432 prosjekter

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Potential oil recovery derived from exploration wells

Dette prosjektet har som mål å utvikle en metode for raskt og tilnærmet kontinuerlig bestemme den mest effektive utvinningsstrategien for et gitt oljefelt allerede i fra starten med borings- og komplementeringsfasen, og gjennom feltets levetid. Metoden vil drastisk kunne redusere feltinfrastruktu...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved Separator Design through Dense Packed Layer (DPL) Extraction and Treatment

Stabiliteten av en råolje-vann-emulsjon avhenger på dråpestørrelsesfordelingen og på egenskapene til til de overeflateaktive komponentene i emulsjonen; som asfaltiner, resiner, naftensyrematerialer, og oljeløselige organiske syrer. Emulsjoner bestående av mindre dråpestørrelser er mer stabile enn...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Well fossilization for P&A

Mineralvekst på rør er et vanlig problem i oljeindustrien, og kalles "scale" på stammespråket. Dette er et tema det er blitt forsket mye på - og da særlig hvordan man kan unngå eller minimere slik mineralvekst. I dette prosjektet snur vi det hele på hodet, og vi undersøker hvordan man kan maksime...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

High-performance seawater magnesium batteries for marine waters

Den Europeiske Union har sterk fokus på sunnere, renere, og bedre levevilkår for dyrelivet i havet, noe som gir styrket støtteordninger for forskning innen den marine sektor( klimaendringer, marin energi og renere energi) For eksempel JPI Ocean har i sin strategi og innovasjonsplan for 2015-2020...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

The Norwegian oil and gas supply industry in hard times: Innovation in global supply chains.

Prosjektet GLOBOIL studerer hvordan norske oppstrøms olje- og gassleverandører tilpasser sin produksjonsstrategi, leverandørkjeder og innovative evner i en tid med store spenninger mellom det globale og lokale. Innovasjon i oljevirksomheten offshore petroleum skjer i et komplekst samspill mellom ...

Tildelt: kr 13,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fatigue damage from dynamic ice action

Marine konstruksjoner må være utformet slik at de er sikre for mennesker og miljø og samtidig til en akseptabel kostnad. Disse konstruksjonene vil bli utsatt for belastninger fra det marinemiljøet, men må kunne opereres på en sikker og effektiv måte hele konstruksjonens levetid (for eksempel 30 e...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital Subsurface: Flow Diagnostics and Data-Driven Modeling in Optimized Reservoir Management

For å velge riktig utvinningsstrategi, må en reservoaringeniør først utvikle en kvalitativ forståelse av reservoaret og dets oppførsel, undersøke ulike brønnplasseringer, og vurdere forskjellige teknikker for å hente olje ut av reservoaret. Standard reservoarsimulering har høy regnetid og det beg...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Innovative hybrid energy system for stable power and heat supply in offshore oil and gas installation

Utvinning av olje og gass er en energikrevende sektor. Offshoreinstallasjonene bruker for det meste forbrenning av naturgass som kraftkilde for utstyr til utvinning, produksjon og prosessering av konvensjonell råolje og naturgass. Petroleumsindustrien står dermed for en stor del av Norges utslipp...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Safety 4.0: Demonstrating safety of novel subsea technologies

Undervannsteknologi er viktig for utvikling av norske petroleumsressurser og representerer en stor eksportindustri for Norge. Det forventes at 68 av 88 funn på norsk kontinentalsokkel vil bli utviklet ved hjelp av undervannsløsninger. Drevet av behovet for kostnadsreduksjon og på grunn av mer utf...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Oil spill and newly formed sea ice detection, characterization, and mapping in the Barents Sea using remote sensing by SAR

Dette er et prosjekt som har blitt til gjennom en felles innsats mellom UiT Norges arktiske universitet og P.P. Shirshov Institute of Oceanology Russian Academy of Science i Moskva og deres respektive partnere. Prosjektet kobles til et økt fokus på miljøovervåking i Barentshavet, og da særlig mar...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Dynamics Of Floating Ice

Polare områder, særlig Arktis, har fått økt oppmerksomhet innen forskning de siste 10 år. Klimaendringer og i parallell teknologiske nyvinninger gir nye muligheter i disse sårbare områdene for menneskelig aktivitet, inkludert bærekraftig utvikling av råvarebasert industrier, havbruk, turisme og k...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of SMART nanostructured layers for sensing corrosion in AQUAtic structures

I perioden 01.12.2019-30.11.2020, har SINTEF kontinuerlig utviklet løsemiddelbaserte formuleringer for både tette og åpne strukturer. Kompatibilitet mellom sensoriske forbindelser (LDH og Fe3O4) og beleggformuleringene er undersøkt. Verken LDH elle Fe3O4 viste en betydelig effekt på de reologiske...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Deep Purple - CO2-fri hydrogenbasert offshore energiproduksjon til installasjoner og maritim sektor

Deep Purple er et innovativt konsept for CO2-fri offshore energiproduksjon basert på hydrogenteknologier og havvind. Teknologiene muliggjør selvstendig leveranse av kraft til offshore installsjoner basert på fornybar energikilde og for leveranse av hydrogen til maritim sektor og andre landbaserte...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Dealing with depths: systems biology of health preservation in professional saturation diving

Dykkere i petroleumsindustrien arbeider i krevende omgivelser. Moderne utstyr og prosedyrer gjør at ulykkesrisikoen er begrenset, men det er fortsatt mye vi ikke vet om de grunnleggende mekanismene som bidrar til å opprettholde helse i ekstreme undervanns- og høytrykksmiljøer. I dette prosjektet ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Gonzales - et innovasjonsprosjekt for effektivisering og smart prosessering i dynamisk produksjonsomgivelse

Overvåking av miljø og maritim sikkerhet, ved bruk av jordobservasjonsdata fra satellitter, oppnås ved en kombinasjon av automatiske, semi-automatiske, og manuelle visuelle analyseprosesser. Tiden det tar å analysere satellittbilder er ofte kritisk for kunden som trenger resultatene raskt. Utvikl...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Ukjent Fylke

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved lifetime estimation of mooring chains

Forankring av flytende installasjoner til havs - som for eksempel strukturer brukt av olje og gass, flytende havvind og oppdrett, innebærer bruk av kjetting i store deler av forankringssystemet. Både på grunn av de alvorlige konsekvensene som kan oppstå dersom disse systemene skulle feile og de s...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Shallow compaction and fluid flow pattern in reservoirs and caprocks underneath Barents Sea

Barentshavet har enorme olje- og gassressurser gjemt under havbunnen i sedimentære bergarter. Seismiske undersøkelser i Barentshavet, og mange andre steder off-shore Norge, har avdekket seismiske piper. Disse strukturene representerer vertikale kanaler med fokusert væskestrømning, såkalte «fluid ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Machine learning in geoscience

I dette prosjektet har vi utviklet EarthNET som er en cloud-nativ plattform laget for å styrke geologers arbeid med AI teknologi. EarthNET leverer datadrevet beslutninger til geologer, reservoaringeniører og E&P beslutningstakere, som gir dem muligheten til å forstå undergrunnen og evnen til å op...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Exposure-related risks of cancer in Norwegian offshore petroleum industry workers

Boring etter petroleum på norsk sokkel begynte midten på 1960-tallet, og den første oljen ble produsert i 1971. Aktiviteten vokste hurtig gjennom 1980-tallet, og ved utgangen av 2016 ble det produsert gass og olje på 80 felt. Arbeid i offshoreindustrien pågår under barske forhold som utfordrer...

Tildelt: kr 13,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Advanced laboratory methods for cuttings analyses

Ved boring av brønner blir steinmasser knust og fjernet fra borehullet etter hvert som brønnen bores. De knuste steinbitene kalles borkaks og transporteres ut av borehullet med væsken som brukes for å kjøle ned borekrona og støtte brønnveggen for å unngå innrasing. Når borkaksen kommer til plattf...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Additive manufacturing for repair and refurbishment of offshore components to extend structural lifetime

Livstidsforlengelse av offshorekonstruksjoner og -komponenter er avgjørende for å sikre utvinning og foredling av norske petroleumsressurser innenfor et miljømessig og bærekraftig rammeverk. Oljeutvinning fra eksisterende oljefelt og kobling av nye felt til eksisterende strukturer er viktig både ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Permanent nedstengning gamle oljebrønner med et eller flere væskefylte ringrom ved bruk av høyenergi energi kilde, termitt.

Prosjektet tar sikte på å gjennom omfattende utprøving i eksperimenter og simuleringer samt demonstrerer under reelle brønnforhold en nyskapende teknologi som muliggjør at man kan etablere en permanent brønnbarriere i en olje/gassbrønn uten behov for tungt utstyr som rig eller coil tubing. Løsnin...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Environmental Cracking of Flexible Pipe Armour Wires

Fleksible rør brukes for produksjon og transport av olje og gass i offshoreindustrien. Seksti prosent (60%) av den norske produksjonen av hydrokarboner vil på ett eller annet tidspunkt gå gjennom fleksible rør på vei fra reservoaret til forbruker. Rørene har en flerlagsstruktur med armeringstråde...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Muliggjøre autonom brønnplanlegging ved å integrere alle myndighetspålagte beregninger for brønndesign i en integrert plattform.

Oliasoft WellDesign er et software som forenkler planlegging og design av olje- og geotermiske brønner, og det er et essensielt verktøy for boreingeniører og profesjonelle aktører i oljeindustrien. Oliasoft WellDesign forenkler arbeidsprosessene og muliggjør samarbeid på alle områder innen brønnp...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Decision-driven big data and analytics for the digital subsurface

DIGIRES er et Petromaks-2 og industriprosjekt som tar sikte på å utvikle neste generasjons digitale arbeidsflyter for utvikling og styring av oljereservoarer. Sådan adresserer DIGIRES nye utfordringer i petroleumsindustrien knyttet til prosessering og integrering av et stort antall data med model...

Tildelt: kr 17,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Compact Offshore Steam Bottoming Cycles Phase 2: COMPACTS2

Produksjon av kraft på fleste plattformer skjer ved å bruke deler av gassen som pumpes opp fra havbunnen som drivstoff til gassturbiner. I den varme eksosgassen fra gassturbinene er det mye nyttig varme igjen. Ved å installere en bunnsyklus som gjenvinner varmen fra gassturbinen til å drive en da...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Enabling non-disruptive production conditions - slug flow with surfactants

Målet for dette kunnskapsprosjektet er å øke forståelsen av "slugstrømning", ett utfordrende strømningsfenomen som ofte kan oppstå når væske og gass transporteres i samme rørledning, spesielt i aldrende olje og gass felt slik som på norsk sokkel. Slugstrømning kjennetegnes av lange eller korte ...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Nanofluids for IOR and Tracer Technology

Prosjektet er et forskerprosjekt for økt (IOR) og ny tracer teknologi ved bruk av nanofluider, dvs. hvordan nanopartikler kan påvirke dråper eller stabiliser emulsjoner, og hvordan dette kan brukes til IOR- og tracer teknologi. I dette prosjektet vil laboratoriemodeller kombineres med numerisk mo...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Environmental monitoring of Arctic coastal ecosystems: Sensitivity to petroleum pollution (Arctic EcoSens)

Kystområdene gir viktige økosystemtjenester for Norge og Russland, men økende økonomiske aktiviteter, blant annet petroleums-relaterte aktiviteter, gir en større risiko for både kronisk og akutt forurensning. Et effektivt og relevant "tidlig varslingssystem" for overvåking og identifisering av tr...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of job-exposure-models for risk assessment of benzene exposure.

Den første vitenskapelige artikkelen fra prosjektet er nå i ferd med å ferdigstilles, med planlagt innsending til internasjonalt tidsskrift i januar 2021. Denne artikkelen omhandler resultater fra 924 personlige fullskiftmålinger av benzen fra 25 oljeplattformer i perioden 2002-2018, og har sett ...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland