0 antall prosjekter

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

The impact of high-resolution atmospheric model forcing on operational coastal and shelf ocean models HAMFOM),Dr.gr.stip./utenl.stip.England

Prosjektsammendrag: Considered is how oceanic frontogenesis and cyclogenesis processes are affected by exploiting recent high-resolution atmosphere model results as driving forces. The study is motivated by the fact that the trend in numerical weather prediction (NWP) is toward application of atm...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Multisenterprosjekt for studier av prosess og utfall i psykoterapi

Hovedhensikten er studere utfall og prosess ved psykoterapeutisk behandling av pasienter med ulike former for psykopatologi og å stimulere til rekruttering til psykoterapiforskning. Prosjektet er bygd opp som et nettverk som omfatter flere delsenter og le des av en flerfaglig forskergruppe med re...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Food quality and consumer safety of seafood

Certain marine species have naturally high concentrations of arsenic (e.g. cod, shrimp and bivalves) and mercury (e.g. halibut) whereas other species contain naturally high dioxin levels (e.g. salmon). The toxicity of these compounds is dependent on their chemical form. The arsenic content in foo...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Traceability and physiological effects of using modified plant ingredients in feed for Atlantic salmon.

There is an urgent need for basic knowledge and expertise regarding biological effects of genetically modified plant products (GMPPs) and the fate of DNA-derivative from GMPPs in animal and man. Biological evaluation is essential because nutritional value and health effects cannot be predicted fr...

Tildelt: kr 15,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Fast growth and welfare in Atlantic Salmon and Rainbow Trout

The continued increase in productivity in salmonid farming is closely related to shortening of the production cycles, and the key factor is increased growth rates. In the early days of salmon farming, fish needed 4-5 years from hatching to harvest, wherea s today, market size can easily be reache...

Tildelt: kr 20,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Kjøpskriterier og leverandørvalg i Russland. En undersøkelse av kjøpsadferd blant russiske foretak i markedskanaler for sjømat.

Sjømarkedet i Russland er interessant for norsk fiskeeksportører, men det er rekke forhold som gjør markedsarbeidet komplisert og risikofylt. Mye av dette kan tilskrives overgangen til den russiske markedsbaserte økonomien. Et hovedproblem for bedriftene i Russland er at ”omgivelsene” – de instit...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MARKSAM-Marked og samfunn

En markedsmodell for optimal forvaltning av fornybare ressurser.

Målsettingen med prosjektet er å videreføre og videreutvikle en eksisterende modell for optimal forvaltning av fornybar ressurser og gjøre den om til en markedsmodell. Det som skiller denne modellen fra de fleste andre er graden av økonomisk realisme ved at den er spesialdesignet, ulike produktfu...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

SIP-PRIM-SIP - primærnæringsinstitutter

Bygder mellom ruralt og urbant - et helhetlig perspektiv på endringsprosesser

Det strategiske instituttprogrammet setter søkelyset på sosiale og kulturelle endringsprosesser i bygdene og forholdet mellom bygder og samfunnet for øvrig med mål om å bidra med ny teoretisk og metodisk innsikt i hva som kjennetegner norske bygder på 200 0-tallet. Globaliseri...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAT-Næringsmidler

Syntetiske antioksidanter i fôr og fisk

Sammendrag Syntetiske antioksidanter i fôr og mat er tilsetningsstoffer som øker produktets holdbarhet. I Norge er slike midler forbudt å bruke med mindre de står på listen over godkjente tilsetningsstoff. Også for anvendelse i fiskefôr er bruken regulert . I mat er kun BHT (E320) og BHA (E321) t...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Registrering i Aas skog

Aas skog, som ligger i Gjøvik kommune, har et produktiv areal på 786 dekar. Eiendommen er taksert av Inst. for skogfag fire ganger tidligere, i 1960, 1970 og 1979 og 1990. Det gode takstgrunnlaget over en lengre periode, sammen med tidsangitte bestandsvis e oppgaver over volumuttaket i tynninger ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Etablering av kompetanseprogram på anvendelser av mikrobølgeteknologi

Kompetanseprogrammet vil ha en varighet på 5 år, og i tillegg til stipendiatstilling skal det opprettes en forskerstilling innen mikrobølgeteknologi. Resultatet av kompetanseprogrammet vil være et bærekraftig forskningsmiljø innen de ovennevnte områdene. I dette inngår utvikling av nye og eksist...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2009

Sted: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Energy-efficient intelligent facades

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Norsk trevirke som råstoff - Verdiskapingspotensial og industrielle muligheter

Skogbruk og skogindustri er en betydelig næring i Norge med en sysselsetting på ca 32.500 årsverk og med en eksportverdi på ca 15 mrd. kroner. Markedspotensialet for trebaserte produkter er stort både nasjonalt og internasjonalt. En høyere utnyttelse av s kogressursene er imidlertid avhengig av e...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Oslo

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Probiotics in scallops larviculture: Taking advantage of the natural microflora in shellfish aquaculture

Sammendrag This project aims at developing a probiotics concept that can be used in large scale cultivation of scallops (Pecten maximus) larvae.  We want to study bacteria associated with the mucosal surfaces of the larvae directly, focusing on extraction and molecu lar methods to circumvent cult...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Bioaktive fettsyrer i fôr til laks

Bioaktive fettsyrer (TTA og CLA) samt spesifikke proteiner (genistein og dadzein) er vist å påvirke fettomsetning og antioksidantstatus i mennesker og rotter. Prosjektet vil undersøke hvorvidt tilsvarende effekter kan påvises hos atlantisk laks. Videre vi l en i prosjektet undersøke hvordan tilsa...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Vestland

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Tilleggsbevilgning til prosjekt 139159/110 Virkeskvalitet hos bartrevirke i Nord-Norge

Med Nord-Norge menes i denne sammenheng området nord for Saltfjellet, hvor furu er det eneste naturlige bartreslaget. I dette området har man drevet aktiv skogreising siden århundreskiftet. Det er plantet en rekke barslag, og man kan nevne gran, sitkagran , lutzigran, kvitgran, lerk m.fl. For fle...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Strategisk plan for skogfrøforsyning, planteforedling og genbevaring

Det er totalt tilplantet 1,4 mill. daa i Nord-Norge. Av dette utgjør foryngelse etter hogster ca. 30 %. Resterende del er skogreising/treslagskifte. Ved etablering av skog er det viktig at skogeierne har muligheten å velge de riktige treslag og klimaraser . Derfor er det nødvendig å teste frømate...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Nordland - Nordlánnda

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

SAMFUNN. Yearbook of International Environmental Law (YbIEL)

Yearbook of International Environmental Law er den fremste internasjonale publikasjon til dokumentasjon av den miljørettslige utviklingen slik den skjer i internasjonale organisasjoner og konferanser, samt i de enkelte land. I tillegg inneholder årboka ar tikler om miljørett av de internasjonalt ...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Oslo

GRUNNFISK-Grunnbevilgning Fiskeri-institutter

Grunnbevilgning - Norconserv

Grunnbevilgningen er en del av den statlige basisfinansiering av NORCONSERV. NORCONSERV er en frittstående stiftelse som arbeider med forskning, utvikling, rådgivning og utdanning innen næringsmiddelteknologi. Instituttet skal fremme brukernes produktivi tet, lønnsomhet og utviklingsmuligheter g...

Tildelt: kr 18,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Rogaland

SIP-Strategiske instituttprogram

Transport og næringsøkonomisk utvikling, videreføring 2004/2005.

Formål: Målet med prosjektet er å frambringe ny forskningsbasert kunnskap om konsekvenser av offentlig virkemiddelbruk innen transport på næringsøkonomisk aktivitet og utvikling. Delmål: 1. Bidra til forståelse av hvordan offentlige tr ansporttiltak virker lokalt, regionalt og...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Smak av fjell og natur på lammekjøtt. Eit konkurransefortrinn for norsk sauehald?

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Tiltak mot bitterròte i søtkirsebær

Arealet av søtkirsebær i Noreg er på 2332 daa, medan arealet av surkirsebær er på 465 daa. Førstehandsverdien til dei to produksjonane er på vel 20. mill. kr. Ròtning er eit av dei viktigaste kvalitetsproblema i kirsebær. Ein av sjukdomane som gir ròtning er bitterròte. Den har gitt store tap ho...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Måling av glomerulær filtrasjonsrate hos hund.

Det har lenge vært et stor behov for enkle ikke-radioaktive metoder til måling av nyrefunksjonene hos hund. Som oppfølging av utarbeidelse av en plasma-clearance-metode (bare blodprøver) til estimering av GFR (ref. 24), ble planlegging av dette prosjektet igangsatt. Det er nødvendig med bedre va...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Samfinansiering: Structural Behaviour: Capacity of multi-stiffened aluminum plates (144003/213)

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Helse og bruk av helsetjenester blant eldre i Botswana. Basert på "Ageing and the Elderly in Botswana, A National Survey"

Prosjektet er basert på data samlet inn under prosjektarbeidet "Ageing and the Elderly in Botswana, a National Survey". Dataene er samlet inn i perioden 1998-1999. Befolkningsutviklingen i den 3. verden generelt og i Botswana spesielt er preget av et stad ig økende antall eldre i befolkningen. De...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Foreign Debt, Civil Conflict and the Failure of Development: The Sudan 1970-2000

Sudan er et land i dyp krise. BNP per innbygger er blant de laveste i verden, og økonomisk oppgang synes å være langt unna, selv om inntekter fra oljeeksport har forbedret handelsbalansen. En deling av landet er reell mulighet, men politikk på det nasjona le nivået karakteriseres av stillstand. F...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2007

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Studier av husholdningers økonomiske beslutningstaking

Den faglige motivasjonen for prosjektet er å øke vår forståelse av husholdningers økonomiske beslutningstaking med spesielt fokus på spare-, investerings- og låneatferd. Dette er en kompleks atferd som til tross for tidligere forskningsinnsats av både øko nomer og andre fremdeles er lite forstått...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Agder

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Mot den moderne legerolle: en undersøkelse med utgangspunkt i den norske radesyken

Prosjektet sikter mot å etablere kunnskap om radesyken i Norge og hvilken betydning dette har for utviklingen av den norske legestanden. Radesyken (eller "den stygge syken", da ordet rada betydde stygg på sør-vestlandet), utgjorde Norges største helseprob lem mellom ca 1760 og ca 1840. Symptomene...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Kompetanseoppbygging i markedsforskning, doktorgradstipendiat I.

Hovedmålet er å heve kompetansen i markedsforskning for fiske, landbruk og den avledede næringsmiddelindustrien.

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIOEVO-Evolusjonsbiologi og økologi

Why females are ornamented: female competition, male choice and immunocompetence

Seksuell seleksjon har de siste tiårene vært det mest studerte fagfelt innen atferdsøkologien og har ytt vektige bidrag til såvel evolusjonsteori som populasjons- og bevaringsbiologi. Sentralt innenfor dette fagfeltet står evolusjon av ornamenter, f.eks. fargerik fjærdrakt. Hittil har nesten all...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage