508 prosjekter

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Digital Twin Yard (DTYard) - An ecosystem for maritime models and digital twin simulation

Visjonen til prosjektet DTYard (hvor DT står for «Digital Tvilling») er å etablere et økosystem for modeller og systemsimulering i maritim industri. DTYard vil muliggjøre effektiv sammenstilling av enkeltmodeller til komplette digitale tvilling systemer og -skip gjennom samarbeid på tvers av indu...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sailbuoy for krill

Seilbøyen (sailbuoy.no) har bevist sin operasjonelle robusthet gjennom å krysse Atlanterhavet uten menneskelig medvirkning. Den er en liten farkost som blir drevet fram ved vindkraft og der solenergi fornyer energien som trengs til datainnsamling og kommunikasjon. Seilbøyen kommuniserer over sate...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Feasibility study of a concept for operating remotely controlled underwater vehicles from an unmanned surface vessel.

Prosjektets formål er å etablere en konseptløsning for operasjon av fjernstyrte undervannsfarkoster fra ubemannede overflatefartøy, og å sannsynliggjøre løsningens gjennomførbarhet. Et vellykket resultat kan danne grunnlag for videre utvikling og industrialisering av løsningen. Fjernstyrte und...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Hydrogen and Fuel Cells for Maritime Applications

Samfunnet vårt står ovenfor store utfordringer på klima og miljø, også innen maritim sektor. Norge har store ambisjoner og planer for å stimulere til grønn vekst i maritim industri. Det legges nå til rette for økt bruk av lav- og nullutslippsdrivstoff og til introduksjon av nye miljøvennlige lø...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Integrerte Maritime Autonome Transportsystemer (IMAT)

2021 har vært et vanskelig år grunnet pandemien, som har satt sine begrensninger for planlagte demonstrasjoner og fysiske møter i IMAT-prosjektet. Vi har allikevel gjennomført regelmessige teams-møter, men teknisk integrasjon har vært krevende da dette har medført behov for fysisk oppmøte av nøkk...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Novel Failure Monitoring System for Marine Applications by including Acoustic Emission

For å oppdage skader på et tidligere tidspunkt enn det tradisjonelle metoder kan, skal AEMON-prosjektet utvikle en ny type tilstandsovervåkning av kritiske, roterende komponenter på skip og i vindturbiner ved å bruke såkalt Akustisk Emisjon (AE). Målet er å fange opp svært svake lydsignaler i mat...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Transforming Shipping through Ecosystem Business model Innovation (TSEBI)

Den underliggende ideen i prosjektet Transformasjon av Shipping gjennom Økosystem Forretningsmodell Innovasjon (TSEBI) er å innovere i industrielle økosystemer gjennom å utvikle bærekraftige innovasjoner i forretningsmodeller. Kongsberg Maritime har store ambisjoner om å ta en ledende rolle i det...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forretningsmodeller og avansert sensorbasert tilstandskontroll (FAST)

Digitaliseringen av maritim næring foregår i stadig økende hastighet, og det er sterkere fokus enn noen gang på å få en bærekraftig skipsfart både i Norge og internasjonalt. Det er flere aktører som i dag jobber med løsninger for tilstandskontroll av maritimt utstyr. Idéen i prosjektet er å utvik...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Kvalifisering av lavutslipps teknologi for skipsmotorer

1. Introduksjon De globale utslippene fra maritim transport er anslått å øke betydelig frem mot 2050 med mindre ny teknologi og nye energibærere fases inn. Ifølge scenarioene til IMO, vil utslippsveksten ligge på mellom 50 og 250 % i årene frem til 2050 avhengig av den økonomiske utviklingen. En...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Simuleringsbasert ruteplanlegging - RuteSim

Prosjektet RuteSim har bidratt til utvikling av et rutesimuleringsverktøy (Rutesim versjon alpha1.0) som kombinerer validerte skipssimulatorer med værvarsler og havstrømmodeller. Verktøyet har som mål å heve presisjonen på beregninger av nøkkelverdier som drivstofforbruk, skipsbevegelser, seilet...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Autonomous Drone Based Survey of Ships in Operation

Klasseselskapet DNV har utført droneassisterte inspeksjoner av skipstanker siden 2016, som har resultert i kostnadsbesparelser og økt personellsikkerhet. Prosjektets mål har vært å utvikle og demonstrere en intelligent, autonom drone for inspeksjoner av skip og offshorefartøy. Hovedmålet er å re...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Tools for Optimizing Performance of VOYages at Sea

TOPVOYS prosjektet har som mål å forbedre og styrke: (i) innhenting, prosessering og analyse av nær sanntids satellittdata for bestemmelse av overflatestrøm, overflatetemperatur, bølger og deres vekselvirkninger; (ii) operasjonell bruk av sensor synergy og visualiserings-platform; (iii) bidra til...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Analysis Methods and Design Measures for the Reduction of Noise and Vibration Induced by Marine Propellers

Utviklingen av numeriske metoder for prediksjon av undervannsutstrålt støy fra marine propeller i ProNoVi-prosjektet har resultert i følgende automatiserte CFD-verktøy som kan brukes på forskjellige stadier av designprosessen: - Simulering av skipsmotstand med utvinning av informasjon vedrørende...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Retrospective Analysis of Historical AIS Data for Navigational Safety through Recommended Routes

HANSA-prosjektet har sett på retrospektiv analyse av historiske AIS-data (automatisk identifikasjonssystem) ved hjelp av både tradisjonell AIS (terrestrisk og satellitt) og ombord AIS (også kalt «Dynamisk AIS») for å forbedre navigasjonssikkerhet gjennom konseptet «anbefalte ruter». Dette ble gjo...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

HUMANE - Human Maritime Autonomy Enable

Hittil har driften mot et høyere nivå av autonomi innen skipsfart i stor grad vært teknologidrevet, snarere enn å være drevet frem av menneskelige faktorer, kunnskapsbehov og nødvendig arbeidsdesign. Der den opprinnelige ambisjonen kanskje var å fjerne mennesker ut av maritim virksomhet, er det i...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SIKRERE LOGISTIKK FRA FARTØY MED UBEMANNET LOGISTIKKHELIKOPTER

Arbeidspakke H3 er den eneste som har hatt aktivitet i 2021. Forskningsaktiviteten har forløpt noenlunde som forventet, men noe preget av Koronapandemien. Drift av lab har vært utfordrende på grunn av utsatte leveranser av spesifikt utstyr, men vi har fått gjennomført teoretisk arbeid og publiser...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Smart planlegging av endringer i integrerte verdikjeder for produksjon av avansert skipsutstyr

Målet vi jobber etter er fortsatt å skape robuste planer for produksjon av skipsutstyr der effekter av endringer som oppstår etter at kundeavtaler er inngått og leveringsdato er bestemt, både kan beskrives og håndteres. Rammen for slike planer er forstatt i tråd med APICS anbefalinger et planverk...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arrangementstøtte til Ocean Week 2018

Under Ocean Week vil forskere og næringsaktører fra Norge og utlandet orientere hverandre om de siste utviklingene innenfor sine fagfelt og bruke minglingsmulighetene til å skape nye koblinger. Fokus er på tverrfaglig kunnskapsoverføring og -utvikling. Det legges hovedvekt på teknologisk innovasj...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritime Data Space (MDS)

Mer og mer digitale skipsdata produseres ombord på skip, fra økt digitalisering og rimeligere sensorteknologi men også fra verft, utstyrsleverandører, interesseorganisasjoner, klasseselskap og myndigheter. For å kunne gjøre nytte av disse dataene ønsker nye tjenesteleverandører å tilby nye funksj...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NHH shipping conference - LeaderSHIP 2018 4th April

NHH shippingkonferansen 2018 - LeaderShip 2018 arrangeres in Bergen den 4. april 2018 og er inndelt i to hovedtemaer: DIgitalisering av shipping og grønn skipsfart, som begge er sentrale tema i det nye MAROFF programmet og den nasjonale Maritim21 strategien. Arrangementet knytter sammen nøkkelper...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Haugesundkonferansen 2019

Haugesundkonferansen tar opp aktuelle temaer i det maritime området. Konferansen er fremtidsrettet der bl.a FoU og innovasjon står sentralt. Norge har en relativ stor maritim industri og interesse. Samarbeid mellom politikk, myndigheter, forskningsmiljøer og næring er viktig for å lykkes i en ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Secure, Efficient and Safe maritime traffic Management in the Straits of Malacca and Singapore (SESAME), Solution 2

Gjennom det siste året har arbeidet med SESAME Solution II gått noe saktere grunnet pandemi, likevel har flere viktige mål blitt nådd. Kystverket, som er leder av WP1, har utviklet og iverksatt to rapporteringstjenester i SafeSeaNetNorway (SSNN). Kystverket har i inneværende rapporteringsperi...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestfold og Telemark

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sonar as a Service

keart, størrelse og mengde, og vil tilbys til alle brukere av SIMRAD fiskeletingsutstyr via Kongsbergs plattform KognifAI. Prosjektet vil benytte en design science tilnærming for å løse FoU utfordringer knyttet til: - Datavisualisering og brukerinteraksjon - Datalagring og kommunikasjon - D...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

VERification for DEcarbonisation (VERDE)

I VERDE prosjektet har vi arbeidet med å utvikle nye verktøyer og tjenester som kan bidra til at shippingindustrien overvinner noen av hovedbarrierene for større opptak av teknologier, som reduserer energiforbruk og drivhusgassutslipp. Tekniske og operasjonelle virkemidler som alternative drivsto...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Shifting cargo to sea with Autonomous Transport Systems

SATS - Flytte last fra vei til Sjø med Autonome skip Prosjektet har fokusert på: 1. Å identifisere funkjsonelle krav til autonome skip som skal opereres som del av integrerte logistikk kjeder inludert KPI-ene. 2. Utviklet alternative skipsdesign som er egnet for og i autonome operasjoner in...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Smart digital contracts and commercial management

Prosjektet "Smart digital contracts and commercial management (SMARTDIGITAL)" har som mål å utrede hvordan kontrakter i shipping må endres for å kunne implementeres sammen med data-drevet befraktning i et digitalt system av smarte kontrakter basert på blokkkjede teknologi. Dette målet skal opp...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Integrert maritim sensorplattform for deteksjon og klassifisering av sikkerhetskritiske objekter rundt et skip

Innovasjonsprosjektet har bidratt til utviklingen en ny integrert maritim sensorplattform for deteksjon og klassifisering av sikkerhetskritiske objekter rundt et skip. Virkelige sensordata fra et større skip har vært brukt som testdata i prosjektet og det er utviklet nye metoder og algoritmer som...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Industriell forskning på fartøysbaserte operasjoner for eksponert havbruk

SuperCarrier prosjektet fokuserer på å øke automatisering og autonomi i operasjoner for eksisterende og fremtidige eksponerte oppdrettsanlegg, med fokus på kontaktløse operasjoner. Prosjektet identifiserer relevante standarder for fremtidige autonome og kontaktløse operasjoner ved havbruksanle...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritimt Landingssystem for UAS

I løpet av prosjektet har det nå blitt gjort konseptuelle veivalg omkring mekanisk konsept for landingsssystem: - Et mere konvensjonelt nettbasert mekanisk konsept - Et mere visjonært system som holdes oppe av 2 multikopter. NTNU har igjennom prosjektet jobbet svært godt med SW/HW for auto...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Luftputekatamaran (SES) mannskapstransportfartøy (CTV) for offshore olje og gass markedet

Målet med forskningsprosjektet har vært å utvikle et sikrere og rimeligere mannskaptransportsystem for olje og gass markedet som kan erstatte regulær helikoptertransport. En luftputekatamaran eller Surface Effect Ship (SES) består av katamaranskrog hvor det er fleksible gummiskjørt som forsegle...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Agder