0 antall prosjekter

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Koordinerte pasientforløp i primærhelsetjenesten: betydning for helserelatert livskvalitet, pårørendebelastning og økonomiske kostnader

Helhetlige og koordinerte helsetjenester kan bidra til bedre ressursutnyttelse og kvalitet i tilbudet til personer med brått funksjonsfall. Det er et særlig behov for bedre kunnskap om effekt av tiltak og tjenestetilbud i kommunal helsetjeneste, og om hvordan hjelpebehov og livskvalitet påvirkes ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hjemmesykehus for voksne pasienter

PhD- prosjektet utforsker ulike forhold ved hjemmesykehus for voksne pasienter som har behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling, hvor samhandling mellom sykehus og kommune og bruk av teknologi for trygghet og avstandsoppfølging er sentrale elementer. I hjemmesykehus ytes spesialisthel...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Møre og Romsdal

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Risk assessment and effective management of adolescents with serious behavior problems: Adapting RNR principles in residential treatment.

Prosjektets mål er å øke kunnskapen om institusjonsungdom med alvorlige atferdsvansker og bedre kvaliteten på tjenestetilbudet gjennom å tilpasse behandlingsmodellen for ungdomsgruppen. Alvorlige atferdsvansker hos ungdom defineres ut ifra barnevernloven hovedsaklig som alvorlig eller gjentat...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestfold og Telemark

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Fysisk aktiv læring i musikkliteracy

En viktig del av opplæring i musikkfag, er å lære noter. Man trenger noter for å lese, tolke, forstå og kommunisere musikk. Kompetanse i å bruke noteskrift kalles musikkliteracy. Musikklærere opplever at noter i mange tilfeller kan være med på å ødelegge elevenes motivasjon i stedet for å styrke ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Agder

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Kunstproduksjon gjennom digitale medium og elevens oppleving (#ungkunst, dks og skole)

Den kulturelle skulesekken (DKS) er ei nasjonal ordning som sørger for at alle skuleelevane i Noreg får oppleva profesjonell kunst og kultur kvart år. I 2019 førte denne ordninga til at 823 245 elevar på 3 212 skular var med på til saman 2,5 millionar unike kunstmøte som ein del av skulekvardage...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Møre og Romsdal

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Læringsbrett i matematikkundervising på 3.trinn - innsikt i læringspotensiale utifrå eit elevperspektiv.

Digitale reiskap i klasseromma aukar i tilgjengelegheit og synlegheit. Etter at den grunnleggjande ferdigheita om å bruke digitale reiskap i 2006 vart vedteke å skulle integrerast i kompetansemåla, har satsinga kring digitale reiskap auka stort. Sidan 2006 har mange kommunar gjort innkjøp av digi...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Autonomous Shipping Solutions for Coastal Communities

En stor del av kostnadene forbundet med skipsfrakt over korte avstander kommer fra mannskap og arbeid i havnen. Autonome skip kan derfor gi nye muligheter innenfor transport og forsyningskjeder som ikke var økonomisk gjennomførbare før. Fosen er en halvhøy bestående av fire distriktskommuner med ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Musikkpedagogiske forståelser, praksiser og relasjoner i det tverrinstitusjonelle samarbeidsprosjektet Kulturdag.

Kulturdag er et utviklingsprosjekt hvor Trondheim kommune forsøker å imøtekomme regjeringens ønske om et økt fokus på de praktisk-estetiske fagene i grunnskolen samt samarbeid mellom kulturskole og grunnskole om de praktisk-etiske fagene. I Kulturdag bidrar kulturskolelærere sammen med grunnskole...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Machine learning and uncertainty quantification for surrogate models of IoT environments

Tanken bak Tingenes internett er at når mange «smarte» produkter kobles til Internettet og kan kommunisere sammen vil de i sum gi bedre utnyttelse av ressurser, bedre og mer tilpassede tjenester for brukerne. En slik integratsjon av smarte produkter vil også øke risiko for digitale angrep hvor et...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

We are sinking. What are you thinking about? Tilgangskompetanse og fagspråksdidaktikk

Å meistre og forstå eit fagspråk er ein så sjølvsagt del av yrkesutøvinga at ein gjerne ikkje tenker på det. Dagleg kommuniserer vi fagspesifikk informasjon ved hjelp av eit fagspråk, og det er også ein viktig og stor del av mange yrke. I delar av fagutdanninga er opplæring i fagspråk eit sikkerh...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Samarbeid om sykefravær ved lettere psykiske lidelser mellom Fastleger og NAV; skaper kommunikasjonen begrensninger for brukerne?

Ph.d.-prosjektet skal framskaffe kunnskap om kommunikasjon mellom helsetjenesten/fastleger og NAV. Gjennom kvantitative og kvalitative innholdsanslyser av sakkyndige legeerklæringer (sykmeldinger), og intervjudata, undersøkes det om det er lagt til rette for tilbakeføring til arbeid eller inntekt...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Nordland - Nordlánnda

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

How Does a New Pedagogical Model at Glemmen Upper Secondary School Affect the Students´Competency in Citizenship and Civic Education?

I 2019 fikk Glemmen videregående skole et oppdrag fra Østfold fylkeskommune (nå Viken fylkeskommune) om å utvikle en ny pedagogisk modell for å fremme helhetlig, personliggjort, elevaktiv, virkelighetsnær og sosial dybdelæring. En flerfaglig pedagogisk modell har siden vært i utvikling ved skolen...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Utmattingskapasiteten til lange hengebruer med brukasse enten i stål eller aluminium

Utmatting er definert som prosessen for initiering og vekst av sprekker gjennom en konstruksjonsdel som følge av gjentatte belastninger. Forekomsten av lokale utmattingsskader i stålbruer er en kjent problemstilling som i visse tilfeller har ført til konstruksjonssvikt. Derfor er det et stort be...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Demokratisering av kultur for barn og unge

For tidlig

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

"Nye transnasjonale fortellinger om nordisk fotografisk modernisme"

Dette prosjektet vil, på bakgrunn av den unike samlingen av fotografier i Nicolai Tangens kunstsamling, undersøke mulighetene for å etablere nye, transnasjonale perspektiver på nordisk fotomodernisme. Dette er perspektiver som så langt har vært fraværende i den nordiske fotohistorieskrivningen, s...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Agder

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Displaying which Art History? - A Study of Narratives in Art Museums' Collection Displays

En samling utgjør en essensiell del av det å være et museum, i henhold til International Committee of Museums. Internasjonalt er samlingsvisninger og kunsthistoriske narrativer er for tiden et felt i bevegelse, og i de senere år har flere forårsaket debatt og kontroverser. Det skjedde bl.a. i Tat...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Agder

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Traumebevisst forståelse (TBF) som modell for miljøterapeutisk arbeid i møte med mennesker med utviklingshemming.

Traumebevisst forståelse (TBF) som modell for miljøterapeutisk arbeid i møte med mennesker med utviklingshemming. Offentlige dokumenter peker på behov for økt kunnskap og kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming. Prosjektet utforsker traumebevisst forståelse (TBF) som miljøtera...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

En 3-dagers intervensjon for CFS/ME hos voksne: en randomisert, kontrollert studie

En 3-dagers intervensjon for CFS/ME hos voksne: en randomisert kontrollert studie Kronisk utmattelsessyndrom/Myalgic encephalomyelitis (CFS/ME) kan være en alvorlig og invalidiserende tilstand, med høy symptombelastning og lavt funksjonsnivå. Arbeidsuførhet er vanlig og sosialt liv er kan vær...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

VOGUE - Engelsk på yrkesfag. En komparativ studie av engelskundervisning før og etter innføringen av Kunnskapsløftet 2020

Doktorgradsprosjektet er en studie av engelsk på yrkesfag før og etter innføringen av Kunnskapsløftet 2020. Mål Prosjektets mål er å undersøke undervisningspraksiser i engelskfaget på yrkesfaglige studieprogrammer. Studien bygger på tidligere forskning blant ungdommer i norsk skole om betydni...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Digitalisation in rural business

Digitalisering fører med seg radikale endringar i økonomien både globalt og lokalt. For å tilpasse seg endringane og utvikle seg på ein berekraftig måte, er verksemder nøydde til å utnytte moglegheitene og takle utfordringane som digital teknologi representerer. Verksemder i rurale område har spe...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold og Telemark

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Kunstfaglig skjønn, en begrepsanalyse.

Kunstfaglig skjønn, en begrepsanalyse Kunstfaglig skjønn er et sentralt premiss for Kulturrådets virksomhet. Hvert år behandles ca. 8 000 søknader om støtte til kunst og kultur og ca. 1 milliard kroner tildeles på grunnlag av kunst- og kulturfaglig skjønn. Men hva er kunstfaglig skjønn? Kan...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Characterisation and quantification of sulphide minerals in concrete aggregates; deterioration potential of different sulphide variants.

Målet med denne doktorgraden er å finne mer pålitelige analyseteknikker for kvantifisering og karakterisering av svært skadelige sulfidmineraler i (lokale) steinmaterialer brukt i betongproduksjon. Steinmaterialer fra naturlige grusforekomster som tradisjonelt har blitt brukt som betongtilslag i...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Skolehjemsguttene på Falstad – hvem var de? En mikrohistorisk undersøkelse av to årskull elever på Falstad skolehjem.

Institusjonen Falstad i Levanger ble etablert som skolehjem under navnet «Opdragelsesanstalt for vanartede gutter» i 1895. Den var en av flere lignende institusjoner som ble reist som alternativ til ordinær skole og fengsel i siste halvdel av 1800-tallet. Prosjektet ønsker å finne ut mer om barna...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hva gir trygge overganger i interkommunal rehabilitering og hvilke metoder sikrer samhandling på tvers av helsetjenestenivåene?

Når en person får en alvorlig sykdom eller skade, starter rehabiliteringen for å kunne komme tilbake og klare seg selv i hverdagen allerede på sykehuset. Underveis i rehabiliteringen skrives personen ut til sin hjemkommune der oppfølgingen fortsetter. Tilbudet til denne pasientgruppen har vært fo...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

How to strengthen the NFCSs work with family violence? Examining the therapists needs and dilemmas in working with family violence.

Forebygging og bekjempelse av familievold er en samfunnsmessig og politisk prioritert oppgave, både ut fra et kriminalitets-, helse-, likestillings- og oppvekstperspektiv. I 2018 møtte Familievernet 54.000 familier. Samme år ble det initiert en kartleggingsundersøkelse av Bufdir, hvor 400 terap...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestfold og Telemark

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

How to strengthen the Family Counselling Services work with family violence? Examining the violence, service needs and dilemmas of clients.

Forebygging og bekjempelse av familievold er en samfunnsmessig og politisk prioritert oppgave, både ut fra et kriminalitets-, helse-, likestillings- og oppvekstperspektiv. I 2018 møtte Familievernet 54.000 familier. Samme år ble det initiert en kartleggingsundersøkelse av Bufdir, hvor 400 terapeu...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestfold og Telemark

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Fylkeskommunen i et flernivåsystem

Temaet for prosjektet er de norske fylkeskommunenes relasjoner til europeiske institusjoner, programmer og prosjekter, nasjonale myndigheter, andre fylkeskommuner og tilsvarende regioner i andre land. Som regionale samfunnsutviklere skal fylkeskommunene identifisere, samordne og realisere den...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Agder

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hellige planter – åndelige erfaringer. En studie av rituell praksis og meningskonstruksjon ved bruk av entheogene planter

Mytologi, religion og åndelighet har dype røtter i naturen og naturfenomenene. Trær og planter, elver og fjell kan både identifiseres med guder eller forstås som gudenes konkrete livsformer, og noen steder i naturen regnes som mer hellige enn andre. Fra den keltiske tradisjonen brukes begrepet "t...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hydraulisk effekt av gjentetting og traktformede innløp for sirkulære stikkrenner og kulverter

Gjentetting av kulverter fører til redusert kapasitet, oversvømmelse, avledning av vann og erosjon i området rundt kulverten. Dagens dimensjoneringsmetoder mangler metoder for å ta hensyn til mange typer gjentetting. Siden 1950-tallet har det vært kjent at man under passende strømningsforhold kan...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Tilpasset undervisning i tverrfaglig programmeringsundervisning ved bruk av skaperverkstedmetodikk

En del av bakgrunnen for dette prosjektet er behovet for programmeringsdidaktikk rettet mot elever i primær- og sekundærutdannelse i forbindelse med innføringen av programmering i flere skolefag fra høsten 2020. Samtidig søkes det å legge til rette for dybdelæring gjennom tverrfaglig utforskning ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Viken