av 24 Teknologi Briefer om CCU kjemi, teknologi og policy, organiseringen av to Workshops og andre populærvitenskapelige fremstillinge...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Norway-EU Science Diplomacy Network: Science Diplomacy Strategy and Practice for Arctic, Russia, UN, and Ocean Policy

Norway-EU Science Diplomacy Network bringer fremragende europæisk forskning i videnskabsdiplomati sammen med norsk forskning og praktis omkring Arktis, Rusland, hav og FN. EU Science Diplomacy Alliance (tidligere Cluster) repræsenterer tre H2020 projekter om videnskabsdiplomati, EL-CSID, S4D4C og...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORSTERK-Forsterkningsmidler

EU3D-FORSTERK - EU3D formidlings- og nettverksaktiviteter i Norge

Gjennom EU3D-FORSTERK gjennomfører ARENA planlagte formidlingsaktiviteter i EU3D som ikke er finansiert av EU3D-bidraget. Det gir også ARENA anledning til å styrke aktiviteter rettet mot norske aktører. ARENA ønsker spesielt å utvide dialogen med norsk forvaltning, politikk og interesseorganisasj...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Enhance Rainwater Harvesting and Innovative wastewater management in Norway

The Popular science presentations have no update, or The Popular science presentations have been slightly updated.

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

FPS Geo-Coat Simulator Supplementary Funding

Geotermisk energi er den eneste fornybare energikilden som er tilgjengelig 24/7, hele året, og i prinsippet hvor som helst på planeten. Den er alltid tilgjengelig. Den har lavere livssyklus CO2 -utslipp enn for eksempel biomasse og til og med Solar PV. I tillegg har kraftstasjonen et litet fotavt...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Østfold

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Fiskeslam for eksport og i økologisk jordbruk?

Fiskeslam er et avfallsprodukt fra fiskeoppdrett bestående av fiskeavføring og fôr-rester. I dag samles det opp fra settefiskanlegg, men i fremtida blir det trolig også behov for å samle opp fra merder i fjordene. Fiskeslam er derfor et rest-produkt Norge har mye av. Den vanligste bruken er som g...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Akershus

FORSTERK-Forsterkningsmidler

INITIATOR - WIdeNIng The ImpAcT Of High Performance Computing for natural HazaRds

Formålet med INITIATOR er å få til en bredere anvendelse av tungregning ved hjelp av supercomputere ("High Performance Computing" - HPC) for å kunne beregne større og mer kompliserte problemstillinger innenfor geofarer i Norge. Prosjektet er basert på NGIs deltagelse i EU prosjektet ChEESE, som e...

Tildelt: kr 0,93 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Growing Inequality: A Novel Integration of transformations research - the future of work in Norway and the three forces transforming it

Hvilke internasjonale trender vil påvirke arbeidsplassene i Norge i fremtiden? Hvilke endringer kan vi forutse? Hvordan bør vi forberede oss på disse endringene, og hva er de politiske konsekvensene på nasjonalt og regionalt nivå? For i å analysere dette har vi arrangert tre internasjonale worksh...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Agder

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Norwegian Dissemination and Communication Network on International Refugee Protection and the UN Global Compact on Refugees

Norsk formidlings- og kommunikasjonsnettverk (NORKOM) om internasjonalt flyktningevern og FNs flytkningeplattform er et formidlingsprosjekt som er basert på Horisont 2020-prosjektet "The Right to International Protection. A Pendulum between Globalization and Nativization? (PROTECT)". PROTECT er e...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Transferring TiPACCs results on ice-sheet instability and sea-level rise to Norwegian stakeholders (TiPACCs4stake)

Målet med TiPACCs4stake er å kommunisere den nyeste kunnskapen bak forskningsprosjektet TiPACCs til allmennheten i Norge. I TiPACCs forsker vi på muligheten for at Antarktisisen blir ustabil etter å krysse såkalte "vippepunkter". Et eksempel på et vippepunkt er at havet rundt Antarktis blir varme...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Forbedret håndtering av naturhendelser på vei og jernbane infrastruktur i Norge

Dette prosjektet har til hensikt å øke virkninger og effekter av prosjektresultatene fra H2020 prosjektet SAFEWAY i Norge. SAFEWAY har til formål å forbedre motstandsevnen mot og tilpasningen til ekstreme hendelser (naturlige og menneskeskapte) på transportinfrastrukturen, samt å forbedre evnen t...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Skole i Verden: nettverk for tverrfaglig samarbeid i utdanning for bærekraft

Skole i Verden er et prosjekt basert på Horizon 2020-prosjektet "Science Education for Action and Engagment towards Sustainability" (SEAS, 2019-2022). Prosjektet involverte partnere fra Østerrike, Belgia, Estland, Italia, Norge, Sverige og Storbritannia. Målet var å utvikle elevenes kompetanse ti...

Tildelt: kr 0,99 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

DiCE-FORSTERK - DICE formidlings- og nettverksaktiviteter i Norge

Gjennom DiCE-FORSTERK vil ARENA gjennomføre aktiviteter som vil forsterke virkningene av deltakelsen i Horisont 2020-prosjektet DiCE og styrke prosjektets samfunnsmessige effekter i Norge. Aktivitetene fokuserer på å bygge varige styrkede nettverk av forskningsmiljøer i Norge opp mot det mest sen...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Interagency collaborations between Criminal justice and Welfare services: Maximising the impact of the COLAB project in Norway

For vellykket rehabilitering av fanger og reduksjon i antall tilbakefall er det nødvendig med et effektivt samarbeid mellom velferd og kriminalomsorgen. COLAB-prosjektet utviklet en forståelse av dagens samarbeidspraksis mellom tjenester og foreslåtte verktøy som kan fremme samarbeid og innovasjo...

Tildelt: kr 0,91 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Adapting new concepts towards a multi-hazards platform for Oslo

Prosjektets hovedmål er å utvide bruken av resultatene fra TURNkey, et EU-prosjekt ledet av NORSAR i perioden 2019-2022. En ny generasjon Decision Support Systems (DSS) relatert til jordskjelv fare og risiko ble utviklet i TURNkey prosjektet. I dette prosjektet undersøker vi hvordan metodene kan ...

Tildelt: kr 0,99 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Akershus

FORSTERK-Forsterkningsmidler

What do you see? Integrating a satellite remote sensing data viewer on public information platforms for ocean awareness and literacy

Samfunnets kunnskap om betydningen av havene må økes for å få et mer felles grunnlag og engasjement rundt adferdsendringer relatert til det marine miljøet. Endringene er nødvendige for å bedre bidra til å bevare havene slik at de kan fortsette å levere de mange økosystemtjenestene vi som menneske...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

International Network for Autonomous Ships

Forskningsråds-prosjektet "International Network for Autonomous Ships" (INAS) har videreutviklet og startet på formaliseringen av de internasjonale nettverkene som er bygd opp rundt Norsk Forum for Autonome Skip (NFAS - https://nfas.autonomous-ship.org/) og EU-prosjektet AUTOSHIP (https://www.aut...

Tildelt: kr 0,99 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Forsterkning - TotalControl

Se over

Tildelt: kr 0,39 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

PerformFISH – Norway: Increased involvement of Norwegian stakeholdes in the H2020 PerformFISH aquculture project

Dette FORSTERK-prosjektet hadde som mål å formidle relevante funn, knyttet til Horizon 2020-prosjektet PerformFISH, til den norske havbruksnæring. Målet med PerformFISH var å øke konkurranseevnen til akvakultursektoren i Middelhavet ved å håndtere biologiske, tekniske og operasjonelle svakheter s...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Building Digital Twin Innovation Hub

Gjennom prosjektet Building Digital Twin Innovation Hub brukte vi innovasjon og løsninger fra den europeiske forskningsfronten innenfor digital tvilling for byggebransjen. Dette er en helt unik mulighet for norsk byggebransje og komme helt i front med kompetanse på digital tvilling for byggebrans...

Tildelt: kr 0,89 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Innlandet

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Digital manufacturing hub

Digital manufacturing hub prosjektet har fulgt utviklingen av EU prosjektet DAT4.ZERO som ble ferdig 31. mars 2024. Det har blitt flere oppslag i massemedia. Vi har deltatt på norske konferanser og arrangert eget norsk seminar innen null-feil produksjon. Dette ble arrangert hos Benteler sammen me...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Innlandet

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Expanding the impact of CoMorMent in Norway

Mentale lidelser medfører mye plager og redusert livskvaliteten. I tillegg gjør de dem som rammes også mer sårbar for å utvikle hjerte- og karsykdommer. Slik samsykelighet, det å ha flere sykdommer samtidig, er vanskelig for pasientene og deres familier. Det er også en stor utfordring og økonomis...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Forsterkningsmidler til kommunikasjon av resultater Susinchain

Larvelæring har hatt som mål å kommunisere forskning og kunnskap om insekter som mat og fôringrediens. Fokuset var spesielt rettet mot barn og unge i Norge for å øke deres bevissthet innen bærekraftig matproduksjon samt anvendelse og kunnskap om vitenskapelig metode. Prosjektet har utarbeidet e...

Tildelt: kr 0,94 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Kommunikasjonsaktivitet “Transport – Advanced and Modular” (TrAM)

TrAM-prosjektet fekk i 2018 12 millionar Euro frå Horizon 2020 programmet i EU, for å innføre nye teknologi i bygging og drift av hurtigbåtar. Norske samarbeidspartnarar i prosjektet er Rogaland Fylkeskommune (koordinator), Hydro, Servogear, Wärtsilä, Leirvik og Fjellstrand, saman med Maritime ...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland