0 antall prosjekter

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Optimalisert postsmolt: et paradigmeskifte for norsk lakseindustri

Lakseoppdrett har tradisjonelt forgått i åpne merder i sjø. Nå er flere lukkede produksjonsformer under utvikling, slik som landbaserte anlegg, som resirkulerer 99% av vannet, og semi-lukkede flytende anlegg i sjø. Først og fremst er det interesse for å ta en del av produksjonen i lukkede anlegg,...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Innovative approaches in examining plant-based aquafeed ingredients

We propose a research project that will take a three-tiered approach in examining and addressing current perplexities in aquaculture nutrition. Many studies have been conducted to determine the effect of plant-based feed ingredients on salmonid fish. Bec ause these studies vary in methodology, i...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Solving bottlenecks in triploid salmon production - a way to strengthen the sustainability of the salmon aquaculture industry

The current project aims to study the termal preference and dietary demands of triploid Atlantic salmon. The results of the project will reveale if triploid salmon can be put to culture in regions with a moderat water temperature during the summer. If so, farming of triploid salmon may have the ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

External Sea Loads and Internal Hydraulics of Closed Flexible Cages

Dette prosjektet har hatt som hovedmål å øke forståelsen av oppførselen til flytende lukkede fleksible merder i bølger og strøm. Utviklingen av lukkede merder er motivert av ønske om å kunne kontrollere vannkvaliteten i merden, og dermed kunne eliminere viktige problem, f.eks. lakselus. Å gå ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Norway-India-Bangladesh consortium for Hilsa aquaculture in South Asia

Macher Raja Ilish "hilsa the king of fish" as known in Bangladesh is one of the world?s most cultural important fish. It is the national fish of Bangladesh and extremely popular in the Indian states of West Bengal, Orissa, Tripura and Assam, known by a wi de variety of names, and perhaps consumed...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Coordinated Bacterial Virulence: Relevance in Winter Ulcer

Et viktig element i akvakulturproduksjonen er å kontrollere smittsomme sykdommer. Sårproblematikk og skinnhelse har fått et økt fokus de siste årene ettersom dette er en utfordring gjennom hele produksjonssyklusen. Vintersår har en kompleks etiologi. Sårene observeres typisk ved lave vanntemperat...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

FAGKONFERANSEN: Makten i Marine Nettverk

Norge er verdens nest største sjømateksportør og samtidig ledende innen marin næringsvirksomhet, teknologi og vitenskap. Norge er kjent for rimelig effektiv marin regulering. Vestlandet er et kraftsentrum i sektoren, nasjonalt og internasjonalt med Fisker idirektoratet, Havforskningsinstituttet o...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Fish Breeders Round Table 2011

Norway is world leading in fish selective breeding and genetics both on the research and applied side. Worldwide, fish selective breeding is still a relatively new research discipline and industry, where the exchange of information between research and in dustry is rather limited. We would like t...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

IABC-conference

Arrangementet er delt i to deler. Den første delen er en to-dagers konferanse med presentasjoner av inviterte foredragsholdere og med kortere innlegg og postere fra påmeldte deltakere. Dette etterfølges av en workshop der den teoretiske kunnskapen blir de monstrert ved besøk på oppdrettsanlegg. H...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Bærekraft, areal- og kystsoneforvaltning i skotsk oppdrett

Prosjektet vil studere hvordan skotsk areal- og kystsoneforvaltning er organisert og fungerer, med sikte på å skulle besvare om hvorvidt de endringer de nye strategiene for forvaltning av den skotske kystsonen indikerer kan gi skotske oppdrettere komaprat ive fortrtinn. Videre vil prosjektet unde...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Whole-genome sequence data for selective breeding against infectious diseases in aquaculture

Formålet med dette prosjektet er å bruke genominformasjon som verktøy for å øke torskens resistens mot to vanlige sykdommer i oppdrett. Vi har sekvensert genomet til 111 torsk fra det nasjonale torskeavlsprogrammet for å bygge et datasett med genetiske (SNP) markører. Vi har identifisert 19 milli...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Smart bruk av vannressurser i akvakultur - et viktig steg mot økt bærekraft

Prosjektet er utarbeidet i samarbeid mellom NIVA og Akvaplan-niva, og inngår som et arrangement under AquaNor 2011. Åse Åtland fra NIVA vil inneha ordstyrerfunksjonen. Sekretær for seminaret vil være Inger Margrethe Berger, NIVA Seminaret har to hoveddele r. Den første del av dagen er temaet, Avf...

Tildelt: kr 28 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Akvakulturseminar - krabbe & hummer

Oppdrett med krepsdyr som hummer og krabbe har de siste årene vært økende i omfang og interesse. Globalt har de aller fleste krespdyrartene stor økonomisk verdi i de kommersielle fiskeriene, og interessen for oppdrett har økt proporsjonalt med reduksjon i de ville bestandene. Hummer- og krabbeop...

Tildelt: kr 37 499

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Sjømatkonferansen 2011

Havbruksnæringen på Vestlandet er en av de største og mest lønnsomme regionene for oppdrett av laks i Norge, og har en av Norges største og mest moderne havgående fiskeflåter. Regionen er også et nasjonalt og internasjonalt tygndepunkt for marin FoU og bø r ta mål av seg å være toneangivende inne...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

International aquaculture seminar

Søknad om delstøtte til gjennomføring av arrangementet som er et samarbeid mellom NCE Aquaculture, Norsk Sjømatsenter og Innovasjon Norge på oppfordring fra utenlandske besøkende på messen. Seminaret består av 3 sesjoner; Del 1. Lakselus situasjonen - problemer og løsninger. Presentasjon av ...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

EAS AquaNor Forum 2011

Aqua Nor Forum 2011 er det andre seminaret i den serien Aqua Nor Forum som arrangeres hvert fjerde år i forbindelse med Aqua Nor. Årets Aqua Nor Forum arrangeres av European Aquaculture Society i samarbeid med Nor-Fishing Foundation, SINTEF og CREATE, og vil danne et forum hvor forskning, indust...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

ROGNKJEKS SOM BIOLOGISK AVLUSINGSMETODE FOR OPPDRETTSLAKS OG TORSK I NORD-NORGE

Se vedlagt framdriftsrapport

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Oppstartskonferanse "AHA 1" med vekt på kunnskapsformidling av FoU relatert til problestillingar akturelle for Sognefjorden.

Målet med AHA er å utvikle ein modell for kunnskapsbasert akvakulturforvalting, både på tvers av kommunegrenser og på tvers av forvaltningsnivå og -organ. Ein vil gjennom denne prosessen utvikle ein ny samhandlingsmåte i forvaltninga. Som arena for gjenno mføring av prosjektet har ein vald Sognef...

Tildelt: kr 29 279

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Salmon Price Cycles

I denne rapporteringsperioden er fem forskningsarbeider publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrift, det er hold fem foredrag på næringsrettede konferanser, seks på fagkonferanser og publisert seks kronikker. Prisvariasjonen (volatiliteten) fo r laks har vært økende i senere år. For å...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Application of a new principle to combat infectious salmon anemia (ISA)

Summary Infectious salmon anemia (ISA) is still a serious viral disease for the national and international farmed salmon industry. The ongoing devastating ISA disease outbreaks in Chile, but also the situation in Norway, are a reminder of the importance o f this emerging disease, and effective va...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Molekylære verktøy for å overvåke akvakultur i samtid.

IRIS Biomiljø ønsker å etablere et prosjekt med MBARI (Monterey Bay Aquarium Research) for å evaluere deres Enivronmental Sampling Processor (ESP) (www.mbari.org/esp) til bruk mot utfordringer innen akvakultur næringen. Det er og ønskelig å involvere fle re partnere, der en ser for seg Nofima Ma...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Development of large scale offshore seaweed cultivation

The purpose of the project is to develop a cost efficient offshore seaweed cultivation system based on Seaweed Energy Solutions' patented Seaweed Carrier cultivation concept. The main tasks include definition of of a seaweed seeding strategy, development of the ideal Seaweed Carrier material, de...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Cardiac performance in fishes

Norsk version Problemet med anemi og parasitemia i fisk utgjør betydelige patofysiologiske begrensninger på fisk ytelse som kan oversette til nedsatt ytelse i akvakultur. Dette prosjektet har som mål å ta opp disse to aspektene ved hjelp av egnet eksperim entelle modeller bygger på forskerens sis...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Exposed salmon farming in high currents and waves

Johansson. D, Laursen, F., Fernö A., Fosseidengen, J-E., Klebert, P., Stien, L. H., Vågseth T. & Oppedal, F. Water current: a directive factor for atlantic salmon (Salmo salar L.) behaviour in sea cages. Presentation at EAS 2013 at Trondheim. Laursen, F., Johansson, D., Olsen, R-E., Oppedal, F...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Norges muligheter for verdiskapning innen havbruk

...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

IGF-bindende proteiner ved termisk stress

Årene 2004 og 2006 var særdeles varme på Vestlandet, og studier viser at periodene med høye temperaturer vil inntreffe stadig oftere på grunn av klimaendringer. Lenger nord i landet vil man også oppleve perioder tilsvarende varmeperiodene på Vestlandet. U nder slike forhold tar laksen til seg min...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Towards a sustainable salmonid aquaculture - Salmon as a net producer of n-3 fatty acids

Fettsyresammensetningen i laksens fôr er dramatisk endret over tid, fra å være rik på marint mel og olje til et fôr med høyt innehold av vegetabilske ingredienser. Hovedmålet i dette prosjektet er å se om vi kan øke laksens kapasitet til deponering av de sunne omega-3 fettsyrene EPA+DHA i fillet ...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Integrert aminosyrebehov hos fisk

Arbeid med alternative proteinkilder til laks har vært studert i flere år og mengden som kan erstattes uten at tilveksten påvirkes er relativt godt kjent. Optimalisering av fôringredienser har i hovedsak fokusert på tilvekst og forutnytting, mens den meta bolske effekten av å erstatte fiskemel me...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Behaviour and coping of individual salmon in farm environments with fluctuating oxygen and hydrodynamics (Salmon Dynamics)

Farming environments experienced by salmon with modern sea-cages fluctuate depending on hydrodynamic flows. Salmon may sense and respond to a range of fluctuating environmental variables within sea-cages, including light, temperature, salinity, dissolved oxygen, and water currents. In particular...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Parvicapsula pseudobranchicola: life cycle and genetic variation

Parasitten Parvicapsula pseudobranchicola forårsaker sykdommen parvicapsulose hos oppdrettslaks. Parasitten har blitt påvist hos både vår- og høstutsett av laks fra Hordaland til Finnmark, men er hovedsaklig et problem i anlegg fra de nordligste landsdelene. Parvicapsulose har vært et tilbakevend...

Tildelt: kr 0,91 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Akershus