0 antall prosjekter

NATURNAER-Natur og næring

Prosess-forbedring ved formpressing av laminerte trekomponenter til møbelproduksjon, med sikt på å nærme seg WCM-konseptet.Avslutt.våren2010

For å nærme seg målet man har satt, ønsker man å se på følgende temaer/prosesser: - Springback- og vridnings-problematikk: Definisjonen på springback er graden ett materiale har til å returnere til opprinnelig form, etter en deformasjon. Under formpressi ng deformeres treverket. For stor grad av...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Møre og Romsdal

NATURNAER-Natur og næring

Moderne Trevinduer med overflatebehandling - funksjonalitet, design og levetid (MOT)

I Norge har vinduer i tre en markedsandel på ca. 90%. Dette er unikt når vi sammenligner oss med andre land. Ved landets omlag 125 vindusfabrikker blir det årlig produsert mer enn 1 million vinduer. 90 % av alle vinduer som går ut fra fabrikk er overflate behandlet. Norske vindusprodusenter er of...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Natural and farmed habitat as a basis for production of red deer in Norway

The project will provide a basis to predict the potential for production of red deer based on detailed knowledge of the natural and farmed habitat as well as detailed studies of red deer habitat use in multiple areas. The yield of red deer reached 27600 i n 2005. Red deer thus constitute the 2nd ...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Økologisk restaurering etter naturinngrep. - Metoder for vegetasjonsetablering etter utbygging av kraft- og veganlegg

Naturområder som er ødelagt av inngrep eller forstyrrelse blir tradisjonelt oppfattet som "tapt". Ved å bruke kunnskapen som ligger i fagfeltet restaureringsøkologi kan slike områder istandsettes og få tilbake verdier og funksjoner som intakt natur. Energ iutvinning og samferdsel er to arealbaser...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Innovativ trebruk i Flerbruksanlegg. Avsluttes våren 2010.

Bakgrunn: Skanska Norge AS er en sentral partner i en prosjektallianse for å planlegge, bygge og drifte et flerbruksanlegg på Elverum. Prosjektet er nyskapende både når det gjelder samarbeidsform, drift og utnyttelse av arealer. Ved utviklingen av prosjek tet vil det bli lagt stor vekt på innovat...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Socio-economic and environmental impacts of organic farming

Organic farming has developed rapidly in recent years. Interest in the organic sector stretches beyond the market opportunities. It is perceived to provide multiple benefits beyond the immediate effect on the farmer, e.g., environmental performance, healt hier and safer food, rural development an...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Seedling quality and establishment routines for rapid growth start of Abies nordmanniana and Abies lasiocarpa for Christmas tree production

The production of quality Christmas trees are demanding and customers pay well only for high quality trees. One of the most crucial factors is the plant materials used and the establishment routines. Today, the average fraction of Christmas trees sold amo unts to only 50 percent of those planted....

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Viken

NATURNAER-Natur og næring

Innovation in small scale rural tourism: How to organise and co-operate for improvement and expansion?

The main objective of this project is to amend knowledge about how small scale rural tourism can expand through innovation and improved organisation. Research questions: 1: Identify how innovation is understood and interpreted among small scale rural tourism firms? What kind of innovation occ...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NATURNAER-Natur og næring

Modelling disease dispersal in marine fish aquaculture in Norwegian coastal areas: Contributions to a new concept of area management?

As a measure to avoid the spreading of fish and shellfish diseases, a defined distance is required between all aquaculture facilities. From 2006, this requirement was also implemented for intermediate live storing of fish. The established distance regulat ions represent a clear limitation to the ...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Vestland

NATURNAER-Natur og næring

Recreational consumption as a market for farm based food and tourism businesses

Increasing leisure time increases the importance of leisure related consumption as compared to everyday consumption. Recreational consumption may therefore represent a potentially important market for developing small scale farm-based rural businesses. Lo cal attachment through relatives or secon...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Efficient green support

Dismantling of trade barriers under WTO regulation is expected to have a large impact on Norwegian agriculture. Apart from food and raw materials production, agriculture contributes many external benefits to society in the form of valued scenery, bio-dive rsity, flood control and health and nutri...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Vestland

NATURNAER-Natur og næring

Contracts as a tool for improving efficiency in the forestry-wood chain

We have divided the research task into two Work Packages (WPs). In WP1 we conduct surveys in order to describe instruments used, and in WP2 we combine theory with information obtained from WP1 and with experience from comparable markets, in order to come up with improved instruments. Co-ordinatio...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Viken

NATURNAER-Natur og næring

The optimal choice and timing of agricultural policies in the presence of uncertainty

Agricultural policy analysis has traditionally focused on the optimal choice of policy instruments for a given set of policy objectives. Less attention has been paid to the fact that the timing of policy implementation is another choice variable to policy makers. This choice is reflected in the ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Miljøeffekter av småskala vannkraft

Prosjektmålsetningen er å utarbeide en kostnadseffektiv metode for vurdering av miljøkonsekvenser av småskala kraftverk. Interessen for slike kraftverk er stigende både blant potensielle utbyggere og i politiske miljøer. Kraftpotensialet innen dette segme ntet er på nærmere 15 TWH, noe som tilsva...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Nutrition-based improvement of physical performance in horses.Dr.gr.stip

The use of area resources aimed at leisure and recreational needs offer opportunities for commercial and industrial development within horse keeping and sports activities. Competence build-up, financed in partnership by public organisations and partners r epresenting the industry will, through re...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Viken

NATURNAER-Natur og næring

Bedre treprodukter gjennom ny generasjon tørkestyring

Treindustrien og Norges Skogeierforbund ønsker å styrke FOU-innsatsen innen skog- og trenæringen. Vedlagt prosjektbeskrivelse skal støtte opp under næringens arbeid for å styrke FOU-innsatsen innen skog- og trenæringen og er i samsvar med næringens priori terte FOU-behov. Tørkingens hensikt er å...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Kulturelle landskap i den rurale periferien: Fra utgått landbrukspolitikk til innovativ landskapspolitikk

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle grunnleggende kunnskap om sammenhengen mellom privat og kollektiv verdiskaping i kulturelle landskap og utforme strategier, verktøy og modeller som grunnlag for en innovativ landskapspolitikk i den rurale periferien. I dag mangler en politikk som gjør det...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Vestfold og Telemark

NATURNAER-Natur og næring

Framtidas forvaltning av rype til beste for grunneiere, jegere og andre brukere, Postdoc

Rypejakt er en kjær aktivitet for opp mot 100 000 jegere i Norge. Jakta genererer inntekter for rettighetshavere, lokalsamfunn og forretningsliv. Forvaltningen er likevel i stor grad basert på tilfeldig erfaringskunnskap. Rypeforvaltere mangler kunnskapsb aserte praktiske råd for en målrettet for...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NATURNAER-Natur og næring

On the economics of Sámi reindeer herding: Policy analysis to reduce overgrazing and conflicts

The objective of this project is to analyse the effects of different types of economic policies on reindeer abundance, grazing quality and income. In particular, we will focus on subsidized slaughtering, grazing fees and reindeer quotas. The impact of quo tas will be studied in combination with f...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NATURNAER-Natur og næring

Redusert angrep av rotsjukdommer i norske prydplanter

Prosjektet retter seg mot bekjempelse av rotsjukdommer i norsk veksthusproduksjon av prydplanter. Rotsjukdommer medfører dårlige røtter, lengre produksjontid, redusert holdbarhet/kvalitet og plantedød. Utfallene kan være store i utsatte kulturer og gi bet ydelige tap for den enkelte gartner. Gjen...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Vestfold og Telemark

NATURNAER-Natur og næring

Green care: Effects of animals and plants on the farm in a therapeutic process for people with psychiatric diseases, 2 dr.gr./1 postdr.

This research proposal aims to document effects of farm-based activities (farm animals and plants), called Green care, on adult mental health and various psychiatric diagnoses including eating disorders. Lack of qualitative scientific studies indicates an urgent need for such projects. A three m...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Viken

NATURNAER-Natur og næring

Social motivation and social housing of farmed silver fox vixens in relation to group size, group composition and cage design, Post doc.stip

Tradisjonelt er oppdrettsrev oppstallet enkeltvis og det er foreløpig begrenset kunnskap om hvordan sosial kontakt påvirker dyras velferd og reproduksjon. I henhold til henstillinger fra norske myndigheter og anbefalinger fra EU bør forskning som belyser effekten av sosial kontakt gjennomføres so...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

NKJ 124 Group housing and managing horses under Nordic conditions. Strategies to improve horse welfare and human safety

Hovedformålet med dete NKJ-prosjektet er å komme frem til generelle prinsipper for hvordan man skal holde hobbyhester i grupper slik at deres velferd blir maksimert og risikoen for mennesker blir minimal. Med dette menes hvordan vi skal holde hestene slik at de blir sosialiserte med andre hester...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Improving moose forage with benefits for the hunting, forestry and farming sectors.

This project will generate the knowledge necessary to establish new moose management practises, enabling a higher moose yield to be harvested sustainably. This would increase moose-related income, while providing economic benefits for the farming communit y, local businesses and employees in the ...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Vestfold og Telemark

NATURNAER-Natur og næring

Alliances and networks in the strategic development of destinations in the Norwegian tourism industry

The project will focus on three closely related aspects of destination development. Thus, we believe by applying different appraoches to the issue of destination development we will be able to realize the benefits of cross-fertilization between perspectiv es, provide a sounder basis for manageria...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Viken

NATURNAER-Natur og næring

Laks og verdiskaping i Trondheimsfjordsregionen, dr.gr.stip

Prosjektsammendrag: Målet med prosjektet er å skaffe til veie kunnskap som skal bidra til å videreutvikle laksefiske som næring i Trondheimsfjordsregionen, med basis i grunneiernes store satsning på oppleie av kilenotfisket i fjorden. Gjennom et samarbei d mellom fou miljøer, grunneierorganisasj...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NATURNAER-Natur og næring

Planter for norsk klima

Prosjektet skal bidra til et målrettet utvalgsarbeid innen busker og trær. Dette utvalgsarbeidet skal gi et utvidet plantetilbud for offentlige og private plantebrukere. Plantene skal være testet og funnet egnet for ulike bruksområder, både med hensyn til klimatilpasning og bruksmåter i ulike mi...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Ukjent Fylke

NATURNAER-Natur og næring

Nye samarbeidsløsninger for effektiv kommunikasjon og vareflyt i verdikjeder

Leverandørstyrte lager er samarbeidsløsninger mellom kunder og leverandører som går ut på å innføre ett felles lagerpunkt. Dette prosjektet skal analysere realiserbare gevinster ved utnyttelse av disse løsningene i distribusjonskanalen for trelast. Trelas t har stort volum og lav verdi, og det vi...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Råvarekvalitet til norsk furu og dens anvendelse i furfurylert tre (Stip. ligger på prosj.nr. 180646/i10)

Furfurylering av tre har vist seg å ha svært gode egenskaper med hensyn til holdbarhet både over bakke, i jordkontakt og i marine miljøer. Produksjonen av fufurylert furu ( Visorwood ) foregår nå ved Kebony Products DA i Porsgrunn. Varierende kvalitet på behandlingsgrad kan føre til lavere motsta...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Vestfold og Telemark

NATURNAER-Natur og næring

Modelling and development of connections in timber structures

The competitiveness of timber structures depends on the connections. New fasteners may give more effective connections with respect to load bearing, stiffness and overall costs. Multi-storey timber houses have frames with shear-walls and diaphragms. Desig n restrictions due to openings in externa...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage