511 prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Paleo-perspectives for the future circulation and carbon cycle dynamics in the Arctic Ocean

Det arktiske havet endrer seg raskt og på uventede måter. Dette kan ha alvorlig betydning for jordens klima, de marine økosystemene, samt for forvaltningen av havets ressurser. Et viktig eksempel er at tykkelsen og omfanget av den arktiske sjøisen krymper langt raskere enn tidligere antatt. Et an...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Combinatorial Methods in Analysis

Analyse er en gren av matematikken der man studerer ulike egenskaper til funksjoner, alt fra polynomer og elementære funksjoner av en variabel til løsninger av partielle differensialligninger eller kompliserte funksjoner i analytisk tallteori. Den grunnleggende ideen i harmonisk analyse er å fin...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Fundamental investigation of non-Newtonian fluid flow in bioprocessing

Dette prosjektet søker kunnskap om hvordan man på en optimal måte kan bringe de suspenderte levende organismene fra små-skala bioteknologiske laboratorium til stor-skala strømmende systemer man finner ved industriell produksjon. Dette inkluderer blant annet at vi søker forståelse av hvordan væske...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Robust Estimation and Control of Infinite Dimensional Systems (RECIDS)

Automatisk regulering har blitt en uunnværlig del av vårhverdag. 'Cruise control' som brukes til å regulere hastigheten til en bil, landingen av en romsonde på Mars, samt de utregninger som ligger bak værmeldingen, er alle eksempler der verktøy fra regulering og dynamisk systemteori blir brukt. ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Unlocking the potential of autonomous systems and operations through supervisory risk control

Prosjektet utvikler nye metodikk som gjør autonome systemer sikrere og mer intelligente. Autonomi er en funksjonalitet som muliggjør nye og utfordrende operasjoner, for eksempel ubemannet transport på land og til sjøs, overvåking og kartlegging av hav- og landområder, og inspeksjoner av industrie...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The XXX Nordic Hydrological Conference 2018

Den XXX Nordiske Hydrologiske Konferanse (NHC) ble avholdt i Bergen med 145 deltakere. Konferansen ble arrangert av Norsk hydrologiråd i samarbeid med Nordisk Hydrologisk Forening (NHF). I alt ble over 114 bidrag sendt inn fra 24 land, derav 30 ble gitt av master- eller PhD-studenter. I tillegg h...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Identifying the dominant heat transfer mechanism during two-phase flows

Den enestående etterspørselen etter klimaanlegg og kjøling over hele verden krever å forbedre kunnskapen om hvordan varmen overføres. Kald produseres fremdeles av dampkompresjonskjøling hvor et kjølemiddelfluid gjennomgår en kondensasjons- og fordampningssyklus som forekommer i varmevekslere best...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

4DSpace investigation of plasma turbulence in the cusp ionosphere

Solvinden genererer turbulens i øvre lag av den polare atmosfæren. Dette gir forstyrrelser på radiosignal. Kraftige solstormer kan blokkere satellittbaserte navigasjons- og kommunikasjonssystemer. Med hensyn til sikkerhet i Arktis ville det vært gunstig om vi kunne varsle bortfall av GPS. Romværv...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

NORDAN Conference 2018

-

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Tropical Temperature Reconstruction Across 0.5 million years from Cave formations

Framtidige klimaendringer i tropene er en av de mest usikre aspektene av klimaprojeksjoner med økende konsentrasjon av CO2 i atmosfæren, men vil påvirke en stor del av jordens befolkning. Denne mangelen kan bøtes på ved å studere tidligere klimaendringer in tropiske regioner, for eksempel igjenno...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

ENUMATH 2017: cutting-edge science building on a long tradition

The European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications (ENUMATH) is a series of conferences held every two years to provide a forum for discussion of basic aspects and new trends in numerical mathematics and challenging scientific and industrial applications at the highest lev...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Stochastic Methods for Molecular Chiroptical Properties

En hånd og dens speilbilde kan aldri legges over hverandre slik at de fullstendig dekker hverandre. Kirale molekyler deler denne egenskapen og kan dermed sies å ha en "hendthet": de oppfører seg ulikt avhengig av om det er den "venstrehendte" eller den "høyrehendte" formen av et molekyl vi har nå...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Marine cold air outbreaks at high-latitudes: Dynamics and imprints of mesoscale features

Hver vintersesong utvikler det seg små, men kraftige stormer over Nordsjøen. Kraftig vind, grov sjø og kraftig snøfall som følger med disse vinterstormene forårsaker betydelig materiell skade og til og med tap av liv. Foruten den tydelige materialeffekten av disse stormene, spiller de også en vik...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Synthesis and biological evaluations of macrolactam natural products

Naturen og dens biosfære utgjør via evolusjon en viktig kilde til naturprodukter som man kan basere legemiddelutviklingen på. Omtrent halvparten av legemidlene på markedet er enten rene naturprodukter eller analoger som har blitt inspirert av molekylene laget i naturen. Følgelig har denne prosess...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

APDS 2017 - Arctic Personal Data Systems Conference

Den første ACM SIGOPS sommerskolekonferansen om avanserte emner i datamaskinsystemer ble arrangert 14. til 17. august 2018 på den pittoreske og bortgjemte øya Sommarøy, som ligger 36 km vest for Tromsø, og 300 km nord for Polarsirkelen. Konferansen ble organisert i fellesskap av Universitetet i T...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Novel topological spin textures for low-energy spintronics

En av de viktigste utfordringene i moderne informasjonsteknologi er å redusere energiforbruket. Ønsket om mer energieffektiv elektronikk har ført til en revolusjon innen materialvitenskap og hvordan materialer designes for å møte fremtidige krav. TOPOSPIN-prosjektet utforsker mulighetene som ligg...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Fundamentals of Surface Kinetics in High Temperature Electrochemistry (FUSKE)

Batterier, brenselceller, elektrolysører, gass separasjonsmembraner er alle viktige teknologier for konvertering mellom kjemisk- og elektrisk energi, og vice versa. Helt sentralt er prosessene som skjer på og ved grenseflaten mellom elektrode/elektrolytt og fasen rundt. Disse prosessene må være r...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Sources of the Norwegian winter season snow pack constrained by stable water isotopes

Dagens modeller for vær- og klimaprognoser er nyttig for beredskap mot ekstremvær og bærekraftig bruk av fornybare energiressurser, nå og i et framtidig klima. For eksempel, mengden av snøfall om vinteren i det ene året påvirker energiprisene i året etter. I prosjektet SNOWPACE undersøker vi fra ...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

A Wireless In-Home Healthcare Monitoring System for Supporting Independent Living of Elderlies

Aldring med tilhørende fysiske og psykiske lidelser skaper store bekymringer rundt om i verden. I de senere årene har flere hjemmebaserte helsemonitoreringssystemer blitt tatt i bruk for å forebygge uønskede hendelser hos eldre hjemmeboende personer. Ulempen med eksisterende løsninger er at de er...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Agder

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Combining FTIR-based Screening with Ligand Fishing Technologies for Facilitated Discovery of Antidiabetic Peptides in Protein Hydrolysates

Proteinhydrolysater fra sidestrømmer i matindustrien er verdifulle kilder til peptider for både ernæringsmessige og farmasøytiske formål. Hovedmålet for dette prosjektet er å utvikle metoder som muliggjør deteksjon og isolering av peptider med gunstige helseeffekter fra proteinrike sidestrømmer i...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

8th International Symposium on Granitic Pegmatites PEG2017

Naturhistorisk museum (NHM) ved Universitetet i Oslo (UiO) arrangerte det 8th International Symposium on Granitic Pegmatites PEG2017 i Kristiansand 13.-15. januar 2017 og medfølgende geologiske ekskursjoner til Tysfjord-Hamarøy 9.-13. juni og Setesdalen-Langesundsfjorden 16.-19. juni 2017 (http:/...

Tildelt: kr 73 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

REsponsive, INtegrated , VENTilated - REINVENT - windows.

Forskningsprosjektet har to mål: øke kunnskap om muligheter og utfordringer av dynamiske fasader i bygninger, og utvikle en avansert dynamisk vindu/fasade som reduserer energibruket for klimatisering av bygninger og som gir et godt innemiljø. Dette vinduet/fasaden baseres på et dobbel vindu eller...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

FRActal properties of Sea Ice Leads and their impact on the Arctic physical and biological environments

Arktis har vist seg å være veldig sensitiv til økt global temperatur, og varmes opp vesentlig raskere enn resten av verden. Dette har ført til både tynning og reduksjon i sjøis, som igjen har ført til at sprekker i havisen dannes oftere enn før. Når isdekket sprekker dannes kanaler med åpent vann...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Coupled cluster methods for local and ultrafast spectroscopy using graphical processing units

Vi har oppnådd betydeleg framgang med teori og dataimplementering i denne rapporteringsperioda. Nærare bestemt har vi i samarbeid med gruppa ved Stanford universitet utvikla ei låg-rank full konfigurasjons-interaksjons implementering som vil mogleggjer mykje større aktive rom en standard framgang...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Mechanochemical interplay in intraluminal vesicle formation

I dette prosjektet har vi utviklet en ny forståelse av de mekaniske og biofysiske prosessene som bestemmer dannelsen av membranblåser (vesikler) i cellens indre. Irregulariteter i denne prosessen kan linkes til flere sykdommer deriblant kreft, og denne fascinerende membrandynamikken regulerer ce...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Mid-Infrared CRyptophane-enhanced On-chip Sensor

Siden den plutselige økningen av atmosfærisk metan i 2014 og 2015 har metanutslipp blitt ett alarmende tema for både det vitenskapelige og bredere publikum. MICRO-Sense prosjektet vil adressere dette temaet ved å utvikle en ny integrert metansensor som skal optimaliseres for dronebasert identifik...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Sustainable and Selective Metathesis: From Fundamental Insights to New Chemicals and Pharmaceuticals

Olefinmetatese, en klasse av kjemiske reaksjoner som av og til sammenlignes med "en dans der parene utveksler partnere", er den mest kraftfulle og anvendelige metoden for å bygge molekylære rammeverk. Potensialet for å utnytte metatese, en miljøvennlig metode som krever lite energi og genererer l...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Ultra-High-Resolution Marine Records from the Subarctic Atlantic (ULTRAMAR)

Kvantitativ informasjon om fortidige hav-, klima- og miljøendringer, og da spesielt fra den klimatiske viktige regionen som Nord-Atlanteren, danner grunnlaget for sikrere prediksjoner om klimaendringer i fremtiden. ULTRAMAR-prosjektet er en studie av fortidige endringer basert på høyoppløselige (...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Multivariate Algorithms: New domains and paradigms

Formålet med prosjektet er å drive grunnforskning i informatikk og informasjonsteknologi, spesifikt innen algoritmer og kompleksitet. Teoretisk informatikk står ovenfor en grunnleggende utfordring: effektivitets-estimater utledet ved hjelp av teoretiske modeller sammenfaller dårlig med faktiske e...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

ASHLANTIC: Volcano-climate interactions during the Palaeocene-Eocene Thermal Maximum (PETM)

Klima spiller en viktig rolle i å opprettholde livet på jorda. Det har vært en kontinuerlig arts evolusjon de siste 4 milliarder årene, noe som betyr at jorda i denne perioden må ha hatt et levelig klima. Det betyr at klimaet må holdt seg relativt stabilt også over lange tidsskalaer. Allikevel ha...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo