0 antall prosjekter

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Norway-Russia Disaster Diplomacy in the High North and Arctic

Dette prosjektet har undersøkt Norge-Russland relasjoner på, for, og rundt Svalbard og hvordan håndtering av katastrofer kan brukes mer i Arktis og nordområdene for å fremme forbindelser mellom Norge og Russland. Fokuset var på katastrofediplomati som undersøker hvordan håndtering av katastrofer ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Agder

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Ukrainian geopolitical fault-line cities: urban identities, geopolitics and urban policy

Dette prosjektet utforsket urbane politiske spørsmål i Ukrainas "geopolitiske forkastningsbyer" og fokuserte på politikkområder som er mest eksponert for landets geopolitiske og utenrikspolitiske valg. Det var to hovedmål. Ved hjelp av eksemplene fra fem sørøstukrainske casestudiebyer, var det vi...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

SMARTNORTH: Sustainable development and MAnagement by paRTicipatory governance practices in the High NORTH

Den økende bruken av IT-teknologi og såkalt smart-by, kommune og regions-initiativ, åpner opp helt nye muligheter for offentlig innovasjon, spesielt når det kommer til lokal styringsutvikling i nordområdene. Dette kan gi lokale interesser en stemme når det kommer til planlegging og beslutningstak...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Accommodation of Regional Diversity in Ukraine (ARDU)

Håndtering av regional ulikhet i Ukraina (ARDU): I ARDU har vi studert hvordan etnisitet, språk og regional identitet samvirker under pågående politiske reformer i Ukraina. Prosjektets mål har vært å finne ut i hvilken grad og hvordan desentralisering, utdannings- og språkpolitikk påvirker det s...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Spatial shifts of marine stocks and the resilience of polar resource management - Russian perspectives on stock shifts and zonal attachment

Flere fiskebestander i Barentshavet, herunder torskebestanden, har i senere år fått en størrelse utbredelse mot nord og øst. Klimaendringer antas å være en viktig årsak. Sykliske endringer i havtemperaturen i området er ikke noe nytt. Spørsmålet er om det denne gang er snakk om mer langvarige tem...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Akershus

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Spatial shifts of marine stocks and the resilience of polar resource management - wild cards at play (STOCKSHIFT-PLUS)

Global oppvarming og andre miljøendringer er i ferd med å endre den geografiske utbredelsen av fiskebestander i polare farvann. I Barentshavet trekker torsken nordøstover, mens vi i Norskehavet ser store endringer i størrelse, fordeling og vandringsmønstre for stimfiskbestander som makrell. Disse...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Akershus

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Challenges in Arctic Governance: Indigenous territorial rights in the Russian Federation

Dette prosjektet studerte hvordan politiske og sosiale forhold styres i Arktis, hvordan samarbeid mellom stater og mennesker oppnås, og hvilke utfordringer arktiske mennesker og stater står overfor i fremtiden. Et spesielt fokus i analysen har vært på rollen som ikke-statlige aktører som urfolk, ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Basement and depositional systems (source-to-sink) in the northern Barents Sea and adjacent parts of the proto-Arctic (BarN-S2S)

Barentshavets geologiske utvikling er nært knyttet til både Arktis og det Nord-Atlantiske området. Vi har gjennom en lang rekke forskningsprosjekter, samt langvarig og omfattende petroleumsleting, økt vår kunnskap om sedimentbassengene i det sørvestlige Barentshav og hvordan deres utvikling henge...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Can cooperative Russian and Western Arctic policies survive the current crisis in Russian-Western relations?

Hovedmålet med prosjektet var å undersøke om spenningen i forholdet mellom Russland og dets vestlige partnere forårsaket av Russlands handlinger i Ukraina i 2014 kunne få negative konsekvenser for samarbeidet mellom Russland og de vestlige partnerne i Arktis. Prosjektteamet har gjennomført flere...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Live king crab welfare monitoring throughout logistics

Levende sjømat generelt og levende kongekrabbe spesielt er en raskt voksende trend innenfor sjømatnæringen. Flere utfordringer er forbundet med å fange, lagre og sende levende sjømat. Dyrevelferd og dødelighet er de to hovedutfordringene. De to utfordringene går hånd i hånd - optimal dyrevelferd ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Floating Production, Storage & Offloading BioCoal Unit

Tschudi Bio Company (TBC) har sammen med Damen Shipyard i Holland og Glommen Technology i Elverum utarbeidet et konseptuelt design for en Skogs-FPSO (Floating Production Storage and Offloading). TBC har også ervervet en eksklusiv rett (med visse forbehold) til å kommersialisere Glommen Technology...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Akershus

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Integrated Crude Oil Transport under Arctic conditions

På grunn av uttømningen av konvensjonelle råoljer går produksjonen for tiden mot ukonvensjonelle råoljer (sur, tung og ekstra tung) og til råoljer i ekstremt og hardt miljø. Barentshavet i Arktisk-området er et eksempel. Transport av fremtidig olje produsert i dette området vil være utfordrende p...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Development of sea ice monitoring and forecasting system to support safe operations and navigation in Arctic Seas

Sentinel-1A og 1B satellittene fra Copernicus programmet er nå den viktigste leverandøren av SAR data både globalt og for de nordlige havområdene, som er hovedområdet for prosjektet. SAR dataene er fritt tilgjengelig og lastes ned fra ESA og det nasjonale Sentinel datasenteret som drives av Meteo...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Fault geometric and seismic attributes

Prosjektet Fault Geometric and Seismic Attributes sluttet i februar 2018. Vi har oppnådd alle milepæler i prosjektet og er stolt av gode resultater. Uten støtte fra Petromaks2 og NORUSS programmer ved forskningsrådet kunne vi ikke fullføre dette vellykkede prosjektet. Prosjektet er et interdisip...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Mechanisms for Russian-Norwegian Cross-border Petroleum Cooperation in the Arctic

Både Norge og Russland har til hensikt å utvikle petroleumsforekomster i det tidligere omstridte området i Barentshavet. Det er ganske sannsynlig at noen forekomster krysser grenselinjen som ble etablert med delelinjeavtalen i 2010. Delelinjeavtalen tar hensyn til denne muligheten og den fastsett...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Akershus

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Field studies and modelling of sea state, drift ice, ice actions and methods of icebergs management on the Arctic shelf

Design av offshore konstruksjoner og transport infrastruktur som tåler is planlegges for utviklingen av flere felter for olje og gass i den norske og russiske delen av Barentshavet. Vitenskapelig samarbeid mellom Norge og Russland skaper nødvendig grunnlag for sikkerhet og høgt teknologisk nivå p...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Svalbard

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Governing the Russian Food sector: Between International Commitments, Institutional transformation and Economic Behaviour.

Forskningsprosjektet RUSSFOOD studerer og analyserer hvordan Russlands evne til å styre sin egen matsektor har endret seg over tid og hvordan politikken har blitt til i spenningsfeltet mellom krav til en åpnere økonomi på den ene siden og ønsket og behovet for å beskyttelse den nasjonale matindus...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Nordland - Nordlánnda

NORRUSS-Nordområdene og Russland

The Permian/Triassic evolution of the Timan-Pechora and Barents Sea Basins

Permian / Triass overgangen, omtrent 250 millioner år siden, preges av den største massedødeligheten av marine og jordbaserte biota i jordhistorien. Det er en voksende vitenskapelig konsensus om at denne biotiske krisen var knyttet til en store vulkanutbrudd, de sibiriske LIP. Imidlertid er det d...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Environmental Management of Petroleum activities in the Barents Sea: Norwegian-Russian collaboration (EMAP)

Nå som olje- og gassleting strekker seg lengre nord i Arktis er en felles tilnærming til miljøovervåkning påkrevet. Ingen steder er dette mer tydelig enn i Barentshavet hvor nasjonale og internasjonale selskaper utvikler norske og russiske petroleumsressu rser. Prosjektet vil dra nytte av det ste...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NORRUSS-Nordområdene og Russland

The Individual and the State in Russia: Self-images, Coping Strategies, Civil Society (INSTARUSS)

Prosjektet studerer forholdet mellom individet og staten i Russland fra individets og sivilsamfunnets ståsted. Gjennom en serie kvalitative dybdeintervjuer med vanlige mennesker samt representanter for ikke-statlige organisasjoner (NGO-er) i Murmansk fylk e, Den karelske republikk og St. Petersbu...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Akershus

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Detection and Characterization of Anthropogenic Oil Pollution in the Barents Sea by Synthetic Aperture Radar

Økende aktivitet i fjerntliggende polare områder impliserer en betydelig risiko for petroleumsrelatert forurensing i det sårbare miljøet. Målet med prosjektet er å utvikle metoder basert på syntetisk apertur radar (SAR) for å optimalisere bruken av data fra jordobservasjonssatellitter til å ov...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Seismic expression of fault and fracture zones in Barents Sea petroleum reservoirs (SEISBARS)

Forkastningssoner kan kanalisere, bremse eller blokkere væskestrømmer i undergrunns olje og gassfelt. Disse effektene styres i stor grad av forkastningssonenes indre oppbygning. Det er imidlertid vanskelig å kartlegge denne arkitekturen ved hjelp av seismikk; dels fordi strukturene kan være for s...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Seismological research related to geophysical processes in the European Arctic

De siste årene har det blitt vist en økt interesse for mulighetene for gass- og oljeutvinning i Barentshavet og hele det europeiske arktiske området. På samme tid har seismiske undersøkelser vist at denne regionen har et potensial for større jordskjelv. Dagens overvåking av det europeiske Arktis ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Akershus

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Emissions of Short-Lived Climate Forcers near and in the Arctic

I tillegg til karbondioksyd (CO2) er også andre klimagasser og aerosoler veldig viktige for klimaendring. De kortlevde klimapådriverne sot og metan er særlig viktig i polarområdene, og har fått mye oppmerksomhet fordi raske utslippsreduksjoner av disse kan bidra til å redusere klimaoppvarming på ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Akershus

NORRUSS-Nordområdene og Russland

The microbial methane "filter" in the Arctic: resilience and response to climate change.

Økningen i atmosfærens innhold av drivhusgasser (GHG) er en av de store utfordringene i det 21. århundre. Mikroorganismer i jord er sentrale aktører både for produksjonen og forbruket av klimagasser inkludert klimagassen metan (CH4). Økte mengder metan i atmosfæren kan ha dramatiske effekter. Me...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NORRUSS-Nordområdene og Russland

The Russian welfare state under quadruple influence: stability or conflict?

The project applies an actor-oriented approach to analyse welfare state reforms and their effects on political and social stability in Russia. It combines a macro perspective of welfare system reform and developments with micro level analysis of their ef fects and how they are perceived. The res...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Trade Integration, Geopolitics and the Economy of Russia (TIGER)

Following the formation of the Eurasian customs union from 2011 and Russian WTO membership from 2012, the project examines the role of these and other patterns of trade integration for Russia and the CIS (Commonwealth of Independent States) area. During two decades of economic transition and fast...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Russias defence industry - an engine for economic growth?

Dette prosjektet har bidratt til en bedre forståelse av russisk økonomi, både akademisk og populærvitenskapelig. For det første har de fem fagfellevurderte artiklene gitt viktig ny kunnskap til det akademiske miljø. Det synes rimelig å hevde at dette miljøet har blitt tilført innsikt om russisk m...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Akershus

NORRUSS-Nordområdene og Russland

New Political Groups and the Russian State (2008-2012) (NEPORUS)

Prosjektet NEPORUS (Nye politiske grupperinger og den russiske staten) er innrettet mot å analysere effekten av protestaksjonene i Duma og presidentvalgene (2011-12) på sosial mobilisering og fremveksten av nye politiske grupperinger i dagens Russland. Prosjektet har involvert 3 norske forskere (...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Legal Culture, Corruption and Law Enforcement: the Russian Case

Fokusgruppene, den nasjonalt representative meningsmålingen og dybdeintervjuene med eliter har generert en stor mengde data. Det er derfor ikke mulig å presentere alle funnene i denne rapporten. Vi har tidligere rapportert delfunn i fremdriftsrapportene våre. Nedenfor presenterer vi funn om korru...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo