54 prosjekter

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Sustainable ruminant production: Feed, microbiome and immune efficiency in low and high methane emitting dairy cows

ViableCow-prosjektet vil gi potensielle løsninger for mer bærekraftig drøvtyggeproduksjon. Hva må til for å gjøre produksjon av storfe og sau mer bærekraftig? Den digitale revolusjonen og bærekraftkravene endrer måten husdyrproduksjon er organisert på. ViableCow-prosjektet vil forbedre vår forstå...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Viken

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Early-life eco-evolutionary dynamics of variable seasonal migration

Menneskeskapte klimaendringer og habitatendringer fører til enorme forandringer i de naturlige miljøene som ville populasjoner nå er tilpasset. Derfor er det et kritisk mål innen økologi og evolusjonsbiologi å forstå hvordan ville populasjoner kommer til å reagere på slike endringer ved å endre d...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

The evolutionary causes and consequences of human-commensalism in Eurasian Passer sparrows

Menneskelig aktivitet har ofte negative konsekvenser for levende organismer. Noen arter har imidlertid tatt i bruk habitater påvirket av mennesker og tilpasset seg nisjer åpnet opp av menneskelig aktivitet. Gråspurv (Passer domesticus) er en suksessrik art som har tilpasset seg menneskemiljøer so...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

An interdisciplinary data-driven approach to resolve sigma-factor-specific promoter dependency in bacteria.

DNA er arvematerialet som finnes i alle levende organismer. DNA består av kodende og ikke-kodende avsnitt. Kodende regioner inneholder gener, som igjen består av oppskrifter for proteiner, mens ikke-kodende regioner inneholder DNA-elementer med reguleringsfunksjon. Overføringen av informasjon fr...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

The genomic basis of temperature adaptation across space

Hvordan tilpasser organismer seg sitt lokale miljø? Dette spørsmålet er et hovedfokus i evolusjonsbiologien. For å forstå tilpasningen fullt ut, må vi identifisere gener som påvirker tilpasningsevnen. Særlig må det analyseres hvordan disse genene endres på tvers av artsområdet, og identifisere po...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Nordland - Nordlánnda

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

EvoCave: Investigating 122 000 years of high-latitude faunal diversity using palaeozoology, archaeology, palaeoecology and ancient DNA

Igjennom den siste interglasiale-glasiale syklus (120 000 år) har klimaet på den nordlige halvkule endret seg fra en varmeperiode lik den vi lever i nå, inn i en full istid og så tilbake til vår tid. Gjennom å forstå endringer i biologisk mangfold i tidligere tidsperioder med kalde og varme syklu...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Analyzing plant cell wall integrity maintenance and its coordination with plant immunity

Planter har blitt eksperter på tilpasning til et miljø i endring siden de ikke kan stikke av i fare. Tilpasning krever konstant overvåking av miljøet og selve planten samt adaptive, tett kontrollerte endringer i molekylære prosesser for å sikre overlevelse (også beskrevet globalt som planteplasti...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

QUANTification of dissolved Organic Matter and the metabolic balance in river networks: mechanisms and model simulations of CO2 emissions

Vi ønsker å undersøke hvordan land og elver henger sammen for bedre å forstå den globale karbonsyklusen og elvenes næringskjeder nord for polarsirkelen. Elver er 'blodkarene' som drenerer 'jordens kropp' og eksporterer enorme mengder karbon til havet og atmosfæren. En stor del av dette karbonet e...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Nonvisual light regulation of biological rhythm and life history transformation

Jordens rotasjon og bane rundt solen skaper en daglig og årlig svingning av lys som har formet dyrenes biologi. Den daglige reguleringen av biologiske prosesser er godt studert, men det er betydelig mangel på informasjon om årlige biologiske rytmer. Imidlertid har det de siste tiårene vært store ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Live or let die? Deciphering the developmental and genetic basis for transitions between perenniality and annuality in temperate grasses

Ettårig- og flerårighet er to fundamentalt forskjellige livshistoriestrategier. Ettårige planter lever kun èn vekstsesong og spirer, vokser, blomstrer og sprer frøene sine hvorpå de dør, alt innenfor en vekstsesong. Flerårige planter kan vokse, blomstre og spre frøene sine over en periode på man...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Viken

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Mitochondrial glycolysis as a target for disease control of pathogenic stramenopiles

Verdens befolkning er ventet å øke til 10 milliarder mennesker de neste 30 årene. Det betyr at en må kunne ha mat til 3 milliarder flere mennesker enn vi har i dag. Dette vil igjen drastisk øke belastningen på verdens matproduksjon. Selv om matproduksjon fra landbruk og fiskeoppdrett har vokst be...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

RED FLAG. Salmonid red blood cells as sensors of stress and infection

Røde blodceller har den essensielle oppgaven å transportere oksygen til alle kroppens organer, og dermed holde oss i live. Humane røde blodceller mangler kjerne og DNA, og derfor har en svært begrenset evne til å forandre seg. I mer primitive dyr som fisk, fugl og reptiler har de røde blodcellene...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Empty Forests and Extinction Filters

Hva driver arters utryddelse? Ved hjelp av millioner av dyrebilder og statistiske verktøy skal forskerne svare på ett grunnleggende spørsmål: hvorfor dør arter ut? Menneskeheten står overfor en stor utfordring: mer enn 25% av verdens pattedyrarter er utrydningstruet. Hvordan møte denne best mulig...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Exploring the intersection between opto- and epigenetic networks in the parasitic vine Cuscuta

Selv om planter ikke har øyne, kan de fremdeles «se» sine omgivelser. Dette skjer gjennom fotoreseptorer som er følsom for spesifikke bølgelengder av sollyset. På denne måten kan de orientere seg mot solen eller søke skygge, alt etter behov. Lysregulert kontroll av genuttrykk er kjent som "optoge...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

The importance of inbreeding and drift in conservation of subdivided populations

I bevaringsbiologi mangler vi fortsatt en god forståelse av effekter som genetiske prosesser kan ha på sannsynligheten for at populasjoner dør ut. Vi trenger spesielt en bedre forståelse av hvordan populasjonsfragmentering, fluktuasjoner i populasjonsstørrelse, innavlsdepresjon og tap av genetisk...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

To manage or not: Assessing the benefit of managing ecosystem disservices

Kan en plante forårsake mer skade enn gagn i et økosystem? Den vakre kreklingen lager grønne, teppebelagte heier og smakfulle bær, og den lagrer karbon. Men for mange arter i økosystemet er den en dårlig samarbeidspartner. Bladene til krekling inneholder kjemiske stoffer som hindrer andre planter...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

InvertOmics - Phylogeny and evolution of lophotrochozoan invertebrates based on genomic data

Hvordan den siste felles stamformen for dyr som mennesker, fisk, insekter, rundormer, snegler og meitemark så ut og hvordan evolusjonen har foregått i disse store dyregruppene er diskutert i biologien. Én hypotese foreslår at evolusjonen utviklet seg fra en enkel flatorm-lignende organisme til ko...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Sperm Evolution in Birds

Spermiens rolle er å befrukte egg. Til tross for en ensartet funksjon, er spermien allikevel den mest variable celletypen i dyreriket i både form og størrelse. Målet med dette prosjektet er å forklare hvorfor og hvordan spermier har blitt så forskjellige innefor en meget artsrik gruppe av fugler,...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

The origin and evolution of bilaterian brains

Den fremre delen av det sentrale nervesystemet hos dyr, hjernen, koordinerer essensielle funksjoner slik som å oppfatte miljøet rundt seg, ta avgjørelser, samt koordinering av bevegelser og læring. Menneskehjernen består av forskjellige deler som har oppstått på ulike tidspunkt i løpet av dyrerik...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

LiceVault - implementing a model organism for studying vault function and application as smart adjuvant for fish vaccination

Helt siden tidlige forskere i det 17. århundre tok i bruk mikroskopet, har en i livsvitenskapene prøvd å forstå de grunnleggende byggeklossene i livet. Vår kunnskap om hvordan celler virker og hvordan de er satt sammen er blitt mer og mer omfattende over tid. Vaults er et særskilt unntak som et ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Anthropogenic Parasite Evolution

Parasitisme er en viktig del av økosystemer som, i tillegg til å forårsake sykdom, har vidtrekkende konsekvenser for deres funksjon, stabilitet og mangfold. Det siste tiåret har det vært økende fokus i evolusjonær biologi på hvordan menneskelige aktiviteter endrer naturlig utvalg hos ville pla...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

What makes a tree a tree? Characterization and evolution of the gene regulatory network underlying wood development

Hva gjør trær til trær? Alt som kan lages av olje kan også lages av trær. Trær representerer klodens største landbaserte karbonsluk og biomassen lagret i trestammer blir en viktig ressurs i det grønne skiftet. Likevel kan vi fortsatt ikke svare på det mest fundamentale spørsmålet: Hva gjør træ...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Understanding evolvability

Hovedaktiviteten i 2019-2020 var å organisere et møte på Center for Grunforskning (CAS) i Oslo om Evolvability. Dette møtet tok sikte på å forene teorien om evolvability og fremme dette konseptet som et av hovedbegrepene i evolusjonsteorien. Vi analyserte det historiske grunnlaget og den filosof...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Project WildMap: Putting wildlife population dynamics on the map through spatially explicit estimation of abundance and demographic rates

Det er en betydelig utfordring innen forvaltnings- og bevaringsarbeid å skaffe til veie pålitelig informasjon om størrelsen og dynamikken til viltpopulasjonene. Viltpopulasjonene og dynamikken i disse er uløselig knyttet til romlige forhold; artenes og populasjonenes utbredelse strekker over og p...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Blue Ice Oases of Microbial Life on the Antarctic Ice Sheet

Den øst-antarktiske innlandsisen er jordas største ferskvannsøkosystem, som inneholder bakterier, alger, virus og andre mikrober som transporteres dit med vind og omfordeles av isstrøm. Vi har derfor planlagt å studere hvordan mikroorganismer overlever i isen ved å hente prøver fra gammel breis (...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Svalbard

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

The role of small RNAs in genomic imprinting and hybrid barriers

I dette prosjektet studerer vi rollen til genomisk imprinting og hvordan dette epigenetiske fenomenet reguleres og kommer til uttrykk i frøet i kryssninger innen en art og mellom arter, dvs i hybrider. Vi har kunnet påvise reguleringsmekanismen for over 50 imprintede gener. Flesteparten av de gen...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Changing our view of Major histocompatibility Complex (MHC) class I in vertebrates

Vertebrater har et immunsystem som gjenkjenner og bekjemper invaderende patogener. I det adaptive immunsystemet er Major Histocompatibility Complex klasse I (MHCI) molekyler avgjørende, idet de diskriminerer mellom selv og ikke-selv, hvor identifisering av spesifikke ikke-selv, slik som virale fr...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Indirect climate change impacts on alpine plant communities

Fjellområder gir viktige leveområder for mange plante- og dyrearter, og de bidrar også med viktige økosystemfunksjoner og -tjenester som karbonlagring, områder for utmarksbeite og regulering av flom og jordskred. Samtidig er fjelløkosystemene spesielt utsatt for klimaendringer. Klimaendringene...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

VIROVAC: Filter-feeding mesozooplankton as uncharted accomplices in marine virus ecology

Verdenshavene er fulle av virus, og ingen andre biologiske partikler finnes i større antall på planeten vår! Selv om virus ikke regnes som levende organismer er de helt uunnværlige for både biologisk diversitet og næringsomsetning i havet. Der er likevel mye vi ikke vet om dem, spesielt med hensy...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Cost of life-history adaptations: Multiple-trait consequences of fisheries-induced evolution

Det finnes ikke noe slikt som en gratis lunsj. Dette gjelder også organismer som tilpasser seg til nye utfordringer i sitt miljø. I praksis betyr dette at hvis organismer blir mer "perfeksjonert" på en måte, blir de litt mindre perfeksjonert på andre måter. I vilt-levende populasjoner er det ofte...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland