0 antall prosjekter

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Støtte til bokprosjekt: Digitale dilemmaer

...

Tildelt: kr 80 958

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Støtte til bokutgivelse: Samarbeid i nettverksorganisasjoner

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Støtte til bokprosjekt: Kommunikasjonssamfunnet

...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Oppsummering av forskningsresultater og formidling - KIM

...

Tildelt: kr 0,61 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Social mobility through ICT? Youth with immigrant backgrounds and media use

During the last decade digital divides has been an important catchword in research on the social consequences of information and communication technologies (ICT). The term refers to inequalities of access to these technologies, and indicates concern about an increasing social and economic gap be...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Makten på nettet, makten i nettet: Informasjonsregimer i 24-timersdemokratiet

Prosjektet vil analysere hvilken betydning IKT har for makt og demokrati i samfunnet. I debatten finnes glødende optimister, som gjerne kombinerer kritikk av tradisjonelle representative systemer med teknologisk entusiasme. Pessimister framhever derimot p roblemer knyttet til en digitalisering av...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

PANDORAS I-POD: Musikk og moral i informasjonssamfunnet

Prosjektet vil gjennomføre en bredt anlagt undersøkelse av den moralske reguleringen av elektronisk musikkdistribusjon, med utgangspunkt i norske forhold. Undersøkelsen er bygget opp av fire delprosjekter som analyserer aktører som er spesielt berørt av e lektronisk musikkdistribusjon. Delprosjek...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Den digitale journalistikkens standarder - nye brukermønstre og utfordringer for journalistrollen?

Nye digitale medier stiller rådende journalistiske normer og konvensjoner overfor store utfordringer og påvirker forholdet til brukerne. En medieutvikling som preges av økt monopolisering og konsentrasjon på eiersiden gjør digitalisering til et viktig red skap i utvikling av fellestjenester og ra...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

LIKESTILLING I INFORMASJONSSAMFUNNET? En komparativ studie av kjønn og yrkeskultur i IKT-bransjen

Dette prosjektet tar sikte på å undersøke ulike grupper av kvinner og menn muligheter for karriere og gode arbeidsvilkår i IKT-jobber. Utgangspunktet vårt er en antakelse om at karriere- og arbeidsvilkår ikke er så gode som vi vanligvis tror de er, og so m de burde være, dels på grunn av belastn...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Charisma & Code: The Political Economy of Free/Open Software

Dette prosjektet er en studie av såkalt fri programvare eller programmer med åpen kildekode. Det er en studie av de som lager slik programvare, noen ganger omtalt som "fri programvarebevegelsen" og av denne bevegelsens organisasjonsformer og rasjonaler. L isensene til fri programvare sikrer allme...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Space, Power and Communication: the dynamics of convergent ICT in the Norwegian Health Care System

The introduction of ICT into the health care system, and its convergence with pre-existing forms of communication and digital media, reveals basic characteristics of this field whilst at the same time in-depth and theoretical understanding of the field enables new understandings of communication,...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

DIGITAL EYE - Documentary and Realism in the Age of Audiovisual Convergence. New Modes of Articulation and Social Participation.

I og med skiftet fra analog til digital informasjon innenfor audiovisuelle medier er filmens og videoens tradisjonelle “sannhetspåberopelse” (“truth claim” – se Nichols 1991,Renov 1993,Winston 1995 og 2001) blitt problematisk. Der tilliten til det analoge bilde/lyd-uttrykket gjennom det 20.århun...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Convergence, Control, and Communications (C3)

Convergence and control may be said to be central features of modernisation processes. With this as a background the project will focus on the study of: issues of human and citizens’s rights such as freedom of expression, access to free information, and t he right to privacy; the challenges to th...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Literacy og konvergerende medier - nye former for semiotisk mediert samhandling

Prosjektet handler om hvordan konvergerende medier endrer betingelsene for literacy, det vil si våre evner og muligheter til å produsere meningsfulle ytringer ved hjelp av semiotiske ressurser. Når medier og IKT smelter sammen blir datamaskinen et semioti sk konvergeringspunkt som gjør det mulig ...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

IKT og lokaldemokratiet

Utviklingen av nettverkssamfunnet er en utfordring for demokratiet på lokalt så vel som nasjonalt nivå i dagens Europa. Kjernen i denne problematikken er at de representative nasjonale og lokale politiske fora i mindre grad enn tidligere kan styre samfunn sutviklingen. Dette har mange årsaker, so...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Crime control, risk and technological culture

...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Nye medier som kulturteknikker og som fora for kommunikativ handling. Empiriske studier og byggestener til en teori

Med begrepet kulturteknikker og kommunikativ handling signaliserer prosjektet et ambisiøst, både teknologisk, sosial- og kulturvitenskapelig orientert mål. Dette er nødvendig fordi forskningen om de nye medier har en utpreget tverrfaglig karakter. Samtidi g opererer prosjektet på et mikrososiolog...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Ukjent Fylke

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Internett i endring III: Digital genreutvikling - smalbåndskommunikasjon mot en bredbåndsverden

...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

I-TEMA - Identitet, tilhørighet og organisasjonsmessige løsninger i et mobilt arbeidsliv

Prosjektet springer ut fra ønsket om å øke kunnskapen om arbeid og samarbeid innenfor distribuerte og mobile arbeidsgrupper, og om kommunikasjonsmedienes rolle. Det er behov for økt kunnskap om hva slags muligheter og begrensninger organisasjoner møter nå r en skal få til intensivt samarbeid over...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Digital MedieEstetikk - materialitet, praksis og erfaring (Samfinansiering med KULFO 156933/V20)

Mens samtidens estetiske praksiser utforsker spørsmål om medialitet, er en rekke teoretiske konsepsjoner av det estetiske feltet utviklet uten tilstrekkelig refleksjon over mediet som sådan. På bakgrunn av dette stiller prosjektet følgende spørsmål: I hvi lken grad og i hvilken forstand spiller m...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Front stage/Back stage: Mobile communcation book

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Akershus

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

MULTIMO: Researching multimodal discourses

...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Participation and play in converging media: institutional perspectives and text-user relations

...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Teknologi, Estetikk, Kommunikasjon og Kultur (TEKK)

Prosjektet viderefører den faglige aktiviteten som er etablert gjennom det strategiske universitetsprogrammet "Informasjonsteknologi, kommunikasjon og kultur" gjennom å gjennomføre forprosjekter inn mot en felles problemstilling knyttet til den såkalte ko mmunikative vendingen.

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Internett si historie i Noreg

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Physical and virtual mobility in the modern society.A study of the interplay between ICT and travel in the organisation of everyday life in

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Konvergens mellom IT, medier og telekommunikasjon: Konkurranse- og mediepolitiske utfordringer

Prosjektet fokuserer på de konkurranse- og mediepolitiske utfordringene som konvergensen innen og mellom IT, medier og telekommunikasjon reiser. Det vil bli lagt vekt på at prosjektet skal kunne gi vitenskapelig funderte innspill om regulering og organise ring av IKT-, tele- og mediepolitikken. S...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

IKT: Utfordringer for demokratisk styring og kontroll?

Dette prosjektet reiser to sentrale spørsmål: 1. Hvilke implikasjoner har teknologisk konvergens for institusjonell endringer i offentlig og frivillig sektor 2. I hvor stor grad påvirkes bruken av IKT i offentlig og frivillig sektor av ikke-teknol ogiske faktorer (etablerte institusjonell...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland