0 prosjekter

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Næringsliv- og universitetssamarbeid HUMSAM

Prosjektet vil ha tre nivåer, et universitetssentralt nivå, et fakultetsnivå og et lokalt nivå. Sentralt: Målet er å bringe videre og bygge på erfaringene fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets samarbeid med industrien fra seks industrifagdager i 2004-2005 "Piloten". Gjennom å invitere ...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

MOBI-Mobilisering

HSS07

...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Nordland - Nordlánnda

MOBI-Mobilisering

Hvordan understøtte natur- og kulturbaserte bedrifter arbeid med næringsutvikling og verdiskapning ?

Med utgangspunkt i erfaringer fra arbeidet med å initiere, etablere og gjennomføre kompetansemeglerprosjekt innen natur- og kulturbaserte næringer - opplevelsesnæringer - i Trøndelag ønsker Kompetansemegling Trøndelag å få finansiert en utvidelse av virks omheten. I dette arbeidet vil en bestrebe...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MOBI-Mobilisering

Festivaler på Sørlandet Festivaler som regional aktør i moderne identitetsprosesser - en pilotstudie fra kulturnæringer på Sørlandet

På Sørlandet finnes mer enn 60 festivaler. Vi ønsker å studere disse på to ulike forskningsnivå: Kartlegging Det er et stort mangfold av tematiseringer, prosesser, kontekster og kulturelle uttrykk blant festivalene som finner sted på Sørlandet. Festivale ne er på ulike vis viktige aktører i mode...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Agder

MOBI-Mobilisering

Kulturbasert næringsutvikling - forskningsmetoder, forskningstema og FoU-miljø

Prosjektet skal styrke kunnskapsgrunnlaget for utvikling av bedrifter innen kultur- og opplevelsesnæringene. Utgangspunktet er en bred definisjon av kultur- og opplevelsesnæringene som også inkluderer natur- og kulturbasert reiseliv. Bedriftene vil ha uli ke typer produksjon (både tjeneste- og va...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Innlandet

MOBI-Mobilisering

1+1=3 : Forskingsbasert kompetansemekling for Kulturnæringane i Sogn og Fjordane og Hordaland

Prosjektet '1+1= 3' handlar om å hente ut synergiar av eksisterande forskingsbasert kompetanse¬meklings¬prosjekt i Hordaland og Sogn og Fjordane. Prosjektet skal hente ut ei rekke synergieffektar: * 2 kompetansemeklarprosjekt som samarbeider * 2 fylke s om samarbeider * +/- 4 bedriftsprosjekt d...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Vestland

MOBI-Mobilisering

Nettverksprosjekter i Kultur- og naturnæringene "Mohairgeiter og opplevelser" "Stølsopplevelser i Skarveheimen"

Det er behov for FoU-baserte nettverksprosjekter med utgangspunkt i identitet, natur og lokal kultur og i "grensesnittene" mellom næringene kultur, natur og reiseliv. Mer konkret går prosjektene ut på å utvikle produkter og "opplevelsespakker" fra regiona lt og lokalt særpreg, som man i særlig gr...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Vestfold og Telemark

MOBI-Mobilisering

Design som strategisk virkemiddel i bedrifts- og produktutvikling.

Prosjektet er en del av NFRs satsing innen Mobolisering for FoU-relatert innovasjon (MOBI), rettet mot Næringsrettet design, tverrfaglig samarbeid for økt fokus på design i utdannelser innenfor merkantile fag. Prosjektet vil bygge videre på erfaringer fr a utviklingen av kurset TPD4165 PD-8 Desi...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MOBI-Mobilisering

Rapid Prototyping teknologi som industriell innovasjonskatalysator

Prosjektets overordnete målsetting er testing av vitenskapelige høgskolers mulighet for å stimulere regionalt forankrede innovasjonsprosesser, samt styrking av næringsrettet kunnskaps-grunnlag og samarbeid mellom akademiske institusjoner. Målene skal rea liseres via implementering av tidligere f...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

MOBI-Mobilisering

UiB-pilot - Kompetansebasert havbruk

Prosjektet bygger videre på de positive erfaringene som ble gjort gjennom Universitetet i Bergen (UiB) sitt pilotprosjekt i 2005 med tittel: "nHS-UNIVERSITETSPILOTENE UiB". I denne neste fasen ønsker vi å teste en del av de erfaringer som ble gjort, samt iverksette tiltak som ble foreslått i den ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Vestland

MOBI-Mobilisering

Designledelse, status og betydning for mobilisering og gjennomføring av designprosesser

Designledelse synes i liten grad å stå på agendaen her i Norge, men det er rimelig å anta at det har stor betydning både for å forstå den strategiske betydningen av design og for effektiv gjennomføring av selve innovasjonsprosessene. Men hvor går grensen mellom teknologi-, innovasjons- og designl...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Viken

MOBI-Mobilisering

Mobilisering av SMB til økt satsing på design som konkurransefortrinn - internasjonale erfaringer

Bedrifters konkurranseevne er i økende grad avhengig av design. Vi legger et bredt perspektiv på design: Design er en del av bedriftens samla virksomhet. SMB ser ut til å investere mindre i design enn store bedrifter. Det er derfor viktig å få større kunn skap om hvordan offentlige myndigheter ka...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Innlandet

MOBI-Mobilisering

Produktdesign som innovasjonsfremmende verktøy i teknologibaserte bedrifter

Høyskolen har i samarbeid med elektronikk-klyngen i Vestfold i de siste årene utviklet mikroelektronikk som et tungt, strategisk satsningsområde. Dette prosjektet har som mål å videreutvikle og styrke konkurransekraften i disse bedriftene gjennom bruk av design. Bedriftene rapporterer flere innov...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Vestfold og Telemark

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Møre og Romsdal - videreføring av 168585.

Prosjektet "FoU-basert kompetansemegling i Møre og Romsdal" har som hovedmålsetting å styrke innovasjonsevnen og fremme økt FoU-innsats hos bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring i Møre-regionen og samtidig styrke forskningsmiljøenes evne til samhan dling med bedriftene. Prosjektet retter s...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Møre og Romsdal

MOBI-Mobilisering

Utvikling og internasjonalisering Forskingsbasert kompetanseformidling - Sogn og Fjordane - Videreføring av 166376 og 168589

Sogn og Fjordane har tradisjonelt vore trygt plassert i toppen av alle positive statistikkar. Fylket har hatt liten arbeidsløyse, høg eksport frå næringslivet og lite sosiale og samfunnsmessige problem. Dette er no i endring, og Sogn og Fjordane viser seg som eit sårbart fylke. Næringslivet er i...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Vestland

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Troms (FKM i Troms) Et prosjekt for samhandling mellom næringsliv og FoU-miljøer i Troms

I Troms er det etablert et regionalt partnerskap bestående av Troms Fylkeskommune, RDA-midlene (NHO) og Norut Gruppen. FKM i Troms er forankret i den regionale utviklingsplan (RUP) for Troms, fylkesplanen 2004-07, "Handlingsplanen for næringsrettede tilta k i Troms (RDA-midlene) og strategiplanen...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert Kompetansemegling i Hordaland 2006

På vegne av Hordaland Fylkeskommune (HFK) søker Christian Michelsen Resarch AS (CMR)om støtte til etablering av programmet Forskningsbasert kompetansemegling i Hordaland (KMH). KMH skal være eit verktøy for gjennomføring av Fylkeskommunen sine strategiske planar, samt eit regionalt program for s...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Vestland

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling på Agder 2006 - videreføring av 168587

Formålet med prosjektet på Agder er å øke bedriftenes innovasjonsevne og konkurransekraft gjennom å: - fremme økt innsats på forskning og utvikling hos bedrifter med liten eller ingen FoU erfaring og - styrke FoU- instituttenes rolle som samarbeidspartner for næringslivet Prosjektet er en samor...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Agder

MOBI-Mobilisering

Forksningsbasert kompetansemekling i Finnmark: Samhandling for forskningsbasert næringsutvikling - videreføring av 168594

Prosjektet vil gjennomføres ut fra fire hovedstrategier: 1 Bedriftsbesøk og bedriftsprosjekt Bedriftsbesøk og arbeide for å etablere FoU-baserte bedriftsutviklingsprosjekt vil være en viktig arbeidsmåte i prosjektet fortsatt. Prioriterte næringer vil vær e reiseliv, sjømat¬næringene, gass og ene...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MOBI-Mobilisering

Kompetansemegling Østfold Samarbeid for økt FoU-innhold - videreføring av 168591

Kompetansemegling Østfold har gjennom Østfold Fylkeskommunens program Østfold Kompetanseoffensiv 2015 blitt et strategisk viktig element i den langsiktige satsingen på økt regional FoU-kompetanse. NFRs program Forskningsbasert Kompetansemegling har bidrat t til et sterkere fokus på dette i region...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Viken

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Hedmark og Oppland

Forskningsbasert kompetansemegling i Hedmark og Oppland (Innlandet) er et samarbeid mellom de to fylkeskommunene, Innovasjon Norge i Innlandet, SINTEF og Østlandsforskning (ØF). Oppland fylke v/næringssjef Hjalmar Solbjør er prosjektansvarlig på vegne av de to fylkeskommunene. Prosjektledelsen er...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Innlandet

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Rogaland - 2006 - videreføring av 168586

Innovasjon og internasjonalisering er helt sentrale elementer i strategien for de fremgangsrike bedriftene i dagens konkurranseutsatte næringsliv. Dette utsagnet gjelder nær sagt uansett bransje og bedriftsstørrelse. Et viktig mål for virkemiddelapparatet og FoU-miljøene er derfor å bistå bedrif...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Rogaland

MOBI-Mobilisering

FoU-basert kompetansemegling i Osloregionen - viderføring av 168584

FoU-basert kompetansemegling ble satt i gang i Osloregionen høsten 2004 med utgangspunkt i en rekke analyser som viser at det er mindre nyskapning og innovasjon i regionen enn det som kunne forventes ut fra kompetansenivået og øvrige forutsetninger i områ det. Regionen har et stort behov for virk...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

MOBI-Mobilisering

Kompetansemegling Trøndelag - videreføring av 168590

Gjennom planmessig FoU-arbeid vil en øke innovasjonsevnen i bedriftene og sikre verdiskaping og konkurransekraft i Trøndersk næringsliv. Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskomm., Innovasjon Norge i de to fylkene og kompensasjonsordn. for bortfall av diff. arb eidsgiveravgift har gått sammen om finans...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Nordland - oppfølging og videreføring fra 2005 (pnr 166405/150 of 168592)

Bakgrunn- Utfordringer Søknaden er et resultat av en felles satsing mellom Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge - Nordland, Nordlandsforskning, Norut Teknologi, Narvik og Kunnskapsparken i Rana. En stor del av næringsvirksomheten i landsdelen og fylke t kan karakteriseres som naturressursbase...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Nordland - Nordlánnda

MOBI-Mobilisering

BTV Kompetansemegling

2005 har vært et godt, spennende og krevende år for BTV Kompetansemegling. Vi arbeider hard for å nå målsettinger på bedriftsnivå, og har gjort disposisjoner mot slutten av året som skal sikre måloppnåelse. Det har ikke være noen endringer i samarbeidspar tnere eller utøvere i 2005; fremdeles er ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Viken

MOBI-Mobilisering

Storbyprosjektet - Hovedstadens og regionsentrenes betydning for regional og nasjonal innovasjon

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

MOBI-Mobilisering

OECD-Trøndelag: Supporting the Contribution of Higher Education to Regional Development

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MOBI-Mobilisering

Rapid Prototyping teknologi

Interaktiv samhandling som prosess Industriell innovasjon krever integrasjon mellom kunnskap og visjonær id´€-generering. Men ledere, forskere, ingeniører, designere, brukere og investorer har ulike normer, språk og fokus for kreativitet. Hvordan skal de smammen kunne skape grensesprengende pro...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

MOBI-Mobilisering

Delprosjekt: Embedded systems

Prosjektbeskrivelse Embedded Systems er moderne sanntids-systemer hvor programvare og dedikert maskinvare integreres stadig tettere med hensyn på høy ytelse, lav pris, lavt effektforbruk og stor pålitelighet. Det er det raskest voksende segment innen data teknikk og står allerede for ca 80% av de...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Viken