0 antall prosjekter

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Field Experiments to improve integration, trust, and gender equality

Hovedprosjektet vil bygge kunnskap om hvordan sosiale interaksjoner henger sammen med gruppedynamikk og tillit, og hvilken rolle de spiller når det gjelder diskriminering av kvinner og etniske minoriteter. Prosjektet er basert på et tett samarbeid med Forsvaret, og nærmere bestemt rekruttskolen K...

Tildelt: kr 29 624

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Water disinfection strategies to improve Atlantic salmon parr production in freshwater recirculating aquaculture systems

Prosjektaktivitetene i 2020-2022 var preget av at mange studenter som ble tatt opp i prosjektet, og åtte masterstudenter, én doktorgradsstudent og én postdoktor gjennomførte hele eller deler av avhandlingen gjennom RASHealth-aktiviteter. Bare i 2022 ble prosjektresultatene og søknaden formidlet ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Impact and Outcome in long-term care: introducing a measure of Care Related Quality of Life (QUALcare)

Kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre utgjør et stort og viktig tjenestetilbud i den norske velferdsstaten. Det sikrer at personer som har behov for hjelp får dette. Tjenestene er i kontinuerlig utvikling og endring. Utviklingen vi ser i Norge følger internasjonale trender, der det i øk...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Innlandet

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Langsiktig grunnleggende forskning

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: Vitroscope - nationalising the patent & design for production and market entry.

Prosessen for å utvikle legemidler er kompleks og tar lang tid. I første ledd kan forskningen peke på kjemiske stoffer med lovende kvaliteter, som så blir tatt videre for testing på celler i laboratorium, før de igjen analyseres i studier på dyr og til slutt på mennesker. Denne tradisjonelle utvi...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: The PictoTheatre: A Visual Communication Tool

Kvalifiseringsprosjektet har resultert i design og produksjon av 15 solide «kovidsikre» prototyper av verktøyet PictoTheatre, samt en plan for å gjennomføre klinisk utprøving i Kongo blant jenter og kvinner som er overlevende etter seksualisert vold. Det er utviklet et strategisk partnerskap mell...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: FutureMDR - A novel antimicrobial to combat multi drug resistant infectious diseases

Multiresistente mikroorganismer er et stadig økende problem for folkehelsen. I USA og Europa er det nå ca 50000 dødsfall årlig som skyldes resistensproblematikk. Metisillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) og vankomycinresistent Enterococcus (VRE) ble nylig identifisert av WHO som det viktig...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

InSense: A life-changing tool to solve global problems for urinary incontinence

Urinveisproblemer påvirker rundt 900 millioner mennesker globalt med en estimert kostnad på 1,4 billioner euro. Problemet vokser med den aldrende befolkningen og økende forekomst av diabetes og fedme. 80 % av pasientene kan helbredes eller behandles med riktig diagnose. Å bestemme riktig behandli...

Tildelt: kr 17,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

IsDeCa - Development and testing of a novel mixing technology

Målet med dette prosjektet er å videreutvikle den patenterte IsDeCa Batch Mikser teknologien fra NMBU fra dagens "validert i lab" til "demonstrert i et relevant miljø". Den norske oppdrettsnæringa er stor, men sliter med utfordringer som lakselus, sykdommer og tilgang til marine fôr-ingredienser....

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Akershus

FORNY20-FORNY2020

PRESTIIS - Predicting Stress in Salmon

I dag opplever oppdrettsbransjen høy dødelighet, med 53 millioner døde fisk i året. Dette representerer store økonomiske tap for industrien, og er dessuten et alvorlig fiskevelferdsproblem. Intensiv industriell produksjon utsetter dyr for mange faktorer som kan gi økt stress, og som kan føre ti...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

DNA vaccine against pandemic influenza

En influensapandemi vil resultere i et høyt antall dødsfall globalt. Vaksinasjon er en svært kraftig strategi for forebygging av smittsomme sykdommer, men dagens produksjonsteknologi for influensavaksiner er for tidkrevende til å beskytte mot et raskt spredende pandemivirus. DNA-vaksiner kan løse...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

ENPERITO: Effective Nanoparticles for Treatment of Peritoneal Metastases

Peritoneale metastaser er en samlebetegnelse på spredning av svulstceller til bukhinnen, oftest med utgangspunkt fra andre organer i og rundt buken. Kreftspredning til bukhinnen er forbundet med dårlige prognoser da det ofte oppdages seint i sykdomsforløpet. Standardbehandling er kirurgi etterful...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MicroSounder: a new MEMS component for airborne ultrasound applications

Det er ingen mangel på bevegelsessensorer. Etter revolusjonen innen mikroelektronikk og MEMS har vi nå akselerometre til lav pris, gyroer, GPS, 3D-kameraer, Time-of-flight sensorer, ultrawideband radar (UWB) fyrtårn og radarer. For nøyaktig 3D-plassering ved triangulering eller ekkolokalisering o...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Logic Grouting

Sementbasert forinjeksjon er viktig prosedyre under driving av tunneler i bergmasse under grunnvannsnivå. Injeksjon av sprekker i bergmassen reduserer innlekkasje og ivaretar grunnvannsnivået under og etter tunneldrivingen. Forinjeksjon reduserer også andre komplikasjoner relatert til innlekkasje...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Customer-centric Production through Open Innovation for Norwegian Industries

CusProNOR-prosjektet er å øke bevisstheten om å bruke åpne innovasjonsplattformer og småskala demonstrasjonsenheter i sine produksjonsprosesser blant norske næringer, der kundesentrisk produksjon er viktig (f.eks. FMCG, Maling, mat, drikke osv.) Og oppmuntre dem til å ta delta i åpne innovasjonsp...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

New therapies for Immune Thrombocytopenia (ITP) - targeting antibody secreting cells

Prosjektet vil teste ut potensialet for kommersialisering av et nytt medikament for behandling av immuntrombocytopeni (ITP), en sykdom som er forårsaket av et immunangrep mot trombocytter (blodplater) i blodet. Pasienter har aktiverte B-celler og plasmaceller som skiller ut autoantistoffer som ød...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: InSacco - environmental monitoring system

En flaskehals med DNA analyser av miljøet er prøvebearbeidelse. Ved bruk av InSacco prinsippet vil vi forenkle prøvebearbeidelsen for DNA analyser av miljøet slik at disse analysene kan utføres på stedet, samt muliggjøre kontinuerlig overvåkning gjennom datastrømming. Overvåkning av miljøtilstand...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VALSiGS - Improved Sustainability for Concrete through Silica Green Stone Valorization

Målsetningen med prosjektet var verdirealisering av Silica Green Stone (SiGS) gjennom å utvikle en grønn binder som delvis kan erstatte sement i betong, og derigjennom senke miljøfotavtrykket til betong. Miljøfotavtrykket senkes fordi produksjon av sement krever energi og fører til betydelige uts...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Telemark

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Strategisk plattform “Clean Energy Transition” Partnerskapet – co-ansvarlig for utforming av totalstrategien (SRIA)

SINTEF deltok i helhetlig utforming av Strategic Energy Research and Innovation Agenda - SRIA for Clean Energy Transition Partnerskapet (CETP) på vedne av norske interesser og i tett samarbeid med representanter fra OED og Forskningsrådet. CETP er videreføringen av SET Plan aktiviteten inn i Hori...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Voluntary organizations in local emergency management

Når en krisesituasjon oppstår kreves ofte ressurser utover dem som er tilgjengelige for offentlige myndigheter, og samarbeid med frivillige aktører er gjerne nødvendig for å håndtere akutte hendelser som flom, skogbrann eller søk etter savnede personer. Prosjektet har undersøkt hvordan beredskaps...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Microdata Platform for Norwegian and International Research and Analysis

Da microdata.no kom på lufta i mars 2018, fikk forskere og andre brukere for første gang en plattform med direkte, online og selvbetjent tilgang til mikrodata fra SSB, uten å søke og uten å bryte personvernet fordi selve grensesnittet er anonymiserende. På plattformen står brukerne fritt til å ko...

Tildelt: kr 42,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

ARKTISK LYS og varme i nordnorske grøntproduksjoner

Verdens nordligste kommersielle potet-, grønnsaks- og bærproduksjon finnes i Norges nordligste fylke(r) Troms og Finnmark. Her er det enda snø i fjellet når dyrkerne sår om våren, og ofte snø i fjellet når de høster i september. På tross av det kjølige klima nord for Polarsirkelen, bidrar midnatt...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PETROMAKS2-Stort program petroleum

PeTWIN : Whole-field digital twins for production optimization and management

Digitale tvillinger er nødvendige for digitaliseringen av olje- og gassproduksjon. Dessverre er de dårlig forstått og oppskrytt. F.eks, i 2018, var digitale tvillinger, sammen med Deep Learning, helt på toppen av Gartner Groups kjente hype kurve. Enkelt forklart, er en digital tvilling en simulat...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Innovations in cumulative impact studies and applications to aid conservation and sustainable management of Reindeer in Scandinavia

I løpet av det siste århundret har verden endret seg raskt på grunn av menneskelige aktiviteter. Klimaendringer og effektene av dem er ofte på forsiden av nyhetene. Samtidig har menneskelig arealbruk endret jordas overflate. For eksempel fungerer veier og jernbaner ofte som barrierer for arters b...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Successful Workforce Transitions in a fast-CHanging labor market (SWiTCH)

Prosjektet har som mål å identifisere faktorer som kan legge til rette for effektive og inkluderende omstillinger i arbeidslivet, med et spesielt fokus på omstilling mot et lavutslippssamfunn. Ved å lære av et bredt spekter av omstillinger i privat og offentlig sektor de senere årene, ønsker vi å...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ECCSEL Research Infrastructure for Norwegian Full-Scale CCS

Storskala utbygging av CO2 fangst og lagring (CCS) er en helt nødvendig del av løsningen for å nå de ambisiøse målene for reduksjon av klimagasser pekt ut av Paris-avtalen i 2015. Dette krever testing av teknologier for CO2-fangst, -transport og -lagring på en relevant skala. I prosjektet ECCSEL...

Tildelt: kr 45,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Public Services, Security and the Legacy of Pre-colonial States in Uganda

Offentlige tjenester er en nødvendig forutsetning for sosial og økonomisk utvikling. Likevel varierer tilbudet av slike tjenester svært mye på tvers av lokalsamfunn innen et land. Litteraturen har identifisert lokale institusjoner og sosiale normer som viktige variabler for tilbudet av offentlige...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Reuse of building materials - a user perspective

Prosjektet startet i april 2020 med et digitalt oppstartsmøte og en partnerworkshop med fokus på diskusjon om potensielle brukergrupper og byggevarer for ombruk som kan vurderes i REBUS (WP1). En systematisk litteraturgjennomgang ble utført (WP1) med tett samarbeid med en sommerstudent for å eval...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Universal Energy Access: the role of Clean Cooking and Climate Change Impacts

Overgang til ren matlaging. Målet med prosjektet var å gi kunnskap om betingelsene for å støtte en inkluderende omstilling mot renere matlaging i Tanzania og utforske mulige effekter på helse og klima. Funnene kan gi relevant kunnskap også for andre lav- og mellominntektsland med stor avhengighe...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Securing adaptation of timothy cultivars under climate change and during seed multiplication using genomics and big-data approaches

Grovfôrproduksjon basert på engvekster er grunnlaget for landbruk i Nord Norge. Bedre utnyttelse av lokale fôrressurser er en nøkkelfaktor for å utvikle en mer bærekraftig husdyrproduksjon. For å oppnå dette er det nødvendig å øke både avling, fôrkvalitet og avlingsstabilitet. Timotei er den vik...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus