163 prosjekter

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Prenatal exposure to toxicants and childhood neurodevelopmental disorders and cognitive functions (NeuroTox)

Miljøgifter kan påvirke barnets utvikling allerede i fosterlivet. Til tross for at dette er viktig i et folkehelseperspektiv, er det lite kunnskap om skadelige effekter av miljøgifter på hjernens utvikling og kognitive funksjoner, eller risiko for nevrologiske lidelser eller nevroutviklingsforsty...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Novel organic pollutants from recycling of organic waste as risk factors for human exposure

I 2020 ble eksponeringsforsøk videreført og avsluttet. En del av materialet er nå under forberedelse for konsentrasjonsbestemmelse. Dette gjelder eksponeringsforsøk med kommersiell soppdyrking og opptak i meitemark. Tilstedeværelsen av sopp har bidratt til å øke nedbrytning av legemiddel karbamas...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA: Between Scylla and Charybdis ? managing connectivity for freshwater fish

Ferskvann utgjer ein relativt liten del av jordens økosystemer, men inneheld ein relativt sett stor andel av den samlede biodiversiteten. Elver og innsjøer er dømer på økologiske nettverk. Ferskvassorganismar er heilt avhengige av vatn for å forflytte seg. Barrierer, også menneskeskapte, slik so...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERSA: Restoration and prognosis of PEAT formation in fens

Det finns mye liv i jorda, omtrent halve planten er under jordoverflaten og bakterier og mikroskopiske sopp omdanner planterester til jord. I myr går denne nedbrytningsprosessen langsomt fordi det er lite oksygen i våt jord, og torv akkumuleres. Myr er derfor en unik natur-type med et spesielt dy...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Environmental stress processes: the role of anthropogenic pollution in a rapidly changing terrestrial environment

Nivåene av mange miljøgifter er blitt kraftig redusert gjennom de siste tiårene, og det er derfor naturlig å spørre om de fremdeles utgjør en trussel mot dyr og mennesker. Stress som organismer utsettes oppstår som et samvirke mellom ulike naturlige og menneskeskapte faktorer, deriblant miljøgif...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA: Understanding cross-habitat linkages between blue and green infrastructure (CROSSLINK) - Norway

CROSSLINK undersøker hvordan land og vann samspiller i elvesystemer. Kantsonene på land kalles «grønn infrastruktur», selve elvene kalles «blå infrastruktur» og samlet danner disse såkalte GBI-er («grønn-blå infrastruktur»). GBI-er er grunnenheten i CROSSLINK, ettersom målrettet forvaltning av di...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Cumulative hazard and risk assessment of complex mixtures and multiple stressors (MixRisk)

Organismer i vannmiljøet er utsatt for blandinger av miljøgifter, naturlige stressfaktorer og stressfaktorer som følge av globale klimaendringer. Til tross for inngående kunnskap om biologiske effekter av enkeltforurensing og stressfaktorer, er den kombinerte effekten av eksponering for komplekse...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Enabling Green And Blue Infrastructure Potential In Complex Social-Ecological Regions: A System Approach For Assessing Local Solutions

Bynatur kan ha en rekke positive økologiske, sosiale og økonomiske effekter for beboere. Disse positive effektene kalles også økosystemtjenester. Boligutvikling med små fotavtrykk og restaurering av grøntområder er vanskelig å få til dersom bare noen av disse urbane økosystemtjenestene kommer i...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA Scenarios for a sustainable future forest green infrastructure

Prosjektet GreenFutureForest har økt vår forståelse av hvordan den globale sosioøkonomien, som inkluderer global tømmerhandel, skalerer ned til tømmeretterspørsel på nasjonalt nivå, som deretter påvirker forvaltningen og utholdenheten av skogsarter i den grønne infrastrukturen. Vi studerte denne ...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Experimental Urban Ecosystems Accounting - improving the decision-support relevance for municipal planning and policy

Oslo og hovedstadsregionen, er en av byene i Europa som fortsatt vokser og transformeres. Osloregionen har fortsatt rester av skog, biomangfold og rødliste-arter i byggesonen, kyst og øyer, aktivt jordbruk og større områder med skogsdrift og naturreservater i Marka. Studier har vist at "nature...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Ecosystem footprints: Land Use Impacts and their Socioeconomic Determinants

Miljøavtrykk gjør at forbrukere, myndigheter og næringsliv kan forstå presset de legger på miljøet gjennom forsyningskjeden. Nåværende modeller beregner fotavtrykk ved å følge ressursen fra primærprodusenter til sluttforbrukere gjennom milliarder av globale forsyningskjeder. Målet med dette prosj...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Fungal conservation genetics: Effects of forest fragmentation on genetic diversity in dead wood dependent fungi in space and time

De boreale skogene i Skandinavia har gjennomgått store forandringer i løpet av de siste århundrene på grunn av menneskelig aktivitet, herunder skogsdrift. Vi har svært lite upåvirket skog igjen og det vi har, er ofte svært fragmentert. Dette har hatt en negativ påvirkning på populasjoner av arter...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Competing land-use pressures in Norway: Examining the integration of nature protection concerns in windpower licenses

Den potensielle konflikten mellom klimagassreduksjon og bevaring av naturmangfold sees tydelig i fornybarpolitikken. Dette prosjektet har undersøkt hvordan naturhensyn håndteres i norsk vindkraftutbygging, med særlig fokus på konsesjonsordningen og regioner med stort arealpress, og hvilke aktører...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Transformation of recent forest on abandoned agricultural land for the benefit of biodiversity, ecosystem services and green solutions

Utvidelse av jordbruk og annen arealbruk har i løpet av det siste årtusenet ført til en kraftig nedgang i edelløvskog i Europa, et biom av enestående betydning for biologisk mangfold. Imidlertid øker nå det totale arealet og stående volumet av edelløvtrær på grunn av gjengroing av brakklagte (mar...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The Role of Global Value Chains in Transitions to Sustainability

Dette prosjektet utforsker rollen til globale verdikjeder i grønn omstilling, og erkjenner at privat sektor er en del av det nødvendige skiftet mot bærekraft. Etterspørselen etter kaffe forventes å dobles i løpet av de neste tiårene, mens området egnet for kaffe forventes å bli halvert innen 2050...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

CHASES - Consequences of land-use change and human activity on anadromous salmonids and the ecosystem services that they provide

I CHASES-prosjektet har vi kartlagt fysiologiske forskjeller mellom ørret som blir værende i ferskvann og elveoser og de som vandrer til sjøen for å beite om sommeren. Videre har vi undersøkt om tilsvarende forskjeller finnes mellom de som har korte og lange marine vandringer. Vi har også undersø...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

#EcoTick: Land use, climate and tick-borne diseases in dynamic multi-host ecosystems: estimated risk and experienced fear

Hovedmålet for prosjektet er å forstå hvordan forandringer i arealbruk og klima har påvirket utbredelsen av flåttbårne sykdommer de seinere tiårene. Lyme borreliose hos menneske er den mest kjente flåttbårne sykdommen. I tillegg sprer skogflåtten sykdommene «sjodogg» (anaplasmose) til sau og både...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

COAST-BENEFIT: Ecosystem Service Valuation For Coastal Zone Management: From Promise to Practice

SAMMENDRAG COAST-BENEFIT prosjektet tar utgangspunktet i ekspertrapporten «Naturens goder - om verdier av økosystemtjenester» (NOU 2013:10). Hovedmålet er å bidra til forbedret vitenskapelig kunnskap og kompetanse som er relevant for å beskytte miljøet og regulere økonomiske aktiviteter som sa...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Rogaland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

ILLEGAL HUNTING AS A CHALLENGE TO NATURAL RESOURCE MANAGEMENT AND LAW ENFORCEMENT: CONTESTED LEGITIMACY AND RESISTANCE

Veksten i bestander av store rovdyr har medført at forvaltningsregimet har blitt utfordret på ulike måter, inkludert ulovlig jakt. Denne studien hadde som mål å forbedre vår forståelse av sosiopolitiske faktorene som kan ligge bak denne utviklingen. Vi brukte ulovlig jakt på store rovdyr som ekse...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Land use management to ensure ecosystem service delivery under new societal and environmental pressures in heathlands

Opphør eller reduksjon av tradisjonelt landbruk og driftsformer fører til gjengroing og tap av habitater, biologisk mangfold, økosystemtjenester og økosystemfunksjoner. Disse samfunnsendringene har ført til at en rekke naturtyper i dag er klassifisert som 'truet' i både Norge og Europa. Når gjeng...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Productivity effects in reindeer from changes in human land use

Jordas arealer utnyttes stadig mer intensivt av mennesker. Dette medfører tap av habitater og biodiversitet, og utgjør en hovedtrussel mot jordas økosystemer. For å forstå hvordan forandringer i arealbruk påvirker økosystemene, inkludert økosystemtjenester som er viktige for folk, må det utvikles...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Development, Evaluation and Application of a Nested Exposure Assessment Model for Organic Contaminants in the Nordic and Arctic Region

Rasjonelle kontrolltiltak for å beskytte økosystemer i nordområdene våre mot skadelige effekter av persistente organiske miljøgifter krever kunnskap om sammenhenger mellom utslipp (kilder) og nivåer (eksponering). Gjennom dette prosjektet har vi oppnådd en bedre forståelse av hvordan ulike tilfør...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Understanding ecosystem functionality, expansion and retreat of species in the Scandinavian mountain tundra under multiple drivers of change

Skoggrensa i Norge forflytter seg, men ikke bare på grunn av temperaturøkning. Eksperimentell endring av temperatur og beite på fjellvegetasjonen viser at beitetrykket har en sterkere regulerende effekt på både vekst av bjørk og vegetasjonssammensetningen sammenlignet med varmere klima. Gjentatt ...

Tildelt: kr 17,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Pollution and ecosystem adaptation to changes in the environment.

Vil eksponering for diffus kjemisk forurensning svekke et økosystems evne til å reagere på svingninger i miljøparametre. I innsjøer understøtter mikroskopiske alger den trofiske kjeden gjennom å sørge for energi til høyerestående organismer. Klimaendringene forventes å øke intensiteten og frekven...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Lakes in Transition: a Biogeochemical Modelling Approach

Overholdelse av vannkvalitetsforskrifter verden over er avhengig av vår evne til å forbedre vannkvaliteten og hindre ytterligere forverring. Vanligvis vurderes tiltak i nedbørsfelt og restaurering av innsjøer ved å se på endringer i økologiske indikatorer, slik som algeoppblomstring eller fiskebe...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Environmental Barcoding of Aquatic Invertebrates

Vann er en uerstattelig naturlig ressurs som samtidig er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet. Ferskvann er hjem til nærmere 100 000 arter, nesten 6% av det kjente artsmangfoldet på kloden. Mange av disse artene har spesifikke krav til miljøet de lever i og kan være gode indikatorer for vannk...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Climatic, abiotic and biotic drivers of mercury in freshwater fish in northern ecoystems (Climer)

Forurensing av kvikksølv (Hg) er et globalt miljøproblem. Tusenvis av innsjøer på den nordlige halvkule er forurenset med Hg fra langtransportert luftforurensning og lokale industrikilder. I Skandinavia har en reduksjon av lokale utslipp sammenfalt med en økning i globale utslipp til atmosfæren d...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Contaminants in Antarctic and Arctic avian wildlife: Climatic and ecological drivers, comparative polar perspective, and effects

Arktis og Antarktis har gått fra å være uberørt, uoppdaget natur til å bli viktige områder som varsler endringer i miljøet. Det er her forurensning fra vår hverdag ender opp og klimaendringer merkes først og med størst utslag. Miljøgifter er funnet i alle ledd i det polare økosystemet, med høyest...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Targeted strategies for safeguarding the noble crayfish against alien and emerging threats

Hovedmålet med TARGET var å utvikle kostnadseffektive, miljøvennlige overvåkningsverktøy og kontrollstrategier for bedre vern av truet, rødlistet edelkreps. I arbeidspakke 1 (AP1) har vi gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid utviklet metoder for samtidig miljø-DNA påvisning av edelkreps o...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Invasive freshwater fishes; dispersal vectors, impacts and management

En art som blir spredd fra sitt opprinnelige område til et økosystem der den ikke fantes før blir kalt en fremmed art. Klimaendringer og spredning av fremmede arter er to av de alvorligste truslene mot biodiversitet på global skala. Arter kan spre seg fra sine opprinnelige leveområder enten på gr...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage