35 prosjekter

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

VisMeg: Hvordan kommunisere medisinske registerdata til innbyggere på en forståelig måte?

Livmorhalskreft kan forebygges ved at kvinner rutinemessig tar celleprøve fra livmorhalsen. Målet i VisMeg er å utvikle digitale tjenester til deltakere i screeningsprogrammet og helsepersonell som er involvert. Den medisinske utviklingen fører stadig til endringer i prøvetyper og screeninginterv...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Mandatory Reporting of Intimate Partner Violence

Avvergeplikt i møte med partnervold Det er betydelige utfordringer knyttet til forståelsen og praktiseringen av taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og avvergeplikt. MANREPORT-IPV er et tverrfaglig forskningsprosjekt om profesjonsutøveres avvergeplikt i møte med partnervold. Partnerv...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Møre og Romsdal

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

SmaRTWork - a digital system for personalised return to work recommendations for sick-listed with musculoskeletal disorders

Langvarig sykefravær har store konsekvenser både for den sykmeldte og for samfunnet. Den vanligste årsaken til sykefravær er muskel- og skjelettplager. Til tross for betydelig forskning vet vi lite om effektive tiltak, og det mangler kunnskap hvem som trenger hvilke tiltak. Det er heller ikke bar...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

What public services should be digitalised? Citizens’ and public organisations’ perspectives on digital welfare services in Scandinavia

Stadig flere offentlige tjenester som skattemelding eller endring av folkeregistrert adresse tilbys online. Selv om digitale tjenester sparer tid og reiseutgifter, foretrekker mange innbyggere fortsatt å ringe eller møte opp personlig på offentlige kontorer for å søke om tjenester. Ikke alle offe...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Agder

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

To compress or not compress? A mixed-method longitudinal study of compressed work schedules within the health, care and welfare services

Med et økende behov for arbeidskraft i helse og omsorgsektoren er fremtidens tilbud avhengig av mer kunnskap om hvordan vi kan sikre bemanning og ivareta helsen til de som jobber i sektoren. Målet med COMPRESSED er å undersøke konsekvensene av komprimerte arbeidstidsløsninger i den kommunale he...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Ukjent Fylke

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Co-production of health- and welfare services between local governments and voluntary organizations in Norway and Germany

Coproduction is a very popular term in welfare policies. Much attention and resources are directed towards coproduction as a strategy for solving future welfare challenges. In the CoPro-project we will investigate the coproduction of welfare services between government- and voluntary actors withi...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Expert reports as basis for decisions in Norwegian child welfare services

Barnevernet overtar årlig omsorgen for mer enn tusen barn. Beslutningen hviler ofte tungt på rapporter fra barnesakkyndige, som oftest psykologer. I 2010 ble Barnesakkyndig kommisjon etablert for å kvalitetssikre de barnesakkyndige rapportene. En rapport kan ikke brukes som beslutningsgrunnlag fø...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Organizing for Outcomes: Links between service integration and transitions to employment for citizens with complex service needs

Samordnede tjenester vil gjøre det lettere å komme inn i eller tilbake til arbeidslivet for mennesker som trenger hjelp fra flere ulike tjenester. Arbeidsrettet innsats må kombineres med for eksempel behandling, rehabilitering, bolig eller utdanning. I prosjektet Organizing for outcome (O4O) vil ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Utvikling av nye boligtilbud tilpasset ROP-beboere med lav boevne med vekt på brukermedvirkning

En mindre gruppe av beboere med rus og psykiske lidelser har vansker med å bo innenfor ordinære rammer i vanlige nabolag. Beboerne har ofte et langvarig og omfattende rusmisbruk og psykiske helseproblemer som gir utslag i adferdsmessige og sosiale utfordringer og hyppig flytting. Dagens kommunale...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Pathways to the World of Work for Students with Disabilities in Higher Education

Høyere utdanning er blant nøkkelfaktorer for å fremme arbeidsdeltakelse. I Norge opplever hver femte student med funksjonsnedsettelse at støtten de får gjennom det offentlige hjelpeapparatet og utdanningsinstitusjonene er utilstrekkelig. Funksjonsnedsettelsen utgjør ofte en barriere, i tillegg ti...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Uptake: Socio-spatial inequality among families with children with disabilities who are entitled to cash benefits and welfare services

Hensikten med prosjektet Uptake å gi økt innsikt i på hvilke måter sosioøkonomisk status, innvandrerbakgrunn og bosted påvirker tilgangen til og bruken av stønader og tjenester blant familier med barn med funksjonsnedsettelser. Prosjektet skal også gi kunnskap om hvordan hjelpeapparatet i samarbe...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Drug Death Related Bereavement and Recovery (END-project)

Etterlatte ved narkotikarelatert død i et recovery-perspektiv (END) er et stort forskningsprosjekt ved Høgskulen på Vestlandet i Bergen, Norge. Bakgrunnen for prosjektet er det store og økende antallet overdoser og andre narkotikarelaterte dødsfall som skjer i Norge, Europa og resten av verden. T...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Effects of Child Welfare Services

Barnevernet har som mål å sikre gode oppvekst- og utviklingsvilkår for barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. I Norge er barnevernets virkemidler først og fremst forskjellige typer hjelp i familien og plasseringer utenfor familien. Prosjektet skal undersøke variasjon...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

DELTAKELSE OG KVALITET - UTVIKLING AV METODE FOR Å STYRKE KVALITETEN I KOMMUNALE TJENESTER FOR BARN OG UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSER.

Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, SINTEF Digital avdeling Helse og kommunene Vestvågøy, Stjørdal, Askøy og Horten. Prosjektet skal bidra til å forbedre kommunenes tilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Et viktig m...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

New Patterns.

Barnefattigdom i Norge er økende. Foreldrenes utdanningsnivå, inntektsnivå, helse og bruk av offentlige støtteordninger overføres mellom generasjoner. Det er tydelige sammenhenger mellom økonomiske ressurser i familien og barn og unges helse og livskvalitet. I dag er tjenester til barn og familie...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Agder

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming

Hensikten med prosjektet InnArbeid er å utvikle innovative tjenester og teknologi for at personer med utviklingshemming kan finne, skaffe og holde på et arbeid. Det innebærer en ny tjenestemodell med ulike former for teknologi, som vil støtte overgangen fra skole til arbeid og videre deltakelse i...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Agder

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Promoting Labour market participation of the chronically ill - a comparative study

Personer med kroniske sykdommer har høyere risiko for å bli arbeidsledig og færre muligheter på arbeidsmarkedet enn personer uten slike lidelser. Politiske målsettinger knyttet til gruppene med kroniske lidelser og deres arbeidsmarkedstilknytning har vært uttrykt siden 1960-tallet og har blitt f...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Knowledge status and knowledge gaps on coordinated and integrated services

Denne kunnskapsstatusen har systematisert og oppsummert funn fra nyere forskning om koordinerte tjenestetilbud til personer med sammensatte behov i Norge. Arbeidet har sett på hva som kjennetegner denne forskningen, og på hva som ses som de viktigste utfordringene og kunnskapsbehovene på området....

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Establishing a national learning and action network for refugees: Promoting inclusion, access to information, and successful transition

Millioner av unge mennesker har flyktet fra krig og ustabilitet for å finne beskyttelse i Europa. Selv om de fleste land yter ulike tjenester når flyktninger skal bosettes, står de likevel overfor mange utfordringer. Formålet for prosjektet er å utvikle et nasjonalt og internasjonalt lærings- og ...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

We know Individual Placement and Support (IPS) works in clinical trials. Can it improve outcomes for patients in the real world?

Psykiske lidelser er nå den vanligste årsaken til uførhet i de fleste vestlige land, og andelen personer som blir uføre med psykiske lidelser har økt de siste tiårene. Kun fem til ti prosent av personer med schizofrenidiagnose er i arbeid i Norge. Deltakelse i arbeidslivet kan øke livskvaliteten ...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Decisions and Justifications in Child Protection Services(CPS)

Prosjektets hovedmål er å identifisere hvordan tolkninger av prinsippet om 'barnets beste' gjenspeiles i barnevernets begrunnelser for beslutningene de fatter. Prosjektet skal særlig rette oppmerksomhet mot hvordan kulturelle verdier, etnisitet og minoritetsstatus påvirker beslutningene. I boka V...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Innlandet

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Effects of workplace initiatives on sick leave and work participation - new statistical and causal models to utilise population registries

Sykefravær, uførhet og frafall fra arbeidslivet er en byrde både for individer og for samfunnet generelt, og spesielt for helse og velferdstjenestene. Det å redusere sykefravær og øke arbeidsdeltakelsen er viktige politiske mål, men det har vært få systematiske evalueringer av de tiltak som har b...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

HIRE? A mixed-method examination of disability and employers inclusive working life practices

Hva arbeidsgivere mener og kan om funksjonshemming påvirker trolig hvordan de vil vurdere jobbsøkere med nedsatt funksjonsevne og sjansene for at søkerne blir ansatt. Hensikten med dette prosjektet er å bidra til bedre kunnskap om arbeidsgiveres holdninger og praksiser overfor jobbsøkere som har ...

Tildelt: kr 13,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Rethinking work inclusion for people with intellectual disability

Hovedformålet med prosjektet er å utvikle forskningsbasert kunnskap for å styrke kompetansen om arbeidsinkludering for person er med utviklingshemming. Bakgrunnen for prosjektet er de store utfordringene knyttet til arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Til tross for politisk...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Pathways to work. Achieving coordinated services in work integration of groups on the margins of the labour market - INTEGRATE

Med INTEGRATE utvikler vi et kjernemiljø for forskning om koordinert innsats for å oppnå arbeidsinkludering for grupper som er marginalisert i arbeidsmarkedet. Helhetlige og sammenhengende brukerforløp rettet mot arbeidslivdeltakelse fordrer koordinert innsats på flere områder. Fordi nøkkelen til...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Tjenesteshop - brukerstyring av kommunale tjenester

Tjenesteshop er en brukervennlig og lett forståelig teknologisk løsning som setter tjenestemottakeres autonomi og opplevelse av livskvalitet i fokus. Samtidig tror vi løsningen har potensiale for effektivitetsgevinster og kostnadsreduksjoner i offentlige tjenester. Tjenesteshop innebærer å ta ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestfold og Telemark

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

InnArbeid - Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk teknologi

Det er en nasjonal målsetning å legge til rette for at hele befolkningen skal kunne delta i arbeidslivet, også personer med utviklingshemming. Det er imidlertid vanskelig å finne egnede arbeidsplasser, og mange går av den grunn direkte over på uførepensjon etter videregående skole. Hensikten ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Agder

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Resiliency at Work (R@W) by and for at-risk young people: Digital innovations that promote social inclusion, health and employment

Det er store forskjeller mellom innfødte og innvandrere når det gjelder helse, utdanning, og arbeid. For eksempel, mens 86% av etnisk norske ungdom er under utdanning eller i arbeid, er samme tall for minoritetsungdom 65%. Mentorprogrammer som kopler sårbare ungdom (menteer) med frivillige voksne...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Implementing Collaborative Skill-Based Interventions between State and Community Child-Welfare Services in Norway:Improving Child Well Being

Implementering av Omsorgs- og endringsmodellen (OEM) i barnevernet er et internasjonalt samarbeid med hovedmål å styrke livskvaliteten, mental helse og omsorgstilbudet for barn og ungdom under beskyttelse av barnevernet. OEM legger stor vekt på kompetansebygging for personalet som underbygger bed...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Sites of Access. Entry opportunities into employment for people with disabilities

Forskningen har etterhvert funnet mye kunnskap om hvordan arbeidslivet utestenger funksjonshemmede. Dette er åpenbart viktig kunnskap. Dette prosjektet tar derimot utgangspunkt i et annet faktum, nemlig det at mange funksjonshemmede faktisk er inkludert i arbeidslivet. Prosjektet studerer derfor ...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo