0 antall prosjekter

KLINISK-Klinisk forskning

The Bone and Joint Decade World Summit and the Norwegian Musculoskeletal Research Network Conference 2015, Oslo 8-9 October.

Musculoskeletal disorders are the most common cause for sick leave and disability pension in Norway and the second greatest cause of disability worldwide. It accounts for 21.3 % of all years lived with disability (YLDs), and the single leading cause of disability worldwide is low back pain, follo...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

The 7th Nordic Meeting in Epidemiology and Registry-based Health Research

Norsk forening for epidemiologi (NOFE) skal i år være vertskap for Den 7. nordiske konferansen i epidemiologi (NordicEpi) som vil bli holdt 21.-23. september 2015 i Oslo. Konferansen arrangeres på Hotel Bristol i Oslo sentrum. Målgrupper for konferansen er forskere innen epidemiologi og folkehels...

Tildelt: kr 48 032

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

Konferanse for klinisk IKT med hovedfokus på teknologi og brukermedvirkning

KlinIKT er en nasjonal konferanse med hovedfokus på teknologi og brukermedvirkning. Konferansen blir arrangert av Helse Bergen i samarbeid med Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Lillehammer 9.-10. september 2015 i Bergen. Et av hovedmålene i helsepolitikken er å tydelig involvere pasienten i all...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

KLINISK-Klinisk forskning

An International Network in Evidence-Based Research

Vi har tatt initiativ til å danne et internasjonalt nettverk som sammen skal utvikle metoder, prosesser og verktøy for å redusere unyttig forskning og øke bruken av systematiske oversikter som basis for ny forskning. Nettverket består av internasjonale nøkkelpersoner som igjennom mange år har arg...

Tildelt: kr 83 000

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

ENORM - Educational intervenetion in NORwegian Municipalities for antibiotic treatment in line with guidelines

Antibiotikaresistens er en stor og økende trussel mot folkehelsen. All bruk av antibiotika øker risikoen for uønskede kliniske effekter av antibiotikaresistens. Antibiotika bør bare brukes når det er grunn til å tro at medisinen vil gi en viktig og positiv effekt. Omtrent 80% av alle antibiotika...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Long-Term Integrated Telerehabilitation of COPD Patients. A Multi-Center Randomized Controlled Trial

BAKGRUNN Lungerehabilitering er en effektiv intervensjon for behandling av personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Imidlertid er tilgjengelige ressurser ofte begrenset, og tilgjengeligheten av programmer er dårlig. Etter lungerehabilitering har det vist seg at det er vanskelig å oppr...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The Norwegian Tenecteplase Stroke Trial - NOR-TEST (The Norwegian Stroke Project Part A)

NOR-TEST undersøkte trombolytisk behandling ved akutt hjerneinfarkt med et nytt medikament tenecteplase. NOR-TEST avsluttet inklusjon og kontroll av pasienter i desember 2016 som planlagt. Til sammen ble 1100 pasienter fra 13 sykehus inkludert. Studien viste at tenecteplase var like sikkerhet som...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Virtual reality based training - a motivating and effective way of regaining arm motor function after stroke? A multi-center RCT

Prosjektet startet i 2014 med forberedelser, opplæring av terapeuter og standardisering av prosedyrer ved alle deltakende institusjoner. Rekrutteringen av pasienter ble avsluttet ved alle 5 kliniske sentre i mai 2016 når det tilsiktede antall av 120 pasienter var inkludert. De siste oppfølgende u...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

NSAIDs versus mecillinam for uncomplicated cystitis in adult, non-pregnant women - a randomized controlled trial

Ukomplisert blærekatarr er den vanligste bakterielle infeksjonen hos kvinner og tilstanden omfatter 3-4% av alle konsultasjoner i allmennpraksis. 50% av alle kvinner vil gjennomgå en ukomplisert blærekatarr i løpet av livet, blant disse vil 20% oppleve gjentatte infeksjoner. De fleste kvinner so...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2020

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

LOW-INTENSITY CBT FOR INTERNALIZING YOUTH MENTAL-HEALTH PROBLEMS. A multi-site randomized controlled trial

LAVTERSKEL TILTAK FOR UNGDOMSSKOLEELEVER MED ANGSTPLAGER Angst er av de hyppigst forekommende psykiske lidelsene blant ungdom. For den enkelte ungdom, hans/hennes familie og samfunnet som helhet er det viktig at det gis hjelp for angstproblemer på et tidlig stadium. Dette for å hindre eventuelle...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Phase III study comparing maintenance pemetrexed therapy with observation followed by pemetrexed therapy at progression in advanced NSCLC

Målet med studien var å undersøke om vedlikeholdsbehandling med cellegiften pemetrexed forlenger overlevelsen hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft med spredning. Inntil nylig, har de fleste av disse pasientene fått pasientene 3-4 cellegiftkurer. Deretter observeres de, og så vurderes mer ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

B-lymphocyte depletion with Rituximab induction and maintenance in ME/CFS. A multicenter, randomized, double blind, placebo-controlled study

ME/CFS er en sykdom med betydelig symptombyrde, ofte med langvarig eller livsvarig funksjonstap. Årsaken til sykdommen er ukjent, og det eksisterer ingen standard akseptert og effektiv behandling. Immundysregulering er en mulig underliggende årsak. Etter en innledende pilotstudie ble det monoklon...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

REmission in rheumatoid arthritis - assessing WIthdrawal of disease-modifying antirheumatic drugs in a Non-Inferiority Design

Behandling av revmatoid artritt (RA, leddgikt) har utviklet seg mye de siste to tiårene grunnet introduksjon av biologiske legemidler og forbedret bruk av tidligere kjente legemidler. Man har nå som mål å behandle RA tidlig og aggressivt for å få pasienten i såkalt remisjon (ingen symptomer eller...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2022

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Irritable bowel syndrome and chronic fatigue following infection with Giardia lamblia. Premorbid factors and long-term consequences.

Arbeidsuførhet før og etter Giardia-utbruddet i Bergen i 2004. En sammenligning av pasienter og kontrollpersoner. Prosjektet tar utgangspunkt i data samlet inn tre år etter utbruddet hvor vi fant at 46% av pasientene hadde irritabel tarm syndrom og 46% hadde kronisk utmattelse. Dette var mer ...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The treatment of periodontal diseases; A randomized, doubleblind, four-arm, placebo controlled, 5 year-follow-up clinical intervention trial

Dette er en klinisk behandlingsstudie som sammenlikner resultatene av forskjellige behandlingsstrategier for periodontitt(2008 - 2016). 5 års resultatene viser at den viktigste behandlings-faktoren er god mekanisk behandling (tannlegens ansvar)og god hygiene (pasientens ansvar). Antibiotika (her ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

10th Annual CHFR Symposium on Heart Failure 2012

Antallet pasienter med hjertesvikt er sterkt økende, og behandlingsmulighetene er ofte kun palliative og dødeligheten er stor. I vårt hjerteforskningsmiljø, kalt Center for Heart Failure Research, ønsker vi å utvikle og styrke kliniske studier for å bedre forebygging, diagnose og behandling av h...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

Nordic Melanoma Meeting in Oslo, 6-8 Sept. 2012

For tiden finner det sted en liten revolusjon i melanombehandlingen. For første gang på 30 år har vi nå medikamenter som forlenger levetid og muligens helbreder pasienter med spredning fra malignt melanom. Denne utviklingen gir helt nye muligheter for mel anomforskning. Møtet ble tidligere arrang...

Tildelt: kr 12 327

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

Treatment of heart failure through exercise training

Vi har siden starten av prosjektet oppnådd følgende hoved oppdagelser: 1) vi har funnet at hjertefunksjon kan bli bedret uavhengig av creatinfosfat og at hjertefunksjon er mer knyttet til kalsium håndtering og mitokondriefunksjon, 2) vi har etablert et årsak-virkningsforhold mellom kalsiumhåndter...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Randomised controlled Trial of Improvisational Music therapy's Effectiveness for children with Autism spectrum disorders (TIME-A)

TIME-A prosjektet (2012-2016) kartlegger effekten av improvisatorisk musikkterapi (IMT) hos barn med autismespekterforstyrrelser (ASF). I 2014 publiserte TIME-A forskere en Cochrane Review med funn som viser at musikkterapi kan forbedre noen av hovedutfordringene som barn med autisme kan oppleve,...

Tildelt: kr 15,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Insulin, lipids and Breast Cancer in a Randomised Clinical Trial. The Energy and Balance Aspects studies (EBBA I +II)

I EBBA-I har vi hatt bl.a ni publikasjoner som er relatert til betydningen av lave-penetrans gen, vektfaktorer (IGF-1, vekthormoner, oppnådd lengdevekst), livsstil(alkoholintakrelatert til hormonnivåer og/eller mammografitetthet. Dette vil vi bruke videre i studier hos yngre brystkreftpasiente...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The COPE LBP trial: Cognitive Patient Education for Low Back Pain - a cluster randomized controlled trial in primary care

Bakgrunn: Kunnskap om smerte og sykdomsforståelse har vist å ha betydning for behandlingsresultat hos pasienter med langvarige korsryggsmerter, og er derfor viktig i kognitivt orienterte behandlingstiltak for denne pasientgruppen. COPE (Cognitive Patient Education) prosjektet er en tverrfaglig st...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Clinical manifestations, diagnosis, HIV and effect of treatment on genital schistosomiasis in young women: VIBE-FGS- a school based study

Kvinnelig genital schistosomiasis (Bilharzia) er en neglisjert tropesykdom forårsaket av parasitten Schistosoma haematobium. Den legger egg i genitalslimhinnene, og dette fører til lokal inflammasjon med kontaktblødning, skjøre blodkar og oppregulering av immunceller. Pasientene opplever en rekke...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

"A link between Neonatal Intensive Care and Child Psychology" Nordisk workshop, med tema forskning knyttet til tidlig intervensjon

Neonatal intensiv seksjon ved Barne- og ungdomsavdelinga, Ålesund Sjukehus søker arrangementstøtte fra Forskningsrådets program for klinisk forskning til workshopen. Ved avdelingen arbeider vi for å etablere et nasjonalt undervisningssenter for NIDCAP(New born Individualized Developmental Care an...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Møre og Romsdal

KLINISK-Klinisk forskning

Nasjonalt nettverk for forskningsstøtte i helseforetakene (Norwegian Clinical Research Network)

Det planlagte nettverksmøtet er det fjerde i rekken av nettverksmøter mellom universitetssykehusenes forskningsstøtteenheter. Det første møtet ble arrangert i Tromsø i 2007, deretter i Bergen i 2008 og i 2010. På møtet i 2010 påtok Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN) seg å være vertsskap fo...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLINISK-Klinisk forskning

Arrangementstøtte for gjennomføring av "The first Joint World Congress of ISPGR and Gait & Mental Function", Trondheim 24.-28. juni 2012.

NTNU, Medisinsk fakultet står som arrangør av The first Joint World Congress of ISPGR and Gait & Mental Function i Trondheim 24.-28. juni 2012. Bevegelsesvansker som er hovedtemafor konferansen, er symptom på svært mange ulike sykdommer og tilstander. Årl ige kostnader ved slike funksjonsforstyrr...

Tildelt: kr 94 766

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Metformin treatment of pregnant PCOS women and prevention of preterm birth.

Kvinner med polycystisk ovarie syndrom (PCOS) har vanskeligere for å bli gravide og har økt forekomst av svangerskaps-komplikasjoner som pre-eklampsi, svangerskapsdiabetes, fortidige fødsler og vekstretardasjon. Tidligere studier av gravide kvinner med PCOS har imidlertid hatt svakheter som gjør ...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Aiming for remission in RA: a randomized trial examining the benefit of ultrasonography in a clinical tight control regimen

ARCTIC-studien er en nasjonal, randomisert, klinisk, multisenterstudie av pasienter med nydiagnostisert leddgikt som ble gjennomført fra 2010 til 2015 ved elleve revmatologiske avdelinger fra alle helseregioner i Norge. Totalt ble 238 pasienter randomisert til to behandlingsstrategier i ARCTI...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

Efficacy of strength and aerobic exercise on physical function and cartilage health in patients with knee osteoarthritis

Kneleddsartrose rammer en betydelig del av den voksne befolkningen i Norge. Sykdommen karakteriseres av smerter i og rundt leddet med påfølgende redusert funksjon i hverdagen og mange får redusert sin livskvalitet på sikt. Det er i dag mye kunnskap om at fysisk aktivitet og trening er bra for sme...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo

KLINISK-Klinisk forskning

Dentistry in a life span perspective - A clinical dental research network in Western Norway

Studier av oral helse og sosiale skjevheter i et livsløpsperspektiv gir informasjon for tilrettelegging av tannhelsetjenester. Formålet var å kartlegge hvordan sosiale ulikheter i tannstatus, oral livskvalitet målt ved Oral impacts on daily performances (OIDP) og bruk av tannlegetjenester utvi...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Vestland

KLINISK-Klinisk forskning

Catheter-directed Venous Thrombolysis in Acute Iliofemoral Vein Thrombosis - the CaVenT Study - post-doctoral research

Following adequate conventional treatment of DVT with heparin, oral antiocoagulants and compression stockings, still 1 in 4 patients develop PTS. Systemic thrombolytic therapy reduces risk of PTS, but is associated with unacceptably high risk of bleeding complications. With CDT low dose fibrinol...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Oslo