508 prosjekter

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Micro Continuous emission monitoring analyser ensuring reduced emissions from on and offshore transport

Internasjonal maritim sektor frakter mer enn 80% av alt gods globalt. Dette er den raskeste og mest kosteffektive måten å transportere de fleste typer gods på og bidrar til å fremme handel mellom mennesker og nasjoner på en effektiv og pålitelig måte. Utslippene av miljøgasser godstransport e...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Flexible Marine Infrastructure for Future Energy Value Chains

Naturgass er det desidert reneste fossile brenselet og reduserer CO2-utslippene med 25%, NOx-utslippene med 85% og eliminerer SOx- og partikkelutslippene med 99% sammenlignet med olje. Utslippsbesparelsen er enda større dersom du sammenlikner med kull. Naturgass vil derfor være en av de viktigste...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av software og simuleringsverktøy for hydrofoilfartøy

Hydrofoilfartøy er hurtiggående båter der skroget løftes opp av vannet ved hjelp av flyvinger under vann. Dette reduserer kontakten mellom skrog og vann, dermed går motstanden betraktelig ned. Dermed kan man oppnå samme hastigheter som konvensjonelle planende båter, men med vesentlig bedre energi...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Gjennomføring av Innovasjonskonferansen eNav 2019

Norsk maritim næring har i flere tiår vært en av de mest fremoverlente og innovative i verden. I dag har sektoren, som består av offentlige etater, maritim industri og FoU-virksomheter en sterk og målrettet satsning på elektronisk navigasjon, standardiserte bro- og styringssystemer og autonome fa...

Tildelt: kr 78 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Autonomous ships, intentions and situational awareness

Med basis i verdensledende kompetanse innen sensorfusjon og maritime antikollisjonssystemer fra Autosea-prosjektet (2015-2019), forsker Autosit-prosjektet på situasjonsforståelse for autonome overflatefarkoster. I det meste av forskningslitteraturen forstås situasjonsforståelse som forståelsen en...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Landbasert Overvåkning av Autonome Skip

Nivået av automatisering og autonomi øker gradvis innen den maritime industrien, og det forventes at fremtidige autonome skip vil bli overvåket og kontrollert fra et landbasert Remote Operations Centre (ROC). Operatørene i en ROC vil overvåke og kontrollere ett eller flere skip, og de må være for...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Climate change mitigation in the maritime sector

CLIMMS er et kompetansebyggings- og samarbeidsprosjekt tilknyttet SFI Smart Maritime. Prosjektet arbeider for å styrke Norges posisjon i omstillingen av maritim sektor i retning av å nå IMOs mål om å halvere utslippene innen 2050. Prosjektet tilbyr en plattform for utvikling og formidling av nors...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ultra-high power density wireless charging for maritime applications

Teknologi for induktiv energioverføring i MW-skala har nylig blitt demonstrert for trådløs batteriladning av elektriske ferger. Slik teknologi muliggjør automatisk og kontaktløs energioverføring mellom en ladestasjon på land og det elektriske systemet ombord på et fartøy. Dette kan bidra til å ma...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Decision support for fishing vessels based on marine ecosystem models and fishery data

FishGuider skal øke fiskeflåtens inntjening og redusere kostnadene knyttet til fangst av pelagisk fisk slik som sild, torsk og lodde. Dette skal oppnås gjennom utvikling og validering av ny teori for fiskevandring og et nytt og unikt veilednings-system for fartøyene. Prosjektet vil kombinere...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Tetherless robot for biofouling prevention and inspection in salmon farming

Begroing er uønsket vekst av organismer på not. Dette er en av hovedutfordringene i lakseoppdrett som håndteres hovedsakelig med hyppig høytrykksspyling av not i sjø. Denne operasjonen er arbeidskrevende og har negativ innvirkning på fiskens helse og velferd. NetClean 24/7 prosjektet introduserer...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Autonomous Shipping Initiative for European Waters (AUTOSHIP)

AUTOSHIP samler globale aktører for å optimalisere innsats og investering for å utvikle og demonstrere neste generasjon autonome skip, gjennom integrasjon av evolusjonære og nye teknologier. Med utgangspunkt i partnernes avanserte teknologier og kunnskap, vil fem nøkkelteknologier som muliggjør (...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Value-Chain Innovation towards a Sustainable & Competitive Norwegian Seaweed Industry

SeaVALUE skal gi bærekraftig verdiskapning i Norge gjennom distruptiv endring av den tradisjonelle verdikjede av tang. SeaValue skal ved hjelp av sosialt ansvarlig industriell forskning og innovasjon på økologisk høsting, verdiskapende sortering og formalinfrie bevaringsstrategier, og gi full bio...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ocean Week 2019

Havet er en viktig leverandør av nødvendige og verdifulle ressurser. Vi trenger ny kunnskap og friske perspektiver på havene. Ocean Week vil stimulere ny kunnskap, økt samarbeid og innovasjon på mange felt innenfor havromsvitenskap –teknologi og samfunnsvitenskap. Dette er viktig for å sikre smar...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

The International Ship Autonomy and Sustainability Summit

Autonome skip seiler opp som et spesielt viktig område for norsk næringsliv, både i transportsektoren og i maritim industri. Vi ser også at området har et stort eksportpotensiale og denne konferansen arrangeres hovedsaklig for å øke den internasjonale interessen for temaet og dermed det internasj...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Neste generasjons analyseverktøy for overvåkning av hav- og kystområder

Overvåking av Norges kyst- og havområder er i stor grad basert på flybåren overvåking. Spesialtilpassede fly med et vidt spekter av sensorer blir utstrakt benyttet til f.eks. kartlegging av fiskeriaktiviteter, karakterisering av oljesøl og søk-og-redningsoppdrag. Om bord i flyene sitter operatøre...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritime Cyber Resilience

Forsking har vist at maritime navigasjonssystem kan bli manipulerte gjennom cyberåtak. Marcy-prosjektet har som mål å utvikle maritim cyberresiliens, dvs. metodar for å sikre at digitale maritime system og maritime operasjonar kan motstå, oppdage, overleve og gjennopprette normaltilstand ette...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Norsk mulighetsstudie - IHO S-100 Porteføljen

Morgendagens maritime operasjoner vil få helt nye krav til informasjon for å kunne forbedre situasjonsforståelse, drive autonomt og kostnadseffektivt uten å gå på bekostning av sikkerhet og miljø. Disse kravene kan møtes gjennom innovativ bruk og kombinasjon av nye og eksisterende kvalitetssikred...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Gassdeteksjon med safeSource og digitalisering for maritim sektor

Prosjektets overordnede idé er å utvikle en optisk gassdetektor med en ny infrarød kilde som kjernekomponent. Både vedlikehold og sikkerhet skal forbedres i forhold til dagens løsninger, samt tilpasses behov for digitalisering i Maritim sektor for dagens marked og i tillegg forberedes fremtidige ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Cyber Security in Merchant Shipping - Service Evolution

Den underliggende ideen i CySiMS SE har vært å demonstrere og operasjonalisere en sikker kommunikasjonsløsning for den maritime sektor og integrere denne med ombordliggende IKT-arkitektur. Løsningen inkluderer et system for autentisering og kryptering (en Public Key Infrastructure - PKI) og nødve...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Study of advanced port operations using Port of Trondheim and "Nye Kystruten" vessel as a case

I prosjektet skal det utvikles en egetskips simuleringsmodell (som del av en digital tvilling) for et fartøy i forbindelse med havnemanøvrering. Denne modellen skal ta hensyn til overvanns- og undervannstopografi i havn slik at en får en realistisk modell for en posisjonsavhengig beregning av vin...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

OceanEye - All-weather, high-precision intelligent payload for sea surface object detection

I dette prosjektet har Maritime Robotics, SINTEF, NTNU, NORCE og PGS jobbet sammen om teknisk design og prototyping av et UAS-sensorsystem. I 2019 ble innledende flytester utført for å utforme systemkrav. Data fra disse flyvningene ble i 2020 brukt for innledende forskning på maskinlæringsmetoder...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

OpenBridge Design System - ODES

OpenBridge Design System (ODES) prosjektet har som formål å skape en harmonisert tilnærming til design av avanserte maritime arbeidsplasser på tvers av industrien gjennom åpen innovasjon. Arbeidet gjøres av 27 selskaper og akademiske aktører som samarbeider i en åpen innovasjonsprosess. Prosj...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Fundamental investigations of violent wave actions and impact response

SLADE KPN studerer oppførselen til konstruksjoner utsatt for bølgeslag. Målsettingen er (1) å utvide kunnskapen som finnes på dette området, (2) avlede hvordan konstruksjonens respons virker tilbake på lastene som påføres den, (3) utvikle eksperimentelle metoder for å måle dette, og til slutt (4...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arrangementsstøtte MTEC/ICMASS 2019

MTEC 2019 skal holdes dagene onsdag 13. og torsdag 14. november i samarbeid med ICMASS 2019 (International Conference for Maritime Autonomous Surface Ships) som har fokus på autonome skip. Det faglige opplegget for konferansen vil speile profilen på den siste "Norge og Singapore utlysningen". Kon...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NHH shipping conference - LeaderSHIP 2019 24th April

The Norwegian School of Economics (NHH) has a long-standing tradition of arranging annual shipping conferences. The 2018 conference, sponsored in part by MAROFF, was a great success with around 180 attendees and high-level speakers such as the Norwegian minister of industry and the CEO of the Nor...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

OCEAN TAG: Tag for Identifisering, Posisjonering og Sporing av objekter under vann.

Livet i havet er vårt felles ansvar. Fiskeridirektoratet (FD) sier i sin handlingsplan for 2021 - 2026 at i et langtidsperspektiv, utover handlingsplanens fem år, er det overordnete målet for FD at deres opprydningstiltak skal bli overflødige. Over tid ønsker FD at systemer, materialer og teknisk...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Haugesundkonferansen 2020

Konferansen tar opp aktuelle temaer i den maritime politikken herunder rammevilkår for rederier og sjøfolk, havner og kystforvaltning, samferdselspolitikk, rekruttering og utdanning, miljøspørsmål, teknologiutvikling, samt sjøsikkerhet og beredskap. Konferansen er fremtidsrettet der bl.a FoU og...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Robotsveising av aluminiumskrog

Prosjektet har ansatt 4 ph.d.-studenter som jobber med utvikling av teknologi og metoder for robotisert sveising av store skipskonstruksjoner i aluminium. Ph.d.-student Jaime M. Rider studerer bruk av laser-skannere for å lokalisere sveisefuger for aluminiums-konstruksjoner ved bruk av polarisert...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sailbuoy for krill

Seilbøyen (sailbuoy.no) har bevist sin operasjonelle robusthet gjennom å krysse Atlanterhavet uten menneskelig medvirkning. Den er en liten farkost som blir drevet fram ved vindkraft og der solenergi fornyer energien som trengs til datainnsamling og kommunikasjon. Seilbøyen kommuniserer over sate...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Integrerte Maritime Autonome Transportsystemer (IMAT)

2021 har vært et vanskelig år grunnet pandemien, som har satt sine begrensninger for planlagte demonstrasjoner og fysiske møter i IMAT-prosjektet. Vi har allikevel gjennomført regelmessige teams-møter, men teknisk integrasjon har vært krevende da dette har medført behov for fysisk oppmøte av nøkk...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage