0 antall prosjekter

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Robotised cells to obtain efficient meat production for the Norwegian meat industry

MeaTable har hatt som mål å utvikle en ny robotisert «celle» til bruk ved nedskjæring av slakteskrotter i slakterier. Hovedmålet i prosjektet har vært å redusere arbeidsbelastningen for slakteriarbeidere. Cellen kan holde, løfte, manipulere og vende slakteskrottene, slik at operatøren kan utfø...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

A novel adaptation strategy for forage production under wet growing conditions - robotization and high quality forages

Hovedmålet for GrassRobotics-prosjektet var å etablere et bærekraftig driftssystem for grovfôrhøsting i form av en lett robot med slåtte-, oppsamlings- og transportutstyr i kombinasjon med relevante frøblandinger som er egnet for mange høstinger i en lengre og våtere vekstsesong. Prosjektet unde...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Future Farm: Morgendagens digitale løsninger for bonden

Future Farm prosjektet har ved hjelp av sensorikk, automatisert datafangst og datadrevet innsikt utviklet løsninger rettet mot norske melkeprodusenter. I prosjektet har vi samlet relevante data fra hele verdikjeden i et økosystem. Videre har vi fokusert på å generere innsikt og forslag til handli...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Norwegian processed foods in the prevention of colorectal cancer

Norge har den høyeste forekomsten av tykktarmkreft i Europa, og norske forskningsstudier viser en assosiasjon mellom høyt inntak av pølser og økt kreftrisiko. Prosjektet har som mål å undersøke om norske råvarer og ingredienser som inngår i pølser kan påvirke utvikling av tarmkreft, og om innblan...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improved precision in forage crop management

Det overordna målet med prosjektet IMPRESS har vært å bidra til å heve avling og kvalitet i norsk grovfôrproduksjon. Dette har en gjort ved å utvikle og tilpasse teknologi og modeller som kan brukes som verktøy i et framtidig presisjonsjordbruk. Et av de viktigste prinsippene i slikt jordbruk er...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

NORWEGIAN FRUIT GENETIC RESOURCES; HEALTHY, TASTE & NO WASTE

FRUIT-N- QUALITY hadde som mål å skaffa kunnskap om viktige eigenskapar hjå gamle norske eple-, plomme- og bringebærsortar. Dette er sortsmateriale som er bevara av Norsk Genressurssenter i nasjonale klonarkiv eller feltgenbanker rundt om i Noreg. Disse genressursane er ei kjelde for utvikling a...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Elucidation of underlying factors influencing fertility in modern, efficient livestock production through novel epigenomics and metabolomics

Systematisk dyre-avl på viktige egenskaper som melke- og kjøttproduksjon, og også helse og fruktbarhet har blitt benyttet i Norge over lang tid. Vektlegging av fruktbarhet i avlsarbeidet er svært viktig for effektivitet og lønnsomhet i næringen. Kunstig sædoverføring basert på utvalgte dyr med go...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Reliable and efficient high-throughput phenotyping to accelerate genetic gains in Norwegian plant breeding (virtual phenomics; vPheno)

Dette prosjektet har utviklet og testet ny teknologi innen både bildeanalyser og genomseleksjon som kan øke presisjonen i utvelgelsen av nye plantesorter og gi planteforedlerne tilgang på mer presise data om plantenes vekst og utvikling. Feltforsøk med 300 vårhvetelinjer er blitt gjennomført hv...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Carbon storage in long-and short-term grasslands

Grasarealer inneholder mye karbon i jord, som er viktig for klima og karbonsyklus. Vår sentrale hypotese er at mye karbon også bindes og lagres i dypere jordlag ved eng- og beitedyrking, og at karbonbindingen er avhengig av driftsmetoder. Det er generelt lite kunnskap om hvordan ulike driftsforme...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

MeatCrafter - automatisk klassifisering av sau/lam

I slakteriene blir alle slakt av sau, storfe og gris klassifisert. Klassifiseringen er en kvalitetsvurdering av slaktet innenfor et standardisert rammeverk. I Norge benyttes EU sitt klassifiseringssystem, EUROP. Klassifiseringen av sau er en visuell bedømmelse av slaktene som utføres av trente og...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Controlling Echinochloa crus-galli in cereals, potatoes and vegetables

Ugrasarten hønsehirse (Echinochloa crus-galli) er et økende problem i Norge som kan gi store avlingstap og er vanskelig å bekjempe. Hovedmålet med prosjektet var å finne effektive direkte og forebyggende tiltak mot hønsehirse i korn, poteter og grønnsaker basert på ny kunnskap om biologien til ar...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Positive emotions and environmental enrichment in pigs

Vi studerte atferdsmessige uttrykk for positive emosjoner når sosiale grupper av griser får tilgang til en begrenset mengde med spesifikke rotematerialer to ganger om dagen i hele avvenningsperioden. Del 1 gikk ut på å teste atferdsresponser på tilskudd av halm, surfôr, torv, kombinasjon av de tr...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genetic Improvement of Feed Utilisation in Cattle and Pigs

Et storskala eksperiment for å måle fôrfordøyelighet hos griser og kalibrere NIR-prediksjonsligninger, er utformet og vil bli utført i 2018. En storskala avføring prøvetaking eksperiment for storfe er planlagt. I en pilotstudie ble lignin testet som en naturlig i fôr-forekommende markør for å mål...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

QualityCalf - Improved health, welfare and profitability in a sustainable calf production

Drøvtyggere utnytter norskprodusert fôr og beiteområder i inn- og utmark som ikke er egnet for alternativ matproduksjon. De spiller derfor en viktig rolle i vår nasjonale selvforsyning. Mesteparten av norsk storfekjøttproduksjon skjer på dyr fra mjølkeproduksjonsbruk. Selv om dyrehelsen generelt ...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Auka volum av smakfulle norske plommer

Føremålet med dette prosjektet var å stimulera til auka produksjon av norske plommer med god fruktkvalitet dyrka på ein effektiv måte. Prosjekteigar Ullensvang Fruktlager og dei andre fruktpakkeria i Noreg ville forbetra dyrkingsteknikken og dermed betra økonomien til dyrkarane. Hovudvekta vart l...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

MANAGING FREE-LIVING PLANT-PARASITIC NEMATODES IN POTATO, VEGETABLES, STRAWBERRY AND CEREALS USING PATCH DYNAMICS IN NORWAY

Nematoder (rundormer) er mikroskopisk små marker som lever i vannfilmene rundt jordpartiklene. Nematodene er de vanligste flercellete dyrene i naturen. Frittlevende planteparasittære nematoder beveger seg fritt i jorden og angriper ytre og indre deler av røtter. Dette kan gi flekkvis misvekst i f...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Genome-based improvement of bovine meat fat composition

Storfekjøtt inneholder en rekke viktige næringsstoffer som proteiner, vitaminer, mineraler og essensielle fettsyrer. Imidlertid inneholder kjøtt også en relativt stor andel mettede fettsyrer i forhold til flerumettede syrer. Fettsyresammensetningen kan ha betydning for både forbrukernes helse og ...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Ysting av kaseinkonsentrert melk

Konsentrering og standardisering av kasein i melk, fører til bedre råstoffutnyttelse, bedre prosessøkonomi og mindre svinn. Dette er vist gjennom studier på løpefelte oster og syrefelte oster av standardisert melk. Melkas sammensetning varierer gjennom året. Det er derfor vanlig å standardis...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Energieffektiv produksjon av saltredusert spekemat

Salt har en viktig funksjon ved produksjon av spekevarer ettersom det påvirker tørke- og modningsprosessen. Reduksjon av saltinnholdet uten kompenserende tiltak kan føre til endret produktkvalitet, fare for redusert forbrukeraksept og økonomiske tap. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle en ener...

Tildelt: kr 0,89 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Resistance to Fusarium langsethiae in Norwegian oats- SafeOats

Kornbransjen har gjennom flere år hatt store praktiske og økonomiske utfordringer knyttet til forekomst av Fusarium og mykotoksiner i korn. Fra 2011 ble det innført pristrekk i havre ved høyt innhold av deoksynivalenol (DON). Imidlertid er toksinene HT-2 og T-2 (HT2+T2) som produseres av Fusarium...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Vitamin K2 i meieriprodukter

Vitamin K2 har mange gode effekter på helsa. Meieriprodukter som ost og surmelk er våre viktigste kilder til vitamin K2, men dette er dårlig kjent. Myndighetene har tillatt at innholdet kan deklareres med helsepåstand om at vitamin K2 er viktig for sterke bein. For å deklarere innholdet av vitami...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Rogaland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable cattle production on roughage

Kartlegging av utmarksbeiter med en stor bredde av ulike naturtyper i ammekubesetninger ble publisert (rapport) i 2018. Resultatene ble benyttet videre i Delmål 2. Rapporten «Kjøtfe på utmarksbeite» (ISBN 978-82-17-02559-7) beskriver ressursgrunnlag og ledig kapasitet for husdyrbeiting i hver AK...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Targeted feed processing - a tool for improving energy and protein efficiency in dairy cows

Høytytende melkekyr setter store krav til innhold av næringsstoffer i rasjonen. For å tilfredsstille kravene blir kyrne gitt økende mengder fôr med høyt innhold av protein og stivelse. I Europa, og spesielt Norge, er selvforsyningen av proteinfôr begrenset, og importen høy. For stivelse er selvfo...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Optimized pesticideuse in Norwegian softfruitproduction

Målsetningen med prosjektet Optibær var at kunnskap om forekomst og forebygging av resistens mot plantevernmidler hos skadegjørere i bær,optimalisert sprøyteteknikk og sprøytestrategier vil i) sikre bedre virkning av plantevernmidlene, ii) redusere bruken av plantevernmidler og dermed reduser...

Tildelt: kr 0,63 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Agder

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

From whole genome sequence to precision breeding

Genomisk seleksjon har idag blitt implementert, i større eller mindre grad, i alle avlsprogrammene til industripartnerne i dette prosjektet. Selv om genomisk seleksjon (GS) nå vanligvis er kjernen i moderne husdyravl, er GS imidlertid en relativt ny tilnærming i husdyravlen, og teknologien og met...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Smart renewal of long-term grassland: towards higher productivity and profitability

Store engarealer i Norge er eldre enn 10 år med lavere avlingsnivå enn ønskelig. Forenklet jordarbeiding ved fornying av langvarig eng kan øke engavlinga og fôrkvaliteten over tid. Langvarige engforsøk med rundt 50 års drift (NIBIO-stasjonene Særheim, Rogaland og Fureneset, Vestland) dannet grunn...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Quinolone resistance despite low antimicrobial usage - mechanisms and possible preventive measures

Den norske husdyrproduksjonen med lavt forbruk av antibiotika er en unik plattform hvor en kan få innsikt i, og bygge opp grunnleggende kunnskap, om utvikling og spredning av antibiotikaresistens som er forårsaket av andre mekanismer enn forbruk av antibiotika. Selv om bruken av kinoloner er ubet...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Increased value creation of Norwegian Brassica vegetables - mapping sensory quality and plant compounds to improve consumer choice

Brassica grønnsaker, også kjent som kålvekster, er viktige i nordisk kosthold og utmerkede kilder til essensielle næringsstoffer og helsefremmende plantestoffer. Men selv om grønnsaksomsetningen har økt de senere år, har ikke kålvekster hatt samme økning. Nøkkelen til økt verdiskaping innen kålve...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improved cost-efficiency in Norwegian forage production

I "Kostnadseffektiv grovfôrproduksjon" har vi med utgangspunkt i den norske analysemodellen Grovfôrøkonomi, laga ei plattform for heilskapelege analysar av ulike produksjonsliner for grovfôr. Målet har vore å kunne studere korleis det endelege økonomiske resultatet er avhengig av engfornyingsmet...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genomic tools for improving yield and forage quality in timothy (Phleum pratense L.)

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle genomisk seleksjonsmetodikk for foredling av timotei. Fôr av timotei er en av de viktigste innsatsfaktorene i norsk landbruk. I prosjektet vil DNA-sekvensering, bioinformatikk og statistiske metoder bli benyttet for å utvikle verktøy som er nødvendig f...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Akershus