0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

BirdsView - Analytic tool for detecting rot in wooden materials

Dagens trestolper, som frakter strømmen vår, råtner fra innsiden. Dette fører til en betydelig svekkelse av bæreevnen. SINTEF anslår at 70% av stolpene som byttes ut, kan stå 10-40 år lengre med bedre analyseverktøy. Birdsview utvikler derfor et analyseverktøy for å detektere råte i trestolper so...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Pipeline for individually tailoring new treatments in hematological cancers (PINpOINT)

De blodkrefttypene som ble undersøkt i prosjektet (hovedsakelig AML, CLL og multippel myelom) har mange behandlingsalternativer, men behandlingen er ofte ikke kurerende. Det primære målet med PINpOINT-prosjektet var å utvikle og validere metoder for å teste effekten av tilgjengelige kreftmedikame...

Tildelt: kr 20,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Improved Treatments of Acute Myeloid Leukaemias by Personalised Medicine

AML forårsaker hvert år rundt 12 000 dødsfall i EU. Mange pasienter gjennomgår behandling som forårsaker alvorlige bivirkninger med høye økonomiske kostnader, og generelt er det ikke mulig å vite hvem som vil ha nytte av behandlingen på forhånd. I prosjektet AML_PM har vi utviklet en fremgangsmåt...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Tetherless robot for biofouling prevention and inspection in salmon farming

Begroing er uønsket vekst av organismer på not. Dette er en av hovedutfordringene i lakseoppdrett, og håndteres hovedsakelig ved hjelp av hyppig høytrykksspyling av nota mens den står i sjø. Denne operasjonen er arbeidskrevende og har negativ innvirkning på fiskens helse og velferd. NetClean 24/7...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

iCope - Integral Capacity and Operational Planning for Efficient healthcare services

Prosjektet har som mål å gi aktualitet i behandlingen, forbedre kvaliteten for pasienten samtidig som kostnadene holdes nede. Prosjektets hovedinnovasjon er å bryte gjennom den silobaserte organiseringen av sykehus ved å innføre et planleggingslag på taktisk nivå som muliggjør integrert planleggi...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Technology for New Ocean Industries and Infrastructures - Offshore Wind, Aquaculture and Floating Bridges

TECHNOII er et partnerskapsprosjekt for forsknings- og utdanningssamarbeid mellom NTNU Institutt for Marin Teknikk og School of Naval Architecture, Ocean and Civil Engineering, Shanghai Jiao Tong University (SJTU) i Kina. NTNU og SJTU er verdens to høyest rangerte universiteter innen marin teknik...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Salmogram - Kamerasystemer og kunstig intelligens for kontinuerlig individbaserte oppfølging av laks

"SALMOGRAM" er et todelt system som inneholder kamerateknologi, for innhenting av bilder, og bruk av kunstig intelligens til å analysere bildedata. Einer AS har allerede utviklet flere kameraløsninger, og har en unik modell for analysering av bilder. I første fase retter vi oss mot individgjenkje...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Buskerud

ENERGIX-Stort program energi

Optimal håndtering av utfordringer i lavspenningsnett

Lavspenningsnettet i Norge er mange steder så svakt at sikker utkobling ved kortslutninger i nettet eller i kundens installasjoner ikke kan garanteres. Konsekvensen av at vern ikke løser ut ved kortslutning er varmgang i ledere og komponenter, som igjen vil kunne medføre brann. Kostnadene for å f...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Digitox: Intrusive media, ambivalent users and digital detox

Digitox-prosjektet har siden 2019 lykkes med å øke kunnskapen om digital frakobling og plattformmakten i samfunnet. Prosjektet har høy internasjonal synlighet gjennom nettverksbygging og samarbeid med andre prosjekter, og jobber med å publisere flere bøker og artikler basert på sitt omfattende fo...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changing competence requirements in public services: consequences of digitization in general and highly specialized work

CORPUS-prosjektet utvikler ny kunnskap om kompetansebehov og læring i helsesektoren ved å gjennomføre nærstudier av hvordan digitalisering fører til endringer i arbeidsorganisering og oppgavefordeling, hvilke kompetanser som trengs for å takle disse utfordringene, og hvilke læringsmuligheter som ...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Samskaping og næringsutvikling med åpne kommunale data

Kommune 3.0 understreker at kommunal sektor må bruke smart teknologi og frivillighet for å møte fremtidens utfordringer. Kommunene må legge til rette for at næringsliv og frivillige kan bidra til nye løsninger som gir økt effektivitet, økt livskvalitet og bedre miljø. Åpne kommunale data kan spil...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

BESLUTT: Beslutningsstøtte for realisering av økt omsorgskapasitet i helse og omsorgstjenestene basert på sanntidsinformasjon

Regjeringen har en visjon om å skape "Pasientens helsetjeneste" der pasienten skal settes i sentrum, ventetider skal ned og kvaliteten skal heves. I dag mangler kommunene gode nok verktøy til å oppnå dette. Man bruker store ressurser på manuelt å aggregere informasjon og mangel på rask tilgang ti...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

LiveDecom: Digital support for holistic management of the decommissioning of nuclear and other facilities

Nukleær dekommisjonering er et konservativt område der man har vært tilbakeholdne med å ta i bruk metoder og teknologier som ikke kan vise til vellykket industriell anvendelse og godt dokumentert beste praksis. Det er imidlertid en økende interesse for og tro på at digitalisering kan bidra til å ...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

CLApp: A Career Learning APP for Young People Not in Employment, Education or Training

Ny teknologi og høy endringstakt i samfunnet gir arbeidsplasser som er mer og mer kunnskapsintensive og krever stadig omstilling. Dette arbeidslivet krever arbeidere med høy kompetanse som ikke er redde for endringer, utfordringer eller tilordne seg ny kompetanse. Dersom man har liten tro på egne...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

RagnaRock Geo utvikler kunstig intelligens verktøy for seismisk tolkning

RagnaRock Geo benytter maskinlæring for å utvikle et tolkningsverktøy som skal assisterer lete-eksperter når de tolker 3D-kart av undergrunnen (seismikk). RagnaRock Geo har vist at tolkningsverktøyet deres kan spare 6 måneder av den tradisjonelle tolkningsprosessen. Programvaren har generert stor...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Targeting the gut-heart axis

I vårt forskningsmiljø har vi de senere år bygget opp en betydelig kompetanse knyttet til studier av tarmfloraens betydning ved kronisk sykdom, inkludert hjertesykdom. Det overordnede målet med prosjektet er å indentifisere nye signalveier mellom tarmfloraen og dens metabolitter relatert til hjer...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DigiBolt: Digital Bolt Tension Monitoring

Digibolt AS har sammen med SINTEF utviklet en sensor, DigiBolt, som leser av hvor mye en bolteforbindelse er strammet til (tiltrekking). Sensoren plasseres under hodet på en bolt eller mellom mutter og gods hvor det benyttes pinneskruer. Sensoren er primært tenkt å anvendes på kritiske bolteforbi...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12894 An advanced investment tool based on machine learning and big data

Prosjektets hovedmål har vært å utvikle effektive metoder for finansielle porteføljer og forlenge tidshorisonten for investeringer med kontrollert risiko. Avanserte maskinlæringsmetoder kombinerer tradisjonell tidsserieanalyse med tilbakekoblingsmekansimer og resultatene som oppnåes er mye bedre ...

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Tjenesteinnovasjon for Trygge Barn i Tannbehandling. Samskapende utvikling av en ny digital tjeneste for reduksjon av tannbehandlingsangst.

I dette innovasjonsprosjektet har prosjektmålet vært å forbedre tannhelsetjenesten til barn og ungdom. Det overordnede målet var å utvikle en ny digital tjeneste innen tannhelsetjenesten - for barn og ungdom som var i risiko for eller som hadde utviklet tannbehandlingsangst, og for deres foresatt...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Autonomous Shipping Initiative for European Waters (AUTOSHIP)

AUTOSHIP samlet globale aktører for å optimalisere innsats og investering for å utvikle og demonstrere neste generasjon autonome skip, gjennom integrasjon av evolusjonære og nye teknologier. Med utgangspunkt i partnernes avanserte teknologier og kunnskap, skulle fem muliggjørende nøkkelteknologie...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Buskerud

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12808 - ADNSpine A revolutionary new Industry 4.0 digital spinal brace service

Skoliose (skjev rygg), er en lidelse som påvirker 1,6 millioner barn i Europa. Behandling for milde og moderate tilfeller er i hovedsak støtte med ortoser. Alvorlige tilfeller trenger kirurgi. Produksjon av ortoser på tradisjonelt vis, foregår ved gipsavstøpninger, noe som gjør det nødvendig at ...

Tildelt: kr 83 145

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestfold

PETROMAKS2-Stort program petroleum

OPG11 optics

Innen optisk gassdeteksjon er det to typer gassdetektorer som dominerer: Punktdetektorer og linjedetektorer. Punktdetektorene måler gassen som når frem til detektoren og den må derfor stå nært potensielle lekkasjepunkter og vindretning tatt hensyn til. Linjedetektorer består av en lys emitter (se...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SAM – Self Adapting Model-based system for Process Autonomy

SAM-prosjektet er et innovativt og nytt digitaliseringssystem for selv-oppdaterende modeller, med mål om å forbedre konkurranseevnen til norske prosessindustrier. Prosjektet setter søkelys på å forbedre prosessovervåking, prosessforståelse, prosesskontroll og autonome modeller. De forventede merv...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DigiCast:Digital technologies for Intelligent Aluminium Casting Systems

Aluminium er metallet med raskest voksende etterspørsel i verden idag og er et viktig materiale i utviklingen av nye lavutslippsløsninger. For å oppnå en bærekraftig produksjon med lavt karbonavtrykk, vil systemer som gir god prosesskontroll og et godt arbeidsmiljø for operatørene være viktig. D...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Healthy choices and the social gradient

Rapporten for 2023 omfatter aktivitet langs prosjektets fire hovedakser: 1. Tilgang til helsedata (WP2): Metadata i Tromsøundersøkelsen, Kvinner og Kreft og SAMINOR er gjort tilgjengelig på helsedata.no. Databasesystemet EUTRO er flyttet til TSD på UiO for å styrke datasikkerheten. EUTRO har inte...

Tildelt: kr 50,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2026

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart, transparent and sustainable food supply chains

DigiMatprosjektet handler om å utnytte mulighetene som ligger i IKT og moderne teknologier i kombinasjon med logistikkompetanse for å utvikle en mer effektiv verdikjede for norske dagligvarer. Gjennom smart planlegging og styring kan vi øke ressursutnyttelsen og redusere sløsing og matavfall - og...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Østfold

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Geophysics and Applied Mathematics for Exploration and Safe Production

GAMES-prosjektet fokuserer på å utvikle innovative lete- og produksjonsmetoder for norsk sokkel. Vi utvikler nye geofysiske og statistiske metoder som også kan anvendes andre steder, samt for andre typer anvendelser som baserer seg på rom-tid prediksjon og overvåkning. Når sedimentære bergart...

Tildelt: kr 17,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RaCE: Managing Radical Technology-Driven Change in Established Firms

Bedfrifter på tvers av bransjer opplever fundamentale endringer i de eksterne omgivelsene, spesielt på grunn av teknologisk utvikling. Ledere gir uttrykk for at det haster med å omstille bedriften slik at en kan konkurrere med innovate nykommere og globale plattformselskaper som Google, Amazon og...

Tildelt: kr 19,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Personalized Medicine: From Systems medicine and Immunometabolism to Precision Diagnosis and Stratification for Individualized Therapies

Nekrotiserende bløtvevsinfeksjoner er sjeldne, akutte bakterielle infeksjoner som sprer seg i bindevev, muskelvev eller fettvev. I dagligtale kalles slike tilstander ofte «kjøttetende bakterieinfeksjoner». Infeksjonene er svært alvorlige, med dødelighet mellom 15 og 25%. Rask kirurgi kan være l...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Sharing incident and threat information for common situational understanding

INSITU-prosjektet har hatt som mål å utvikle kunnskap og løsninger for effektiv informasjonsdeling mellom beredskapsaktører. Tross økende tilgang på digitale informasjonstjenester med relevans for beredskap og krisehåndtering er det fortsatt manglende oversikt over hvordan denne informasjonen ef...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Agder