0 antall prosjekter

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Improved bone health for osteoporotic women by intake of dietary vitamin D and vitamin K from tailor-made Atlantic salmon

The indigenous Norwegian population has one of the world’s highest incidences of hip fracture, and their bone mineral density (BMD) is lower than comparable populations. Taking into account the expected increasing amount of elderly in the society over the next decades, the percentage of osteopor...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Ny teknologi for bedre kontroll av bakteriofager i meieriindustrien

Bakteriofaginfeksjon av melkesyrebakterier, som benyttes i stor utstrekning i fermenteringsprosesser i næringsmiddelindustrien, er et stort problem og en konstant trussel mot vellykket fremstilling av mat. Infeksjon med bakteriofager kan potensielt forrin ge en fermenteringsprosess og føre til ne...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

OMEGA-3 LAKS I KINA

Kinesiske myndigheter kontaktet i 2001 representanten for Eksportutvalget for fisk (EFF) ved ambassaden i Beijing, Kina, for å komme i kontakt med norske eksperter innen sjømat og omega-3 fettsyrer med tanke på starte et forskningsprosjekt med fokus på tr ygg og sunn sjømat med spesielt søkelys p...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Soft flesh problems in farmed marine fish

Several factors such as the amount and quality of the feed, harvesting and slaughtering methods, and storage time after slaughter, can affect both technological and sensory properties of the fish fillet. Several factors such as the amount and quality of the feed, harvesting and slaughtering meth...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2012

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Utvikling av nye unike emballasje- og distribusjonsløsninger for sjømat - samfinansiering med Havbruk og Varemat prog.

Prosjektet skal bidra til å realisere FHL’s handlingsplaner for økt foredling og eksport av fersk norsk sjømat (hvitfisk, laks og reker), gjennom å - Klarlegge hvilke emballasje- og distribusjonsløsninger som kan gjøre ferske sjømatprodukter konkurransed yktige på et europeisk marked og nordisk ...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Agder

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Innovative bærprodukter

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Optimal emballering av pelagisk fisk

I forbindelse med prosjektet 'Fremtidens pelagisk innfrysingsbedrift', gar det vært arbeidet med en alternativ emballeringsmetode til sild, makrell og lodde. Den nye pakkeløsningen innebærer bruk av en termoformingsmaskin og to emballasjefilmer (over og underbane) i stedet for dagens løaninger m...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NY GRIPERTEKNOLOGI FOR EFFEKTIVISERING AV HANDTERING OG PAKKING I NÆRINGSMIDDELINDUSTRI

Sentral utfordring i prosjektet er å utvikle ny griperteknologi for ikke stive objekter som fiskefilet og kjøttstykker/skinker/steiker. Denne typen griperteknologi mangler i stor grad i dag. Ved SINTEF er det utvklet et par lovende prinsipper av gripermet oder for ikke stive objekter, 2 av ideene...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Quality assurance and optimal utilisation of descriptive sensory data

The present project deals with the development and implementation of better tools and practices in the industry regarding the use of sensory analysis. Important aspects will be further development of methods for sensory panel monitoring and development of new and easy to use software based on th...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Understanding and measuring light-induced oxidation in dairy products

Foods are exposed to light throughout processing, packaging, distribution, and at the retail level. Light-induced degradation of lipids, proteins, vitamins and pigments in foods causes both formation of off-flavors and discoloration, which rapidly impair product quality and marketability and may ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Innovativ funksjonell marinering for mer holdbare, sunnere og smaksrike kjøtt- og fiskeprodukter

Forbruket av ferdigmarinerte produkter er økende i Norge, og ut fra internasjonale trender forventes det å øke. Man kan anslå at totalmarkedet for marinerte kjøttprodukter i Norge i dag ligger på mellom 2500 - 3000 tonn og at vekstpotensialet ligger på 10 - 15% de kommende årene. Ferdigmarinerte...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Bacillus cereus enterotoxin secretion and receptor specificity – impact of Gram-positive and Gram-negative model systems

Bacillus cereus (Bc) has for long been Norway’s most important food-poisoner. This species makes three different enterotoxins and one emetic toxin. The main goal with this project is to combine the knowledge of two research groups to determine how the ent erotoxins are secreted from Bc and to cha...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Interaction between alginate and whey proteins

Protein-polysaccharide interactions play a significant role in the structure and stability of many processed foods, and the control or manipulations of these macromolecular interactions are a key factor in the development of novel food processes and produ cts. Functional properties of food protei...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Korrekt bestemmelse av kjøttprosent og nedskåret vare hos norske lam

EUROP ble innført i 1996 som klassifiseringssystem av slakt i Norge. De fleste land i Europa benytter dette systemet for klassifisering av slakt. Systemet er selve grunnlaget for den økonomiske relasjonen mellom produsent, slakting og foredling. Et godt s amsvar mellom nedskåret vare som foredlin...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Inhibition and suppression of bacterial growth by Sphagnum moss biopolymers

Remarkably, a pectin-like polysaccharide found in the leaves of Sphagnum moss displays direct anti-microbial properties with the ability to preserve a whole Zebra fish for a number of weeks at room temperature in the presence of oxygen. Using whole leaves of moss, we have even preserved a chicke...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Epidemiological studies and risk-based food inspection

A modern food inspection system should be risk-based, but the interpretation of the term risk-based is still controversial. Within this project this is defined as a food inspection system where a full evaluation of the effect of intervention on human or a nimal health including cost-benefit analy...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Egenskaper hos salmonella i fabrikker

Norge har få salmonellatilfeller, og bekjempelse av salmonellabakterier er høyt prioritert slik at denne gunstige situasjonen kan opprettholdes. Det er viktig å bekjempe bakteriene i alle ledd i næringskjeden. Dessverre er salmonellaforurensing i fabrikke r er spesielt vanskelig å bekjempe. Fôrrå...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Akrylamid i matvarer - betydning for reproduksjon

Det er nylig avdekket at akrylamid dannes ved varmebehandling av matvarer med høyt stivelsesinnhold. I dyrestudier er det vist at akrylamid gir svulster, binder seg til og skader arvestoffet, og gir reproduksjonsskader. Vi har foreløpig liten kunnskap om i hvilket omfang befolkningen eksponeres f...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

For mye eller for lite informasjon? Betydningen av opprinnelse og sporbarhet for forbrukertillit til sjømat.

Hvilken betydning informasjon har i etablering av tillit er omdiskutert. Ifølge enkelte teorier er informasjon en viktig. Men det hevdes også at irrelevant dokumentasjon kan virke mot sin hensikt og skape mistillit. Dette tema har relevans for sjømatsekt oren. Tilsynsmyndigheter i Norge og Europ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Ny teknologi for ferskere og sikrere ferdigmat

Målet med prosjektet er å utvikle nye, trygge og ferske ferdigretter for industriell fremstilling. Produksjonen skal foregå ved hjelp av ny varmebehandlingsteknologi for å ivareta kundenes krav om ferskhet, næringsinnhold og helsemessig sikkerhet. Varmebe handlingen skal gjennomføres med mikrobøl...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Rogaland

MAT-Næringsmidler

Forebyggende effekter av fiskeoljer og proteiner på livsstilssykdommer og kreft

Hovedmålet er å få frem virkningsmekanismene av ulike proteiner (fiskeprotein/peptider, BioPeptid) på parametere involvert i livsstils relaterte sykdommer, som metabolsk syndrom (fedme, insulin resistens /diabetes type II, dyslipidemi, hypertensjon). Fle re dyremodeller med ulike dysfunksjoner r...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

SOLUBLE GAS STABILISATION AND OTHER ALTERNATIVE TECHNOLOGIES TO MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING OF SEAFOOD

MAP of wet foods (such as fresh fish and meats) are hampered by the large volume of gas to product volume necessary in order to ensure CO2 availability and thereby inhibition of bacterial growth. The ratio between the gas and product volume is often as hi gh as 2 or 3, implicating a package size ...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Rogaland

MAT-Næringsmidler

Pre-rigor trimming, porsjonskutting og pinnebeinfjerning

Prosjektet er del av større utviklingsprosjekt på SalMar. Koordineres mot andre prosjekter i regi av SINTEF/FHL/Akvaforsk og Fiskeriforskning. Det er p.t. kun uvtiklet metoder for å lage pre-rigor filet, ikke for å videreforedle denne. Prosjektet skal ev aluere om robotstyrt maskin fra Baader so...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Deterioration of fish muscle during chilled storage

Intensive feeding and broodstock selection in fish farming permits rapid fish growth to market size. Most effort in fish farming has focused on growth and carcass yield and not the product quality. The quality of muscle food is closely related to its text ure. While tenderisation is desirable for...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MAT-Næringsmidler

Optimal barriere i et verdikjedeperspektiv - Fase II

De viktigste forskningstemaene i prosjektet er - Analyse av gassgjennomgang i ferdig formede pakninger for næringsmidler, samt vurdere om barrieregenskapene er adekvate i forhold til produktets behov for barriere. - Vurdere nytteverdi av en ny ikke-dest ruktiv sensorteknikk for måling av oksyge...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Østfold

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Pigment and beta-hemolysin activity of the genus Propionibacterium

Propionibacteria are used for production of Swiss-type cheeses and are in addition used for production of nutraceuticals and as probiotics. Propionibacterium thoenii and Propionibacterium jensenii contain an unknown red pigment and in addition beta-hemoly tic activity (Food safety and Health). Th...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Akershus

MAT-Næringsmidler

Sporbarhet og produksjonsoptimalisering i Norsk Kjøttsamvirke

Det er generelt en økende skepsis til industrielt landbruk som følge av de store matvareskandalene som kugalskap, skrapesyke, munn og klovsyke og dioksin i kyllingfòr (Belgia). For at vi skal være konkurransedyktig i årene som kommer både nasjonalt og int ernasjonalt er det helt nødvendig å ha sp...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Regulation and control of acid production in lactobacilli: (LABACID)

PROJECT LABACID: One of the most important principles for food preservation and safety is acidity. In fermented foods, production of lactic acid contributes significantly to the safety against food pathogens. Knowledge about lactic acid production is ther efore of paramount importance for the fo...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Akershus

MAT-Næringsmidler

Genetisk karakterisering av antibiotikaresistensgener i bakterier isolert fra næringsmidler.

Utviklingen av antibiotikaresistens er et raskt økende og ytterst alvorlig helseproblem. Resistens har i flere tiår vært utbredt blant sykdomsfremkallende bakterier, og i den senere tid har undersøkelser vist at resistens også forekommer hos bakterier som isoleres fra andre kilder. bl.a. fra nær...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Kontroll av Campylobacter jejuni i slaktekylling fra fôr til bord

Norsk og internasjonal fjørfekjøttproduksjon står foran store utfordringer når det gjelder zoonotiske infeksjon med Campylobacter jejuni. Et stort problem med C. jejuni er at tradisjonelle dyrkningstester ikke er gode nok. I et brukerstyrt prosjekt (#1397 82/130) har vi utviklet nye DNA verktøy s...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo