90 prosjekter

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Prevalence and consequences of hydrogen sulphide in land-based Atlantic salmon production

For å redusere miljøavtrykket har norsk lakseoppdrett gjort store sprang i teknologiske nyvinninger, spesielt i utviklingen av semilukkede og lukkede anlegg. Det er flere fordeler med å ha resirkuleringsteknologi (RAS) i produksjonssystemene. Blant annet har dette resultert i en redusering av men...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Ny teknologi for nedsenket produksjon av laks i sjø

Lakselus-larvene tiltrekkes sollyset og frastøtes av brakkvann i sjøens overflate. Dette fører til at lusen primært oppholder seg nært overflaten, men kan havne dypere dersom brakkvann tilkommer. Uheldigvis oppholder laksen seg i samme dybdesjikt, og lusepåslag skjer og er per i dag det største p...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Seaweeds for Novel Applications and Products (SNAP)

SNAP-prosjektet har som mål å utvikle nye anvendelser og produkter basert på utvalgte arter av dyrkede og villhøstede brun- og rødalger. Bruken av tang og tare øker raskt på verdensbasis, hvor mesteparten av kultivert biomasse brukes direkte som mat eller som tilsetningsstoff i mat. Det er vider...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

InhibioCaps: Encapsulation of Inhibio formulations for sustained antifouling effect.

Marin begroing er uønsket akkumulering av marine organismer på overflaten til gjenstander som ligger i sjøvann, noe som på mange områder begrenser funksjonen. Hovedløsningen for å bekjempe begroing har vært å benytte antifouling(AF)-maling med utlekking av toksiske substanser kalt biosider, noe s...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Water disinfection strategies to improve Atlantic salmon parr production in freshwater recirculating aquaculture systems

Årlig produseres det 344 millioner smolt til lakseoppdrett i Norge. Nå står denne produksjonen foran et stort teknologisk skifte. Landbaserte gjennomstrømmingsanlegg erstattes av resirkulerende akvakultursystemer (RAS). Disse komplekse systemene har lavt vannforbruk, ingen rømming og et kontrolle...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

PRESTIIS - Predicting Stress in Salmon

I dag opplever oppdrettsbransjen høy dødelighet, med 53 millioner døde fisk i året. Dette representerer store økonomiske tap for industrien, og er dessuten et alvorlig fiskevelferdsproblem. Intensiv industriell produksjon utsetter dyr for mange faktorer som kan gi økt stress, og som kan føre ...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Overvåkning og deteksjon av hull i nøter for fiskeoppdrett.

Rømming av fisk fra åpne anlegg i sjø har vært et stort problem for oppdrettsnæringen i en årrekke. Rømming medfører tap av verdier, genetisk påvirkning og risiko for smitte på villaks, samt et omdømmeproblem. Den vesentligste årsaken til rømming er hull i not. Tall fra fiskeridirektoratet viser ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

FoodPilotPlant Norway: Upgrading of the Pilot Plant Facilities for Food Processing at Campus Ås (phase II)

FoodPilotPlant Norway (Matpiloten) er Norges eneste forskningsfabrikk for mat, og er lokalisert ved NMBU og Nofima på Campus Ås. I lokalene våre finner du infrastruktur og utstyr tilrettelagt for forskning, innovasjon og undervisning innenfor foredling av alle matråvarer samt av restråstoffer fra...

Tildelt: kr 48,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2027

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

MIP - Marin Innovasjonsarena Pilot for nye marine råvarer

KONSORTIUM FOR Å LØSE STORE VERDIKJEDE-PROBLEMER Den norske ambisjonen er kraftig vekst i norsk sjømatindustri fremover - inntil fem ganger de neste 30 årene. Da trenger sektoren nye råvarer, og trolig er den mest bærekraftige løsningen å hente råstoff fra havet. Soya og raps brukt i fiskefôr le...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

SIG Seaweed conference 27-28th November 2019

SIG (Special Interest Group) Seaweed består av norske bedrifter som dyrker og bruker tang og tare som råstoff for ulike produkter, samt utstyrs-, teknologi- og FoU-leverandørene innen disse områdene, og ledes av SINTEF Ocean v Jorunn Skjermo. SIG Seaweed arrangerer nå en konferanse med fokus på h...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

The biosynthetic protein transition: assessing impacts, outcomes and opportunities for Norways post-animal bioeconomy

I 2020 ble introduksjonen av syntetisk animalsk protein i markedet realisert. Perfect Day lanserte en syntetisk iskrem i juli 2019, og sommeren 2020 signerte de kontrakter med to meieribedrifter om forsyning av syntetiske melkeproteiner. De har planer om videre ekspansjon i takt med at produksjon...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KingCrab-NIR : Development of instrument to measure meat content in King Crab

Fiske av kongekrabbe har blitt en viktig næringsvei i Finnmark. Det spiselige krabbekjøttet sitter i bein og klør. Mengden av dette kjøttet er den viktigste kvalitetsegenskapen på kongekrabbe. Kjøttfylden kan imidlertid variere med skallskifte, tilgang til mat, tetthet av krabber og tid og sted f...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

SEARM - Small Scale Robot Manipulator for Underwater Intervention

SEArm er en ny robotarm for undervannsfartøy som nylig har blitt utviklet ved Institutt for Marin Teknologi ved NTNU i Trondheim. Armen, som nå eies av Searo AS, er primært designet for små undervannsdroner og er en billig og lett tilgjengelig alternativ til eksisterende teknologi. De fleste robo...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

GentleMAN-Gentle and Advanced Robotic Manipulation of 3D Compliant Objects

Mennesker har høyt utviklede evner når det kommer til å utnytte våre visuelle og taktile sanser. Når vi lærer nye oppgaver gjør vi det ofte ved å kombinere tidligere erfaring med nye sanseinntrykk. Vi kan også lære gjennom en demonstrasjon av oppgaven, eller rett og slett ved å selv prøve seg fre...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Autonomous containment- and production systems for smolt and post-smolt production

Dagens anlegg for smoltproduksjon baserer seg på de samme produksjonsprinsippene og -metodene som eldre anlegg fra 1980-tallet, bare i større skala. Dette vises ved at kostnadsdrivende operasjoner som flytting og sortering av fisk (f.eks i forbindelse med vaksinering), vasking og desinfeksjon av ...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Rene Reker Bergen

Det populære sjømatpoduktet scampi har i dag et svært dårlig omdømme grunnet relativt primitive produksjonsmetoder og overforbruk av antibiotika. Prosjektet Rene reker fra Bergen skal drive bærekraftig produksjon av varmtvannsreker (scampi) i Norge. Teknologi utviklet for produksjon av laks på la...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Technology for New Ocean Industries and Infrastructures - Offshore Wind, Aquaculture and Floating Bridges

TECHNOII er et partnerskapsprosjekt for forsknings- og utdanningssamarbeid mellom NTNU Institutt for Marin Teknikk og School of Naval Architecture, Ocean and Civil Engineering, Shanghai Jiao Tong University (SJTU) i Kina. NTNU og SJTU er verdens to høyest rangerte universiteter innen marin teknik...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Salmogram - Kamerasystemer og kunstig intelligens for kontinuerlig individbaserte oppfølging av laks

"SALMOGRAM" er et todelt system som inneholder kamerateknologi, for innhenting av bilder, og bruk av kunstig intelligens til å analysere bildedata. Einer AS har allerede utviklet flere kameraløsninger, og har en unik modell for analysering av bilder. I første fase retter vi oss mot individgjenkje...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Concept development of full-scale soluble gas stabilization (SGS) technology for seafood

Sjømatprodukter pakket i modifisert atmosfære (MA) har de siste årene overtatt store markedsandeler i Europa der produktene som tilbys spenner fra farseprodukter til et brett spekter av fersk filet, skalldyr og skjell. Effekten av MA-emballasjen bestemmes generelt av mengden tilgjengelig karbondi...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The Norwegian Seaweed Biorefinery Platform (SBP-N)

Tare er en viktig marin ressurs som har potensiale både som mat og dyrefôr i tillegg til å være råmateriale for verdifulle produkter og anvendelser i samfunnet. Norge har en godt etablert industri basert på høstet tare. Den industrielle kultiveringen er ennå en ung bransje, men er ansett for å bl...

Tildelt: kr 34,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

A novel method for producing odour and taste neutral hydrolysed marine peptides for the human ingredient market

Prosjektet er i rute, og det har vore høg forskingsaktivitet i 2020. Vi har gjennomført 5 prosjektmøter over nett. I arbeidspakke 1 er det gjennomført hydrolyseforsøk med 8-11 ulike kombinasjoner av proteaser med råstoff frå laks, torsk, sild og mesopelagisk. Hydrolysat frå alle forsøka blei ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Ny sensorikk og maskinlæring for optimal utfôring, redusert slamproduksjon og bedre vannmiljø i lukkede anlegg

Landbasert produksjon av fisk er i raskt vekst, både i biomasse og i variasjon av arter, og når det gjelder smolt og post-smolt viser industrien spesielt interesse for å produsere post-smolt opp til 1000 g. Resirkulasjonsanlegg (RAS) velges normalt for vannbehandling ved nybygg og anleggene blir ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

DypDom: Nedsenket merd med luftkuppel for lakseoppdrett

Laks som svømmer dypere får mindre lus. Nedsenkning av merden vil tvinge laksen dypt, men frarøver den mulighet til å etterfylle svømmeblæren. Muligens kan laksen tilbys luft i en nedsenket kuppel i stedet. Tidligere forsøk indikerer at liten laks kan bruke en kuppel for etterfylling i flere måne...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sulphate removal by membrane filtration technology to reduce the risk of fish death due to H2S in recirculating aquaclture systems (RAS)

Oppdrettsanlegg på land er en av mulighetene for å sikre bærekraftig vekst i havbruksnæringen, men også dette har sine utfordringer. Ved oppdrett av postsmolt og matfisk laks på land er det ofte ønskelig å tilsette sjøvann. Et problem i landbaserte resirkuleringsanlegg (RAS) som benytter sjøvann,...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestfold og Telemark

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av beslutningsstøttesystem for forbedring av laksens vekst gitt faktiske omgivelser

Hva er den optimale måten å produsere laks på? Dette er omfattende spørsmål, som man vil få svært ulike svar på hos ulike oppdrettere. Burde man fôre mest mulig tidlig på dagen? Burde man splitte fiskegrupper? Er det nødvendig å overfôre for å sikre best mulig vekst? Oppdrettere står ovenfor valg...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Nanofiltered intake water to RAS for improved health and welfare of Atlantic salmon postsmolt.

I MEMBWELL fokuseres det på fiskehelse og fiskevelferd når AkvaFresh undersøker bruk av nanofiltrering for delvis avsalting av sjøvann som inntaksvann til RAS for postsmoltproduksjon. Ved delvis avsalting av sjøvann oppnås en annen ionesammensetning enn i vanlig brakkvann. Nofima og Institutt for...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Fra lys ide til kommersiell kvalitetsmåling i laksenæringen

Formålet med prosjektet er å utvikle en industriell måleteknologi som sorterer fileter av laks på kvalitet i sanntid. Teknologien er basert på bruk av hyperspektralt kamera som det nå er bestilt deler til for byggingen av prototype 1.Teknologien vil kunne detektere blodflekker i første omgang der...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Spatiotemporal variation and diversity of pathogens within a salmon cage and farm

Fiskesykdommer er en av de mest utfordrende sakene den norske havbruksnæringen står overfor i dag. Infeksjonssykdommer forårsaket av bakterier, virus eller parasitter svekker fiskens velferd, fører til gevinsttap og kan potensielt også ha negative konsekvenser for miljøet. God sykdomskontroll er ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

From blue waste to green resource: Fish sludge as fertiliser in agriculture

Målet med dette prosjektet er å bidra til utviklingen av resirkuleringsgjødsel basert på fiskeslam som kan erstatte bruken av mineralgjødsel i jordbruket. Tap av næringsstoffer til fjordene gjør dagens oppdrettsnæring lite bærekraftig. Næringstapet kan reduseres dersom fôrrester og fiskens avfø...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: OPENZ - Optimized enzymes for food applications

OPENZ er et prosjekt for optimalisering av nylig identifiserte enzymer for bruk i norsk marin sektor. Norge har potensialet til å være ledende innen bærekraftig verdiskapning basert på marine ressurser. Fiskeri og havbruk genererer ca. 900 000 tonn restråstoff årlig, slik som hode, rygg og innmat...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland