0 antall prosjekter

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET2: Etablering av EERA Joint Program for Hydrogen og Brenselceller

Prosjektets målsetting er å bidra til opprettelsen av et såkalt Joint Program (JP) innenfor temaet Hydrogen og Brenselceller i European Energy Research Alliance (EERA). Prosjektet har videre som formål å fremme norske prioriteringer og vår nasjonale forsk ningsagenda i dette forum som et element ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET2: Opprettelse av en ny EERA aktivitet innen stasjonær bioenergi (kraft og varme)

I 2010, lanserte EERA et Joint Programme on Bioenergi på SET Plan konferansen i Brussel. Det initielle fokuset på biodrivstoff var da tenkt utvidet på et senere stadie til å inkludere også andre temaer, som elektrisitetsproduksjon fra biomasse, dvs. stasj onær bioenergi. SINTEF Energi er allerede...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Terminert -Small is beautiful? - The potential for programmatic implementation of small scale projects for reducing greenhouse gas emissions

...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Biogas Reactor Technology for Norwegian Agriculture

For å redusere utslippet av drivhusgasser fra norsk landbruk er det et mål å behandle en stor del av husdyrgjødsla i biogassanlegg. En av mulighetene for å bedre økonomien i slike biogassanlegg er å sambehandle gjødsel med energirike substrat som fiskeens ilasje eller slakteriavfall. Imidlertid e...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Dynatec silisium produksjonsreakor

Prosjektet er et samarbeid mellom Evensen Industriovner, IFE og Dynatec Engineering, der den underliggende forretningsiden vil være å bygge og selge silisium produsjonsreaktorer til eksisterende og nye silisiumprodusenter over hele verden. Hovedmålet for dette prosjektet er å bygge og verifiser...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Østfold

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

China: Monitoring, Optimization and Control for Green Smart Grid - MAXGREEN

The proposed project targets "Støtte til samarbeid med Kina" in the RENERGI programme for establishing a sustained collaboration in research and research oriented education between University of Oslo (Norway), Simula Research Laboratory (Norway), and Zhej iang University (China) in the area of IC...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

High Head Hydraulic Turbine Technology

NNorsk vannkraft skiller seg fra de internasjonale ved mange anlegg med fallhøyde over 200 m. Videreutvikling av forskningen på denne type maskiner er viktig for å utnytte norsk vannkraft best mulig og beholde norsk kompetanse. Reduserte tap betyr at mer strøm kan produseres med samme vannmengd...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Forlenget levetid for nye distribusjonskabler ved smarte valg av robuste, men rimelige materialer

Prosjektet er bygd opp av fire hoveddeler der et felles hovedmål er å redusere vanntreveksten og øke levetiden i våte kabeldesign: a) Kartlegge ESC mekanismens betydning for initiering av vanntrevekst fra indre halvleder i kabler med Al og Cu leder - D ette arbeidet er generisk forskning i fre...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Utvikling av ny tynnfilm nanokrystall solselle

EnSol AS har patentert og under utvikling en ny 4 generasjon tynn film solselle teknologi. EnSol har prosjektert og bygget et anlegg for fysisk fordampning av metalliske materialer med den største kjente nanoparikkelkilde. Solsellen er bygget opp av nanot ynne lag med metalliske materialer og inn...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

China: High efficiency crystalline Si solar cells

With the huge energy consumption and greenhouse CO2 emission globally, the demand for renewable energy is rapidly increasing. The last decade, solar photovoltaics (PV) converting solar energy into high value electricity has shown great promise in becoming a significant source of electricity glob...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

IEA Energy Storage IA

Energy Conservation through Energy Storage (ECES) Implementing Agreement (IA) was established in 1978. The strategic objectives for the IA are as follows: 1.Technology: Maintain and develop international technical R&D collaborations that further the envir onmental and market objectives. 2.Environ...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Norsk deltakelse i IEA HIA Task 19 - Hydrogen sikkerhet

The objective of the project is to contribute to the international work in IEA Hydrogen Implementing Agreement (HIA) Task 19 for safe introduction of hydrogen as an energy carrier. This was initiated in 2004 by a number of countries, among them Norway. Th e main focus is directed at improving our...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

China: Norwegian-Chinese battery network

With the increasing awareness of global warming issues, the renewable energy technologies, have received tremendous attention recently, and is identified as one of the prioritized areas for the infrastructure call. Various battery technologies are a consi dered crucial components in the future en...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SET2: activities related to the EERA & EU SET-plan (Marine Energies)

The planned activities include continued particpation in the EU-forum EERA, Marine Energies, plus dissemination and coordination with Norwegian entities. The latter include dialogue with the Research Council of Norway, research and industry entities, and other stakeholders (e.g. NTNU, CeSOS) via...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Industrial seaweed seedling production for large scale offshore cultivation process - SEABREED

The main goal of the project is to design a large scale production of seaweed seedlings that will be used for further cultivation in exposed offshore systems. To reach this goal the project will focus on the initial stages of the seaweeds life cycle and m ust obtain fundamental biological underst...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Household response to multiple environmental policy instruments

Hvorvidt tiltak for å øke energieffektiviseringen i norske husholdninger medfører redusert strømforbruk avhenger hvordan husholdningene responderer på de tiltakene som settes i verk. Flere studier av energieffektivisering viser at energiforbruket ikke nød vendigvis går like mye ned som energieffe...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

New solutions and technologies for heating of buildings with low heating demand: Stable heat release and distribution from batch combustion

StableWood prosjektet vil gjennom forskning og kompetansebygging bidra til økt bruk av biomasse til punktoppvarming i Norge samt bidra til å oppnå det nasjonale målet om dobling av bioenergibruken i Norge, fra 14 til 28 TWh, innen 2020. Halvparten av doblingen forventes å komme i form av punktopp...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Electromagnetic transients in future power systems

Prosjektet omhandler avansert modellering av kritiske komponenter i elkraftsystemet for bruk i tidssimuleringer av systemets oppførsel under forstyrrelser, f.eks ved bryterkoplinger, feil og lynnedslag. Prosjektet har som mål å kunne beregne hurtige varia sjoner i spenninger og strømmer i nettet ...

Tildelt: kr 12,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Fuel Cell Coupled Solid State Hydrogen Storage Tank

The main objective of SSH2S is to develop a full tank-FC integrated system according to the requirements of the call and to demonstrate its application on a real system. A new class of material for hydrogen storage (i.e. MM'(BH4)n mixed boroydrides) will be explored. A new concept of solid state...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Knowledge to Enhance the Endurance of PEM fuel cells by Accelerated LIfetime Verification Experiments

Small scale stationary Combined Heat and Power (µ-CHP) generation is foreseen as a significant future market for fuel cells. Among the fuel cell types, the Proton Exchange Membrane (PEMFC) technology is by far dominating the small scale stationary demonst ration and field trials (~90%). The PEMFC...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Catalytic hydrotreatment (HT) of bio-oils towards alkanes

The suggested researcher project is relevant for adapting knowledge and process technology towards future industrial production of alkanes of high energy density (liquids range) from bio oils originating from liqno-cellulosic material (wood). The project is targeting upgrading by hydrodeoxygenat...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Hydrogen powered fuel cell forklifts, field demonstration and durability studies

Forklifts constitute an early market for fuel cells technology. According to US Department of Energy, fuel cells will soon be commercially competitive and may take a significant market share. Still durability and cost targets are not reached, and therefor e this combination of R&D on durability i...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Improved Window Technologies for Energy Efficient Buildings

Hovedmålet til prosjektet "Improved Window Technologies for Energy Efficient Buildings", som gjennomføres av NTNU og SINTEF Byggforsk i samarbeid med Lian Trevarefabrikk og Lawrence Berkeley National Laboratory (USA), er å utvikle nye forbedrede vindusløsninger og systemer som gjør det mulig å st...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Next generation PEM electrolyser for sustainable hydrogen production

Seven European partners are now joining forces to further develop and demonstrate next generation proton exchange membrane (PEM) electrolyser technology suitable for highly efficient hydrogen production from renewable energy sources. The three year, EUR 3 .4 million NEXPEL project is supported by...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Sustainable Grid Development

SusGrid har som overordnet målsetting å foreslå en nettpolitisk praksis som bedre forener økonomiske, sosiale og miljømessige interesser der vi spesielt har sett nærmere på samfunnsaksept. Prosjektet har allerede dokumentert at nettutviklingsregimet i Norge skiller seg fra Sverige og Storbritanni...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Avsluttet: Preparing Socio and Economic Evaluatoins of Future H2 Lighthouse Projects

Economic predictions indicate that many national economies are falling into financially difficult times. When this occurs, there is tendency to shift priorities and funds, while less emphasis is placed on projects promoting environmental well-being. Prepa r-H2 is unique because the partners draw ...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Robust Advanced Materials for metal Supported SOFC

The RAMSES project aims at delveoping an innovative high performance, robust and cost effective Solid Oxide Fuel Cell based on the Metal Supported Cell concept i.e. the deposition of thin ceramic electrodes and electrolyte on a porous metallic substrate. By considering advanced materials tailore...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

STAtionary PEM fuel cells with lifetimes beyond five YEaRS

SINTEF har fortsatt akselerert testing av MEAs, samt undersøkt toleransen for urenheter for disse. De forskjellige MEAs fra SolviCore viser forskjellig ytelse og levetid, og det er stor variasjon i effekten av urenheter og muligheten for å påvirke og reversere dette. Alle resultater er oppsummert...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter

I pågående forskningsprosjekter >>Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon<< og >>Tilstandskontroll og restlevetid for nettkomponenter<< har Energi Norge sammen med kraft- og nettselskaper og SINTEF utviklet støttesystemer for tilstandskontroll, og prototyper av verktøy for levetids- og r...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Use of solar energy for CO2 capture, algae cultivation and hydrogen production

BioH2 prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Bioforsk og NMBU. Prosjektkonseptet kombinerer omdannelse av solenergi til algebiomasse gjennom å utnytte algenes fotosyntese, bruk og fangst av karbondioksid fra forbrenningsreaksjoner/røykgasser fra industri og produksjon av H2 fra algekultur...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Akershus