0 antall prosjekter

MARKSAM-Marked og samfunn

Kompetanseoppbygging i markedsforskning, doktorgradstipendiat I.

Hovedmålet er å heve kompetansen i markedsforskning for fiske, landbruk og den avledede næringsmiddelindustrien.

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

VS2010-Verdiskapning 2010

Ledelse i kulturelt mangfoldige bedrifter

Prosjektet fokuserer på at norske arbeidsplasser er blitt flerkulturelle i betydningen av at det er en arena der ansatte med ulike kulturelle erfaringer og virkelighetsoppfatninger møtes og skal samarbeide. Selv om et mangfoldighetsperspektiv innbefatter faktorer som kjønn, alder og utdanning, e...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SIPFOND-Strategiske programmer finansiert av forskningsfond

Marine biomolecules; properties and mechanisms

This programme is a strategic co-operation between three institutes/faculties at the University of Tromsø (UoT, the Norwegian Institute of Fisheries and Aquaculture (NIFA), and SINTEF Fisheries and Aquaculure (SFA). Within the programme, there will be a j oint effort and synergy connected to coll...

Tildelt: kr 19,8 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Design and Optimization in Organic Synthesis

The methodologies are based upon multivariate mathematical and statistical methods which make it possible to consider all pertinent factors simultaneously: Such methods also make it possible to establish quantitative models which relate variations of the reaction system and experimental condition...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Kompetansemiljø for alternativ medisin, Universitetet i Tromsø

Senteret skal: - veilede forskning initiert fra eksterne forskere og forskere ved andre universiteter/høyskoler - tilby kurs om alternativmedisinske tilnærminger/behandlingsmetoder til alle høyskoler og fakulteter som gir grunnutdanning i helsearb eid - tilby kortere kurs til helsearb...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Antivirale gener i interferon-systemet hos laksefisk. (Interferon inducible antiviral genes of salmonids)

Noen av de største sykdomsproblemene ved oppdrett av laks og kveite i Norge er forbundet med infeksjon av virus (ILAV, IPNV og nodavirus). Studier av oss og andre har vist at forbehandling av fiskeceller med type I interferon fører til beskyttelse mot vir us-infeksjon. Det er vel kjent fra patted...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Finding features from dependent data

When analyzing time series it is important to have methods for detecting whether a time series is nonstationary and when nonstationarities occur. Significant zero crossing of derivatives (siZer) is a newly developed method to explore features in independe nt data. Fourier transformations can be u...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MARKSAM-Marked og samfunn

Betydningen av WTO og regionalisering for norsk fiskeeksport.

Prosjektet vil analysere betydningen av handelspolitiske rammevilkår i WTO og regionale handelsblokker fore norsk produksjon og eksport av fisk. Prosjektet tar sikt på å frambringe kunnskap som er nyttig for utforming av handelspolitikk og eksportfremmend e tiltak, og som er nyttig for bedriftene...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Rekombinante enzymer for bruk i molekylærbiologi

Marine organismer i nordområdene er tilpasset et kaldt miljø, og kan derfor være en kilde for kuldetilpassede (psykrofile) enzymer. Psykrofile enzymer har egenskaper som gjør dem interessante til spesielle anvendelser. Slike enzymer skiller seg fra andre enzymer ved at de - har høyere aktivitet v...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Framtidsorientert identitetsutforming blant ungdom i ulike oppvekstmiljø

Identitet og livsmening er i ungdomsfasen - spesielt i (post)moderne tid - en sentral eksistensiell utfordring som også bør være velferdsstatens ansvarsområde. I prosjektet betraktes ungdom som handlende og velgende konstruktører av sine liv, med eller im ot samfunnsmessige normer. Samtidig føres...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

REGUT-Regional utvikling

Forskerutdanning

Det faglige opplegget vil bestå av to deler, a) kursundervisning og b) prosjektsamlinger med ekskursjon. Temaer for kursundervisningen vil være: - Den nye regionalismen - Lærende regioner og kollektiv handling - Identitet, stedstilknytning og handlingsstrategier - Innovasjon og n...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Organisatoriske forutsetninger for kunnskapsbaserte team - hvordan skape resultater i og mellom team

Prosjektet skal utvikle modeller og verktøy for analyse og utvikling av kunnskapsbaserte team og samarbeid mellom team. Prosjektet skal klarlegge hvordan man kan legge til rette for 1. Effektive kunnskapsbaserte team l rette for 2. Effektivt samspill mellom kunnskapsbaserte team l...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

AKLIMED-Klinisk medisin

Behandling av akutt iskemisk hjertesvikt

Akutt hjertesvikt i forbindelse med hjertekirurgi utgjør fortsatt et betydelig problem i klinisk praksis. I enkelte pasientgrupper utvikler 5-10% av de opererte hjertesvikt i etterkant av operasjonen, og for disse er dødeligheten inntil 50%. Dette på tros s av aggressive behandlingsregimer som om...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Role of plant hormones in parthenocarpic development of Rubus chamaemorus fruits

Fruits of Rubus chamaemorus (cloudberry) are of commercial importance to the culture and economy in Northern Scandinavia and Finland. Fruit production in natural stands has been limited by poor pollination due to lack of pollinating insects in cold summer temperatures and due to aggressive sprea...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Utvikling av anrikingsmiddel for Artemia - sikre god kvalitet og overlevelse av intensivt produsert yngel

I dag eksisterer ikke kommersielt tilgjengelige anrikingsmidler for Artemia som gir tilfredsstillende yngelkvalitet hos kveite, noe som er begrensende for utviklingen av intensivt kveiteoppdrett. I 1997 oppnådde Akvaforsk 85% normal yngel med et eksperime ntelt anrikingsmiddel som besto av et fos...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND. Kystlandskap i endring - en analyse av muligheter og konflikter i kjølvannet av økende fisketurisme i Nord-Norge.

Det nordnorske kystlandskapet er i endring. De natur- og kulturmiljøer som tidligere var tilknyttet fiskerinæringa tas nå i økende grad i bruk til reiselivsrelaterte formål. Dette er spesielt synlig innenfor fisketurisme, en type reiselivsaktivitet som er i sterk vekst. En ser allerede fysiske k...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2000-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Smoltification in the anadromous arctic charr: Regulatory mechanisms and integrated effects of nutrition and PCB

Laksefisken Arktisk røye (Salvelinus alpinus) har en cirkumpolar utbredelse og er verdens nordligste ferskvannsfisk. I mange vassdrag finnes to former, en som tilbringer hele sitt liv i ferskvann og en som etablerer en migratorisk livsstrategi med gjentat te sommervandringer til sjøen (sjørøye). ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SIP-Strategiske instituttprogram

Verdiskaping i norsk sjømatindustri

Hovedmålet med dette programmet er å utvikle kunnskap om hvordan næringens omgivelser (markedsstrukturer) påvirker og nedfelles i bedriftens strategier for markedsorientering, produktutvikling, produksjon og lønnsomhet. Dette målet nås gjennom samarbeid m ellom Senter for økonomi og marked ved Fi...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Synkrotronrelatert forskning - Tilskudd til dekning av reise- og oppholdsutgifter for forskere i Tromsø-regionen

Områdestyret for naturvitenskap og teknologi har oppnevnt en mindre programgruppe til å forvalte midler avsatt til ESRF-relaterte oppgaver. Disse omfatter blant annet følgeforskning, reisemidler osv. for norske forskeres utnyttelse av fasilitetene ved ES RF og SNBL. Gruppen har besluttet at for...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2000-2010

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MARKSAM-Marked og samfunn

The closing of the Norwegian commons - fisheries management in Norwegian fisheries 1930-2000

Lukking av det som betegnes som fiskeriallmenningen har vært et sentralt stridsspørsmål i Norge, spesielt i de ti sist årene. Mens noen ser dette som et politisk overgrep overfor fiskere med hevdvunne rettigheter, vil andre framstille prosessen som en nat urlig følge av teknisk rasjonalisering, h...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Ellasjøen, Bear Island - a mass balance study of a highly contaminated arctic area

Tidligere gjennomførte undersøkelser av persistente organiske miljøgifter i limniske systemer på Bjørnøya gjennomført av Akvaplan-niva i 1994 og 1996 viser at sedimenter og fisk i enkelte innsjøer sør på øya har noen av de høyeste verdier av organiske mil jøgifter noen gang påvist i arktiske områ...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MARKSAM-Marked og samfunn

Preferanser, fiskeforbruk og helse.

Medisinsk forskning har påvist sammenhenger mellom helse og matforbruk, spesielt som en følge av velferdssykdommer (kreft, hjerte/kar, diabetes etc.) Forebygging av helseskader gjennom riktig kosthold er billigst og mest effektivt. Endring av forbruksmøns teret i mer helsemessig ønsket retning sk...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MARKSAM-Marked og samfunn

Barn og ungdoms preferanser og innflytelse i valg av fisk og fiskeprodukter.

Prosjektet er bygd opp av to delprosjekter hvor vi har valgt å analysere barn/ungdom ut fra to ulike markedsperspektiver; som et eget primærmarked og som et innflytelsesmarked. Den første studien legger vekt på å forklare og forstå barn og ungdoms prefera nser for fisk og middagsretter gjennom en...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SIP-Strategiske instituttprogram

Kvalitet av fiskemuskel - ekstracellulær matrix

Norges fiskerihøgskole ønsker å satse mer på næringsmiddelfag. Årsaker er økt fokusering på fisk som mat, ønskene optimal utnyttelse av råstoff, mer videreforedling og markedsrettet produktutvikling. Dette har gitt seg utslag i sterkt økt interesse hos st udentene for spesialisering og hovedoppga...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SIP-Strategiske instituttprogram

Effekt av termisk prosessering på pulver- og oljeprodukter basert på fiskeråstoff

SSf har som overordnet målsetning å betjene norsk fiskemelindustri med kompetanse innen næringens satsingsområder og i samarbeid med Nordsildemel være fellesskapets og enkeltaktørenes redskap ved nyskaping inklusiv utvikling av nye produkter. Strategisk p rogram søker å ivareta sentrale behov for...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SIP-Strategiske instituttprogram

Utvikling og bruk av genkart i avlsprogram for fisk og storfe

Dette instituttprogrammet skal vere med på å byggje opp nasjonal kompetanse i bruk av genetiske markørar for å påvise gen som er viktige i samband med sjukdomsresistens i laks og storfe. Forsøka/undersøkingane når det gjeld laks vil vere a)screening av se gregerande familiar på avlsstasjonane b) ...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MABIT-Marin bioteknologi i Tromsø

Marin bioteknologi i Tromsø (MABIT)

...

Tildelt: kr 125,5 mill.

Prosjektperiode: 1998-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

INFRA-Infrastrukturtiltak

Investeringsstøtte Akvaforsk (Tilbakekjøp anlegg Averøy, og investeringer Sunndalsøra)

...

Tildelt: kr 23,8 mill.

Prosjektperiode: 1997-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

NORVIT - Norsk multisenterstudie - effekt av vitaminer ved akutt hjerteinfarkt

Etter et hjerteinfarkt er det viktig å hindre tilbakefall. En kjenner noen behandlinger som reduserer denne risikoen, men flere av disse har uønskede bivirkninger og er kostbare. Observasjonsstudier har vist at risiko for hjerteinfarkt, hjerneslag og blod propp øker med økende nivå av aminosyren ...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 1996-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

GRUNNFISK-Grunnbevilgning Fiskeri-institutter

Grunnbevilgning til Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning AS (Fiskeriforskning)

Grunnbevilgningen er en del av den statlige basisfinansiering av Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning AS (Fiskeriforskning). Fiskeriforskning har som hovedoppgave å fremme og utføre forsknings- og utviklingsarbeid for fiskeri- og havbruksnæri ngen som kan bidra til å utvikle en konku...

Tildelt: kr 237,4 mill.

Prosjektperiode: 1996-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa