0 antall prosjekter

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Utilisation of by-products of food industry for development of a liquid biodegradable mulch film to control weeds in row crop production

En sirkulær bio-økonomi har vært et mål for nasjonale og internasjonale myndigheter de senere år. Utnytting av restfraksjoner fra norsk næringsmiddelindustri gjennom verdiskapning og innovativ produktutvikling bidrar til den norske bio-økonomien. Prosjektets forskningsmål var å utvikle utstpøytb...

Tildelt: kr 35 768

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Smartere bringebærproduksjon: Hvordan få til vellykket annethvertårs-bæring i Norge?

Prosjektet skal bidra til mindre risiko i bringebærdyrkingen gjennom økt kompetanse blant rådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving og hos dyrkerne om tre temaer: -Optimal skudd-tetthet i bringebærhekken -Fordeler og ulemper med å dyrke nye (ettårige) og bærende (toårige) skudd adskilt i hver s...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Production of high quality goat milk through increased use of Norwegian feed resources and improved feed utilization

Produksjon av geitemjølk med høy kvalitet ved økt bruk av norske fôrmidler og forbedret fôrutnyttelse Norsk geitemjølksproduksjon har en viktig rolle i norsk landbruk ved å produsere mjølk og mjølkeprodukter av høy kvalitet basert på utnyttelse av lokale fôrressurser og som landskapspleier. ...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Safe food and reduced waste: Optimal use of sanitizers against biofilm in food production premises

Noen bakterier, som pseudomonas og stafylokokker er ganske vanlige i matproduksjonsmiljøer etter renhold og den sykdomsfremkallende bakterien Listeria monocytogenes kan etablere seg i miljøet i flere år. Dette prosjektet viste at bakterier fra produksjonsmiljøet kan danne en biofilm som delvis ut...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

The two most costly infections in Norwegian cattle. Is it possible to control bovine respiratory syncytial virus and bovine coronavirus?

Hovedmålet med prosjektet var å generere den nødvendige kunnskapen for å kunne redusere forekomsten av bovint respiratorisk syncytialvirus (BRSV) og bovint coronavirus (BCoV) hos storfe i Norge. Delmål : 1. Få detaljert kunnskap om forekomst av begge infeksjonene i hele landet 2. Avde...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Emerging antimicrobial resistance in the food chain: Epidemiology and preventive measures against ESBL producing E. coli

Antimicrobial resistance is recognized as one of the most important global health challenges. WHO has defined cephalosporins, quinolones and macrolides as critically important antimicrobial agents. Resistance to antimicrobial agents is increasing among ba cteria from livestock. Especially, ESBL (...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Genome-based improvement of bovine milk fat composition

En dedikert database for lagring av millioner av TINE sine FTIR-spektra har blitt videreutviklet i dette prosjektet og inneholder i dag FTIR-spektra fra perioden februar 2007 til juni 2014. Videre har vi etablert metodikk som gjør det mulig å predikere med stor nøyaktighet mengden av de viktigste...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Optimal Grazing Strategy for Dairy Cows

Beite kan vere billig og godt fôr til mjølkekyr. Beiting blir også rekna som viktig dyrevelferdstiltak. Men det kan vere vanskeleg å oppretthalde produksjonen hos høgtytande mjølkyr på beite, og det kan være naudsynt å supplere med ekstra kraftfôr eller å forbetre beitetildeling for å oppretthald...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Simple winter housing systems for sheep - Consequences for health, welfare, production and economy

Forskningsprosjektet FåreBygg som ble igangsatt i 2013 avsluttes juni 2019. Prosjektet var basert på næringas behov for kunnskap om kostnadseffektive bygnings- og driftsløsninger for sau, og ble utviklet og utført i tett samarbeid mellom partnere fra sauenæringa og forskningsinstitusjoner. Den br...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Økt verdiskaping ved kommersialisering av system for fangst, lagring og rasjonell utnyttelse av bærekraftig energi i norsk veksthusnæring.

Bionær-programmet og ens samarbeidspartnere, har åpnet opp muligheten innen norsk veksthusnæring til ren norsk matproduksjon - også til eksport. I FoU-prosjektet har en studert muligheter som ligger i norsk tomat-produksjon. Økonomisk verdi av norsk tomatproduksjon er større enn for potet. Til fo...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestfold

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Incorporation of cereal and yeast dietary fibres into new innovative healthy food products.

Kostholdsrådene anbefaler høyt inntak av frukt, grønsaker og grove kornprodukter, bla. på grunn av deres høye innhold av kostfiber. Kostfiber påvirker konsistensen av innholdet i tynn- og tykktarm, binder stoff i maten, og påvirker sammensetningen av tarmbakteriene med tilhørende fysiologiske eff...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Mycotoxins and toxigenic fungi in Norwegian pig farming: consequences for animal health and possible intervention strategies

Et av hovedmålene med prosjektet var å teste hvorvidt en kommersiell mikrobe egner seg til å bryte ned og avgifte soppgiften deoksynivalenol i grisefôr. For å få basisdata på opptak og metabolisering av giftstoffet i griser gjennomførte vi våren 2014 en studie der vi eksponerte smågris med rent d...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Psychosocial work factors and mental health in Norwegian farmers during three decades

Den viktigste ressursen i landbruket er den menneskelige kapital. Landbruksnæringen i Norge har som i de fleste utviklede land gjennomgått store endringer i løpet av de siste 30-40 årene. Antallet bønder er halvert i løpet av en 20-års periode. Disse endringene har trolig hatt betydning for de ps...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Necrotic enteritis in turkeys: Prophylactic measures, early detection and non-antibiotic treatments

Hos norsk kalkun er nekrotiserande enteritt (NE) ei hovudårsak til sjukdom som gjer det nødvendig å behandle flokken med antibiotika. Nye tiltak trengst for å redusere forekomst av NE mest mogleg, slik at ein kan redusere bruken av antibiotika og forbetre dyrevelferda. Vi har samla data som vis...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

An energy dynamic Norwegian greenhouse industry (VeksthusDynamikk)

Hovedmål: Utvikle en mer energieffektiv og miljøvennlig veksthusproduksjon. Resultater: - God økonomi ved optimal CO2-styring. Det er dokumentert opptil 100% økt fotosyntese/vekst ved å holde høyt CO2-nivå (800-1200 ppm) ved høye temperaturer (ca. 30°C) 6 timer midt på dagen. Med 20 timers veks...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Oats in the prevention of metabolic syndrome

Prosjektet har som målsetning å frembringe ny kunnskap for utvikling av produkter basert på havre, eller fraksjoner av havre, med potensial for å bekjempe overvekt og metabolsk syndrom. En strategi for å bekjempe overvekt er å utvikle produkter som øker metthetsfølelsen, for eksempel ved å hemme ...

Tildelt: kr 0,93 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Bakteriofager i meieriene

Melkesyrebakterier spiller en avgjørende rolle i osteproduksjonen, og følgelig er bakteriofager (virus som dreper bakterier) en alvorlig trussel. Bakteriofagene er ofte stamme-spesifikke, og meieriene omgår til dels bakteriofagproblemer med å benytte blandinger av en rekke ulike stammer i ostepro...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Rogaland

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Smakfulle produkter av sau og lam: bedre råvareutnyttelse og økt merverdi

Hovedmålet til prosjektet var å øke verdien og avsetningen av lam og sau gjennom økt dyrevelferd og forbedret kvalitet på kjøttråstoff og produkter. Dette skulle oppnås gjennom tre delmål: 1) Etablere råd om driftsopplegg i forkant av transport og slakting, som skal gi bedre dyrevelferd og mer st...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genomic selection for feed efficiency and reduced environmental impact in dairy cattle

En datasimuleringsprogramvare som kan simulere strukturerte melkeavlsprogram, med flere genetiske nivåer som elite-avlsnivå, produksjonsnivå og flere land, dvs. over landseleksjon og bruk av data. Programmet kan håndtere flere egenskaper som melkeproduksjon og inntak av fôr. Mengden av DNA-data k...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Plant quality adapted to a modern and sustainable Norwegian strawberry and apple industry

PlantQuality har som mål å øke eple- og jordbærnæringas tilgang til høgtytende, friskt plantemateriale og dermed bedre konkurranseevnen og lønnsomheten i alle ledd av produksjonen. Fokus er satt på ny kunnskap om vekst og utvikling hos planter og plantepatogener under forskjellige klima- og dyrki...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

High-value products from low-grade by-products of animal and marine origin: process monitoring of industrial enzymatic protein hydrolysis

Dette prosjektets hovedmål er å øke kunnskapen om enzymatisk hydrolyse av restråstoffer fra animalsk og marin industri gjennom utvikling av hurtige teknikker for kontroll og overvåkning av prosessene. I prosjektet har det blitt etablert eksperimentelle og analytiske protokoller for enzymatisk hyd...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Increased grain yield and improved grain quality through better resistance to leaf blotch diseases in wheat and barley

WP1 - Karakterisering av patogenpopulasjonene: Etableringen av isolatsamlinger for både Parastagonospora nodorum (som forårsaker hveteaksprikk) og Drechslera teres (som forårsaker byggbrunflekk) ble fullført tidlig i 2015. Totalt har det blitt samlet inn 428 isolater av P. nodorum og 404 isola...

Tildelt: kr 0,68 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Contagious mastitis - a reoccurring threat to Norwegian dairy production

Rundt 2010 viste det seg at Straptococcus agalactiae var på fremmarsj etter å ha vært nesten borte fra melkeproduksjon i mer enn 20 år. Vinteren 2013 ble tankmjølk fra alle mjølkeprodusenter undersøkt ved hjelp av PCR teknikk. Resultatene viste at 1 % av prøvene var positive, og at S. agalactiae ...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Sustainable production of traditional and novel cured dried meat products - DryMeat

DryMeat was investigating how traditional and novel Norwegian dry-cured products can be produced with increased quality while obtaining sustainability and high energy efficiency. The project was a Competence Building Project for Industry, funded by the Norwegian Research Council, Nortura SA, Alfs...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Strategies in dairy and beef production for meeting the demand of food based on a climate- and cost efficient use of domestic feeds

Bakgrunnen for dette prosjektet er Landbruks- og matmeldinga. I meldinga var det et overordna politisk mål om å øke norsk matproduksjon i takt med befolkningstilveksten, og bruk av nasjonale fôrressurser skulle vektlegges. Mål i prosjektet: 1) Kvantifisere sammenhengen mellom total mjøl...

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Optimal concentration of iodine in feed and milk

Målet med prosjektet er å undersøke overføringen av jod fra fôr til melk. Jod er et sporelement som inngår i produksjon av livsviktige hormon i skjoldbruskkjertelen og mangel på jod kan gi helseproblem som struma og unormal fosterutvikling. Historisk sett var dette et problem særlig i innlandet. ...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Identification of the healthiest beef meat

Prosjektets endelig mål er å identifisere om det er sunnere måter å produsere kjøtt på enn det som dagens norske foringsrutiner gir. Et viktig aspekt er å undersøke ulike storfekjøtt med hensyn på sunnhet ved å bruke APCmin musen som endepunkts-modell for tarmkreft. APC er en forkortelse for Aden...

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Improved competitiveness of Norwegian potatoes

Målet for prosjektet har vært økt konkurransekraft og verdiskapning for norskproduserte poteter, som svar på en utvikling med redusert forbruk, økt import og svekket produsentøkonomi. Prosjektet har gitt økt kunnskap om forhold ved settepoteter, jord, klima, sorter, dyrking og lagring som påvirke...

Tildelt: kr 0,86 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Drainage impact on ley productivity, soil physical properties, gas emission and profitability in forage production in Western Norway.

På mineraljord i Askvoll er effekten av grøfting på grovfôrproduksjon testa. Tre grøfteintensitetar (ugrøfta, 12 m og 6 m grøfteavstand), to ulike driftssystem (to og tre gongers hausting inkl. jordpakking), og to gjødslingsnivå (19 og 29 kg N) inngjekk. Grøfteavrenning, grunnvasstand, jordtemper...

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Causes of piglet mortality, and the impact of uterine environment, maternal behavioural traits and their genetic component (218900)

Omlag 14-15 % av de levendefødte smågrisene i hvert kull dør før avvenning, og legger vi til de dødfødte, så blir tapstallet nærmere 20 %. De fleste grisunger dør av ihjelligging eller sult, og dette problemet er størst i store kull. I vår feltundersøkelse med 52 besetninger fra tre ulike regione...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Akershus