62 prosjekter

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Internasjonale filmfestivaler. Arena og plattform for utvikling av kultur og næring. I lys av nettverksteori og "bølge-fenomener".

Filmfestivaler er som Marijke De Valck skriver svært lite omhandlet innenfor akademia. Etter at man opplevde en global festival-boom i perioden 1990-2010 har det avstedkommet en fornyet interesse også fra akademia. En rekke sentrale akademikere og teoretikere har begynt å se på internajsonale fim...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Forståelse av materialitet i industriens tidsalder

Målet med prosjektet er å skape ny innsikt i hvordan det materielle «virker i verden». Verden tar i denne sammenheng utgangspunkt i Rjukanbanen. Dette transportsystemet var i mange tiår en av de viktigste forbindelseslinjene til samfunnet rundt og den store verden der ute. Det materielle omfatter...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestfold og Telemark

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Teambasert rehabilitering for hjemmeboende eldre. Hverdagsrehabilitering som en integrert del av hjemmetjenesten.

Kommunene skal gjennom sine helse- og omsorgstjenester bidra til at eldre personer opprettholder eller gjenvinner selvhjulpenhet og selvstendighet slik at de kan bo lengst mulig i eget hjem. Hverdagsrehabilitering er en intervensjon som skal bidra til å nå dette målet. Fra tidligere å bli sett på...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Viken

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Optimering av biogassproduksjon og stabilisering/hygienisering av kloakkslam basert på forståelse av mikrobielle enhetsprosesser

Utslippet av lystgass (N2O) fra jord utgjør ca 1/3 av landbrukets totale klimapådriv, og må reduseres hvis vi skal nå målet om et klimasmart landbruk. Det er lettere sagt enn gjort fordi N2O-utslippet reguleres av jordens mikroflora, som er ekstremt vanskelig å regulere. Vi vet hvilke mikrober vi...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Viken

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Effekten av lysterapi-rom på sykehjemspasienter med demens - DEM.LIGHT

Bakgrunn: Søvnforstyrringar råkar opp til 70% av personar med demens i sjukeheim. Forstyrringane inneber ofte hyppige oppvakningar på natta og mykje søvn på dagtid, og har negative konsekvensar for kognisjon, humør, åtferd og livskvalitet hos pasientane. Symptoma er òg krevjande å handtere for pe...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Music in International Development:The Experience of Concerts Norway (2000–2018)

Kunstens rolle generelt og musikkens rolle spesielt fremheves ofte positivt i et samfunnsperspektiv. Utsagn som at «musikk kan endre verden» eller at «musikk kan gjøre deg smartere» ytres og aksepteres allment innenfor media så vel som i kultur- utdannings- og bistandspolitikk. Min avhandling har...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

«Helhetlige pasientforløp? Informasjons- og kompetanseoverføring som utfordring i samhandling mellom tjenestesteder.

En av hovedintensjonene med Samhandlingsreformen er å oppnå trygge og helhetlige overføringer av pasienter mellom ulike tjenestesteder innenfor helsetjenesten. Dette krever godt samarbeid og god kommunikasjon mellom de ulike nivåene i helsetjenestene. Tidligere studier tyder på at overføring av e...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Transforming community mental health trough Appreciative Inquiry action Research.

Kommunene har en viktig oppgave i å ivareta velferden til innbyggerne. Når velferdsoppgavene ikke løses på en tilfredsstillende måte, så kan dette føre til motstand og sosiale bevegelser igangsatt av innbyggerne. Initiativ for å skape sosiale endringer i måten det offentlige løser velferdsoppgave...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestfold og Telemark

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Aktiv skole 2016-19. Utvikling, validering og implementering av fysisk aktivitet som pedagogisk metode i grunnskolen.

For lite fysisk aktivitet blant barn og unge er et verdensomspennende problem, og de senere år har vi fått grundig dokumentert at også norske barn og unge i stor grad er rammet av det moderne samfunnets helsesvekkende livsstil. I tråd med FNs bærekrafts mål anbefaler norske helsemyndigheter at ba...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Rogaland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Helhetlig oppfølging av personer med kronisk sykdom i primærhelsetjenesten

Bakgrunn Internasjonal forskning antyder at en tverrprofesjonell og team-basert tilnærming i allmennlegetjenesten kan bedre kvaliteten og føre til en mer personsentrert tjeneste for personer som lever med langtidssykdom. Dette er i tråd med nasjonale politiske ambisjoner, men vi har liten kunns...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Mobbing og barn med spesielle behov - kartlegging av forekomst, forløp og risiko i barnehager og skoler, og en beskrivelse av tiltak

Erting og krenkelser blant barn med utviklingsvansker emosjonelle vansker og atferdsvansker I dette forskningsprosjektet ønsket vi å undersøke om barn med utviklingsvansker, emosjonelle vansker og atferdsvansker var mer sårbare for å oppleve erting og krenkelser. Først ønsket vi å undersøke...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestfold og Telemark

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Tunnelsikkerhet- og beredskap: Kunnskap, kompetanse og læring i brann- og redningstjenesten

Prosjektet skal kartlegge og analysere dagens kompetansenivå, og hva som finnes av kunnskap om tunnelsikkerhet og -beredskap i brann- og redningstjenesten i Norge og blant aktuelle internasjonale tjenester, og se nærmere på dagens rammeverk for opplæring innen tunnelsikkerhet og -beredskap. På ba...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Rogaland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Suksesskriterier og barrierer ved bruk av mestrings-og trygghetsskapende teknologier til eldre hjemmeboende og deres pårørende

Bakgrunn: Trygghets- og mestringsteknologi er et viktig tiltak i møte med et økende omsorgsbehov i helse- og omsorgstjenestene. Flere norske kommuner er i gang med å implementere ulike type teknologier som en ordinær del av tjenestetilbudet, hvor målet er at eldre skal ha mulighet til å bo i eget...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Artikulatorisk bevisstgjøring av fonemene og lydmessig feedback på fonemnivå- utprøving av tiltak ved språkvansker og dysleksi

Mange elever med lese-, skrive- og språkvansker har store problemer med å skille språklydene fra hverandre bare ved å lytte. Dette gjør at de har vanskelig for å «komme på» riktig lyd når de møter på bokstavtegnene i tekst. Det er ofte spesielt vanskelig for dem å skille mellom lyder som høres li...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestfold og Telemark

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Ressursdilemma i NAV - opplevelse, prioriteringer og mestringsstrategier lokalt

NAV sin egen ressursundersøkelse fra 2013 avdekket et sprik mellom etatens ressurser til oppfølgingsarbeid og etatens oppgaver på dette området. Dette prosjektet ønsker å svare på flere spørsmål knyttet til dette: Hvordan opplever lederne og veilederne på NAV-lokal dette spriket? Hvilke prioriter...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Økonometrisk analyse av rehabiliteringstiltak

Det er velkjent at store deler av den vestlige verden står ovenfor en markant demografisk endring i kommende år, og Norge er intet unntak. Denne utvikling vil medfører til en større eldrebefolkning. Med en større eldrebefolkning vil flere rammes av en eller flere aldersrelaterte sykdommer samtidi...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Factors affecting organisations` ability to participate and achieve EU-funding: Evidence from the Norwegian R&D sector

EU satser på forskning og innovasjon, men hvem får delta? I sin doktorgradsavhandling utforsker Enger hvilke underliggende prosesser som påvirker mulighetene til å vinne frem i konkurransen om forskningsmidler til internasjonale samarbeidsprosjekter under EUs rammeprogram for forskning og in...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kompetanseutvikling og tjenesteinnovasjon under endrede rammevilkår.

De siste årene har det vært en økende interesse for viktigheten av regionalt tilpasset innovasjonspolitikk for å skape vekst og utvikling i ulike regioner. I den forbindelse har konseptet smart spesialisering dukket opp som en strategi for innovasjon og utvikling i europeiske og norske regioner. ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

The Role of Information Quality in Healthcare Quality Assurance

Kvalitet i gjenbruk av pasientdata I dagens spesialisthelsetjeneste er elektroniske pasientjournal-systemer (EPJ) sentrale i pasientbehandlingen, og består av store mengder kliniske og administrative data. EPJ-systemer støtter hovedsakelig primærbruk av data, hvor klinikere aktivt innhenter...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Legemiddelbruk og legemiddel-relaterte problemer hos sykehjemsbeboere i Oslo

Eldre står for nesten 50 % av legemiddelbruken i Norge mens de representerer cirka 15 % av befolkningen. Legemiddelbruken hos sykehjemsbeboere er ikke inkludert i reseptregisteret og må derfor kartlegges på andre måter som ved forskning. De studiene som er gjort i Norge viser at ganske mange syke...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Framtidig investeringsbehov i Norske VA-nett

Vann og avløpsanlegg utgjør en viktig del av samfunnets kritiske infrastruktur. Det er derfor viktig at vann og avløpsnettet har en slik tilstand at vannledningsnettet kan levere sikkert og godt drikkevann og at avløpsnettet kan samle opp og lede vekk avløpsvann på en trygg og god måte. Det er ma...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Minoritetspolitiske dokumentasjonsstrategier i regionalforvaltningen i Nordområdet på 1700-tallet

Prosjektet ønsker å sette et sammenlignende søkeløys på ulikheter og likheter i dokumentasjonsstrategiene i forhold til språk og etnisitet i Nordområdet på 1700-tallet, og hvordan disse kommer til syne i arkivdanningen. Dette vil bli gjort gjennom empiriske undersøkelser i arkivene etter sentral-...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Forebygging av ulykker i bygg og anlegg

Det skjedde mange alvorlige ulykker i den norske bygg- og anleggsnæringen i årene 2009-2014, inkludert flere dødsfall. Flere tiltak ble iverksatt for å redusere antallet skader, inkludert tiltak for å øke kunnskapen om ulykker og muligheter for ulykkesforebygging. Hovedmålet med denne forskningen...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Bruk av grønne tak for reduksjon av overvannsavrenning i kaldt klima.

Formålet med studien har vært å finne ut hvilken rolle ekstensive grønne tak kan ha som en del av overvannshåndteringen i vått og kaldt klima. Den hydrologiske effekten har blitt studert for å finne muligheter og begrensninger ved dette overvannstiltaket. Videre har ulike verktøy for design og es...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Språkkartlegging av flerspråklige barn. Et hinder eller et redskap for inkludering.

Barnehagen regnes som språkarena for både etniske norske og flerspråklige barn. Språkopplæring regnes som en av barnehagens viktigste oppgaver. Det sies også at språk er avgjørende for inkludering av minoritetsspråklige barn. Imidlertid er debatten rundt språkkartleggingspraksisen preget av store...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Improved standard detectors through enhanced surface passivation of silicon photodiodes

Norsk: Det er forventet at det i nær fremtid vil komme en redefinisjon av fire av de syv grunnenhetene i SI-systemet: kilogram, ampere, kelvin og mol. Hver av disse enhetene vil baseres på en fast numerisk verdi av en fundamental konstant: Plancks konstant, elementærladningen, Boltzmanns konstant...

Tildelt: kr 0,63 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Viken

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Design of optically controlled AC Josephson arrays and voltage dividers for high precision voltage metrology

Målinger blir stadig viktigere i vårt moderne samfunn, og det stilles stadig høyere krav til både nøyaktighet, målehyppighet og målestørrelse. Disse kravene har ledet til at vi i 20. mai 2019 endelig fikk et SI system basert på fundamentale konstater heller enn gjenstander. Det nye systemet er me...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Viken

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kriterier for strukturering av informasjon i helsevesenet - Sørlandet sykehus HF

Med strukturering av ustrukturert informasjon i helsevesenet forstås konseptualisering av informasjon, enten manuelt (f.eks. utvikling av ICD-10 diagnosekodeverket og openEHR-arketyper) eller automatisk (ved hjelp av algoritmebaserte teknologier som analyserer den ustrukturerte delen av pasientjo...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Et helhetlig ledelsesperspektiv i møte med kommunikasjons- og samhandlingsutfordringer i integreringen av minoritetsspråklig arbeidskraft

Basert på et pågående aksjonsforskningsprosjekt undersøker denne studien hvordan ledere kan tilrettelegge for organisatorisk læring i en interkulturell kontekst. Utvikling og implementering av læringsmodellen MIKS (akronym for muligheter, integrasjon, kultur, språk); en systematisk tilnærming til...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Vestfold og Telemark

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Såkornmidler og medvirkning: til hjelp eller hinder? En kvalitativ undersøkelse av statlig utviklingsarbeid i norske museer og arkiver.

Kulturinstitusjonenes samfunnsrolle er ett av områdene Kulturrådet har hatt spesielt fokus på i sitt utviklingsarbeid, blant annet gjennom målrettet policyutvikling og prosjektfinansiering. Den overordnede retningen på museums- og arkivpolitikken er tydelig: museene og arkivene må endre seg fra d...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo