0 antall prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

Public health aspects and the relationship between Shiga toxin-producing and Enteropathogenic E. coli in the ruminant food production chain

During the human E. coli O103 outbreak in 2006, isolated E. coli O103 without toxin genes (EPEC O103) showed very similar genetic profiles as the human isolates. However, EPEC O103 were isolated from a variety of sheep products from various industrial est ablishments and many of these could not b...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2014

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Økt utnyttelse av hode/skallfraksjonen av reker til mat, bioaktive peptider og verdifulle næringsingredienser

Chitinet utgjør bare ca 24 % av råstoffet, mens proteinet utgjør ca 36 %. Dette proteinet har høy næringsverdi og inneholder mange interessante bioaktive stoffer som kan bli verdifulle ingredienser i funksjonell mat. Skallet inneholder også det verdifulle fargestoffet astaxanthin som beskytter o...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Rogaland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Økt produktivitet og mer stabil markedstilførsel av norsk veksthusagurk ved redusert angrep av Pythium aphanidermatum. 186558

Norsk veksthusproduksjon av agurk er en betydelig næring med årlig førstehåndsverdi på 180 mill. kroner. De siste ti årene har det skjedd en endring og ca 60% av agurkene produseres nå ved bruk av tilleggslys. Aggressiv rotråte forårsaket av Pythium aphan idermatum har vist seg å være begrensend...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Ukjent Fylke

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Skadeinsekter ved frøavl av rødkløver

Ved å innføre et selv-pålagt trekk i frøoppgjørene har Norsk frøavlerlag (NFL) dannet et eget forskingsfond. Søknaden tar utgangspunkt i dette fondet, samt egeninnsats fra frøavlere og firma i frøbransjen. Målet er å øke norske rødkløverfrøavlinger (Trifo lium pratense) gjennom bedre kunnskap om ...

Tildelt: kr 0,79 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Utvikling av kvantitative multiplekse PCR metoder for deteksjon av allergener i næringsmidler

...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Østfold

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Tilpassing på norske mjølkebruk - konsekvenser for mjølke-, kjøtt-, korn- og kraftfôrproduksjon, arealbruk og sysselsetting 186557

Mjølkeproduksjonen samles på færre og større bruk. De senere årene har mjølkeavdråtten per årsku økt, og det har blitt færre mjølkekyr. Hittil har tallet på ammekyr økt mindre enn tallet på mjølkekyr har minket. Færre kyr gir mindre tilgang på kalver for kjøttproduksjon. Færre kyr og høyere avdrå...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Innlandet

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Farrowing environment and the impact on piglet survival and sow-piglet interactions

This project will focus on the impact of physical factors related to the farrowing environment and management around farrowing on sow and piglet behaviour, piglet mortality and growth. Initially, we would like to investigate what are the main differences in management at the time of farrowing and...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

CORE ORGANIC Potential improvement of the salutary effect of organic dairy milk by forage species and by supplementation (205949)

Dairy milk and milk products have been challenged due to their relatively high concentration of saturated fatty acids (SFA) and, therefore, are considered to be associated with cardio-vascular disease and cancer. However, recent research has revealed a nu mber of ingredients in milk that may be s...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Superkjølt distribusjon av matvarer

Superkjøling har vist seg å gi betydelig holdbarhetsforlengelser samt bedre kvalitet for svinekjøtt. Det etableres for tiden en ny linje ved Nortura Steinkjer hvor svinekjøttet superkjøles og lagres superkjølt frem til distribusjon. En ubrutt superkjøling sdistribusjon vil bidra til at man utnytt...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Fra rekeskall til økologisk gjødsel i nordnorsk planteproduksjon

Rekeindustrien har ei utfordring for behandling av avfall fra produksjon av pillede reker, i form av rekeskall og skyllevann som inneholder store mengder næringsstoffer. Innen økologisk produksjon er nettopp tilgang på næringsstoffer en av flaskehalsene f or å få økt dyrking og omsetning. Dette b...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Nytt agn og egnesystem - et fremskritt for krabbenæringen.

Hovedmålet i prosjektet er å utvikle et praktisk og effektivt agn og egnesystem for teinefiske etter krabber. Gjennom arbeidet ønsker en å bidra til en mer konkurransedyktig og lønnsom krabbenæring. Det er pr i dag vanskelig å få tak i godt og rimelig agn innen krabbefisket. Økte kostnader kombi...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Møre og Romsdal

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

CORE ORGANIC: Quality analysis of critical control points within the whole food chain and their impact on food quality, safety and health

Project summay 'quality definition' in the project 'Quality analysis of critical control points within the whole food chain and their impact on food quality, safety and health (QACCP)': Consumer demand for healthy, safe and high quality food is increasin g. Against this background, the demand fo...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

CORE Organic 1881 iPOPY, Innovative Public Organic food Procurement for Youth

Innovatiove Public Organic food Procurement for Youth(iPOPY) will contribute to an increased interaction between the organic food sector and public procurement of food, especially for young people. Increased consumption of organic food may positively effe ct people's health status, and most EU co...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Norsk produsert økologisk frukt til forbrukarane

AL Gartnerhallen og BAMA ynskjer å stette etterspurnaden etter økologisk frukt hjå sine kundar, og vi har sett oss som mål at minst 15 % av fruktomsettinga skal vere norskprodusert økologisk vare innan 2015, noko som er i tråd med regjeringa sitt mål. Der som Gartnerhallen/BAMA skal nå dette måle...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Nedbrytning av allergene fiskeproteiner i industrielt prosesserte fiskeprodukter.

Matallergikere må unngå mat som inneholder de allergene proteinene de reagerer på. Dersom proteinene er hydrolyserte, skal de likevel teoretisk kunne spises uten at det kan oppstå allergisk reaksjon. Slike såkalte hypoallergene produkter som per definisjo n 90 % av matallergikerne ikke vil reager...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Rogaland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Hanngrisforskning - koordinering

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

SAFEFOODERA Campylobacter and E.coli - a network project/ CampEc-net

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Jarlsberg som internasjonal merkevare: Rammeverk for posisjonering og merkestrekk

Dette prosjektet tar sikte på å komme med anbefalinger om hvorvidt TINE bør opprettholde forskjellige posisjoneringer for merkevaren Jarlsberg i hovedmarkedene USA, Tyskland, Australia og Japan. I tillegg vil det resultere i retningslinjer som omhandler h vordan internasjonal posisjonering bør he...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Documentation of the Albedo Tech BioMembrane

This project is preliminary work for long term R&D-work to document the BM effects. It will provide us with a sound basis to determine goals and methods for the further work. Water supply and climate change are two of the most important environmental pr oblems focused today. Dry areas where irr...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Ukjent Fylke

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Metabolic Profiling of Rubus (Cloudberry and Raspberry): Effect of Inheritance and Environment on Phytochemicals Beneficial to Human Health

Raspberry (Rubus idaeus) and cloudberry (R. chamaemorus) are closely related species of the Rubus genus. Raspberry is economically important in several countries and many different varieties exist. Conversely there are only four commercial available varie ties of cloudberry. These have been selec...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Innlandet

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Utvikling av en ny og effektiv metode for kjønnssortering av rånesæd

...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Innlandet

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Effekter av Negativ Informasjon om Norsk Oljeboring på Omdømmet for Norsk Fisk i Sentrale Eksportmarkeder

Dette prosjektet tar sikte på å teste effekter av olje-relaterte kriser på omdømmet for norsk laks i tre sentrale eksportmarkeder (Tyskland, Frankrike og Japan). Oljevirksomheten er av grunnleggende betydning for norsk økonomi, men denne virksomheten rep resenterer også en potensiell trussel mot...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Reine skrotter (186562)

Reine dyr og god slaktehygiene er grunnleggende forutsetninger for alt arbeid med mattrygghet i kjøttkjeden. Utvalget som evaluerte håndteringen av E.coli-saken i 2006 peker på økt fokus på skitne slaktedyr som sin viktigste anbefaling til kjøttbransjen. E.coli-utbruddet illustrerer at det er s...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Omega-3 berikede matvarer, opptak, oksidasjon og helse

De langkjedete omega-3 fettsyrene EPA og DHA har godt dokumenterte helseeffekter, spesielt med hensyn på hjerte og karproblematikk. Over 90% av inntaket av EPA og DHA kommer fra fet fisk og tran, og folk som spiser lite av disse matvarene får også i seg l ite av de helsegunstige fettsyrene. Tilse...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Utvikling av nye miljø- og kostnadseffektive løsninger for emballering og distribusjon av økologisk dyrket frukt- og grøntprodukter

Målet for prosjektet er å bidra til økt omsetning av økologisk frukt og grønt og å sikre at emballering og distribusjon av økologisk frukt og grønt har høy verdikjede-effektivitet og dermed sikre en optimal miljø- og ressursprofil for produktene Basis fo r prosjektet er ønsket fra en stor del av...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

SAFEFOODERA Common pot: Pathogen free production systems

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Framtidens sunne og gode grønnsaker i varmretter

Målsettingen er å gi viktige tilskudd til folkehelsen ved å øke bruken av attraktive og næringsrike grønnsaker i ferdigretter. Andelen varmretter som spises utenfor hjemmet er sterkt økende fordi mange etterspør hurtige og enkle ferdigretter i en travel h verdag. I tillegg har det foregått en kra...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Vestfold

BIONÆR-Bionæringsprogram

Conversion of salmon by-products to high-value ingredients of growth media for probiotic bacteria

Rest raw materials (by-products) from the marine aquaculture industry are a little utilized resource, with a vast potential due to the presence of valuable polyunsaturated lipids, rare anti-oxidants and large amounts of protein. Recent developments in the applicant?s and other European laborator...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

SAFEFOODERA Common pot: Emerging risks.

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Competetive Food Processing in Norway

Prosjektet KMB Competitive Food Processing in Norway startet opp i 2007, hvor hovedaktiviteten ble avsluttet i 2011. I perioden 2012-2014 er siste del av prosjektarbeidet blitt ferdigstilt i form av en doktorgradsavhandling. Etter syv år med intens forsk ning på superkjøling har state-of-the-art ...

Tildelt: kr 26,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage