38 prosjekter

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

KnowMo: Knowledge in Motion across Contexts of Learning. Investigating Knowledge Practices In and Out of School

Prosjektet 'Knowledge in Motion' (KnowMo) har pågått i tre år og hoveddelen av datainnsamlingen er nå ferdigstilt. En norsk betegnelse på prosjektet er ?Læring på tvers?. Prosjektet har to hovedfokus. Det ene er rettet mot hvordan elever lærer på ulike arenaer, i og utenfor skolen. Det andre er r...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Teaching for text comprehension: Supporting young second-language learners' text comprehension in urban multiethnic preschools in Norway

Prosjektets målsetting var å kaste lys over betingelser for god språklig utvikling i barnehagen for tospråklige barn. Hovedproblemstillingen gjaldt den eventuelle språklige læringseffekt av å motta et språkstimulerende tilbud (en intervensjon) basert på tekstsamtaler i barnehagen og hjemme. Inte...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Searching for quality: Relations, play and learning in different group compositions in day care centers for children under the age of three

Forskningsprosjektet Searching for Qualities (2012-2017), (Blikk for Barn), har forskningstema; hvordan kvalitet kommer til uttrykk i barnehagen for barn under 3 år. Hovedprosjektene er "Blikk for vandring", "Det estetiske intervju", "Små barns hverdagsliv i barnehager - deltakelse, tilhørig...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2019

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Management for learning: Challenges in ECECs in Norway ("Ledelse for læring: Utfordringer for barnehager i Norge")

Bakgrunnen for prosjektet er barnehagenes økte ansvar for barns læring. Vi har reist spørsmål om hvordan det økte ansvaret har vært fulgt opp og ivaretatt i ulike former for styring og ledelse i barnehagesektoren. Spørsmålet har blitt belyst ved hjelp av dokumentanalyser og materiale som er samle...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Learning in the 21st Century: Capitalizing on students' strengths - compensating for desired capabilities

?Learning in the 21st century? fokuserer på korleis skulen skal handtera dei digitale røynslene til unge menneske på ein måte som styrkjer motivasjon og prestasjonar. Ettersom den digitale eksponeringa kan vera både negativ og positiv, valde me å tilnærma oss oppgåva ved å sjå på måtar skulen kan...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The function of special education

Hovudspørsmålet prosjektet har arbeidd med er dette: Kva handlar spesialundervisning om, og kva funksjon har den? I prosjektet er det samla inn eit omfattande empirisk materiale. Det er nytta spørjeskjema til klassekontaktar, elevar og foreldre, elevane har fått faglege prøver i norsk og matemati...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Møre og Romsdal

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Learning regions project (LRP) - developing better basic skills through better understanding of local culture

Bakgrunn og design I prosjektet Lærende regioner forsker vi baklengs. Vi har svaret på spørsmålet, den avhengige variabelen, nemlig at elever i Sogn og Fjordane år etter år gjør det bedre enn fylker med liknende befolkningsstruktur og forutsetninger på nasjonale prøver (NP). Nå ønsker vi å vite...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Coherence and Assignments in teacher education

The overall aim of the project is to investigate the degree to which different teacher education programs are coherent, are built around a shared vision of good teaching, and provide opportunities to learn that are grounded in practice. The project analyzes program features and instructional pr...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Early childhood teacher education: students trajectories of learning about children´s literacy

Diskursanalyse og spørreundersøkelse Prosjektet har hatt hovedfokus på barnehagelærerutdanning. Data om barnehagelærerutdanning er samlet inn med forskjellige tilnærminger. Datainnsamlingen startet med dokumentanalyse av de nasjonale fagplanene for førskolelærerutdanning fra 2003. Alle lokale f...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Teachers' professional qualification; different forms of preservice programs and different knowledges

Teachers' professional qualifications (TPQ) prosjektet har fokusert på hvordan grunnskole- og barnehagelæreres profesjonelle kvalifikasjoner kan utvikles i spenningsfeltet mellom forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap på høgskole og arbeidsplass, som campus-basert eller arbeidsplass-basert ...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

From teachers' teaching to pupils' learning

Resultatene fra TasS prosjektet viser noen lovende endringer i veiledningssamtalene mellom normalsituasjonen og intervensjonen. Disse endringene kan beskrives som noen hovedmønstre som viser seg på tvers av fagene engelsk, kroppsøving og naturfag både i forhold til samtalenes innhold, hva det sna...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Rogaland

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Forskning i grunnleggende opplæring

Prosjektet er et samarbeid mellom Forskergruppa FiGO (forskning i grunnleggende opplæring), Skrivesenteret og Lilleby skole. Forskergruppa FiGO består av forskere/faglærere fra fagmiljøene norsk, matematikk og pedagogikk ved Høgskolen i Sør- Trøndelag, Av deling for lærer- og tolkeutdanning (HiST...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Learning in the 21th century: Capitalizing on students' digital strengths; compensating for capabilities that need development (OMRÅDE 4)

The gap noted between the Net Culture and the culture of disciplined instruction in school can easily turn into a conflict with the former gaining the upper hand to the detriment of the acquisition of disciplined knowledge and skill. It is clearly the cas e that the culture of school will have to...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestland

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Samspillet mellom lærerens tilbakemelding og elevenes læringsstrategier og læringsresultater

Denne søknaden retter hovedoppmerksomheten mot skoleutvikling rettet mot læreres vurderingspraksis og hvordan dette virker inn på elevenes læringsutbytte. En sammenheng mellom lærerens vurderingspraksis og elevenes læringsutbytte er bredt dokumentert i in ternasjonale litteratur. Vi vet imidlerti...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestland

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Læring mellom elev og forsker - et forprosjekt

Forprosjektet skal gi grunnlag for å utarbeide en prosjektsøknad der vi vil studere elevers læringsprosesser og deres læringsutbytte i matematikk og naturfag i utforskende og samarbeidende sammenhenger. Elevene skal samarbeide med havforskere og lære om a rters utbredelse langs kysten ved å obser...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestland

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Drama and Creative Learning Processes for Teaching Quality & Democracy, Engaged Learning and improved Learning Outcomes

The pre- project will ends up with an application to PRAKUT for the November deadline. The primary goal for the main project is to create new understanding on how teachers can use creative process drama strategies to improve students' engaged reading and writing, develop their reading, writing a...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Rogaland

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Etablering av forskningsnettverk, studentmedvirkning i FoU- arbeid og kartlegginging av kroppslig lek og fysisk aktivitet i barnehagen

Vårt mål er å få til praksisrettet kunnskapsutvikling om kroppslig lek i barnehagene. Noe som samtidig styrker FoU-arbeidet i lærerutdanningene og sikrer en bedre sammenheng mellom profesjonsutdanning og praktisk yrkesutøvelse. Vi ønsker å involvere stude ntene og ansatte i barnehagene i et samar...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Prosjekt til fordypning som ressurs i fag- og yrkesopplæringen

Prosjekt til fordypning har vært tema for flere forskningsprosjekter ved Fafo og HiAk de siste årene. Forprosjektet vil sammenfatte og bygge videre på kunnskap og erfaringer fra disse prosjektene. Ambisjonen for et hovedprosjekt vil være å utvikle ny fors kningsbasert kunnskap med praktisk releva...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Viken

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

På tversrapport FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning - grunnopplæringsdelen av programmet

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Ukjent Fylke

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Nasjonal forskerskole for lærerutdanningene (NAFOL)

NAFOL er den nasjonale forskerskolen i lærerutdanning. NAFOL-nettverket består av 17 institusjoner etter den nasjonale prosessen med å fusjonere høyere utdanningsinstitusjoner. Per 1. oktober 2020 er det 169 stipendiater som har vært gjennom løpet i forskerskolen og blitt NAFOL-alumni. Av diss...

Tildelt: kr 93,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

'Barn med nedsatt funksjonsevne' - praksis og verdier i barnehagen

I dette prosjektet vil vi studere kategorien 'barn med nedsatt funksjonsevne' nærmere i relasjon til personalets praksis og tilknyttede verdier i barnehagen. Det inkluderer en empirisk studie med kortere feltarbeid og intervju i omlag 4 barnehager. Med en tverrfaglig innfallsvinkel vil vi framhe...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Barnehagen - et inkluderende fellesskap

Det som presenteres her er et forskningsprosjekt om den inkluderende barnehagen med regional forankring til det flerkulturelle og flerspråklige Finnmark. De ulike delene av prosjektet dekker aktuelle problemstillinger når det gjelder ulike grupper av barn s oppvekst og læring i barnehager i Finnm...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i et profesjonsperspektiv

Prosjektets hensikt er å få fram kunnskap om grunnlag for å arbeide for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen i et profesjonsperspektiv. Prosjektet vil prøve å besvare den overordnete problemstillingen : Hvilke forhold skaper grunnla g for barnehagens arbeid for inkludering ...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Viken

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Digitale objekts plass i barns sosiale og språklige danning i barnehagen

Det er stor interesse for å ta i bruk digitale verktøy i barnehagen, og IKT er formelt i introdusert overfor barnehagen blant anna gjennom ulike formuleringar i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Dette tross det faktum at det finns lite nors k forsking på området. Slik vi ser det e...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Vestland

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Veien inn i skriftspråket for barn med hørselshemming. Muligheter for læring gjennom samhandling i barnehage og skole.

Prosjektet har som hovedmål å frambringe kunnskap om sammenhengen mellom læringsmiljø og det hørselshemmede barnets vei inn i skriftspråket, slik at denne kunnskapen kan tilføres lærerutdanningene. De fleste hørselshemmede barn går i dag i vanlige barneha ger og skoler. Prosjektet har et design s...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Oslo

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Barnehagens møte med barn og familier som opplever samlivsbrudd

Et stort antall norske barn i barnehagealder opplever hvert år at deres foreldre skiller lag. Vi vet fra nasjonal og internasjonal forskning at samlivsbrudd utgjør en risiko for barnets utvikling og tilpasning. I FoU-prosjektet som foreslås her ønsker vi å rette særlig fokus på barnehagens muligh...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Meistring av førskulelærarrolla i eit arbeidsfelt med lekmannspreg.

Full barnehagedekning er ikkje berre eit spørsmål om å tilby barnehageplass til alle som ønskjer det. Det handlar også om å sikre barnehagane tilgang på motivert og kvalifisert personell. Førskulelærarane er sentrale i denne samanhengen, men det er også a ssistentane, som er i fleirtal blant dei ...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2014

Sted: Møre og Romsdal

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Engasjement som faglig koordinator - PraksisFoU

...

Tildelt: kr 0,89 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Oslo

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Barnehagen som kunnskaps og læringsinstitusjon. Barns språk som grunnleggende ferdighet: Barns læring om språk og gjennom språk

I dette prosjektet skal vi studere barns læring om språk og barns læring gjennom språk i språklig interaksjoner med voksne i barnehagen. Utgangspunktet er forskning som viser at barn lærer om språk når de aktivt bruker språk. Og de lærer om ulike fag og t ema i språklige interaksjoner med andre. ...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Vestfold og Telemark

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Den flerkulturelle barnehagen i rurale strøk

I en surveyundersøkelse gjennomført i barnehager i sju fylker høsten 2009 er det lagt særlig vekt på å kartlegge profesjonsutøveres arbeid med minoritetsspråklige barn og deres familier, og en del kontekstuelle forhold for pedagogisk virksomhet, f.eks. hv ilke språk som er representert, hvordan b...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2014

Sted: Innlandet