8 846 prosjekter

TRANSPORT-Transport 2025

Individual Mobility Bugdets as a Foundation for Social and Ethical Carbon Reduction

COVIC-19 har vist at det er mulig å implementere radikale virkemidler som samtidig nyter høy grad av aksept blant befolkningen. Det at tiltakene oppfattes som nødvendige og rettferdige er muligens to sentrale forklaringer for at innbyggerne i stor grad har endret (mobilitets)adferden. Aksepten er...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool Signicat

Signicat ønsker å få vurdert prosessen for å digitalisere legalisering av offisielle dokumenter. Dagens prosess er manuell og papirbasert. Hypotesen er at bruk av qualified electronic seal kan erstatte dagens bruk av notarius publicus og apostille som påføres som stempel på papir, slik at en frem...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!115080 - SubcID™ Offshore oil and gas exploration by DNA-biomarkers, seismic data and ocean-bottom nodes deployed in swarms

iDROP a/s vil med SubcID(TM) - prosjektet utvikle og teste utstyr og -en systemmetodikk for autonom innsamling av sjøbunnsprøver, samt sammen med prosjekt partner Biodentify (NL) kartlegge og analysere DNA-biomarkører fra sedimentene. Markørene vil danne grunnlaget for en database og datasett som...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

TRANSPORT-Transport 2025

Inclusive Transition towards Electric Mobility

ITEM vil kartlegge hvordan å oppnå sosialt-inkluderende elektrisk mobilitet (EM)overganger. Prosjektet vil foreslå løsninger for å oppnå inkluderende EM-endringsprosesser og bruk i urbane regioner. ITEM skal analysere måten folk benytter/opplever EM, og hvordan beslutningsprosesser om EM slår ut...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AMPliSens - manufacturing of next generation heart sensor

Cardiaccs AS skal sammen med Norner AS utvikle neste generasjon hjertesensor. Gjennom forbedret design, enklere produksjonsprosesserer og med nye materialer er målet i prosjektet å kunne produsere sensoren i høyere volum og til lavere pris. I første omgang betyr dette å definere krav til design o...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

NordForsk - Intelligent farming and health control in landbased recirculating aquaculture systems

Production of fish in land-based aquaculture contributes significantly to the production of animal protein in the human food-supply chain in the Nordic countries. Recirculation aquaculture systems (RAS) provide an environmentally sustainable solution that is becoming more and more relevant for c...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA: Replacing food-competing feedstocks with Methanol, CO2 and Methylamine for a Sustainable Bioeconomy

The MCM4SB project aims to replace sugar-based feedstocks for bioprocesses with one carbon (C1) compounds, namely methanol (CH3OH), carbon dioxide (CO2) and methylamine (CH3NH2) in order to establish a novel, sustainable production within a low-fossil-fuel bio-economy. We will combine utilization...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

International meeting on thermodiffusion IMT14

Konferansen vil ha stort sett samme format som den planlagte konferansen i 2020, bortsett fra at den i år blir virtuell. Formålet med arrangementet er å samle forskere fra hele verden innenfor temaet termisk diffusjon i vid forstand, dvs. kobling mellom transportprosesser. Eksempler på slike kobl...

Tildelt: kr 24 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Exploiting the full potential of SiO2 anodes for Li-ion Batteries

Li-ion batterier er den dominerende teknologien for bærbar elektronikk og elektriske kjøretøy, og forventes å spille en betydelig rolle i energisystemet i nær framtid. For å kunne være en attraktiv teknologi, gitt den store veksten i etterspørsel eller teknologier for lagring av elektrisk energi,...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Coremine Vitae - to identify personalized treatment options for cancer patients

'One size fits all' tankegangen som har vært dominerende innen kreftbehandling erstattes nå i økende grad av en 'one patient, one therapy' tilnærming basert på den enkelte pasients tumor – i hovedsak hans/hennes genetiske profil. Persontilpasset medisin (PM) har ofte vist seg å gi en betydelig kl...

Tildelt: kr 13,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Nonvisual light regulation of biological rhythm and life history transformation

Jordens rotasjon og bane rundt solen skaper en daglig og årlig svingning av lys som har formet dyrenes biologi. Den daglige reguleringen av biologiske prosesser er godt studert, men det er betydelig mangel på informasjon om årlige biologiske rytmer. Imidlertid har det de siste tiårene vært store ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HighVis - Development of a new Al-enriched quartz sand product for next generation solar crucibles with superior viscosity.

I HighVis Quartz-prosjektet ønsker vi å formulere et nytt kvartsprodukt med høy renhet for høyteknologiske applikasjoner med forbedrede viskositetsegenskaper i forhold til tilgjengelige kvartsmaterialer. Dette materialet skal være veldig attraktivt på markedet, spesielt for å produsere digler som...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Autonomous robot missions with AI-based planning and acting

Industrien og offentlig sektor ønsker robotløsninger med høy grad av autonomi som kan operere trygt og effektivt i stadig mer komplekse operasjoner. Og det er gjort mye forskning på å realisere slike systemer. Spesielt har forskning og utvikling på automatiserte funksjoner for robothandlinger (f....

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Novel Strategies to enhance vaccine immunity in neonatal livestock.

Smittsomme sykdommer hos husdyr fører til store økonomiske tap globalt, og truer i tillegg matsikkerhet og folkehelse. Vaksinasjon er fortsatt det mest kostnadseffektive verktøyet for å forebygge, håndtere og til og med utrydde sykdommer. De fleste vaksiner gir beskyttelse ved å indusere antistof...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

NewbornTime – Improved newborn care based on video and artificial intelligence

NewbornTime prosjektet handler om forbedret nyfødtomsorg ved bruk av kunstig intelligens (AI) for aktivitetsgjenkjenning i video fra tiden under og etter fødselen. Mangel på oksygen for et barn under og etter fødsel kan føre til fødselasfyksi, en ledende årsak til dødsfall for nyfødte, cerebral ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Rogaland

TRANSPORT-Transport 2025

GRØNN KAI - Ny infrastruktur for utslippsfrie fartøy

Geirangerfjorden er blant de mest besøkte og attraktive reisemålene i Norge. I 2005 fikk Geirangerfjorden status som verdensarvfjord av UNESCO. Stortinget vedtok i 2018 at cruiseskip og ferger skal seile utslippsfritt i norske verdensarvfjorder. Det skal skje sa° snart det er teknisk mulig og sen...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Møre og Romsdal

FORNY20-FORNY2020

VER: Corrosion sniffer (COFFER) – solving the CUI problem

I kjemiske industrianlegg må ulike væsker og gasser transporteres mellom prosessenheter via et stort og komplekst nettverk av rør. I et typisk petroleumsraffineri kan det være flere hundre kilometer med rør. Det er ofte nødvendig å kontrollere temperaturen i prosessene, og mye av rørledningene må...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

E!115054 Hematocrit determination for high accuracy

I dette prosjektet vil partnerne utvikle ny type patentert metode for å bestemme hematokritnivået til små fullblodsprøver (f.eks. en fingerstikk) innen få sekunder etter påføring av prøven. Hematokritnivået er sentralt, ettersom det er direkte relatert til plasmavolumet i prøven, som må være kjen...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Autonomous Load Handling

I de siste tiår har det vært store fremskritt i utvikling av automatiseringsprosesser. Dette er i stor grad på grunn av stadig økende tilgang til prosesseringskapasitet, siden datamaskiner blir kraftigere og kraftigere. Marine- og offshorebransjen har imidlertid vært treg til å ta i bruk disse fr...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Agder

H20-LEIT-LEIT-ADVMAT-Advanced materials

ERA-NET for research and innovation on materials and battery technologies, supporting the European Green Deal.

M-ERA.NET 3 aims at coordinating the research efforts in the participating EU Member States, Regions, and Associated States in materials research and innovation, including materials for future batteries, to support the circular economy and Sustainable Development Goals. A large network of nation...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Collaboration models in offshore helicopter personnel transportation and emergency response planning

Mål: Planleggingsproblemer innenfor offshore logistikk er svært komplekse, mens forskningsfeltet er forholdsvis lite utforsket med stort potensiale for forbedring. Målet for dette prosjektet er å gi kunnskap og løsninger som kan muliggjøre samarbeid om felles planlegging mellom offshore energisel...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Rogaland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Coordination, Response and Networked Resilience

Ordet "krise" brukes vanligvis om dramatiske hendelser som inntreffer brått, som store ulykker, naturkatastrofer eller terrorangrep. Selv om slike hendelser kan ha katastrofale konsekvenser, er de vanligvis avgrenset til et bestemt sted, og varer i en kort tidsperiode. COVID-19-pandemien er noe h...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Assembling against Resistance: Antimicrobial Nanoparticles based on Molecular Assembly

Utbredelsen av antibiotikaresistens blant sykdomsfremmende bakterier er en av de største utfordringene innenfor global helse i årene fremover. Antimikrobielle peptider har lenge vært fremmet som et bedre alternativ til dagens antibiotika ved at den virker på den generelle cellemembranen til bakte...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Autonomous Shipping Solutions for Coastal Communities

En stor del av kostnadene forbundet med skipsfrakt over korte avstander kommer fra mannskap og arbeid i havnen. Autonome skip kan derfor gi nye muligheter innenfor transport og forsyningskjeder som ikke var økonomisk gjennomførbare før. Fosen er en halvhøy bestående av fire distriktskommuner med ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

ProCase- Novel Mult-ilayered Protective Casing for High Temperature Geothermal Wells

De siste årene har det vært en økende interesse for å bore dypere geotermiske brønner for å generere mer energi, noe som betyr høyere temperaturer og høyere trykk og et mer etsende miljø. Dette fører til økt korrosjon og termisk ekspansjon og sammentrekning som kan føre til brudd på foringene. Må...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114859 - NUTRISENS Development of a low-cost, multi-nutrient sensing module

Vi utvikler en ny multi-analytisk sensormodul for flytende væsker. Vi vil forbedre modulens egenskaper for gjenkjenning og følsomhet. Vi vil også forbedre produksjons- og monteringsprosesser som kreves for den skalerbare produksjonen. FoU-prosjektet vil omfatte utvikling av nye kalibreringsmetode...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Individtilpasset dosering av legemidler ved bruk av avanserte matematiske modeller - introduksjon til farmakokinetisk populasjonsmodellering

One-size-fits-all stemmer ikke for legemidler! For å få en god balanse mellom effekt og bivirkninger av de fleste legemidler bør legemiddeldosen tilpasses hver enkelt pasient. I dette kurset skal vi lære helsepersonell å bruke moderne dataprogrammer til å finne hver enkelt pasients optimale dose ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Resiliens i kritisk infrastruktur, næringsphd

I Norge har vi et strømnett bestående av komplekse leverandørkjeder. Dette forutsetter et samarbeid på tvers av aktørene innenfor den kritiske infrastrukturen. Økende digitalisering gir også sårbarhet, og et skifte innen den tradisjonelle risikostyring er nødvendig for å imøtekomme det stadig end...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestfold og Telemark

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The 12th International Conference on Software Business (ICSOB2021)

ICSOB 2021 brings together researchers and practitioners to share their findings and experiences from the field of software-intensive business. The ICSOB conference attracts both researchers and practitioners who are concerned with software-intensive business in different ways. The topics that IC...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Graph databases for visualisation and optimization of aquaculture production processes

Gjennom forskningsprosjektet Aquagraph skal Searis AS, Eide Fjordbruk AS og SINTEF Ocean rydde opp i datakaoset og hjelpe oppdrettere med å fokusere innsatsen der den trengs. Alt for å kunne ta bedre valg til det beste for fisk og forretning. Men hvordan tar du det beste valget for fiskehelse, mi...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage