0 antall prosjekter

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Produksjon av boka "Primary industries facing global markets"

Produksjon av boka "Primary industries facing global markets.

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Verdenskonferanse om fritidsfiske 2005 (samfinansering med 170164)

...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Innlandet

NATURNAER-Natur og næring

Bygda som skaper sitt eige image: Når bygder marknadsfører seg for å overleve.

Representantar frå bygda Næroset reiste vinteren 2003 med TV til stades til Kuala Lumpur for å peike på seg sjølv. Dette er eit ytterleggåande døme på ein bygdeutviklingsstrategi som relaterer seg direkte til den nye bygdeforskinga sitt fokus på bygda som sosial representasjon. Dette er ei av fl...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NATURNAER-Natur og næring

Næringsutvikling basert på utmarksarealer, med vekt på fisketurisme.

Myndighetene har formulert klare politiske målsettinger om å opprettholde bosetting og å øke verdiskaping i distriktene. Dette krever oppmerksomhet om utnyttelse av distriktenes fortrinn. Opplevelsesturisme og naturbasert reiseliv er eksempler på aktivite ter og produksjonsformer som nyttiggjør d...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Merker, merker....., gir de konkurransefortrinn? Og for hvem?

I sjømatmarkedet har det dukket opp en del nye typer av produktmerker de siste årene. Spesielt viktig er som i all handel private lables. Miljømerker er også stadig viktigere, og kan skape en ekstra utfordring for norsk fisk som ikke har tilgang til denne type merker. Studier som har sette på be...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Trusselbilder og definisjonsmakt. Forstudie for å analysere norsk sjømatnærings markedsutfordringer relatert til mattrygghet, miljø og etikk

Mattrygghet og miljøoppfatninger rundt matvareproduksjon og - konsum er tema som blir stadig mer aktuelle. Denne studien tar utgangspunkt i dynamikken rundt forbrukeres oppfatninger, holdninger og handlinger relatert til mattrygghet, miljø og etikk med fo kus på sjømat. En fokusgruppeundersøkelse...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Modellutvikling og analyser av norsk matvarepolitikk

I jordbruket kan en observere at bøndene, selv på lang sikt, er villige til å akseptere en betydelig lavere avkasting på egen arbeidsinnsats enn det som er vanlig i det ordinære arbeidsmarkedet. Formålet med prosjektet er å utvikle og demonstrere en prak tisk og empirisk konsistent måte å modell...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Vestland

NATURNAER-Natur og næring

Creating competitive advantages within marine fish farming - a critical review of competitive positioning and organizational form

The Norwegian marine farming industry has faced severe setbacks and is now in a state of financial turmoil. The industry has not succeeded in developing a complete and competitive value chain in spite of heavy investments and efforts both from entrepreneu rs, private investors and the government....

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Nordland - Nordlánnda

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Spredt boligutbygging og befolkningsutvikling. Forenkling av arealplanlegging som virkemiddel for bygdeutvikling?

Landbruk Pluss legger vekt på aktiv eiendoms- og arealforvaltning ved bl.a. å tilrettelegge gode boligområder. Det er hevdet at areaplanlegging hindrer utvikling av et ruralt boligmarked og dermed bygdeutvikling. Utgangspunktet i prosjektet er at vi vil t este om etableringen av et ruralt boligma...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Betydning av produkt- og produksjonsinformasjon på evaluering av sjømat

Norsk fiskerinæring får nye påbud, krav og forventninger fra forbrukere om å merke sine råvarer og produkter med opprinnelse, produktinnhold og produksjonsmåter. Dette er med på å forsterke betydningen av kunnskap om hvordan og for hvem informasjon påvirk er evaluering og valg av deres produkter....

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2013

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Markedsadgang for norsk sjømat; betydning av handelspolitiske virkemidler i mellomstatlig konflikt og samarbeid, dr.gr.stip

Søknaden omfatter et doktorgradsprosjekt innen statsvitenskap hvor problemstillingene er knyttet til: Hvilken betydning har såkalt ikke-tariffære handelshindringer for markedsadgangen for sjømat, og hvordan kan handelspolitisk samarbeid og virkemidler kn yttet til handelsforenkling fremme handel...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

HAVKYST-Havet og kysten

A market model for optimal resource management

This research will be a collaborative study comparing the effectiveness of alternative multilateral treaty mechanisms for governing transboundary marine fisheries. These "mechanisms" are institutional arrangements intended to provide a framework for susta inable cooperative management of commerci...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Markedsbaserte sjømatprodukter for hjemmemarkedet: En studie av innovative fiskeforedlingsbedrifter

Formålet med dette prosjektet er å fremskaffe pålitelig og næringsrelevant kunnskap som kan bidra til å klarlegge og synliggjøre hvilke forhold som er kritisk for å lykkes med utvikling av nye høyforedlede sjømatprodukter. Fiskeindustrien er inne i en neg ativ utvikling og nye produkter og marked...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NATURNAER-Natur og næring

Virkninger av endrede transportkostnader for skogbruk, skogindustri, distriktene og miljøet

Skogsektoren er en konkurranseutsatt næring, og den internasjonale konkurransen kan ikke forventes å avta verken for handel med rundtømmer eller handel med papir. Transportkostnadene er et viktig element i sektorens konkurransedyktighet og lønnsomhet. Vid ere er skogsektoren betydelig i total inn...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Turistbasert næringsvirksomhet i verneområder - muligheter og hindringer

Vern av natur til ulike formål blir ofte hevdet å gi positive muligheter for reiselivsbasert næringsutvikling, men grunneiers erfaring så langt har i liten grad bekreftet dette. Vernevedtak med tilhørende vernebestemmelser møter ofte motbør hos grunneiere da det fører til tap av næringsmulighete...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Ocean Governance, Trade Politics, and Norway

A prominent feature of the Norwegian fishing industry is its international orientation. Resource management as well as the trade of fish is critically dependent upon international cooperation. The major fish stocks in the Norwegian Economic Zone are share d with other countries and, in some insta...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Brand origin strategies as development of "added values" to seafood and farmed food in national and international marketing.

The aim of this project is to develop a framework to analyze and understand challenges and opportunities associated with branding of Norwegian farmed food products. More specifically, the post.doc candicate want to look at how practitioners can apply orig in associations as core values of umbrell...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Forskningsopphold for Torjus Folsland Bolkesjø ved University of Wisconsin, Madison.

Studieoppholdet vil inngå som en del av Dr. scient utdanningen med tittel: "Modelling the Norwegian Forest Sector". I doktorgradsavhandlingen er hovedmålet å analysere markedsutsiktene for norsk tømmer og skogindustriprodukter, med særlig vekt på effekter av endringer i sentrale rammevilkår. Met...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Akershus

MARKSAM-Marked og samfunn

Næringsutvikling i utmark - forprosjekt

Målet med prosjektet er å legge en bredere og mer gjennomarbeidet kunnskapsbasis for det videre arbeidet med næringsrettet bruk og forvaltning av utmarksressurser, med hovedvekt på vilt og fisk, og i arbeidet med å fremme kvinnenes plass i utmarksforvaltn ingen. I dette prosjektet ønsker vi å gje...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Assessing Consumer Preferences for Food Quality Attributes: Methods and Applications.

During the last decade, economists have used experimental auction markets to investigate the preference and willingness to pay for new food attributes. In this project, we will investigate a new type of experimental markets, the experimental choice market . The experimental choice market is an e...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Den bekvemmelighetsorienterte konsument: særtrekk, holdninger og forbruk av sjømat.

Forbruk av hurtigmat, ferdigmat og bekvemmelige matprodukter er i sterk vekst. Tilbudet av fisk- og fiskeprodukter innen dette produktsegmentet er lite, og vår kunnskap om dette markedet er begrenset. Prosjektet har som formål å øke vår kunnskap om de bek vemmelighetsorienterte forbrukerne: deres...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Videreføring av "Konsekvenser for norsk landbruksbasert næringsmiddelindustri av WTO-forhandlingene - implementering av en eventuell avtale.

Nye landbruksforhandlinger innenfor WTO (Verdens Handelsorganisasjon) starteT opp i Geneve i begynnelsen av år 2000. Planen var at forhandlingene skulle vært avsluttet innen år 2002. Resultatet av disse forhandlingene vil ha avgjørende betydning for ramme betingelsene for norsk landbruksbasert næ...

Tildelt: kr 0,64 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Norsk lakseoppdretts konkurranseposisjon - en komparativ analyse av politiske rammevilkår i Chile og Norge

Dette er en prosjektskisse for første modul av et større prosjekt NILF har planlagt ut fra initiativ tatt av sentrale aktører innen havbruksnæringen, med tanke på å kartlegge og analysere norsk oppdrettsnærings konkurraneevne. I første modul, som det søke s om midler til i denne omgang, er målset...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Reguleringsmodeller for verdiskapning i kystfisket

Prosjektet skal utvikle en forvaltningsmodell for kystkvoter. Kravet til modellen er at den skal øke verdiskapningen i kystfisket gjennom å øke fleksibiliteten og spesialiseringsmulighetene slik at fartøyene kan redusere driftskostnader og levere fisken n år og i de kvaliteter som den gir den bes...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Nordland - Nordlánnda

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Rettsstillinga for private rettar i kyst og sjøområde i møte med offentleg regulering.

Prosjektet skal bidra til å utvikle kompetanse om rettslege problemstillingar innafor kystsoneforvaltning knytta til rettsstillinga for private rettar i kyst og sjøområde i møte med offentleg regulering.

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

En åpen dør til det kinesiske markedet? - En analyse av Kina som marked og konkurrent for norsk sjømat.

Prosjektet tar opp de institusjonelle rammebetingelser i markedsadgang for fiskeeksport til Kina. Teoretisk skal prosjektet studere internasjonaliseringsprosesser ved å fokusere på aktørrespons i markedslandet og kinesernes beskyttelsestiltak. Praktisk er siktemålet en konkurranseanalyse av det ...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestland

TRE-FoU-programmet TRE

Market situation, governmental regulations and consumer preferences for three wood-based products.

To compete the Norwegian forest industry needs to improve its products development and it must increase the orientation towards the consumers. Efforts in this direction require more knowledge about opportunities and limitations given by the industry, the market and by institutional factors (stand...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Vertikal organisering av matvareproduksjon - konsekvenser for kvalitetskontroll og innovasjonsevne.

Innenfor strategilitteraturen blir det framhevet at høy grad av vertikal integrering mellom leddene i en verdikjede gir bedre muligheter for kvalitetskontroll og større evne til å styre råvarekvalitet og sikre matvaretrygghet å være viktige konkurransefor trinn i den økende globale konkurransen i...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Management of the Coastal Zone - conflicts, cooperation and integration

The coastal zone holds an aggregate of users and other vested interests, as well as multiple management bodies. A main problem is, however, the lack of knowledge on natural and social processes on the coast, as well as on management processes. The strateg ic program`s main objective is to describ...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MARKSAM-Marked og samfunn

Økonomiske konsekvenser av internasjonale handelsbarrierer: En analyse av laksenæringen.

I dette prosjektet gjennomføres to nyskapelser i forhold til tidligere internasjonalt publiserte artikler. For det første gjennomføres økonomiske konsekvensberegninger, som belyser effektene av ulike handlesreguleringer som minstepris, tolltariff og tollk vote for norsk eksportnæring. Den andre n...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland